Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

NN 42/2013 (10.4.2013.), Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

803

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07, 55/11) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA NAPUTKA O NAČINU PROVOĐENJA MJERA KONTROLE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PROPISANIH NAREDBOM O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2013. GODINI

I.

U Naputku o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 26/13), u Dodatku I., točke 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»11. GOVEĐA SPONGIFORMNA ENCEFALOPATIJA (GSE)

(1) Uzorci mozga od uginulih goveda uzimaju se na sabiralištima uginulih životinja ili u objektu za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina).

(2) U slučaju sumnje na GSE, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/09, 120/11), veterinar mora u najkraćem roku izvijestiti Upravu veterinarstva, nadležnu veterinarsku inspekciju i Laboratorij za praćenje i dijagnostiku spongiformnih encefalopatija HVI-a u Zagrebu.

(3) Prilikom postavljanja sumnje na bjesnoću u goveda, a da prethodno bjesnoća nije potvrđena na predmetnoj lokaciji, obavezno je isključivanje GSE-a u sumnjivog goveda.

(4) O dostavi lešine sumnjivog goveda iz stavaka 2. i 3. ove točke, u sabiralište ili objekt za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina), obavezno je izvijestiti nadležnog veterinarskog inspektora za uzimanje uzoraka na kontakt telefon objavljen na službenoj web-

-stranici Uprave veterinarstva: www.veterinarstvo.hr.

12. GREBEŽ OVACA

(1) Uzorci mozga od uginulih ovaca i koza uzimaju se na sabiralištima uginulih životinja ili u objektu za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina).

(2) Upravi veterinarstva, nadležnoj veterinarskoj inspekciji i Laboratoriju za praćenje i dijagnostiku spongiformnih encefalopatija HVI-a u Zagrebu, potrebno je odmah prijaviti svaki slučaj sumnje na grebež ovaca.

(3) Sumnja na grebež ovaca postavlja se u svim slučajevima pojave sljedećih simptoma: neuobičajeno ponašanje, odvajanje od stada, intenzivno žvakanje, ataksija, neurološki znakovi, izraziti svrbež i posljedični gubitak vune (dlake) te u kasnijoj fazi bolesti, lezije na koži, gubitak težine, gubitak apetita, letargija i grčevi.

(4) Prilikom postavljanja sumnje na bjesnoću u ovce ili koze, a da prethodno bjesnoća nije potvrđena na predmetnoj lokaciji, obavezno je isključivanje grebeža ovaca u sumnjive životinje.

(5) O dostavi lešine sumnjive životinje iz stavaka 3. i 4. ove točke u sabiralište ili objekt za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina), obavezno je izvijestiti nadležnog veterinarskog inspektora za uzimanje uzoraka na kontakt telefon objavljen na službenoj web-

-stranici Uprave veterinarstva: www.veterinarstvo.hr.«.

II.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/13-01/40

Urbroj: 525-10/0547-13-1

Zagreb, 29. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.