Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

NN 43/2013 (12.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

824

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA ŽIVOTINJE AKVAKULTURE I NJIHOVE PROIZVODE TE SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ODREĐENIH BOLESTI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja, (»Narodne novine«, broj 42/08 i 36/10)[1] iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Provedbena direktiva Komisije 2012/31/EU od 25. listopada 2012. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Prilog IV. Direktive Vijeća 2006/88/EZ o prijemljivim vrstama riba na virusnu hemoragijsku septikemiju i brisanju epizootskog ulcerativnog sindroma (SL L 297, 26. 10. 2012.).«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki (v) briše se zarez i riječi: »osim Republike Hrvatske«.

Članak 3.

U članku 46. stavku 1. točki (b) iza riječi: »nadležno tijelo« dodaju se riječi: »ili Europska komisija«.

Članak 4.

Popis bolesti u Dijelu II. Dodatka IV. zamjenjuje se novim popisom bolesti koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika nazivi sljedećih propisa Republike Hrvatske zamjenjuju se nazivima sljedećih akata Europske unije u odgovarajućem padežu:

– Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07, 84/08, 55/11) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 178/2002[2];

– Pravilnik o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 852/2004[3];

– Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 853/2004[4];

– Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 882/2004[5];

– Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 1069/2009[6].

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Europska zajednica« zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/47

Urbroj: 525-10/0264-13-3

Zagreb, 3. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

POPIS BOLESTI

EGZOTIČNE BOLESTI


BOLEST

PRIJEMLJIVE VRSTE

RIBE

Epizootska hematopoetska nekroza

Kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss) i grgeč (Perca fluviatilis)

MEKUŠCI

Infekcija s Bonamia exitiosa

Australska kamenica (Ostrea angasi) i čileanska kamenica (O. chilensis)

Infekcija s Perkinsus marinus

Japanska kamenica (Crassostrea gigas) i američka kamenica (C. virginica)

Infekcija s Microcytos mackini

Japanska kamenica (Crassostrea gigas), američka kamenica (C. virginica), tihooceanska kamenica (Ostrea conchaphila) i europska kamenica (O. edulis)

RAKOVI

Taurski sindrom rakova

Kozice (Penaeus setiferus, P. stylirostris i P. vannamei)

Bolest žute glave rakova

Kozice (Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris i P. vannamei)

NEEGZOTIČNE BOLESTI


BOLEST

PRIJEMLJIVE VRSTE

RIBE

Virusna hemoragijska septikemija (VHS)

Haringe (Clupea spp.), bjelice (Coregonus sp.), štuka (Esox lucius), bakalar (Gadus aeglefinus), pacifički bakalar (G. macrocephalus), atlantski bakalar (G. morhua), pacifički lososi (Oncorhynchus spp.), kalifornijska pastrva (O. mykiss), rocling (Onos mustelus), morska pastrva (Salmo trutta), veliki romb (Scophthalmus maximus), papalina (Sprattu ssprattus), lipljan (Thymallus thymallus) i maslinasti list (Paralichtys olivaceus)

Zarazna hematopoetska nekroza

(IHN)

kalifornijska pastrva (O. mykiss) i druge vrste lososa (Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. masou, O. nerka, O. rhodurus, O. tshawytscha, Salmo salar)

Koi herpes viroza (KHV)

obični šaran i koi šaran (Cyprinus carpio).

Zarazna anemija lososa (ISA)

Kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), atlantski losos (Salmo salar), morska pastrva (S. trutta).

MEKUŠCI

Infekcija s Marteilia refringens

Australska kamenica (Ostrea angasi), čileanska kamenica (O. chilensis), europska kamenica (O. edulis), argentinska kamenica (O. puelchana), obična dagnja (Mytilus edulis) i mediteranska dagnja (M. galloprovincialis)

Infekcija s Bonamia ostreae

Australska kamenica (Ostrea angasi), čileanska kamenica (O. chilensis), tihooceanska kamenica (O. conchaphila), azijska kamenica (O. denselammellosa), europska kamenica (O. edulis), i argentinska kamenica (O. puelchana).

RAKOVI

Bolest bijelih pjega rakova

 Svi rakovi iz reda Decapoda.

[1]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za akvatične životinje i proizvode akvakulture te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24. 11. 2006.).

[2]Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti Zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane te se utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.)

[3]Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.)

[4]Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

[5]Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.)

[6]Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim izvedenim proizvodima, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, te kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.)

43 12.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja