Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

NN 42/2013 (10.4.2013.), Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

805

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine br. 103/03., 75/09. i 59/12.), ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

METODOLOŠKE OSNOVE

ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U STATISTICI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

I. Uvodna objašnjenja i pojmovi

Članak 1.

Na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, a u skladu sa Zakonom o službenoj statistici i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske Državni zavod za statistiku provodi statistička istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima.

Članak 2.

Državni zavod za statistiku metodološki provodi statistička istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima u skladu s Direktivom Vijeća 96/16/EZ od 19. ožujka 1996. o statističkim istraživanjima mlijeka i mliječnih proizvoda te svim izmjenama i dopunama te direktive (Direktiva 2003/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima mlijeka i mliječnih proizvoda, Uredba (EZ) 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o prilagodbi nekih instrumenata podložnih postupku navedenomu u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ glede regulatornog postupka uz nadzor) te o tome izvješćuje Europsku komisiju (Eurostat).

Članak 3.

U smislu ovih Metodoloških osnova za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (u nastavku teksta: Metodološke osnove) pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Mlijeko podrazumijeva prirodni sekret mliječne žlijezde životinja iz uzgoja (krava, ovaca, koza i bivola) dobiven jednom ili više mužnji kojemu nije ništa dodano ili oduzeto. Mjesečno istraživanje, kako je propisano u članku 7. ovih Metodoloških osnova, odnosi se samo na kravlje mlijeko i mliječne proizvode proizvedene isključivo od kravljeg mlijeka.

2. Mliječni proizvodi jesu proizvodi dobiveni isključivo od mlijeka. Pri tome se podrazumijeva da je dopušteno dodavanje sastojaka potrebnih za njihovu proizvodnju pod uvjetom da nisu dodani kako bi djelomično ili potpuno zamijenili bilo koju mliječnu komponentu.

3. Sadržaj masti jest maseni udio mliječne masti u mlijeku, izražen u postocima.

4. Sadržaj proteina jest maseni udio proteina u mlijeku izražen u postocima (dobiva se množenjem ukupnog sadržaja dušika u mlijeku, izraženoga u postocima, s koeficijentom 6,38).

5. Poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja fizička ili pravna osoba, nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske, a organizirano je kao:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– druga pravna osoba.

Članak 4.

Radi provedbe statističkih istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima Državni zavod za statistiku prikuplja podatke o:

a) proizvodnji i otkupu mlijeka

b) korištenju i preradi mlijeka u mliječne proizvode

c) sadržaju masti i proteina

d) strukturi mljekara.

Članak 5.

Statistička istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima obuhvaćaju sljedeće subjekte kao jedinice statističkih istraživanja:

1. poljoprivredna gospodarstva koja proizvode ili otkupljuju neobrano mlijeko ili, u određenim slučajevima, mliječne proizvode, bilo izravno od drugih poljoprivrednih gospodarstava bilo od subjekata opisanih u točki 2. ovog članka, s ciljem prerade u mliječne proizvode

2. subjekte koji prikupljaju mlijeko ili vrhnje u svrhu prijenosa u cijelosti ili djelomično, bez prerade, na subjekte iz točke 1. ovog članka.

II. Prikupljanje podataka

Članak 6.

Podatke za statistička istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima Državni zavod za statistiku prikuplja mjesečno, godišnje i trogodišnje.

Članak 7.

Državni zavod za statistiku mjesečno prikuplja podatke o:

a) količini i sadržaju masti prikupljenog mlijeka i vrhnja i sadržaju proteina prikupljenoga kravljeg mlijeka

b) količini određenih prerađenih svježih mliječnih proizvoda, raspoloživih za isporuku te količini određenih proizvedenih mljekarskih proizvoda.

Članak 8.

