Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma

NN 41/2013 (8.4.2013.), Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

774

Na temelju članka 142. točke 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI OPERATOR AERODROMA ZA IZDAVANJE TE NAČIN IZDAVANJA SVJEDODŽBE AERODROMA I ODOBRENJA ZA UPORABU AERODROMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma.

Svjedodžba aerodroma

Članak 2.

(1) Svjedodžbu aerodroma moraju imati aerodromi namijenjeni za prihvat i otpremu zrakoplova:

a) najveće dopuštene uzletne mase veće od 2.730 kg, te

b) najveće dopuštene uzletne mase manje od 2.730 kg kojima se obavljaju usluge zračnog prijevoza ili se koriste za školovanje letačkog osoblja u cilju stjecanja dozvole i ovlaštenja privatnog ili profesionalnog ili prometnog pilota aviona i helikoptera.

(2) Svjedodžbu aerodroma izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Izgled i sadržaj svjedodžbe aerodroma bez vremenskog ograničenja valjanosti i s vremenskim ograničenjem valjanosti propisane su na obrascima iz Dodataka 1 i 2 ovoga Pravilnika.

(4) Agencija provodi kontinuirani nadzor aerodroma i operatora aerodroma u cilju osiguravanja udovoljavanja propisanim uvjetima.

Odobrenje za uporabu aerodroma

Članak 3.

(1) Odobrenje za uporabu aerodroma moraju imati aerodromi namijenjeni za prihvat i otpremu zrakoplova:

a) s kojima se ne obavljaju usluge zračnog prijevoza i

b) koji se ne koriste za školovanje letačkog osoblja za stjecanje dozvola i ovlaštenja privatnog ili profesionalnog ili prometnog pilota aviona i helikoptera.

(2) Odobrenje za uporabu aerodroma izdaje Agencija.

(3) Agencija provodi kontinuirani nadzor aerodroma i operatora aerodroma u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja propisanim uvjetima.

II. SVJEDODŽBA AERODROMA

Uvjeti za izdavanje svjedodžbe aerodroma

Članak 4.

Uvjeti za izdavanje svjedodžbe aerodroma su:

a) svi objekti i operativne površine aerodroma te pripadajući navigacijski sustavi, sredstva, uređaji i oprema za koje je odgovoran operator aerodroma, moraju biti projektirani i građeni u skladu s propisanim uvjetima,

b) svi objekti i operativne površine aerodroma te pripadajući navigacijski sustavi, sredstva, uređaji i oprema za koje je odgovoran operator aerodroma, moraju biti održavani u skladu s propisanim uvjetima,

c) svi aeronautički podaci o aerodromu objavljeni u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP), za čiju točnost je nadležan operator aerodroma, moraju biti na odgovarajući način dokumentirani i sukladni propisanim uvjetima,

d) spasilačko-vatrogasna zaštita na aerodromu mora biti organizirana i opremljena u skladu s propisanim uvjetima,

e) hitna medicinska služba na aerodromu mora biti organizirana u skladu s propisanim uvjetima,

f) u skladu s propisanim uvjetima, operator aerodroma mora organizacijski definirati i u praksi u cijelosti primijeniti:

– sustav upravljanja sigurnošću i

– sustav upravljanja zaštitom zračnog prometa sukladno odredbama Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa,

g) u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, operator aerodroma mora izraditi i u praksi u cijelosti primijeniti aerodromski priručnik i aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa koje je prethodno odobrila Agencija,

h) zaposlenici operatora aerodroma koji obavljaju poslove od značaja za sigurnost i zaštitu zračnog prometa moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje tih poslova u skladu s propisanim uvjetima.

Zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodroma

Članak 5.

(1) Operator aerodroma podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodroma.

(2) Uz zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodroma operator aerodroma mora dostaviti:

a) Aerodromski priručnik (u dva tiskana primjerka te jedan primjerak na CD-u),

b) Aerodromski program zaštite (u dva tiskana primjerka te jedan primjerak na CD-u),

c) dokaz o ekonomskoj sposobnosti operatora aerodroma (godišnja financijska izvješća o rezultatima poslovanja, izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja (Bruto bilancu, Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Investicijski plan poslovanja uz Plan izvora sredstava, Obrazloženje realizacije plana),

d) dokaz da članovi uprave aerodroma posjeduju petogodišnje iskustvo u zrakoplovnoj djelatnosti.

(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje svjedodžbe aerodroma propisuje Agencija i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Izdavanje i oduzimanje svjedodžbe aerodroma

Članak 6.

(1) Svjedodžba aerodroma izdaje se:

a) trajno, bez vremenskog ograničenja operatoru aerodroma koji podnese dokaze o ispunjavanju uvjeta za izdavanje svjedodžbe propisanih ovim Pravilnikom, ili

b) privremeno, s vremenskim ograničenjem u slučaju kada:

– sigurnost i zaštita zračnog prometa nisu ugrožene iako nisu ispunjeni svi uvjeti za izdavanje svjedodžbe propisani ovim Pravilnikom i

– operator aerodroma dostavi Agenciji plan provedbe korektivnih mjera odobrenih od Agencije i na taj način potvrdi da će sve utvrđene i dokumentirane nesukladnosti biti uklonjene do isteka valjanosti privremene svjedodžbe aerodroma.

(2) Ako operator aerodroma prestane udovoljavati nekim od uvjeta pod kojim je svjedodžba aerodroma izdana, kao jedna od mjera može biti oduzimanje svjedodžbe aerodroma.

Troškovi u postupku izdavanja svjedodžbe aerodroma

Članak 7.

Za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za izdavanje, produženje, izmjenu, prijenos i oduzimanje svjedodžbe aerodroma, te za izdavanje svjedodžbe aerodroma, operator aerodroma plaća propisanu naknadu.

Prijenos svjedodžbe aerodroma

Članak 8.

Agencija može odobriti prijenos svjedodžbe aerodroma bez vremenskog ograničenja valjanosti i s vremenskim ograničenjem valjanosti na novog operatora aerodroma u slučaju kada:

a) operator aerodroma, koji posjeduje valjanu svjedodžbu aerodroma, u pisanoj formi obavijesti Agenciju o datumu planiranog prestanka rada i nazivu novog operatora aerodroma najkasnije 30 dana prije prestanka rada,

b) novi operator aerodroma u pisanoj formi zatraži da Agencija prenese na njega svjedodžbu aerodroma,

c) novi operator aerodroma ispunjava sve uvjete za izdavanje svjedodžbe aerodroma propisane ovim Pravilnikom.

Odobravanje izuzeća u postupku izdavanja svjedodžbe aerodroma

Članak 9.

(1) Operator aerodroma može podnijeti zahtjev za izdavanje svjedodžbe aerodroma i u slučaju nesukladnosti zbog kojih ne bi bili ispunjeni pojedini uvjeti propisani ovim Pravilnikom, a koje nemaju utjecaj na sigurnost i zaštitu zračnog prometa.

(2) Aeronautičkom studijom ili drugim prikladnim elaboratom ili studijom, koja se prilaže uz zahtjev, operator aerodroma mora dokazati da utvrđene nesukladnosti ne utječu na sigurnost i zaštitu zračnog prometa.

(3) Nakon provedenog postupka Agencija može u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom b alinejom drugom ovoga Pravilnika, odobriti odgovarajuća izuzeća od propisanih uvjeta iz stavka 1. ovog članka koja ne utječu na sigurnost i zaštitu zračnog prometa, te izdati svjedodžbu aerodroma s vremenskim ograničenjem valjanosti, na poleđini koje moraju biti upisane utvrđene nesukladnosti i odstupanja od propisanih uvjeta.

(4) Svjedodžbu aerodroma s vremenskim ograničenjem valjanosti Agencija može izdati samo za aerodrom koji je bio u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Najdulji rok na koji se može izdati svjedodžba aerodroma s vremenskim ograničenjem valjanosti iznosi 4 godine.

(5) Svjedodžbu aerodroma bez vremenskog ograničenja Agencija može izdati za aerodrom koji je bio u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, unatoč utvrđenim nesukladnostima ako:

a) sigurnost i zaštita zračnog prometa nisu ugroženi, a

b) utvrđene nesukladnosti su takve prirode da ih objektivno nije moguće ukloniti.

