Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

NN 42/2013 (10.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

793

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03, 31/10 i 139/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU ZA ZAŠTITARE I ČUVARE

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine«, br. 103/04, 21/07 i 86/08) članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Predavači ustanove moraju imati sljedeću stručnu spremu, odnosno zvanje:

1. Za programsku cjelinu »Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara«:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), područje društvenih znanosti i dvije godine radnog iskustva.

2. Za programsku cjelinu »Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite«:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, područje tehničkih i biotehničkih znanosti i dvije godine radnog iskustva.

3. Za programsku cjelinu »Osnove kriminalistike i pravila postupanja«:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, područje društvenih znanosti i dvije godine radnog iskustva.

4. Za programsku cjelinu »Osnove komuniciranja«:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, područje društvenih znanosti i dvije godine radnog iskustva.

5. Za programsku cjelinu »Osposobljavanje u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem«:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, područje društvenih znanosti i dvije godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika ili djelatne vojne osobe.

6. Za programsku cjelinu »Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane«:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, područje društvenih znanosti, polje kineziologija i dvije godine radnog iskustva.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje izobrazbe ustanova podnosi Ministarstvu, a uz koji prilaže:

1. popis predavača s naznakom stupnja i vrste stručne spreme te dokaz o radnom stažu,

2. popis i opis opreme i sredstava te prostorija u kojima će se obavljati izobrazba.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »članka 8.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 3. riječi: »stavka 2.« brišu se.

Članak 5.

U članku 13. riječ: »obavijest« zamjenjuje se riječju: »zaključak«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pristupnik iz stavka 1. ovog članka obvezan je priložiti dokaz o općoj ili posebnoj zdravstvenoj sposobnosti«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. i 2. riječ: »obavijest« zamjenjuje se riječju: »zaključak«.

Članak 7.

U podnaslovu ispred članka 23. »2. Periodična provjera vježbovnog gađanja« broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare riječi: »Zakon o prekršajima« zamjenjuju se riječima: »Prekršajni zakon«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-18678-2013

Zagreb, 3. travnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.