Državni zavod za statistiku godišnje prikuplja podatke o:

a) količini, sadržaju masti i proteina raspoloživog mlijeka i vrhnja

b) količini prerađenih svježih mliječnih proizvoda, raspoloživih za isporuku te ostalih proizvedenih mljekarskih proizvoda, podijeljenih po tipu

c) uporabi sirovih materijala u obliku neobranog i obranog mlijeka i količini masnoća korištenih za proizvodnju mljekarskih proizvoda

d) sadržaju proteina glavnih mliječnih proizvoda, bazirano na mjerenju ili metodi procjene za koju se očekuje da u najvećoj mogućoj mjeri osigura pouzdane podatke

e) količini kravljeg mlijeka proizvedenoga na poljoprivrednim gospodarstvima na regionalnoj razini (prostorne jedinice za statistiku 2. razine koje odgovaraju razini NUTS 2) u skladu s najprikladnijim mjerenjem ili najprikladnijim metodama procjene koje osiguravaju pouzdanost podataka

f) proizvodnji mlijeka i uporabi na poljoprivrednim gospodarstvima.

Članak 9.

Državni zavod za statistiku trogodišnje prikuplja podatke o broju jedinica istraživanja iz članka 5. ovih Metodoloških osnova, podijeljenih po razredima veličina prema proizvodnji glavnih mliječnih proizvoda.

Članak 10.

Prikupljanje podataka temelji se u najvećoj mogućoj mjeri na raspoloživim izvorima podataka kako bi se smanjilo opterećenje davatelja podataka.

Prilikom prikupljanja podataka poduzet će se sve potrebne mjere kako bi se što je više moguće spriječilo dupliciranje podataka.

Članak 11.

Statistička istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima trebaju biti iscrpna tako da obuhvaćaju subjekte koji prikupljaju i prerađuju mlijeko (mljekare) čiji obuhvat čini barem 95% kravljeg mlijeka prikupljenoga u Republici Hrvatskoj, utvrđenoga na temelju reprezentativnih uzoraka ili drugih izvora.

Mjesečno statističko istraživanje o mlijeku i mliječnim proizvodima može se provoditi i u obliku istraživanja na uzorku. U tom slučaju pogreška uzorkovanja ne smije prelaziti 1% ukupnoga nacionalnog prikupljanja (s intervalom pouzdanosti od 68%).

Članak 12.

Obilježja prikupljanja podataka, statističke varijable, periodika prikupljanja te strukture statističkih setova utvrđene su propisima Europske unije.

III. Rezultati istraživanja

Članak 13.

Državni zavod za statistiku dostavlja rezultate statističkih istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima Eurostatu, uključujući povjerljive podatke (u smislu članka 4. točka 23. Zakona o službenoj statistici), u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici koje se odnose na međunarodnu suradnju te odredbama Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici.

Rezultati se šalju putem eDamis baze prema strukturi statističkih setova podataka definiranih propisima Europske unije.

Članak 14.

Državni zavod za statistiku dostavlja rezultate statističkih istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima u sljedećim rokovima:

a) mjesečni podaci iz članka 7. ovih Metodoloških osnova dostavljaju se 45 dana nakon završetka referentnog mjeseca

b) godišnji podaci iz članka 8. točke a) do d) ovih Metodoloških osnova dostavljaju se do 30. lipnja za prethodnu godinu

c) godišnji podaci iz članka 8. točke e) i f) ovih Metodoloških osnova dostavljaju se do 30. rujna za prethodnu godinu

d) trogodišnji podaci iz članka 9. ovih Metodoloških osnova dostavljaju se do 30. rujna za izvještajnu godinu.

Članak 15.

Državni zavod za statistiku dostavlja Eurostatu jedanput na godinu Metodološki upitnik za prikupljanje statistike mlijeka, koji sadržava sve relevantne informacije o metodama primijenjenima prilikom prikupljanja podataka, izvorima podataka, pouzdanosti podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda, a posebice o korištenim upitnicima i mjerama poduzetima kako bi se izbjeglo dupliciranje podataka.

Državni zavod za statistiku također prosljeđuje pojedinosti o bitnim promjenama metoda primijenjenih u prikupljanju podataka.

IV. Završne odredbe

Članak 16.

Ove Metodološke osnove stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/10

Urbroj: 555-13-02-13-1

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Ravnatelj

doc. dr. sc. Ivan Kovač, v. r.