Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

NN 42/2013 (10.4.2013.), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

794

Na temelju članka 383. točke 1. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12) ministar pravosuđa uz suglasnost ministra socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O IZVRŠAVANJU SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana izrečene prema počinitelju kaznenog djela s obilježjem nasilja (u daljnjem tekstu: počinitelj).

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Svrha provođenja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana je otklanjanje i sprječavanje daljnjeg nasilnog ponašanja počinitelja.

(2) Cilj provođenja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana je potaknuti počinitelja da prepozna svoje nasilno ponašanje, prihvati odgovornost za takvo ponašanje te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja.

Članak 4.

(1) Sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana izvršava se u ustanovi za izvršavanje kazne zatvora, kazne maloljetničkog zatvora, odgojnom zavodu, zdravstvenoj ustanovi ili u pravnoj ili kod fizičke osobe specijalizirane za otklanjanje nasilnog ponašanja (u daljnjem tekstu: pravne ili fizičke osobe).

(2) Kada se sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana izvršava unutar zatvorskog sustava istu provode stručnjaci odjela tretmana sukladno odredbama posebnog zakona, posebno osposobljeni za rad s počiniteljima prema Standardima za provedbu sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Standardi).

(3) Kada je sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana izrečena uz novčanu kaznu ista se provodi u zdravstvenoj ustanovi prema posebnim propisima od strane osoba osposobljenih za rad s počiniteljima prema Standardima ili u pravnoj ili kod fizičke osobe osposobljene za rad s počiniteljima prema Standardima s kojima Ministarstvo pravosuđa sklopi ugovor za izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 5.

(1) Pravna osoba s kojom Ministarstvo pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– raspolagati odgovarajućim prostorom (prostorija za individualni i grupni rad, čekaonica i zaseban sanitarni čvor) koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima,

– imati zaposlena najmanje dva djelatnika visoke stručne spreme (psihijatar, psiholog, socijalni pedagog ili socijalni radnik) osposobljena za rad s počiniteljima i s najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(2) Fizička osoba s kojom Ministarstvo pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– biti državljanin Republike Hrvatske,

– imati poslovnu sposobnost,

– raspolagati odgovarajućim prostorom (prostorija za individualni i grupni rad, čekaonica i zaseban sanitarni čvor) koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima,

– imati visoku stručnu spremu (psihijatar, psiholog, socijalni pedagog ili socijalni radnik) i biti osposobljena za rad s počiniteljima i s najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

(3) Sigurnosnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana ne može izvršavati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, za prekršaj s obilježjem nasilja ili protiv koje se vodi istražni ili kazneni postupak.

(4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju imati odobrenje za izvršavanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: odobrenje).

(5) Ministarstvo pravosuđa daje odobrenje iz stavka 4. ovoga članka pravnim i fizičkim osobama po ispunjenju uvjeta iz Standarda.

Članak 6.

(1) Ministar pravosuđa osniva Stručno povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(2) Stručno povjerenstvo ima najmanje pet članova. Članovi Stručnog povjerenstva su predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih te stručnjaci u području tretmana s počiniteljima nasilja iz znanstveno-nastavnih ustanova.

(3) Stručno povjerenstvo izrađuje prijedlog Standarda, prijedlog liste pravnih i fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete za odobrenje te izrađuje prijedlog Ugovora.

(4) Stručno povjerenstvo prati i nadzire rad pravnih i fizičkih osoba koje provode sigurnosnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Nadzor se vrši uvidom u dokumentaciju, a o provedenom nadzoru Stručno povjerenstvo sačinjava zapisnik koji sadrži činjenično stanje, ocjenu utvrđenog stanja i prijedlog mjera.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo Ugovor dužne su najmanje jednom u šest mjeseci ili na zahtjev dostaviti Stručnom povjerenstvu izvješće o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana.

Članak 8.

(1) Listu pravnih i fizičkih osoba kojima je dano odobrenje iz članka 5. stavka 4. ovog Pravilnika te listu pravnih i fizičkih osoba s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo Ugovor donosi ministar pravosuđa.

(2) Lista pravnih i fizičkih osoba s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo Ugovor dostavlja se županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće će se primjenjivati i na sigurnosnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana izrečenu prema Zakonu o sudovima za mladež i na psihosocijalni tretman izrečen kao posebna obveza (članak 62. stavak 2. točka 6. Kaznenog zakona).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ministar pravosuđa osnovat će Stručno povjerenstvo u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Stručno povjerenstvo izradit će Poslovnik o radu i prijedlog Standarda u roku 30 dana od dana osnivanja.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-03/1

Urbroj: 514-05-13-3

Zagreb, 5. travnja 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.