Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu

NN 40/2013 (5.4.2013.), Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

762

Na temelju članka 66. stavka 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07 i 132/07), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSTUPCIMA U SLUČAJU ROĐENJA, SMRTI ILI PRONALASKA NAPUŠTENOG NOVOROĐENOG DJETETA, I POSTUPKU S IMOVINOM UMRLIH OSOBA NA PLOVILU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom uređuju postupci u slučaju rođenja, smrti, pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, čuvanja oporuke, te postupak s imovinom umrlih osoba na plovilu hrvatske državne pripadnosti.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na vojna plovila, javna plovila i čamce.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika izraz »zakonski nasljednici« znači potomci umrlog, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegov izvanbračni drug, njegovi roditelji, njegovi posvojitelji, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi djedovi i bake i njihovi potomci, i njegovi ostali predci.

Prijava činjenice rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta

Članak 4.

(1) Rođenje, smrt ili pronalazak napuštenoga novorođenoga djeteta dužne su prijaviti osobe koje se nalaze na plovilu i to:

1. rođenje djeteta – otac ako nije spriječen, liječnik, članovi posade i druge osobe na plovilu koje su saznale za rođenje ili majka čim je u mogućnosti prijaviti;

2. smrt – članovi obitelji umrlog, ako nisu spriječeni prijaviti tu činjenicu, liječnik koji je utvrdio smrt, članovi posade i druge osobe na plovilu koje saznaju za smrt;

3. pronalazak napuštenog novorođenog djeteta – osoba koja je našla napušteno novorođeno dijete.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti zapovjedniku plovila, bez odlaganja po saznanju za činjenicu rođenja, smrti, odnosno odmah po pronalasku napuštenoga novorođenoga djeteta.

Zapisnici i dodaci zapisnika o rođenju, smrti ili pronalasku napuštenog novorođenog djeteta

Članak 5.

(1) Rođenje, smrt, pronalazak napuštenog novorođenog djeteta na plovilu unose se u zapisnik koji potpisuju zapovjednik plovila, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, zatim osoba koja je prijavila neku od ovih činjenica i dvije punoljetne osobe kojima je činjenica poznata.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka, između ostalog, sadrži ime plovila, luku upisa plovila, poziciju plovila u vrijeme rođenja djeteta, smrti osobe ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, luku u koju će plovilo uploviti, podatke o osobi koja je prijavila činjenicu i o osobama koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika (ime, prezime, OIB, prebivalište, broj osobne identifikacijske isprave i sl.).

(3) Zapisnik o rođenju i zapisnik o pronalasku napuštenoga novorođenoga djeteta, sastavlja se u dva primjerka, a zapisnik o smrti na plovilu, sastavlja se u četiri primjerka.

(4) Činjenice utvrđene zapisnicima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zapovjednik plovila unosi u brodski dnevnik. Sve primjerke zapisnika dostavlja lučkoj kapetaniji čim uplovi u domaću luku, a ako se plovilo nalazi u inozemstvu, zapisnike predaje najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako se na plovilu nalaze zakonski nasljednici umrlog, zapovjednik plovila im predaje po jedan primjerak zapisnika o smrti i zapisnika o popisu imovine umrlog.

(6) U dodatak zapisnika o smrti unosi se naziv i sjedište pravne osobe, odnosno osobno ime, OIB, prebivalište, državljanstvo i adresa stanovanja te broj osobne isprave fizičke osobe kojoj je mrtvo tijelo predano zbog pokopa,

(7) U dodatak zapisnika o pronalasku napuštenoga novorođenoga djeteta unosi se naziv i sjedište pravne osobe, odnosno osobno ime, OIB, državljanstvo, prebivalište i adresa stanovanja te broj osobne isprave fizičke osobe kojoj je dijete predano na zbrinjavanje.

(8) Dodatak zapisnika ovjerava zapovjednik plovila.

Obrasci zapisnika i dodataka zapisnika iz ovoga članka, nalaze se u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Zapisnik o popisu imovine umrle osobe

Članak 6.

(1) Popis imovine umrlog na plovilu unosi se u zapisnik koji potpisuju zapovjednik plovila, dvije punoljetne osobe i zakonski nasljednici umrlog, ako se nalaze na plovilu.

