Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

NN 42/2013 (10.4.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

800

Na temelju članka 53. stavka 9. i članka 59. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PRI STAVLJANJU U PROMET NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE TE UVOZU IZ TREĆIH ZEMALJA PERADI I JAJA ZA VALENJE

Članak l.

U Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 107/11) u članku 2. dodaje se alineja druga koja glasi:

»-Provedbena odluka Komisije 2011/879/EU od 23. prosinca 2011. godine kojom se izmjenjuju Prilozi II. i IV. Direktive Vijeća 2009/158/EZ o zdravstveno-veterinarskim uvjetima koji uređuju trgovinu peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (obavijest objavljena kao dokument C(2011)9518). (SL L 343, 23. 12. 2011.)«

Članak 2.

U Prilogu II. Poglavlju III. Dijelu A točki 2. tekst u fusnoti (**) iz podtočke (b) mijenja se i glasi:

»(**) Treba uzeti u obzir da uzorci okoliša općenito nisu prihvatljivi za pouzdano otkrivanje Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum, ali su prihvatljivi za otkrivanje Salmonella arizonae.«

Tekst u fusnoti iz podtočke (c) (****) mijenja se i glasi:

»(****) Bakterije Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum se ne umnožavaju na modificiranoj polukrutoj Rappaport Vassiliadis hranjivoj podlozi (MRSV) koja se koristi u Europskoj uniji za monitoring salmonela koje su uzročnici zoonoza, ali je ona pogodna za umnožavanje Salmonella arizonae.«

Članak 3.

U Prilogu IV. obrasci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:


OBRAZAC 1. – OBRAZAC 3.


Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, broj 83/09).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/12-01/201

Urbroj: 525-10/0486-13-2

Zagreb, 2. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

42 10.04.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje 42 10.04.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje