Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva

NN 43/2013 (12.4.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

821

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011 i 130/2012) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PREDSTAVKAMA I PRITUŽBAMA, VOĐENJU EVIDENCIJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI TE O RADU POVJERENSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva (»Narodne novine« broj: 58/2012), iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

Članovi Povjerenstva koje imenuje Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova ili naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, kako je utvrđeno za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Sredstva za navedene namjene osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu 040 glavi 05 Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-18661/2-2013.

Zagreb, 8. travnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.