(2) Zapisnik o popisu imovine umrlog, između ostalog, sadrži ime plovila, luku upisa plovila, poziciju plovila u vrijeme nalaska imovine umrle osobe, osobne podatke prijavitelja i osobne podatke osoba koje su bile nazočne sastavljanju zapisnika (ime, prezime, OIB, prebivalište, broj osobne identifikacijske isprave i sl.), ime i prezime umrloga, dan, mjesec, godina i sat smrti, popis nađenih osobnih stvari i predmeta umrle osobe.

(3) U zapisnik o popisu imovine umrlog na plovilu unose se i podaci o osobi koja je preuzela imovinu na čuvanje, odnosno korištenje.

(4) Zapisnik o popisu imovine umrlog na plovilu, sastavlja se u četiri primjerka.

Postupak s imovinom umrle osobe

Članak 7.

(1) Imovina umrloga ili dio te imovine može se predati na čuvanje i/ili korištenje predmnijevanim zakonskim nasljednicima umrloga koji se nalaze na plovilu s umrlim, ako je to prijeko potrebno za njihovo završavanje putovanja.

(2) Zapovjednik plovila osigurava imovinu umrloga na plovilu i predaje je, uz potvrdu, lučkoj kapetaniji u luci pristajanja plovila čim uplovi u domaću luku, a ako se plovilo nalazi u inozemstvu, imovinu predaje najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Čuvanje i vraćanje oporuke

Članak 8.

(1) Ako osoba koja se nalazi na plovilu želi predati na čuvanje oporuku, zapovjednik plovila dužan je oporuku primiti na čuvanje i o tome sačiniti zapisnik u dva primjerka.

(2) Oporuku koja mu je predana na čuvanje, zapovjednik plovila stavlja u posebno zapečaćenu omotnicu i čuva do završetka putovanja oporučitelja kada mu vraća oporuku o čemu će sačiniti dodatak zapisniku o primitku čuvanja oporuke (potvrdu o vraćanju oporuke).

(3) O primitku na čuvanje i vraćanju oporuke, zapovjednik plovila dužan je sastaviti bilješku koju unosi u brodski dnevnik.

(4) Obrazac zapisnika i dodatka zapisnika iz ovoga članka, nalazi se u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Ako oporučitelj zatraži da mu se prije završetka putovanja vrati oporuka koju je predao na čuvanje, zapovjednik plovila vratit će mu oporuku, uz potvrdu o vraćanju oporuke.

(2) Ako oporučitelju prilikom iskrcaja na završetku putovanja iz bilo kojeg razloga ne bude vraćena oporuka koju je predao na čuvanje, zapovjednik plovila će predati oporuku lučkoj kapetaniji u prvoj domaćoj luci u koju plovilo uplovi, a u inozemstvu najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, koji će ju dostaviti oporučitelju ili diplomatsko konzularnom predstavništvu države čiji je oporučitelj državljanin.

(3) Ako oporučitelj umre za vrijeme putovanja zapovjednik plovila predat će oporuku lučkoj kapetaniji u prvoj domaćoj luci u koju plovilo uplovi, a u inozemstvu najbližem diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta, primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu (»Narodne novine«, br. 56/00).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 345-01/13-09/03

Urbroj: 530-03-3-1-13-2

Zagreb, 5. veljače 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG

ZAPISNIK
o rođenju djeteta na plovilu

Sastavljen dana __________ godine, na plovilu __________ luka upisa plovila

____________, u nazočnosti zapovjednika plovila ___________, prijavitelja rođenja

___________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

i nazočne osobe:

1) _________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) _________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

U tijeku plovidbe rodilo se dijete čije se rođenje utvrđuje na temelju sljedećih podataka:

1) podaci o rođenju

Ime i prezime ______________________, spol ______________ dan, mjesec,

godina i sat rođenja ________________, pozicija plovila u vrijeme rođenja,

na rijeci ___________________ rkm ___________ kod mjesta ______________,

prva luka u koju će plovilo uploviti _______________

2) podaci o roditeljima

(1) otac

Ime i prezime: ______________ državljanstvo ________________ osobna isprava

broj: ______________________________ mjesto završetka putovanja

___________________________________ prebivalište i adresa stanovanja

___________________________

(2) majka

Ime i prezime: ______________ državljanstvo ________________ osobna isprava

broj: ______________________________________________________

mjesto završetka putovanja _____________________________________

prebivalište i adresa stanovanja __________________________________

3) priznavanje i utvrđivanje očinstva

kao otac djeteta rođenog izvan braka prijavio se _____________________

___________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

priznao je dijete za svoje, te je ovo priznanje, na njegov zahtjev, unijeto u zapisnik.

S ovim priznanjem se – nije se – suglasila majka djeteta. Roditelji su se sporazumjeli

da dijete rođeno izvan braka ima ime i prezime _________________________

Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka.

Prijavitelj               Zapovjednik           Nazočne
rođenja:                  plovila:                  osobe:

___________ ____________     1. ___________

                                                    2. ___________

ZAPISNIK
o pronalasku napuštenog novorođenog djeteta na plovilu

Sastavljen dana ________ godine, na plovilu __________________ luka upisa

plovila ______________________, u nazočnosti zapovjednika plovila ____________,

prijavitelja pronalaska novorođenog djeteta _________________________________
                      (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

i nazočne osobe:

1) ________________________________________________________________
         (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) ________________________________________________________________
          (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

U tijeku plovidbe pronađeno je napušteno novorođeno dijete, čiji se podaci utvrđuju ovim

zapisnikom.

Dan, mjesec, godina i sat nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta ______________,

mjesto nalaska na plovilu ________________, pozicija plovila u vrijeme nalaska napuštenoga

novorođenoga djeteta, na rijeci ____________ rkm _________ kod mjesta ____________

Dijete je nađeno pod sljedećim okolnostima – izjava prijavitelja:

__________________________________________________

Vjerojatna starost djeteta: _________________, spol ___________

Opis odjeće i predmeta nađenih kod djeteta _________________

__________________________________________________

Ostali utvrđeni podaci _________________________________

Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka

Prijavitelj:                Zapovjednik       Nazočne
                               plovila:                osobe:

___________    ____________     1. ___________

                                                       2. ___________

DODATAK ZAPISNIKA
o pronalasku napuštenog novorođenog djeteta na plovilu

Napušteno novorođeno dijete nađeno na plovilu __________________

_______________________________________________________
                      (dan, mjesec, godina i sat nalaska)

predano je _______________________________________________

_______________________________________________________
(naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime, OIB, državljanstvo,
prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave osobe kojoj je dijete predano)

dana _____________, s odjećom i predmetima ___________________

________________________________________________________

Mjesto i datum: ____________ Zapovjednik plovila:________________


ZAPISNIK
o smrti na plovilu


Sastavljen dana ___________ godine, na plovilu _______________ luka

upisa plovila ______________________, u nazočnosti zapovjednika plovila

_____________________________, prijavitelja smrtnog slučaja:

__________________________________________________________

 (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

i nazočnih osoba:

1) ___________________________________________________________
     (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) ____________________________________________________________
     (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

U tijeku plovidbe dogodio se smrtni slučaj koji se utvrđuje na temelju sljedećih podataka:

Ime i prezime umrloga (za udate i djevojačko prezime)

_________________________________________________
         (za nepoznatoga umrloga navesti »nepoznato mrtvo tijelo«)

Dan, mjesec, godina i sat smrti ___________, pozicija plovila u trenutku s

mrti, na rijeci __________________ rkm ________ kod mjesta ___________,

prva luka u koju će plovilo uploviti ____________

Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja umrloga _______________

__________________________________________________
             (prebivalište i adresa stanovanja umrloga)

Državljanstvo umrlog ______________, bračno stanje __________

Ime i prezime (i djevojačko prezime) bračnoga druga __________

Ime i prezime oca i majke umrloga _______________________

Vjerojatni uzrok smrti _________________________________

Smrt je utvrdio ______________________________________

(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj

osobne isprave)

Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri istovjetna primjerka.

Prijavitelj:                   Zapovjednik       Nazočne
                                  plovila:              osobe:

___________       ____________     1. ___________

                                                          2. ___________

DODATAK ZAPISNIKA
o smrti na plovilu

Mrtvo tijelo _________________________________________
(ime i prezime umrloga/ za nepoznatoga umrloga navesti »nepoznato mrtvo tijelo«)

umrlog ____________________________________________
                                     (dan, mjesec, godina i sat smrti)

predano je _______________________________zbog pogreba
                               (dan, mjesec, godina i sat predaje)

__________________________________________________

__________________________________________________
(naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime, OIB, državljanstvo,
prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave osobe kojoj je mrtvo tijelo predano)

Mjesto i datum: ____________ Zapovjednik plovila: _________

ZAPISNIK
o popisu imovine umrloga na plovilu
(prilog zapisniku o smrti na plovilu)

Sastavljen dana _______________________________ godine, na plovilu

_______________ luka upisa plovila _________________, u nazočnosti

zapovjednika plovila ________________, i članova obitelji odnosno rođaka

umrloga ____________________________________________________

___________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

i nazočnih osoba:

1) _________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

2) __________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

Nakon utvrđivanja smrti _______________________________
                                              (ime i prezime umrloga)

umrlog dana _________________________ godine, pristupljeno je popisu

imovine umrloga. Na plovilu je nađena sljedeća imovina umrloga (osobne isprave,

novac, vrijednosni papiri, nakit, odijelo, obuća i drugi predmeti):

1) ________________________________________________

2) ________________________________________________

3) ________________________________________________

4) ________________________________________________

5)________________________________________________

6) ________________________________________________

7) ________________________________________________

Imovina umrloga navedena pod rednim brojem _______________,
                                                                       (redni broj i količina)

upakirana je i zapečaćena.

Imovina, odnosno dio imovine umrloga, navedena pod rednim

brojem _______________, predana je bračnom drugu, odnosno djeci

umrloga ___________________________________________

__________________________________________________
(imena i prezimena, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

Imovina, odnosno dio imovine umrloga, navedena pod rednim brojem ___________,

predana je na osobno zajedničko korištenje predmnijevanim zakonskim

nasljednicima umrloga koji su putovali zajedno s umrlim:

________________________________________________________________
(imena i prezimena, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

Iz zatečenoga novčanog iznosa umrloga, predano je:

1) ______________________________________________________________
 (ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

_____________ kuna, odnosno strane valute (slovima: _________)

2) ________________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

_____________ kuna, odnosno strane valute (slovima: _________)

Zaključeno rednim brojem __________________________________________.

Ovaj zapisnik sastavljen je u četiri istovjetna primjerka.

          Nazočne                   Zapovjednik                    predmnijevani zakonski
           osobe:                      plovila:                                     nasljednici:

     _____________         ____________                     _______________

    _____________           ____________                     _______________

ZAPISNIK
o primitku oporuke na čuvanje

Ovaj zapisnik sastavljen je u trenutku kada je zapovjednik plovila primio na čuvanje

oporuku dana__________________ godine, na plovilu _______________________

luke upisa plovila ______________________, u nazočnosti zapovjednika plovila

____________________________________________________________
                                    (ime i prezime)

i oporučitelja

____________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište,adresa stanovanja i broj osobne isprave)

Zapovjednik plovila prima na zahtjev oporučitelja na čuvanje ispravu za koju oporučitelj izjavljuje da je to njegova oporuka i da joj zna sadržaj.

Ovaj zapisnik sastavljen je u dva istovjetna primjerka.

Zapovjednik                                   oporučitelj:
     plovila:

__________________    __________________

DODATAK ZAPISNIKA
o primitku oporuke na čuvanje
(potvrda o vraćanju oporuke)

Zapovjednik plovila ___________________________________
vraća oporuku koju je primio na čuvanje od oporučitelja

___________________________________________________________
(ime i prezime, OIB, državljanstvo, prebivalište, adresa stanovanja i broj osobne isprave)

a oporučitelj potvrđuje da mu je oporuka koju je dao na čuvanje uredno vraćena.

Mjesto i datum:________________________

Zapovjednik                             oporučitelj:
      plovila:

__________________     __________________

40 05.04.2013 Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu 40 05.04.2013 Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu 40 05.04.2013 Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu 40 05.04.2013 Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu