Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

NN 42/2013 (10.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

804

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 19. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007, 84/2008 i 55/2011) ministar zdravlja, uz suglasnost ministra poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Pravilniku o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 84/2010 i 113/2011) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (SL L 404, 30. 12. 2006.);

– Uredbe Komisije (EU) br. 432/2012 od 16. svibnja 2012. kojom se uspostavlja lista dozvoljenih zdravstvenih tvrdnji na hrani, a koje se ne odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje djece (SL L 136, 25. 5. 2012.);

– Uredbe Komisije (EU) br. 1047/2012 od 8. studenog 2012. kojom se dopunjuje Uredba (EZ) br. 1924/2006 s obzirom na listu prehrambenih tvrdnji (SL L 310, 9. 11. 2012).«

Članak 2.

U članku 1. stavku 4. Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 84/2010 i 113/2011) riječi: »Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva zdravlja«.

Članak 3.

U članku 7. podstavci 1., 2. i 3. Pravilnika mijenjaju se i glase:

»Označavanje hranjivih vrijednosti obvezno je za proizvode za koje postoji prehrambena i/ili zdravstvena tvrdnja, uz iznimku općeg oglašavanja. Podaci koje treba navesti uključuju podatke iz članka 30. stavka 1. Pravilnika o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« broj 8/2013). Ako za hranjivu tvari iz članka 30. stavka 2. Pravilnika o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« broj 8/2013) postoji prehrambena i/ili zdravstvena tvrdnja, treba navesti količinu te hranjive tvari, u skladu s člancima od 31. do 34. toga Pravilnika.

Količine tvari na koje se odnosi prehrambena i/ili zdravstvena tvrdnja koje nisu navedene u navodu o hranjivim vrijednostima moraju biti navedene u istome vidnom polju kao označavanje hranjivih vrijednosti i na način propisan člancima 31., 32. i 33. Pravilnika o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« broj 8/2013). Mjerne jedinice koje se koriste za iskazivanje količine tvari moraju biti primjerene svakoj pojedinoj tvari.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, moguće je korištenje i zdravstvenih tvrdnji iz stavka 1. ovoga članka koje nisu navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika, a za koje još nije dovršena procjena Europske agencije za sigurnost hrane i/ili razmatranje Europske komisije, uz uvijet da subjekt u poslovanju s hranom ishodi notifikacijski broj sukladno članku 16. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 3. stavka 2. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/2011 i 79/2011) i članka 7. stavka 3. Pravilnika o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« broj 8/2013) tvrdnje o smanjenju rizika od neke bolesti i tvrdnje koje se odnose na rast i razvoj djece mogu se navoditi, uz prethodno podnošenje obavijesti sukladno članku 15. ovoga Pravilnika i ako su sukladne Prilogu II ovoga Pravilnika.«

U članku 14. stavak 2. briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radi učinkovitog monitoringa hrane na kojoj su navedene zdravstvene tvrdnje koje su u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom, prilikom prvog stavljanja takve hrane na tržište Republike Hrvatske, mora o tome obavijestiti Ministarstvo, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.«

U stavku 2. iza točke 4. briše se točka, dodaje se zarez i točka 5. koja glasi:

»5. presliku uplatnice za pokrivanje troškova monitoringa.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Podnošenje obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, kao i izdavanje potvrda o zaprimljenoj obavijesti, obavlja se isključivo elektroničkim putem, sukladno uputama koje se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva.«

Članak 7.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske hrane na kojoj su navedene tvrdnje iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom (u daljnjem tekstu podnositelj zahtjeva) mora podnijeti Ministarstvu zahtjev za izdavanje notifikacijskog broja, o čemu Ministarstvo donosi rješenje.«

U stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. identifikacijski broj (ID) pod kojim se tvrdnja nalazi na konsolidiranoj listi tvrdnji iz članka 13.1 Uredbe 1924/2006 od 20 prosinca 2006.«

Točke 6., 7. i 8. brišu se.

Točke 9., 10. i 11. postaju točke 6., 7. i 8.

Članak 8.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Troškove u postupku izdavanja notifikacijskog broja iz stavka 2. ovoga članka te troškove provedbe monitoringa iz članka 15. Pravilnika, snosi podnositelj zahtjeva, a iznos troškova odlukom određuje ministar«

Članak 9.

U PRILOGU I., »PREHRAMBENE TVRDNJE I UVJETI KOJI SE NA NJIH PRIMJENJUJU« iza tvrdnje: »BEZ NATRIJA ili BEZ SOLI« dodaje se sljedeća tvrdnja koja glasi:

»BEZ DODANOG NATRIJA/SOLI

Tvrdnja da je neka hrana bez dodanog natrija/soli i svaka tvrdnja za koju je vjerojatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži nikakav dodani natrij/sol ili neki drugi sastojak koji sadrži natrij/sol i ukoliko proizvod ne sadrži više od 0,12 g natrija ili ekvivalentnu vrijednost za sol na 100g ili na 100 ml.«

U tvrdnji: »SMANJENA KOLIČINA (NAZIV HRANJIVE TVARI)«, iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Tvrdnja: »smanjena količina zasićenih masti« i svaka tvrdnja za koju je vjerojatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako:

a) je zbroj zasićenih masnih kiselina i transmasnih kiselina u proizvodu najmanje 30 % niži od zbroja zasićenih masnih kiselina i transmasnih kiselina u sličnom proizvodu

i

b) ako je sadržaj transmasnih kiselina u proizvodu jednak ili manji nego u sličnom proizvodu.

Tvrdnja: »smanjena količina šećera« i svaka tvrdnja za koju je vjerojatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ima istu ili manju energetsku vrijednost od sličnog proizvoda.«

Članak 10.

U cijelom tekstu Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 84/2010 i 113/2011) riječi: »Zakon o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007)« zamjenjuju se riječima: »Zakon o hrani (»Narodne novine« broj 46/2007, 84/2008 i 55/2011)« u odgovarajućem padežu, riječi: »Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine« broj 57/2009, 85/2009)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine« broj 95/2011)« u odgovarajućem padežu, riječi: »Pravilnik o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 148/2008)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnik o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 46/2011)« u odgovarajućem padežu, riječi: »Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/2008)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/2011 i 79/2011)« u odgovarajućem padežu, a uz riječi: »Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine« broj 29/2009) dodaju se riječi: »ili Pravilnik o informiranju potrošača (»Narodne novine« broj 08/2013)«, u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Postupci dodjele notifikacijskog broja započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 84/2010 i 113/2011), osim ako stranka promjenom zahtjeva zatraži rješavanje po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Subjekt u poslovanju s hranom koji stavlja na tržište Republike Hrvatske hranu čiji sastav i označavanje nije sukladno odredbama ovoga Pravilnika, a za koju ima rješenje o dodjeli notifikacijskog broja danog na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obvezan je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika, osim s odredbom članka 3., najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

Proizvodi koji su stavljeni na tržište prije 30. rujna 2013. godine a nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, mogu se nalaziti na tržištu najkasnije do 1. srpnja 2014. godine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, subjekti u poslovanju s hranom obvezni su uskladiti svoje poslovanje s člankom 3. ovoga Pravilnika samo u slučaju usklađivanja s odredbama Pravilnika o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine« broj 8/2013), i to najkasnije do 13. prosinca 2014. godine.

Do isteka roka iz stavka 3. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom, može hranjivu vrijednost navoditi sukladno Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine« br. 29/2009) samo ako označava hranu prema Pravilniku o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/2011 i 79/2011)«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/193

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-3

Zagreb, 29. ožujak 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.