Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 43/2013 (12.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

825

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj: 140/05, 35/08, 25/09, 124/10 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« broj: 129/07 i 78/10) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive i odluke Europske unije:

– Direktiva Komisije 2006/124/EZ od 5. prosinca 2006., kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktiva Vijeća 92/33/EEZ o trženju povrtnog rasadnog i sadnog materijala, osim sjemena i Direktiva Vijeća 2002/55/EZ o trženju sjemena povrća (SL L 339, 6. 12. 2006.);

– Direktiva Komisije 2009/74/EZ od 26. lipnja 2009., kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ u pogledu botaničkih naziva biljaka, znanstvenih naziva ostalih organizama i određenih Priloga Direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 2002/57/EZ u svjetlu razvoja znanstvenih i tehničkih znanja (SL L 166, 27. 6. 2009.);

– Odluka Komisije 2011/180/EU od 23. ožujka 2011. o provedbi Direktive Vijeća 2002/55/EC u pogledu uvjeta pod kojima se može odobriti stavljanje na tržište sitnih pakiranja standardnog sjemena različitih sorti povrća koje pripadaju istoj vrsti (SL L 78, 24. 3. 2011.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: »izvozu« dodaju se riječi: »u treće zemlje«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »Anthriscus cerefolium L.« zamjenjuju se riječima: » Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.«.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

1) Na tržište se može staviti sitno pakiranje mješavine sjemena povrća kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija standardno sjeme vrsta navedenih u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika. Mješavine mogu sadržavati samo različite sorte iste vrste.

2) Mješavine sjemena sitnog pakiranja iz stavka 1. ovoga članka mogu sadržavati sjeme do neto težine navedene u članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.«.

Članak 6.

U članku 23. stavku 2. riječi: »koji je otisnut ili žigom utisnut na pakiranje«, zamjenjuju se riječima: »koji je otisnut, žigom utisnut ili naljepnicom nalijepljen na pakiranje«.

Članak 7.

U članku 29. stavku 3. iza riječi: »struke« dodaju se riječi: »osim za trgovinu na malo sitnih pakiranja sjemena povrća.«.

Članak 8.

U članku 31. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sjeme koje na Certifikatu o sjemenu na pakiranju ima oznaku »RH pravila i standardi«, a stavljeno je na tržište Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, može ostati na tržištu Republike Hrvatske do isteka zaliha, ako zadovoljava sve propisane uvjete u pogledu kvalitete sjemena.«.

Članak 9.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u Dodatku 4. točki A podtočki I. 1., točki B podtočki I. 1. i točki C podtočki I. 1. riječi: »RH pravila i standardi« zamjenjuju se riječima: »EU pravila i standardi«.«.

Članak 10.

U Dodatku 2. u točki 3. podtočki a) u tablici retci:

»

Beta vulgaris (uključujući Cheltenham repe)

97

0,5

50 (klupka ili klustera)

Beta vulgaris (osim Cheltenham repe)

97

0,5

70 (klupka ili klustera)

«

zamjenjuju se sljedećim retcima:

»

Beta vulgaris (cikla)

97

0,5

50 (klupka ili klustera)

Beta vulgaris (blitva)

97

0,5

50 (klupka ili klustera)

«.

U istom Dodatku u točki 3. podtočki a) u tablici ispod retka:

»

Cynara cardunculuns

96

0,5

65

«

dodaje se redak:

»

Cynara scolymus

96

0,5

65

«.

U istom Dodatku u točki 3. podtočki a) u tablici ispod retka:

»

Daucus carota

95

1

65

«

dodaje se redak:

»

Eruca sativa

95

0,5

75

«.

U istom Dodatku u točki 3. podtočki a) u tablici ispod retka:

»

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

«

dodaje se redak:

»

Pastinaca sativa

94

1,0

60

«.

U istom Dodatku iza točke 3. podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»(c) ostali standardi ili uvjeti koji se primjenjuju kada je tako naznačeno u tablici pod točkom (a):

U slučaju hibrida Zea mays (kukuruz šećerac – super slatki tipovi) minimalna klijavost je reducirana na 80% čistog sjemena. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju ili proizvođačka informacija moraju sadržavati riječi: »minimalna klijavost 80 %«.«.

Članak 11.

U Dodatku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Najveća masa partije sjemena:

a) za sjeme Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba iznosi 30 tona

b) za sjeme veličine zrna koja nije manje od zrna pšenice, osim Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum i Vicia faba, iznosi 20 tona

c) za sjeme veličine zrna manje od zrna pšenice iznosi 10 tona.

Najveća masa partije sjemena ne smije odstupati za više od 5%.«.

U istom Dodatku u točki 2. u tablici ispod retka:

»

Cynara cardunculuns

50

«

dodaje se redak:

»

Cynara scolymus

50

«.

U istom Dodatku u točki 2. u tablici ispod retka:

»

Daucus carota

10

«

dodaje se redak:

»

Eruca sativa

10

«.

U istom Dodatku u točki 2. u tablici ispod retka:

»

Lycopersicon esculentum

20

«

dodaje se redak:

»

Pastinaca sativa

20

«.

Članak 12.

U Dodatku 4. u točki A i točki B u podtočki 1. riječi: »Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju navodi se »EU pravila i standardi« brišu se.

U istom Dodatku u točki B. podtočka 1. 3. mijenja se i glasi:

»3. Godina plombiranja naznačena na način: »plombirano... (godina)« ili godina posljednjeg ispitivanja klijavosti: »uzorak uzet...(godina)«;«.

U istom Dodatku iza točke B dodaje se točka C. koja glasi:

»C. Certifikat proizvođača ili proizvođačka informacija na pakiranju (sitna pakiranja mješavine standardnog sjemena različitih sorti iste vrste)

Potrebni podaci:

1. »RH pravila i standardi«;

2. Ime i adresa odgovorne osobe za stavljanje Certifikata sjemena na pakiranju ili njegova identifikacijska oznaka;

3. Godina plombiranja naznačena na način: »plombirano... (godina)« ili godina posljednjeg uzimanja uzorka za potrebe zadnjeg testa klijavosti naznačenu na način: »uzorak uzet... (godina)«;

4. »mješavina sorti ... (ime vrste)«;

5. Imena sorti;

6. Udio sorti izražen kao neto težina ili broj sjemenki;

7. Referentni broj partije dobiven od odgovorne osobe za stavljanje etikete;

8. Neto ili bruto masa ili broj sjemenki;

9. U slučaju da je istaknuta masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, mora se navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između mase sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne mase.«.

Članak 13.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje važiti odredba članka 30. stavka 1. točke b. i stavci 3., 4. i 5. Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine« br. 129/07 i 78/10).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/105

Urbroj: 525-09/1158-13-4

Zagreb, 15. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.