Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora

NN 42/2013 (10.4.2013.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

796

Na temelju članka 59. stavka 6. i 8. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI POŠTANSKOG INSPEKTORA I O OČEVIDNIKU POŠTANSKOG INSPEKTORA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke poštanskog inspektora, način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama poštanskog inspektora te sadržaj i način vođenja očevidnika o izvršenim inspekcijskim pregledima koji vodi poštanski inspektor u provedbi poslova inspekcijskog nadzora, u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o poštanskim uslugama i drugim propisima.

(2) Izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke

Članak 2.

(1) Službena iskaznica poštanskog inspektora otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 90×60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

(2) Službena iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije«,

4. naziv: »ISKAZNICA POŠTANSKOG INSPEKTORA«,

5. broj iskaznice,

6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28×32 mm,

7. ime i prezime nositelja iskaznice;

b) na poleđini:

8. opis ovlasti nositelja iskaznice,

9. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,

10. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

11. mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

(3) Obrazac službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Službena značka poštanskog inspektora okruglog je oblika, promjera 60 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na vršnom dijelu kojeg su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska) u boji podloge, visine 6 mm. U središtu službene značke, na zrakasto pozlaćenom okruglom polju, nalazi se grb Republike Hrvatske visine 20 mm, kojemu su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna je u boji podloge. U gornjem dijelu kružnoga poniklanog prstena, između hrvatskoga pletera i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »POŠTANSKI INSPEKTOR«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično prekriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.

(5) Obrazac službene značke iz stavka 4. ovoga članka propisan je u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Poštanski inspektor nosi službenu iskaznicu i značku iz članka 2. ovoga Pravilnika, kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, u kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukoga pregiba, a veličina svakoga pregiba je 80×120 mm. U prednjem pregibu kožnoga poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnoga poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka.

(3) Na prednjoj strani kožnoga poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojega su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – POŠTANSKI INSPEKTOR«.

Izdavanje i uporaba službene iskaznice i značke

Članak 4.

(1) Službenu iskaznicu i značku poštanskog inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Službenu iskaznicu poštanskog inspektora potpisuje predsjednik Vijeća Agencije.

Članak 5.

(1) Službena iskaznica i značka poštanskog inspektora smije se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o poštanskim uslugama i drugim propisima, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

(2) Službenu iskaznicu i značku poštanskog inspektora zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Vraćanje službene iskaznice i značke

Članak 6.

(1) Poštanski inspektor kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, navedenim u aktu o prestanku radnog odnosa, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u odluci o rasporedu na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku predati ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije.

(2) Vraćena službena iskaznica i značka iz stavka 1. ovoga članka poništava se i pohranjuje u Agenciji.

Privremeno oduzimanje službene iskaznice i značke

Članak 7.

(1) Poštanskom inspektoru privremeno će se oduzeti službena iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez pokretanja istrage, i to do okončanja postupka.

(2) Poštanskom inspektoru može se privremeno oduzeti službena iskaznica i značka ako postoji opravdana sumnja u zlouporabu službene iskaznice i značke.

(3) Privremeno oduzeta službena iskaznica i značka pohranjuje se i čuva u Agenciji do okončanja postupaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Gubitak ili nestanak službene iskaznice i značke

Članak 8.

(1) Poštanski inspektor koji izgubi službenu iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez službene iskaznice ili značke, mora o tome bez odgode izvijestiti ravnatelja Agencije.

(2) Poštanskom inspektoru iz stavka 1. ovoga članka izdat će se nova službena iskaznica i/ili značka, nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) U slučaju kada je gubitak ili nestanak službene iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje poštanskog inspektora, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi poštanski inspektor iz stavka 1. ovoga članka.

Vođenje upisnika izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka

Članak 9.

(1) Agencija vodi upisnik izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka poštanskih inspektora, koji sadrži upisni broj, ime i prezime nositelja iskaznice, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja iskaznice i značke, potpis nositelja iskaznice, nadnevak vraćanja iskaznice i značke te prostor za upis napomena.

(2) Podatke iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka Agencija će dostaviti ministarstvu nadležnom za poštanske usluge (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na njegov zahtjev.

Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima

Članak 10.

Poštanski inspektor obvezan je voditi očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima (u daljnjem tekstu: očevidnik o inspekcijskim pregledima) u provedbi poslova inspekcijskog nadzora.

Članak 11.

(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u obliku uredske knjige veličine formata A4, prema obrascu propisanom u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Na naslovnoj stranici očevidnika o inspekcijskim pregledima otiskan je grb Republike Hrvatske, ispod kojega je otiskan naslov: »REPUBLIKA HRVATSKA/HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE/Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima poštanskog inspektora/za razdoblje _____________/Poštanski inspektor ____________________«.

(3) Ostale stranice očevidnika o inspekcijskim pregledima u zaglavlju sadrže naslov: »HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE / Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima poštanskog inspektora/za razdoblje ____________«, ispod kojega se upisuje ime i prezime poštanskog inspektora, prema obrascu propisanom u Dodatku 3. Sve stranice očevidnika moraju biti označene rednim brojevima.

(4) U tablični dio očevidnika o inspekcijskim pregledima upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj,

3. naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe,

4. nadnevak inspekcijskog nadzora,

5. predmet inspekcijskog pregleda,

6. rješenje poštanskog inspektora,

7. kontrola izvršenja rješenja,

8. upravna mjera,

9. upravni spor,

10. prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu,

11. napomene.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka temelje se na podacima iz zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu, utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim ili naređenim mjerama i radnjama.

(6) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se posebno za svaku kalendarsku godinu, s točnim podacima koji moraju biti uredno upisani neizbrisivim otiskom, na način da u svakom trenutku daju potpuni uvid u broj i predmet izvršenih inspekcijskih pregleda te u poduzete ili naređene mjere i radnje poštanskog inspektora.

(7) Očevidnik o inspekcijskim pregledima mora se zaštititi od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili oštećenja.

Vođenje očevidnika na računalu

Članak 12.

(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima može se voditi na računalu, i to u obliku baze podataka ili na drugi prikladan način.

(2) Podaci u očevidniku o inspekcijskim pregledima, koji su uneseni u računalo, moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Svi računalni podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati izrađenu svoju sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi računalo s izvornim računalnim podacima.

(4) Očevidnik o inspekcijskim pregledima, koji se vodi isključivo na računalu, poštanski inspektor mora ispisati najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a ispisani primjerak očevidnika obvezan je uvezati i pohraniti.

Zamjena službenih iskaznica i značaka

Članak 13.

(1) Službene iskaznice i značke poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika, koje su izdane prema Pravilniku o službenim iskaznicama i značkama poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika i o očevidnicima poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika (»Narodne novine«, br. 131/09.), zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama propisanima ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do izdavanja službenih iskaznica i značaka propisanih ovim Pravilnikom, poštanski inspektori mogu, u svrhu provedbe poslova inspekcijskog nadzora, upotrebljavati službene iskaznice i značke poštanskog inspektora, odnosno poštanskog nadzornika, koje su izdane prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poštanski inspektor, kojemu je službenu iskaznicu i značku poštanskog inspektora izdalo Ministarstvo prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je tu službenu iskaznicu i značku vratiti nadređenom službeniku u Ministarstvu odmah po primitku službene iskaznice i značke izdane na temelju ovoga Pravilnika.

(4) Vraćena službena iskaznica i značka iz stavka 3. ovoga članka poništava se i pohranjuje u Ministarstvu.

(5) Radnik Agencije, kojemu je službenu iskaznicu i značku poštanskog nadzornika izdala Agencija prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je tu službenu iskaznicu i značku vratiti ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije, odmah po primitku službene iskaznice i značke izdane na temelju ovoga Pravilnika, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u odluci o rasporedu na drugo radno mjesto.

(6) Vraćena službena iskaznica i značka iz stavka 5. ovoga članka poništava se i pohranjuje u Agenciji.

Propis koji prestaje važiti

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika i o očevidnicima poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika (»Narodne novine«, br. 131/09.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/22

Urbroj: 530-06-2-13-1

Zagreb, 4. travnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.
DODATAK 2.

Službena značka poštanskog inspektora


DODATAK 3.

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima poštanskog inspektora
za razdoblje ________________

Ime i prezime: _______________________________
                               (poštanskog inspektora)

R. br.

Klasa i urbroj

Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe

Nadnevak inspekcijskog nadzora

Predmet inspekcijskog pregleda

Rješenje poštanskog inspektora

Kontrola izvršenja rješenja

Upravna mjera

Upravni spor

Prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom
državnom tijelu

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1142 10.04.2013 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora 42 10.04.2013 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora 42 10.04.2013 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora