Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

NN 40/2013 (5.4.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

40 05.04.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

763

Na temelju članka 65. stavka 1., 2. i 3., članka 67. stavka 1. i 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10, 55/11 i 50/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU DOKUMENTACIJE KOJA PRATI PLAVOPERAJNU TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I VELIKOOKU TUNU (Thunnus obesus) NA TRŽIŠTU

Članak 1.

U Pravilniku o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 114/12 i 15/13) u članku 10. točka 2. riječi »mrežama potegačama« zamjenjuju se riječima »mrežama plivaricama«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/164

Urbroj: 525-13/0314-13-6

Zagreb, 21. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.