Obveze operatora aerodroma imatelja svjedodžbe aerodroma

Članak 10.

(1) Operator aerodroma koji je imatelj svjedodžbe aerodroma dužan je:

a) pridržavati se važećih propisa, aerodromskog priručnika i aerodromskog programa zaštite zračnog prometa,

b) omogućiti ovlaštenim osobama Agencije pristup aerodromu u svrhu nadzora sigurnosnih i zaštitnih mjera na aerodromu, tehničkog i operativnog stanja aerodroma, te ekonomske sposobnosti operatora aerodroma,

c) obavljati prihvat i otpremu zrakoplova, te omogućiti boravak zrakoplova na aerodromu,

d) obavljati prihvat i otpremu putnika, prtljage, robe, stvari i pošte,

e) utvrditi da svi subjekti na aerodromu uključeni u aktivnosti koje se odnose na pružanje aerodromskih letnih informacija i opsluživanje zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte udovoljavaju uvjetima koji se u pogledu sigurnosti i zaštite zračnog prometa odnose na operatora aerodroma,

f) osigurati da svi subjekti na aerodromu surađuju u provođenju mjera sigurnosti i zaštite zračnog prometa, te bez odgađanja izvijeste o svakoj nesreći, ozbiljnoj nezgodi ili događajima koji ugrožavaju sigurnost i zaštitu zračnog prometa u skladu sa posebnim propisima,

g) otkloniti sve prepreke s površine aerodroma koje mogu predstavljati opasnost za sigurnost zračnog prometa,

h) u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) objaviti sve informacije bitne za sigurnost zračnog prometa kao i upozorenja u slučaju opasnosti (planirane promjene aerodromskih sredstava, opreme, razine usluga, moguće prepreke, opasnosti i neuobičajene uvjete na operativnim površinama itd.),

i) najkasnije do 1. kolovoza svake godine dostaviti Agenciji pregled financijskih izvješća za prvih šest mjeseci tekuće godine uz usporedbu realizacije plana poslovanja i investicijskog plana (Račun dobiti i gubitka, Realizacija investicijskog plana i Obrazloženje realizacije plana),

j) najkasnije do 1. travnja svake godine dostaviti Agenciji dokaz o ekonomskoj sposobnosti operatora za prethodnu kalendarsku godinu koji sadrži: godišnje izvješće o rezultatima poslovanja, izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja (Bruto bilancu, Bilancu, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća), planove poslovanja za sljedeće tri godine (Račun dobiti i gubitka, Investicijski plan poslovanja, Plan izvora sredstava i Obrazloženje realizacije plana).

(2) Imatelj svjedodžbe aerodroma dužan je izvijestiti Agenciju o svakoj nastaloj promjeni bilo kojeg od uvjeta na temelju kojih je svjedodžba aerodroma izdana, a osobito o:

a) promjeni vlasničke strukture aerodroma,

b) promjeni uprave operatora aerodroma,

c) promjeni operatora aerodroma,

d) promjeni granica aerodroma.

III. ODOBRENJE ZA UPORABU AERODROMA

Uvjeti za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 11.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma su:

a) svi objekti i operativne površine aerodroma te pripadajući navigacijski sustavi, sredstva, uređaji i oprema za koje je odgovoran operator aerodroma, moraju biti projektirani i građeni u skladu s propisanim uvjetima,

b) svi objekti i operativne površine aerodroma te pripadajući navigacijski sustavi, sredstva, uređaji i oprema za koje je odgovoran operator aerodroma, moraju biti održavani u skladu s propisanim uvjetima,

c) svi aeronautički podaci o aerodromu objavljeni u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP), koji su u nadležnosti operatora aerodroma, moraju biti na odgovarajući način dokumentirani i u skladu s propisanim uvjetima,

d) spasilačko-vatrogasna zaštita na aerodromu mora biti organizirana i opremljena u skladu s propisanim uvjetima,

e) u skladu s pravilnikom i drugim aktima kojima je uređeno to područje, operator aerodroma mora organizacijski definirati i u praksi u cijelosti primijeniti:

– program sigurnosti i

– program zaštite zračnog prometa ili plan alternativnih mjera zaštite, ukoliko je to određeno Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 12.

(1) Operator aerodroma podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma operator aerodroma mora dostaviti:

a) Naputak o uporabi aerodroma (u dva tiskana primjerka te jedan primjerak na CD-u),

b) Geodetski elaborat (u dva tiskana primjerka te jedan primjerak na CD-u),

c) Aerodromski program zaštite ili plan alternativnih mjera zaštite, ukoliko je to određeno nacionalnim programom zaštite zračnog prometa i drugim provedbenim propisima iz područja zaštite zračnog prometa (u dva tiskana primjerka te jedan primjerak na CD-u), i

d) Dokumentirane izmjere uzdužnih i poprečnih nagiba, te dokumentaciju o utvrđivanju nosivosti operativne površine aerodroma.

(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma propisuje Agencija i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Izdavanje i oduzimanje odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 13.

(1) Odobrenje za uporabu aerodroma izdaje se:

a) trajno, bez vremenskog ograničenja u slučaju kada su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma, propisani ovim Pravilnikom, ili

b) privremeno, s vremenskim ograničenjem u slučaju kada:

– sigurnost i zaštita zračnog prometa nisu ugrožene iako nisu ispunjeni svi uvjeti za izdavanje svjedodžbe propisani ovim Pravilnikom i

– operator aerodroma dostavi Agenciji plan provedbe korektivnih mjera odobrenih od Agencije i na taj način potvrdi da će sve utvrđene i dokumentirane nesukladnosti biti uklonjene do isteka valjanosti privremene svjedodžbe aerodroma.

(2) Ako operator aerodroma prestane udovoljavati nekim od uvjeta pod kojim je odobrenje za uporabu aerodroma izdano, kao jedna od mjera može biti oduzimanje odobrenja za uporabu aerodroma.

Troškovi u postupku izdavanja odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 14.

Za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za izdavanje, produženje, izmjenu, prijenos i oduzimanje odobrenja za uporabu aerodroma, te za izdavanje produženje, izmjenu, prijenos i oduzimanje odobrenja za uporabu aerodroma, operator aerodroma plaća propisanu naknadu.

Prijenos odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 15.

Agencija može odobriti prijenos odobrenja za uporabu aerodroma na novog operatora aerodroma u slučaju kada:

a) aktualni operator aerodroma, koji posjeduje valjano odobrenje za uporabu aerodroma, u pisanoj formi obavijesti Agenciju o datumu planiranog prestanka rada i nazivu novog operatora aerodroma najkasnije 30 dana prije prestanka rada,

b) novi operator aerodroma u pisanoj formi zatraži da Agencija prenese na njega odobrenje za uporabu aerodroma,

c) novi operator aerodroma ispunjava sve uvjete za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma propisane ovim Pravilnikom.

Odobravanje izuzeća u postupku izdavanja odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 16.

(1) Operator aerodroma može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma i u slučaju nesukladnosti zbog kojih ne bi bili ispunjeni pojedini uvjeti propisani ovim Pravilnikom, ako sigurnost i zaštita zračnog prometa nisu ugrožene iako nisu ispunjeni svi uvjeti za izdavanje svjedodžbe propisani ovim Pravilnikom.

(2) Aeronautičkom studijom ili drugim prikladnim elaboratom ili studijom, koja se prilaže uz zahtjev, operator aerodroma mora dokazati da utvrđene nesukladnosti ne utječu na sigurnost i zaštitu zračnog prometa.

(3) Nakon provedenog postupka Agencija može u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom b alinejom drugom ovoga Pravilnika, odobriti odgovarajuća izuzeća od propisanih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka koja ne utječu na sigurnost i zaštitu zračnog prometa, te izdati odobrenje za uporabu aerodroma s vremenskim ograničenjem valjanosti, na poleđini kojeg moraju biti upisane utvrđene nesukladnosti i odstupanja od propisanih uvjeta.

(4) odobrenje za uporabu aerodroma s vremenskim ograničenjem valjanosti Agencija može izdati samo za aerodrom koji je bio u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Najdulji rok na koji se može izdati odobrenje za uporabu aerodroma s vremenskim ograničenjem valjanosti iznosi 2 godine.

(5) Odobrenje za uporabu aerodroma bez vremenskog ograničenja Agencija može izdati za aerodrom koji je bio u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, unatoč utvrđenim nesukladnostima ako:

a) sigurnost i zaštita zračnog prometa nisu ugroženi, a

b) utvrđene nesukladnosti su takve prirode da ih objektivno nije moguće ukloniti.

Obveze operatora aerodroma imatelja odobrenja za uporabu aerodroma

Članak 17.

(1) Operator aerodroma koji je imatelj odobrenja za uporabu aerodroma dužan je:

a) pridržavati se važećih propisa i naputka o uporabi aerodroma,

b) omogućiti ovlaštenim osobama Agencije pristup aerodromu u svrhu nadzora sigurnosnih i zaštitnih mjera na aerodromu, tehničkog i operativnog stanja aerodroma, te ekonomske sposobnosti operatora aerodroma,

c) obavljati prihvat i otpremu zrakoplova, te omogućiti boravak zrakoplova na aerodromu,

d) utvrditi da svi subjekti na aerodromu uključeni u aktivnosti koje se odnose na pružanje aerodromskih letnih informacija i opsluživanje zrakoplova, udovoljavaju uvjetima koji se u pogledu sigurnosti i zaštite zračnog prometa odnose na operatora aerodroma,

e) osigurati da svi subjekti na aerodromu surađuju u provođenju sigurnosti i zaštite zračnog prometa, te bez odgađanja izvijeste o svakoj nesreći, ozbiljnoj nezgodi ili događajima koji ugrožavaju sigurnost i zaštitu zračnog prometa u skladu s posebnim propisima,

f) otkloniti sve prepreke s površine aerodroma koje mogu predstavljati opasnost za sigurnost zračnog prometa,

g) u Zborniku zrakoplovnih informacija objaviti sve informacije bitne za sigurnost zračnog prometa kao i upozorenja u slučaju opasnosti (planirane promjene aerodromskih sredstava, opreme, razine usluga, moguće prepreke, opasnosti i neuobičajene uvjete na operativnim površinama itd.).

(2) Imatelj odobrenja za uporabu aerodroma dužan je izvijestiti Agenciju o svakoj nastaloj promjeni bilo kojeg od uvjeta na temelju kojih je odobrenje za uporabu aerodroma izdano, a osobito o:

a) promjeni vlasničke strukture aerodroma,

b) promjeni uprave operatora aerodroma,

c) promjeni operatora aerodroma,

d) promjeni granica aerodroma.

IV. AERODROMSKI PRIRUČNIK, NAPUTAK O UPORABI AERODROMA, AERODROMSKI PROGRAM ZAŠTITE I PLAN ALTERNATIVNIH MJERA ZAŠTITE

Opće odredbe o aerodromskom priručniku

Članak 18.

(1) Aerodromski priručnik mora biti oblikom i formatom jednostavan za primjenu, te ovjeren od odgovorne osobe operatora aerodroma.

(2) U cilju omogućavanja jednostavnog dokumentiranja i praćenja svih izmjena i dopuna aerodromskog priručnika, operator aerodroma je obvezan definirati i primijeniti sustav za utvrđivanje aktualne verzije dokumenta (upisivanje revizija).

(3) Aerodromski priručnik mora biti izrađen na način da omogući jednostavan postupak provjere u postupku odobravanja.

(4) Operator aerodroma mora osigurati da aerodromski priručnik uvijek sadržava točne informacije na način da sve promjene bez odgađanja unese u aerodromski priručnik.

(5) Operator aerodroma mora ishoditi suglasnost Agencije za sve izmjene i dopune aerodromskog priručnika, kako bi iste bile valjane.

(6) Agencija će odobriti aerodromski priručnik i sve njegove izmjene i dopune ukoliko udovoljava uvjetima propisanim ovim člankom i člankom 19. ovoga Pravilnika.

(7) Operator aerodroma mora osigurati da najmanje jedna kopija aktualne verzije aerodromskog priručnika bude dostavljena:

a) svakom pružatelju zemaljskih usluga na tom aerodromu,

b) svakom korisniku usluga aerodroma koji samostalno obavlja zemaljske usluge, te

c) nadležnom pružatelju usluga u zračnoj plovidbi.

Sadržaj aerodromskog priručnika

Članak 19.

(1) Obvezni sadržaj aerodromskog priručnika je:

1. Opće odredbe,

2. Podaci o položaju aerodroma,

3. Podaci o aerodromu koji se objavljuju u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP)

4. Operativni postupci na aerodromu i sigurnosne mjere:

4.1 Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih pokazatelja bitnih za sigurnost zračnog prometa na aerodromu,

4.2 Postupci za pristup operativnoj površini (Movement Area),

4.3 Postupci za slučaj izvanrednog događaja na aerodromu (Emergency Plan),

4.4 Postupci o radu spasilačko-vatrogasne službe na aerodromu,

4.5 Postupci kontrole operativne površine i površina s ograničenjem prepreka od strane operatora aerodroma,

4.6 Postupci za kontrolu oznaka i znakova, te sustava prilaznih svjetala i sustava rasvjete operativne površine na aerodromu,

4.7 Postupci za održavanje objekata, opreme i instalacija na aerodromu,

4.8 Sigurnosni postupci tijekom izvođenja radova na i oko operativne površine,

4.9 Upravljanje postupcima na stajanci (Apron Management),

4.10 Upravljanje sigurnošću na stajanci (Apron Safety Management),

4.11 Postupci za kretanje vozila na i oko operativne površine,

4.12 Postupci zaštite zrakoplova od ptica i drugih životinja na području aerodroma, te popis odgovarajuće opreme,

4.13 Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prilaza zrakoplova aerodromu, te praćenje i evidentiranje svih promjena

4.14 Načini uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativne površine te popis odgovarajuće opreme,

4.15 Načini za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih roba,

4.16 Postupci u slučaju smanjene vidljivosti,

4.17 Postupci za zaštitu radara i drugih navigacijskih uređaja na aerodromu,

5. Podaci o upravi aerodroma i sustavu upravljanja sigurnošću:

5.1 Uprava aerodroma (shema organizacijske strukture, popis rukovodećeg osoblja),

5.2 Sustav upravljanja sigurnošću (Safety Management System).

(2) Objašnjenja uz svaku točku aerodromskog priručnika nalaze se u Dodatku 3 ovoga Pravilnika.

Opće odredbe o naputku o uporabi aerodroma

Članak 20.

(1) Naputak o uporabi aerodroma mora biti oblikom i formatom jednostavan za primjenu, te ovjeren od odgovorne osobe operatora aerodroma.

(2) U cilju omogućavanja jednostavnog dokumentiranja i praćenja svih izmjena i dopuna naputka o uporabi aerodroma, operator aerodroma je obvezan definirati i primijeniti sustav za utvrđivanje aktualne verzije dokumenta (upisivanje revizija).

(3) Naputak o uporabi aerodroma mora biti izrađen na način da omogući jednostavan postupak provjere u postupku odobravanja.

(4) Operator aerodroma mora osigurati da naputak o uporabi aerodroma uvijek sadržava točne informacije na način da sve promjene bez odgađanja unese u naputak o uporabi aerodroma.

(5) Operator aerodroma mora ishoditi suglasnost Agencije za sve izmjene i dopune naputka o uporabi aerodroma, kako bi iste bile valjane.

(6) Agencija će odobriti naputak o uporabi aerodroma i sve njegove izmjene i dopune ukoliko udovoljava uvjetima propisanim ovim člankom i člankom 21. ovoga Pravilnika.

(7) Operator aerodroma mora osigurati da najmanje jedna kopija aktualne verzije naputka o uporabi aerodroma bude dostavljena osobama odgovornim za procese prihvata i otpreme.

Sadržaj naputka o uporabi aerodroma

Članak 21.

(1) Obvezni sadržaj naputka o uporabi aerodroma je:

1. Opće odredbe:

1.1. Svrha i područje primjene Naputka o uporabi aerodroma,

1.2. Pravni temelj za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma i naputka o uporabi aerodroma,

1.3. Uvjeti za uporabu aerodroma,

1.4. Izjava kojom se operator očituje da će aerodrom u svako vrijeme kada je otvoren za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova biti dostupan svima pod jednakim uvjetima,

1.5. Sustav pružanja informacija o aerodromu i postupak njihovog objavljivanja,

1.6. Sustav praćenja prometa zrakoplova,

1.7. Obveze operatora aerodroma,

2. Podaci o položaju aerodroma:

2.1. Nacrt aerodroma na kojem su prikazani glavni objekti aerodroma (uzletno-sletna staza, staze za vožnju, stajanka i drugo), uključujući poziciju svakog pokazivača smjera vjetra posebno,

2.2. Kartografski prikaz područja aerodroma na kojem su prikazane granične crte aerodroma (ograda oko aerodroma),

2.3. Karta okolnog područja aerodroma na kojoj je prikazana udaljenost do najbližeg mjesta, grada ili nekog drugog naseljenog područja, te lokacija svih objekata aerodroma i opreme koji se nalaze izvan granica (ograde) aerodroma,

2.4. Meteorološki minimumi,

2.5. Zona aerodromskog prometa (ATZ),

2.6. Podešavanje visinomjera,

2.7. Organizacija letenja i ograničenja,

2.8. Organizacija i provedba zrakoplovnih priredaba,

3. Podaci o aerodromu koji se objavljuju u VFR priručniku Republike Hrvatske,

4. Operativne procedure na aerodromu i sigurnosne mjere,

4.1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih relevantnih pokazatelja koji se odnose na sigurnost zračnog prometa na aerodromu,

4.2. Postupak za pristup operativnim površinama (Movement Area),

4.3. Postupak za slučaj izvanrednog događaja na aerodromu (Emergency Plan),

4.4. Obvezni postupci u radu spasilačko-vatrogasne službe,

4.5. Postupak kontrole operativnih površina i površina bez prepreka,

4.6. Postupak za kontrolu oznaka i znakova, te sustava rasvjete na aerodromu,

4.7. Postupak za održavanje objekata, opreme i instalacija na aerodromu,

4.8. Sigurnosni postupak tijekom izvođenja radova na i oko operativnih površina,

4.9. Upravljanje postupcima na stajanci (Apron Management),

4.10. Upravljanje sigurnošću na stajanci (Apron Safety Management),

4.11. Postupak za kretanje vozila na i oko operativnih površina,

4.12. Postupak zaštite zrakoplova od ptica i drugih životinja na području aerodroma te popis odgovarajuće opreme,

4.13. Karta prepreka u prostoru s obzirom na kategoriju prilaza zrakoplova aerodromu, te praćenje i evidentiranje svih promjena,

4.14. Način uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativnih površina te popis odgovarajuće opreme,

4.15. Način za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih roba,

4.16. Postupak u slučaju smanjene vidljivosti,

4.17. Postupak za zaštitu radara i drugih navigacijskih uređaja na aerodromu,

5. Podaci o upravi operatora aerodroma i programu upravljanja sigurnošću,

5.1. Uprava operatora aerodroma (shema organizacijske strukture, popis rukovodećeg osoblja),

5.2. Program upravljanja sigurnošću (Safety Management Program).

(2) Objašnjenja uz svaku točku naputka o uporabi aerodroma nalaze se u Dodatku 4 ovoga Pravilnika.

Aerodromski program zaštite i plan alternativnih mjera zaštite

Članak 22.

Izgled i sadržaj aerodromskog programa zaštite i plana alternativnih mjera zaštite definirani su Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaci

Članak 23.

(1) Dodaci 1 do 4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

a) Dodatak 1: Svjedodžba aerodroma,

b) Dodatak 2: Privremena svjedodžba aerodroma,

c) Dodatak 3: Objašnjenja uz svaku točku aerodromskog priručnika,

d) Dodatak 4: Objašnjenja uz svaku točku naputka o uporabi aerodroma.

Rok za usklađivanje sa odredbama ovoga Pravilnika

Članak 24.

(1) Operatori aerodroma koji su ishodili svjedodžbu aerodroma moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Operatori aerodroma koji su ishodili odobrenje za uporabu aerodroma moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma (»Narodne novine«, broj 64/10 i 107/10).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/51

Urbroj: 530-06-1-1-13-2

Zagreb, 25. ožujka 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


DODATAK 1 – DODATAK 4


41 08.04.2013 Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma 41 08.04.2013 Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma 41 08.04.2013 Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma