Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani

NN 41/2013 (8.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

777

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 8. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007, 84/2008 i 55/2011) ministar zdravlja, uz suglasnost ministra poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODACIMA PREHRANI

Članak 1.

U Pravilniku o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 46/2011) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (SL L 404, 30. 12. 2006.).«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na označavanje, reklamiranje i prezentiranje dodataka prehrani u smislu navođenja prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji primjenjuju se odredbe posebnog propisa kojim se uređuju prehrambene i zdravstvene tvrdnje.«

U članku 6. stavak 1. riječi »Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 41/2008) zamjenjuju se riječima »Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/2011 i 79/2011) i Pravilnikom o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« br. 8/2013)«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Subjekt u poslovanju s hranom, prilikom prvog stavljanja dodatka prehrani na tržište Republike Hrvatske mora podnijeti obavijest za dodatke prehrani koji sadrže:

1. vitamine i/ili minerale, čiji su kemijski oblici sukladni Prilogu I. Pravilnika o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 46/2011) i čiji preporučeni dnevni unos ne prelazi najveći dopušteni dnevni unos sukladno Prilogu IV. Pravilnika o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 46/2011),

2. druge tvari sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika,

3. biljne vrste i gljive koje dolaze pojedinačno ili kao mješavine u skladu s listom dopuštenih vrsta iz Priloga III. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 8. ovoga Pravilnika, proizvodima koji sadrže biljne vrste, ekstrakte biljnih vrsta i druge tvari, a koje nisu navedene u Prilozima ovoga Pravilnika, odnosno vitamine, minerale navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika i druge tvari koje su navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika, ali prelaze maksimalne dopuštene količine navedene u Prilozima ovoga Pravilnika, mora se prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske dodijeliti notifikacijski broj.

Zahtjev za dodjelu notifikacijskog broja podnosi se Ministarstvu zdravlja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev dostaviti sljedeće:

1. podatke o nositelju notifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: nositelj notifikacije), uz potvrdu koja dokazuje vezu između podnositelja zahtjeva i nositelja notifikacije, ako se ne radi o istoj pravnoj ili fizičkoj osobi,

2. podatke koji označavaju proizvod na hrvatskom jeziku u skladu s važećim propisima o hrani,

3. originalnu ambalažu ili idejno rješenje ambalaže,

4. proizvođačku specifikaciju s podacima o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu proizvoda,

5. ako se dodatak prehrani proizvodi u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Izvod iz Upisnika registriranih objekata,

6. ostalu dokumentaciju i/ili analitička izvješća koja Povjerenstvo iz članka 10. ovoga Pravilnika zatraži,

7. presliku uplatnice za pokrivanje troškova postupka notifikacije dodatka prehrani,

8. za proizvode koji sadrže vitamine i minerale, dokaz o kemijskim oblicima istih,

9. za proizvode koji sadrže biljne vrste, ekstrakte biljnih vrsta i druge tvari, a koje nisu navedene u Prilozima ovoga Pravilnika, potrebno je za svaku biljnu vrstu, ekstrakt ili drugu tvar priložiti: podrijetlo, način dobivanja, kemijski sastav (glavne komponente), podatke o količini aktivnih tvari, navode o interakcijama, navode i/ili dokaze o netoksičnosti i sigurnosti primjene kod ljudi,

10. dokaz da su podaci poslani elektroničkim putem u registar Ministarstva.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, sukladno uputama koje se nalaze na mrežnoj stranici Ministarstva.«

Članak 5.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

– daje stručno mišljenje o korisnosti i sigurnosti primjene za dodatke prehrani s biljnim vrstama i drugim tvarima koje se ne nalaze u Prilozima ovoga Pravilnika i nisu jakog djelovanja te o dodacima prehrani s količinom vitamina, minerala i drugih tvari većom od najvećeg dopuštenog dnevnog unosa,

– na zahtjev ovlaštene službene osobe Ministarstva daje mišljenje o sigurnosti proizvoda koji su uključeni u programe monitoringa i o njihovoj sukladnosti sa odredbama ovoga Pravilnika.«

Stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 6.

U članku 11. stavku. 1. riječ: »namjenu« briše se.

U stavku 2. riječi: »te da je namjena, ako je posebno istaknuta u skladu sa količinom i sastavom«, brišu se.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za učinkovito praćenje dodataka prehrani iz članka 8. ovoga Pravilnika, a koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, Ministarstvo provodi program monitoringa dodataka prehrani. U tu svrhu subjekt u poslovanju s hranom, kod prvog stavljanja na tržište dodataka prehrani u skladu s ovim Pravilnikom, obvezan je Ministarstvu dostaviti obavijest sukladno uputama koje se nalaze na mrežnoj stranici Ministarstva.

Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom obvezan je priložiti:

– tekst koji označava proizvod na hrvatskom jeziku,

– idejno rješenje ambalaže,

– presliku uplatnice za pokrivanje troškova monitoringa

– izjavu o količini (masi) polazne biljne droge i vrsti ekstrakcijskog otapala, za biljne vrste iz Priloga III. ovoga Pravilnika kod kojih je to naznačeno.

Podnošenje obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, kao i izdavanje potvrda o zaprimljenoj obavijesti, obavlja se isključivo elektroničkim putem, sukladno uputama koje se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva.

Ukoliko smatra potrebnim, Ministarstvo će zatražiti od subjekta u poslovanju s hranom da dostavi i proizvođačku specifikaciju s podacima o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu proizvoda.

Ministar Odlukom utvrđuje troškove obavljanja monitoringa iz stavka 1. ovoga članka, a koje snosi subjekt u poslovanju s hranom.

Kada se proizvodu iz članka 8. Pravilnika mijenja količina hranjivih tvari ili drugih tvari sa fiziološkim učinkom, subjekt u poslovanju s hranom obvezan je podnijeti novu obavijest iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 8.

U članku 17. stavak 2. briše se.

Članak 9.

Postupci dodjele notifikacijskog broja započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 46/2011), osim ako stranka promjenom zahtjeva zatraži rješavanje po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Subjekt u poslovanju s hranom koji stavlja na tržište Republike Hrvatske dodatak prehrani čiji sastav i označavanje nije sukladan odredbama ovoga Pravilnika, a za koji ima rješenje o dodjeli notifikacijskog broja danog na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obvezan je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

Proizvodi koji su stavljeni na tržište prije 30. rujna 2013. a nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se nalaziti na tržištu najkasnije do 1. srpnja 2014. godine.

Članak 11.

Prilog II. i Prilog III. Pravilnika o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 46/11) zamjenjuju se novim Prilogom II. i Prilogom III. koji se nalaze u Dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/193
Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-3
Zagreb, 13. ožujka 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG II.

DRUGE TVARI DOPUŠTENE ZA UPORABU ZA DODATKE PREHRANI

Kategorija 1. Aminokiseline*

L-alanin

L-arginin

L-asparaginska kiselina

L-citrulin

L-cistein

cistin

L-histidin

L-glutaminska kiselina

L-glutamin

glicin

L-izoleucin

L-leucin

L-lizin

L-lizin acetat

L-metionin

L-ornitin

L-fenilalanin

L-prolin

L-treonin

L-triptofan

L-tirozin

L-valin

*Za aminokiseline, koliko god je primjenjivo, mogu se također koristiti natrijeve, kalijeve, kalcijeve i magnezijeve soli kao i njihovi hidrokloridi

Za razgranate aminokiseline (BCAA) – dnevna doza je ukupno 5 g (kao zbroj sve tri aminokiseline: L-valin, L-leucin, L-izoleucin). Namjena: za sportaše

Kategorija 2. Ostale tvari


Najveća dnevna doza

Posebna upozorenja

L-karnitin (L-karnitin hidroklorid, L-karnitin-L-tartrat, acetil-L-karnitin)

2000 mg


taurin

1000 mg


betain1,5 g

1,5 g


karnozin

500 mg


kitozan

3 g


koenzim Q10 (ubikinon)

200 mg


kolin

1000 mg


kondriotin sulfat

750 mg


kofein

350 mg

Ne preporučuje se djeci, trudnicama ili dojiljama.

kreatin

3 g

Kreatin ne smiju koristiti trudnice, dojilje i osobe mlađe od 16 godina!

Konzumiranje može dovesti do povećanja tjelesne mase zbog nakupljanja vode u mišićima.

dimetilglicin

200 mg


epigalokatehingalat (EGCG)

300 mg

Za trudnice i dojilje najveća dnevna količina je 120 mg.

fitosteroli

3 g


flavonoidi

1000 mg

Ne koristiti za vrijeme trudnoće.

kvercetin, rutin, diosmin i njihovi glikozidi

300 g

Ne koristiti za vrijeme trudnoće.

hisperidin i njegovi glikozidi

600g

Ne koristiti za vrijeme trudnoće.

gama orinazol

150 mg


glukomanan

4 g


glukozamin

750 mg


glutation

50 mg


guar guma

10 g


hidroksimetilbutirat (HMB)

3 g


inozitol

2 g


izoflavoni (kao genistein i/ili smjesa izoflavona)

80 mg


laktoferin (goveđi)

200 mg


laktuloza

10 g


likopen

15 mg


melatonin

5 mg


monakolin iz crvene fermetirane riže (Monascus purpureus)

10 mg

Ne koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja. Ne koristiti ukoliko ste na lijekovima za snižavanje masnoća, antilipidemicima.

S-adenozil.metionin (SAME)

200 mg


hijaluronska kiselinakonjugirana linolenska kiselina (CLA)lipoična kiselinaeikosapetaenoična kiselina (EPA)


Ukupni dnevni unos EPA i DHA ne smije biti veći od 5 g

dokosaheksaenoična kiselina (DHA)


arabinogalaktanarabonoksilanastaksantinbeta alaninbeta glukankaroteni i karotenoidikolagenkolostrumenzimifosfolipidi sojefosfatidil kolinfosfoserinfruktooligosaharidi (FOS)galaktooligosaharidi (GOS)polifenoli maslinovog uljaluteinmetilsulfonilmetan (MSM)N-acetilcistein


Nije preporučljivo za djecu mlađu od 3 godine.

nikotinamid adenin dinukleotid (NADH)norvalinnukleotidiomotaurinornitin alfa-ketoglutaratpara-amino benzojeva kiselina (PABA)pektinpicnogenolpolikozanolresveratrolskvaleniteaninzeaksantinpropolismatična mliječpelud/cvijetni prahprobiotičke kulture i kvasciPRILOG III.

LISTA DOPUŠTENIH BILJNIH VRSTA I GLJIVA

Latinsko ime

Hrvatsko ime

Dodatna ograničenja i upozorenja koja je potrebno dati potrošačima

AAbies spp.

Vrste jela


Acacia senegal

Senegalška akacija


Acacia spp.

Vrste akacije (arapska guma)


Acantus spinosus

Matruna dugolisna


Acer saccharum

Javor


Achillea millefolium

Stolisnik

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Achyranthes aspera

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Achyrantes bidentata

Dvozub

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Acorus calamus

Iđirot

Dozvoljeno je korištenje samo podanka.

Vremensko ograničenje primjene: do 2 tjedna.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Agrimonia eupatoria

Turica obična

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Agrimonia spp.

Vrste turice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Agropyron repens (Elymus repens)

Pirika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Akik pishti

-

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Alchemilla vulgaris

Livadna vrkuta

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Allium cepa

Crveni luk


Allium sativum

Češnjak, bijeli luk

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Allium ursinum

Medvjeđi luk, divlji luk

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Alnus glutinosa

Crna joha, jošić


Aloe barbadensis

(Aloe vera)

Barbadenški aloj

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: do 2 tjedna.

Aloe gel (mucilago) nema ograničenja.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Aloe spp.

Vrste aloja

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Alpinia officinarum (Alpinia galanga)

Galgant, galanga


Althaea officinalis

Bijeli sljez


Althaea spp.

Vrste sljeza


Amomum cardamomum

Srdiš, grbat


Ananas comosus

Ananas


Andrographis paniculata

-

Vremensko ograničenje primjene: do 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Andropogon nardus

Tropska vlaska


Anethum graveolens

Kopar


Angelica archangelica

Ljekovita anđelika

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Angelica spp.

Vrste anđelike

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Antennaria dioica

Zečja capica, bubica


Anthemis nobilis (Chamaemelum nobile)

Rimska kamilica


Anthriscus cerefolium

Krasuljica


Anthyllis vulneraria

Ranjenik


Apium graveolens

Celer


Arallia spp.

Vrste aralije, pižulika


Arctium lappa

Veliki čičak

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Arctium spp.

Vrste čička

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Arctostaphylos uva-ursi

Medvjetka

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveća dnevna doza: 160 mg arbutina.

– u sastavu je potrebno naznačiti količinu arbutina

Vremensko ograničenje primjene: do tjedan dana.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s američkom brusnicom, vitaminom C, osobama sa oštećenjem bubrega, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia)

Vrtni hren


Aronia melanocarpa

Aronija


Artemisia dracunculus

Estragon


Aspalanthus linearis

Afrički crveni grm


Asparagus officinalis

Vrtna šparoga


Asparagus racemosus

Grozdasta šparoga

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Asperula odorata (Galium odoratum)

Lazarkinja

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Asteracantha longifolia

-

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Astragalus glycyphyllos

Slatkolisni kozlinac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Astragalus membranaceus

Opnasti kozlinac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Astragalus spp.

Vrste kozlinca (tragakant)

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Avena sativa

Zob


BBakopa monieri

Bakopa

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod bolesti štitnjače, astme, emfizema, poremećaja probavnog i mokraćnog sustava te srčanih poremećaja, trudnicama, dojiljama i djeci.

Balsamodendron mukul

Mukul

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama s oštećenjem jetre i upalnom bolesti crijeva.

Barosma betulina

Barozma

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Bellis perenis

Tratinčica


Berberis vulgaris

Žutika trpka

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Vremensko ograničenje primjene: tjedan dana

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, osobama s povišenim krvnim tlakom i djeci.

Beta vulgaris

Cikla


Betonica officinalis (Stachys officinalis)

Ljekoviti čistac


Betula pendula

(Betula alba)

Obična breza


Betula spp.

Vrste breze


Borago officinalis

Boreč, boražina

Dopušteno je koristiti samo ulje.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Boswellia serrata

Indijski tamjanovac

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Brassica napus

Korabica, repica


Brassica nigra

Crna vrzina, crna gorušica


Brassica oleracea var. botrytis

Cvjetača


Brassica oleracea var. cymosa

Brokula


Brassica oleracea var. sabauda

Kelj pupčar


Brassica rapa

Bijela repa, poljska vrzina


CCaesalpinia bonducella

-

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Calendula officinalis

Neven

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Calluna vulgaris

Vrijes, obični vrijesak


Camellia sinensis (Thea sinensis)

Pravi čaj (zeleni čaj, crni čaj, žuti čaj)


Campanula grandiflora

Velecvjetni zvončić

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Capsella bursa pastoris

Rusomača

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Capsicum annuum var. minimum

Paprika


Capsicum frutescens

Kajenska paprika, čili

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Upozorenje: može izazvati nadražaj želučano-crijevne sluznice.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Carduus marianus (Silybum marianum)

Sikavica, obični oslobod

Najveća dnevna doza: 140 mg silimarina.

U sastavu je potrebno naznačiti količinu silimarina.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Carica papaya

Papaja


Carlina acaulis

Vilino sito

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Carthamus tinctorius

Bojadisarski bodalj, šafranika


Carum carvi

Kim


Cassia acutifolia (Cassia senna)

Aleksandrijska sena

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korjenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Cassia angustifolia

Indijska sena, tinevelška sena

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Cassia nomame

-

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Castanea sativa

Pitomi kesten


Centaurea cyanus

Različak


Centaurium erythraea

Štitasta kičica

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama s čirom želuca.

Centaurium littorale

Obalna kičica


Centaurium spp.

Vrste kičice


Centella asiatica (Hydrocotyle asiatica)

Gotu Kola, centela

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ceratonia siliqua

Rogač


Cetraria islandica (Lichen islandicus)

Islandski lišaj


Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)

Rimska kamilica


Chamomilla recutita (Matricaria recutita)

Prava kamilica


Chenopodium album

Bijela loboda


Chimaphila umbellata

Zelenčić


Chlorella spp.

Vrste zelene alge


Chondrus crispus

Irska mahovina


Chrisantemum parthenium (Tanacetum parthenium)

Povratić, majčinski vratić

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Cichorium intybus

Plava vodopija, cikorija


Cimicifuga racemosa

Smrdljivka,

cimifuga

Najveća dopuštena dnevna doza: odgovara 30 mg biljne droge (podanka).*

Vremensko ograničenje primjene: 3 mjeseca.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i osobama s oštećenjem jetre i o estrogenu ovisnim tumorom.

Cinnamomum aromaticum (Cinnamomum cassia)

Kineski cimetovac


Cinnamomum zeylanicum

(Cinnamomum verum)

Cejlonski cimetovac


Cirsium arvense

Poljski osjak


Cirsium spp.

Vrste osjaka

Citrus aurant. subsp. dulcis

Slatka naranča


Citrus spp.

Vrste agruma

Upozorenje za grejp: Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Cnicus benedictus

Blaženi čakalj

Ne preporučuje se trudnicama.

Cochlearia armoracia (Armoracia rusticana)

Vrtni hren

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Coffea arabica

Arapska kava

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Coffea canephora

Kava

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Coix lacryma-jobi

Jobove suze, suzice


Cola acuminata, C. nitida

Vrste kole

Ne preporučuje se osobama s povišenim krvnim tlakom ili oštećenjem srca.

Commiphora molmol (Commiphora myrrha)

Mirovac, mira


Commiphora mukul

Gugul

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Commiphora spp.

Vrste balzamovog drveta


Coriandrum sativum

Korijandar


Cornus mas

Drijenak


Corylus avellana

Obična lijeska


Crataegus monogyna

Bijeli glog

Najveća dnevna doza: odgovara 1,5 g biljne droge (lista s cvijetom).*

Ako su istovremeno prisutni i bijeli i crveni glog najveća dnevna doza se odnosi na njihov zbir.

Vremensko ograničenje primjene: 4 mjeseca

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Crataegus oxyacanthoides (Crataegus laevigata)

Crveni glog

Najveća dnevna doza: odgovara 1,5 g biljne droge (lista s cvijetom).*

Ako su istovremeno prisutni i bijeli i crveni glog najveća dnevna doza se odnosi na njihov zbir.

Vremensko ograničenje primjene: 4 mjeseca

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Crocus sativus

Vrtni šafran


Cucurbita maxima

Velika bundeva


Cucurbita pepo

Obična bundeva


Cuminum cyminum

Kumin


Curcuma longa (C. domestica)

Kurkuma, indijski šafran


Curcuma xanthorrhiza

Javanska kurkuma


Curcuma zedoaria

Sekvar, bijeli isiot


Cyamopsis tetragonoloba

guargrah


Cydonia oblonga

Dunja


Cymbopogon spp.

Vrste citronele

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Cynara scolymus (Cynara cardunculus)

Artičoka


Cyperus rotundus

Okrugli šilj

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

DDaucus carota

Mrkva


Dimorphandra mollis

Brazilsko drvo

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Dioscorea bulbifera

Azijski jam

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Dioscorea spp.

Vrste jama

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Diospyros kaki

Japanska jabuka


Dolichos biflorus

-

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Drosera rotundifolia

Okruglolisna rosika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Didymocarpus pedicellata

-

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

EEchinacea pallida

Svijetlocvjetna ehinacea, svijetlocvjetna rudbekija

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HIV-a, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 1 godinu.

Echinacea purpurea

Grimizna ehinacea, purpurna rudbekija

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HIV-a, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 1 godinu.

Echinacea angustifolia

Uskolisna ehinacea, uskolisna rudbekija

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Ne preporučuje se uzimati kod progresivnih sistemskih bolesti (TBC, leukemija), autoimunih bolesti, HIV-a, trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 1 godinu.

Elettaria cardamomum

Kardamom


Eleutherococcus senticosus

Sibirski ginseng

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Elymus repens (Agropyron repens)

Pirika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Emblica officinalis (Phyllanthus emblica, P. amarus)

Indijska kosmulja


Epilobium angustifolium

Uskolisna vrbovica


Epilobium parviflorum

Vrbovica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Equisetum arvense

Poljska preslica

Nije dopušteno kao monopripravak.

Ne preporučuje se uzimati kod poremećaja rada srca ili bubrega, trudnicama i dojiljama.

Equisetum hyemale

Zimska preslica

Ne preporučuje se uzimati kod poremećaja rada srca ili bubrega, trudnicama i dojiljama.

Erica carnea

Crnjuša, proljetni vrijes

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Erica spp.

Vrste crnjuše

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eriodictyon californicum (E. glutinosum)

Eriodiktion

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eschscholzia californica

Kalifornijski zlatni mak

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eucalyptus globulus

Plavi eukaliptus

Samo listovi su dopušteni.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Eucalyptus spp.

Vrste eukaliptusa

Samo listovi su dopušteni.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

 Eugenia caryophyllata (Syzygium aromaticum)

 Klinčić

Eterično ulje nije dopušteno.

Euphrasia officinalis

Ljekovita očanica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Euphrasia spp.

Vidac, vrste

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Euterpe oleracea

Euterp, asai


FFagopyrum esculentum

Heljda


Fagus sylvatica

Bukva

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ficus carica

Smokva


Filipendula ulmaria (Spiraea ulmaria)

Končara, suručica

Najveća dnevna doza bijnog pripravka: odgovara 200mg biljne droge (zeleni).*

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Foeniculum vulgare

Obični komorač

Eterično ulje nije dopušteno.

Primjena ploda komorača kod djece mlađe od 4 godine uz savjetovanje s pedijatrom.

Forsythia suspensa

Forsitija

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Fragaria vesca

Šumska jagoda


Frangula alnus (Rhamnus frangula)

Krkavina

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korjenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Fraxinus excelsior

Bijeli jasen

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Fraxinus ornus

Crni jasen


Fucus vesiculosus

Mjehurasti bračić

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače, djeci, trudnicama i dojiljama.

Fucus spp.

Vrste bračića/smeđe alge

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače, djeci, trudnicama i dojiljama.

GGaleopsis segetum

Usjevna kacigarka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Galium aparine

Čekinjasta broćika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Galium odoratum (Asperula odorata)

Lazarkinja

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Galium verum

Prava broćika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Garcinia cambogia

Garcinija

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 mjeseca.

Ne preporučuje se osobama s oštećenjem jetre, trudnicama i dojiljama.

Garcinia mangostana

Mangostin

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Gentiana lutea

Žuti srčanik, sirištara

Ne preporučuje se osobama s povišenom želučanom kiselinom, čirom želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Gentiana purpurea

Crveni srčanik

Ne preporučuje se osobama s povišenom želučanom kiselinom, čirom želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Gentiana spp.

Vrste srčanika

Ne preporučuje se osobama s povišenom želučanom kiselinom, čirom želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Geranium spp.

Vrste iglice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Geum urbanum

Pravi blaženak

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ginkgo biloba

Ginko

Dopuštena je upotreba samo standardiziranog ekstrakta lista s najviše 5 ppm ginkolnih kiselina.

Najveća dnevna doza: 80 mg ekstrakta.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod poremećaja zgrušnjavanja krvi, trudnicama, dojiljama i djeci.

Glycine max (G. hispida)

Soja

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Glycyrrhiza glabra

Slatki sladić

Vremensko ograničenje primjene: 4 tjedna

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Grindelia robusta

Grindelija

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Guaiacum officinale

-

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

G. sanctum

Gvajak, sveto drvo

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Gymnema sylvestre

Srebrna svilenica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

HHamamelis virginiana

Hamamelis

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Harpagophytum procumbens

Vražja kandža

Najveća dnevna doza: odgovara 0,5 g biljne droge (korijen).*

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje osobama s čirom želuca i dvanaesnika te žučnim kamencima, trudnicama i dojiljama.

Haronga madagascariensis

Haronga, pljuskavica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s oštećenjem jetre, gušterače i poremećajem žuči, trudnicama i dojiljama.

Helianthus annuus

Suncokret


Helianthus spp.

Vrste suncokreta


Helichrysum arenarium

Pješčarsko smilje

Ne preporučuje se osobama sa žučnim kamencima, trudnicama i dojiljama.

Helichrysum italicum

Smilje


Herniaria glabra

Gola kilavica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Herniaria hirsuta

Dlakava kilavica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Hibiscus spp.

Vrste hibiskusa


Hippophae rhamnoides

Pasji trn


Hordeum vulgare

Obični ječam


Humulus lupulus

Hmelj

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.
Hydrocotyle asiatica (Centella asiatica)

Gotu Kola, centela

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Hyssopus officinalis

Miloduh

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

IIlex paraguariensis

Mate, paragvajski čaj

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s povišenim krvnim tlakom i srčanim poremećajem, trudnicama i dojiljama.

Illicium verum

Zvjezdasti anis

Eterično ulje nije dopušteno.

Inula helenium

Oman


JJasminum grandifolium

Velelisni jasmin

Eterično ulje nije dopušteno.

Juniperus communis

Borovica

Eterično ulje nije dopušteno.

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s upalnim bolestima bubrega, trudnicama, dojiljama i djeci.

KKnautia arvensis

Poljska prženica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Krameria triandra

Ratanija

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

LLaminaria spp.

Vrste alge haluga

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače, trudnicama, dojiljama i djeci.

Lamium album

Bijela mrtva kopriva


Laurus nobilis

Lovor


Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)

Lavanda

Nije dopušteno eterično ulje.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Lavandula latifolia

Širokolisna lavanda

Nije dopušteno eterično ulje.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Lepidium meyenii

Maka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje kod bolesti štitnjače, trudnicama, dojiljama i djeci.

Lepidium peruvianum

Peruvijanska maka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod bolesti štitnjače, trudnicama, dojiljama i djeci.

Lepidium sativum

Sjetvena grbica


Lespedeza capitata

Lespedeza

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.
Levisticum officinale

Ljupčac

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna.

Ne preporučuje se osobama sa oštećenjem bubrega, trudnicama i dojiljama.

Lichen islandicus (Cetraria islandica)

Islandski lišaj

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 1 godinu.

Lilium tigrinum

Tigrasti ljiljan


Linaria vulgaris

Lanilist

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Linum usitatissimum

Obični lan

Ne preporučuje se uzimati kod abdominalne boli, ileusa, otežanog gutanja, o hormonima ovisni tumora, trudnicama i dojiljama.

Lippia citriodora

Citronovac, citronka


Lythrum salicaria

Purpurna vrbica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

MMagnolia spp.

Vrste magnolije

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod bolesti štitnjače, trudnicama i dojiljama.

Majorana hortensis (Origanum vulgare)

Mravinac, mažuran


Malphigia glabra

Antilska trešnja, acerola

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod gihta, bubrežnih kamenaca, trudnicama i dojiljama.

Malpigia punicifolia

Barbadoška trešnja

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod gihta, bubrežnih kamenaca, trudnicama i dojiljama.

Malus domestica

Jabuka


Malva sylvestris

Sljez crni


Marsdenia condurango

Marsdenija

Ne preporučuje se osobama alergičnim na lateks, trudnicama i dojiljama.

Marrubium vulgare

Marulja

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Marrubium spp.

Vrste marulje

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Matricaria recutita (Chamomilla recutita)

Prava kamilica


Medicago sativa

Lucerna

Sjemenke nisu dopuštene.

Melilotus officinalis

Žuti kokotac

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s oštećenjem jetre, trudnicama i dojiljama.

Melissa officinalis

Matičnjak

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Mentha x piperita

Paprena metvica


Mentha spicata

Klasasta metvica


Mentha spp.

Vrste metvica


Menyanthes trifoliata

Gorki trolist

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Momordica charantia

Gorka dinja

Ne preporučuje se osobama s nedostatkom glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, trudnicama, dojiljama i djeci.

Morinda citrifolia

Noni


Morus alba, M. nigra

Bijeli i crni dud

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti, trudnicama i dojiljama.

Myristica fragrans

Muškatni oraščić

Eterično ulje nije dopušteno.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Myrtus communis

Mrča

Eterično ulje nije dopušteno.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

NNasturtium officinale

Potočarka

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Nepeta cataria

Mačja metvica

Eterično ulje nije dopušteno.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Nigella sativa

Crni kim

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

OOcimum basilicum

Bosiljak

Eterično ulje nije dopušteno.

Ocimum sanctum

Sveti bosiljak

Eterično ulje nije dopušteno.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Oenothera biennis

Pupoljka, noćurak

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 8 tjedana.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Oenothera spp.

Vrste pupoljke


Olea europaea

Maslina

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ononis spinosa

Zečji trn, gladiš

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Onosma bracteatum

-

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ophelia chirata (Swertia chirata)

Tarant, svercija

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s čirom želuca i dvanaestnika, trudnicama i dojiljama.

Opuntia ficus indica

Indijska smokva

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti, trudnicama i dojiljama.

Orchis spp.

Vrste kaćuna


Origanum majorana

Mažuran


Origanum vulgare (Majorana hortensis)

Mravinac, mažuran


Origanum spp.

Vrste mravinca

Eterično ulje nije dopušteno.

Orthosiphon stamineus (O. aristatus,O. spicatus)

Ortosifon

Ne preporučuje se uzimati u

slučaju edema, trudnicama i dojiljama.

Oryza sativa

Riža


Oxalis acetosella

Cecelj

Ne preporučuje se uzimati kod gihta, gastritisa, bubrežnih kamenaca, trudnicama i dojiljama.

PPanax ginseng

Ginseng

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti i oštećenjem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Panax quinquefolius

Američki ginseng

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama sa šećernom bolesti i oštećenjem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Papaver rhoeas

Poljski mak, divlji mak


Parietaria officinalis

Crkvina

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Passiflora incarnata

Pasiflora

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Paulinia cupana

Guarana

Vremensko ograničenje primjene: tjedan dana

Ne preporučuje se osobama s čirom želuca i dvanaesnika, povišenim krvnim tlakom i aritmijama te hipertiroidizmom, trudnicama, dojiljama i djeci.

Pelargonium sidoides

Pelargonija ljekovita

Vremensko ograničenje primjene: tjedan dana.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama i djeci mlađoj od 6 godina.

Persea americana (P. gratissima)

Avokado


Petroselinum crispum

Peršin

Plod i eterično ulje nisu dopušteni.

Phaseolus vulgaris

Grah


Phyllanthus amarus Phyllantus emblica

(Emblica officinalis)

Indijska kosmulja


Phoenix dactylifera

Datulja


Picea abies

Smreka

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pimenta dioica (P. officinalis)

Piment

Eterično ulje nije dopušteno.

Pimpinella anisum

Aniš

Eterično ulje nije dopušteno.

Pimpinella saxifraga

Bedrenika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Piper longum

Dugi pipali papar

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Piper nigrum

Crni papar

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod poremećaja probavnog sustava, bolesti štitnjače, trudnicama i dojiljama.

Pistacia lentiscus

Tršlja

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Plantago lanceolata

Uskolisni trputac

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 godine.

Plantago major

Veliki trputac

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 3 godine.

Plantago psyllium (Plantago afra)

Afrički trputac

Vremensko ograničenje primjene: 3 dana.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod abdominalne boli, ileusa, diabetes mellitusa, rektalnog krvarenja i otežanog gutanja.

Plantago ovata (P. ispaghula)

Indijski trputac

Vremensko ograničenje primjene: 3 dana.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod abdominalne boli, ileusa, diabetes mellitusa, rektalnog krvarenja i otežanog gutanja.

Polygala amara

Gorki krestušac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Polygala senega

Američki krestušac, sjevernoamerička senega

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Polygala spp.

Vrste krestušca

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Polygonum aviculare

Ptičji dvornik, troskot, oputina

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Polygonum spp.

Vrste dvornika

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Populus spp.

Vrsta topole

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Potentilla anserina

Steža

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Potentilla erecta (P. tormentilla)

Petoprsta, srčenjak, uspravna petoprsta

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Primula veris

Stupasti jaglac

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 4 godine.

Primula elatior

Blijedožuti jaglac

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 4 godine.

Prunus africana (Pygeum africanum)

Afrička šljiva

Najveća dnevna doza: standardizirani pripravci koji odgovaraju 6g biljne droge (kore).*

Vremensko ograničenje primjene: 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Prunus amygdalus var.dulcis

Slatki badem


Prunus armeniaca

Marelica

Sjemenke/koštice nisu dopuštene.

Prunus avium

Slatka trešnja


Prunus domestica

Šljiva


Prunus spinosa

Crni trn, trnina


Prunus cerasus

Višnja


Psidium guajava

Guava


Pterocarpus marsupium

Kina drvo

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pterocarpus santalinus

Crveni sandalovac

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Punica granatum

Nar


Pulmonaria officinalis

Plućnjak


Pygeum africanum (Prunus africana)

Afrička šljiva

Najveća dnevna doza: standardizirani pripravci koji odgovaraju 6 g biljne droge (kore).*

Vremensko ograničenje primjene: 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Pyrus communis

Kruška


RRhamnus frangula (Frangula alnus)

Krkavina

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Raphanus sativus var. niger

Crna rotkva, povrtnica

Ne preporučuje se osobama sa žučnim kamencima, trudnicama i dojiljama.

Rheum emodi

Indijska rabarbara

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korjenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Rheum officinale

Rabarbara kineska

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m (do 20 mg ukupnih hidroantracenskih spojeva u dnevnoj dozi).

Vremensko ograničenje primjene: 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s korijenom sladića, kod crijevne opstrukcije i stenoze, atonije, apendicitisa, ulceroznog kolitisa, Chronove bolesti, abdominalne boli nepoznatog uzroka i dehidracije, osobama s oštećenjem probavnog sustava, trudnicama i dojiljama.

Rheum rhaponticum

Europska rabarbara


Rhodiola rosea

Rodiola crvena

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveća dnevna doza: 50 mg ekstrakta podanka i korijena.

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ribes grossularia

Ogrozd


Ribes nigrum

Crni ribiz

Dodaci prehrani (pripravci lista):

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Rosa canina

Divlja ruža, šipak


Rosa spp.

Vrste ruže


Rosmarinus officinalis

Ružmarin

Eterično ulje nije dopušteno.

Rubus fruticosus

Kupina


Rubus idaeus

Malina


Rumex acetosa

Velika kiselica

Ne preporučuje se uzimati kod oštećenja bubrega, trudnicama, dojiljama i djeci.

SSabal serrulata (Serenoa repens)

Sabal palma

Najveća dnevna doza: 240 mg ekstrakta ploda.

Vremensko ograničenje primjene: 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati trudnicama i dojiljama.

Salix alba

Bijela vrba

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s čirom želuca i dvanaesnika te bolesti bubrega ili jetre, astmom, trudnicama i dojiljama.

Salvia officinalis

Kadulja

Eterično ulje nije dopušteno.

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Salvia triloba (Salvia fructicosa)

Grčka kadulja

Eterično ulje nije dopušteno.

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedna

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sambucus nigra

Crna bazga

Dopušteni su samo cvjetovi i plodovi.

Sanguisorba minor

Mala krvara

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Satureja hortensis

Vrtni čubar, vrtni vrijesak

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Satureja montana

Kraški čubar, primorski vrijesak

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Scutellaria baicalensis

Bajkalska grozničica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati sa liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

Serenoa repens (Sabal serrulata)

Sabal palma

Najveća dnevna doza: 240 mg ekstrakta ploda.

Vremensko ograničenje primjene: 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sesamum indicum

Sezam


Sideritis montana

Gorski očist

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sideritis spp.

Vrste očista

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Silybum marianum (Carduus marianus)

Marijin oslobod, sikavica

Najveća dnevna doza: 140 mg silimarina.

U sastavu je potrebno naznačiti količinu silimarina.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Sinapis alba

Bijela gorušica


Smilax aspera

Tetivika


Solanum licopersicum

Rajčica


Solidago virgaurea

Europska zlatnica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Solidago canadensis

Kanadska zlatnica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Solidago spp.

Vrste zlatnice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sophora japonica

Japanska sofora

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Sorbus aucuparia

Jarebika

Dopušteni su samo obrađeni plodovi.

Spiraea ulmaria (Filipendula ulmaria)

Končara, suručica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Spirulina spp.

Spirulina spp.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati kod fenilketonurije i oštećenja bubrega.

Stachys officinalis (Betonica officinalis)

Ljekoviti čistac

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Stellaria media

Srednja mišjakinja


Swertia chirata (Ophelia chirata)

Tarant, svercija

Ne preporučuje se uzimati kod čira želuca i dvanaesnika, trudnicama i dojiljama.

Syzygium aromaticum (Eugenia caryophyllus)

Klinčić

Eterično ulje nije dopušteno.

Syzygium cuminii

Crna šljiva

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Syzygium jambolana

Javanski klinčić

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s dijabetesom, trudnicama i dojiljama.

TTabebuia avellanedae

Taheebo, lapaho

Vremensko ograničenje primjene: najdulje tjedan dana.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Tamarindus indica

Tamarind


Tanacetum parthenium (Chrisantemum parthenium)

Povratić, majčinski vratić

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 mjeseca.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Taraxacum officinale

Maslačak


Terminalia spp.

Vrste mirabalanovca

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 mjeseca.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se kod srčanih poremećaja, trudnicama i dojiljama.

Thea sinensis (Camellia sinensis)

Pravi čaj (crni čaj, zeleni čaj, žuti čaj)


Theobroma cacao

Kakaovac


Thymus serpyllum

Majčina dušica


Thymus vulgaris

Timijan

Eterično ulje nije dopušteno.

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 4 godine.

Thymus zygis

Španjolski timijan

Eterično ulje nije dopušteno.

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan.

Ne preporučuje se djeci mlađoj od 4 godine.

Tilia cordata

Sitnolisna lipa


Tilia platyphyllos

Obična lipa


Trifolium pratense

Livadna djetelina

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Trigonella foenum graecum

Grčka piskavica

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 2 tjedana.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Triticum aestivum

Pšenica


UUlmus rubra

Crveni brijest

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ulva latissima

Morska salata (alga)

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se osobama s poremećajem funkcije štitnjače trudnicama, dojiljama i djeci.

Ulmus spp.

Vrste brijesta

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Urtica dioica

Velika kopriva

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Urtica urens

Mala kopriva

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 4 tjedna.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Usnea barbata

Šumski lišaj

Ne preporučuje se kod oštećenja jetre, trudnicama i dojiljama.

VVaccinium macrocarpon

Američka brusnica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati s medvjetkom.

Vaccinium myrtillus

Borovnica


Vaccinium vitis idaea

Brusnica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Valeriana officinalis

Odoljen

Najveća dnevna doza: odgovara 0,5 g biljne droge (korijen)*

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Vanilla planifolia

Vanilija


Verbascum densiflorum

Velecvjetna divizma

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina..

Verbascum phlomoides

Pustenasta divizma

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Verbascum spp.

Vrste divizme

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 1 tjedan

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 12 godina.

Verbena officinalis

Sporiš

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Veronica officinalis

Čestoslavica

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Veronica spp.

Vrste čestoslavice

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Viscum album

Bijela imela

Nije dopušteno kao monopripravak.

Najveći dopušteni udio u smjesi glavnih sastojaka 30% m/m.

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se uzimati kod akutnih upalnih stanja i tuberkuloze, trudnicama, dojiljama i djeci.

Vitex agnus-castus

Konopljika

Najveća dnevna doza: odgovara 20 mg biljne droge (plod).*

Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci.

Vitis vinifera

Vinova loza

Vremensko ograničenje primjene: najdulje 4 tjedna.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

YYucca brevifolia

Juka


Yucca spp.

Vrste juke


ZZea mays

Kukuruz


Zingiber officinale

Ingver, đumbir

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ziziphus jujuba

Obični čičimak

Dopušten je samo plod.

LISTA GLJIVA

Latinsko ime

Hrvatsko ime

UPOZORENJE

Cordiceps sinersis

Gljiva kordiceps

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Ganoderma lucidum

Reishi gljiva, hrastova sjajnica

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom.

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Grifolia frondosa

Maitake gljiva

Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.

Lentinula edodes

Shitake gljiva


* Napomena o izjavi:

Prilikom podnošenja obavijesti iz članka 7. potrebno je priložiti izjavu o količini (masi) polazne biljne droge i vrsti ekstrakcijskog otapala

Primjeri:

Jedna kapsula sadrži 100 mg suhog ekstrakta korijena odoljena (Valeriana officinalis) (odgovara 300 mg do 500 mg korijena odoljena); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V.

Jedan mL oralne otopine sadrži 1 mL tinkture korijena odoljena (Valeriana officinalis) (odgovara 250 mg korijena odoljena); ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V.

41 08.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani 41 08.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani 41 08.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani