Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 43/2013 (12.4.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

43 12.04.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

826

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 67/2008 i 124/2011) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA NA POPIS POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 138/2009), u članku 1. riječi: »Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima«.

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za stavljanje pomagala na Popis pomagala Zavoda iz članka 1. ovoga Pravilnika podnosi pravna, odnosno fizička osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti pomagala, Povjerenstvu za ortopedska pomagala Zavoda ili Povjerenstvu za opća medicinsko-tehnička pomagala Zavoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).«

Članak 3.

U članku 3. stavku 3. riječi: »Povjerenstvo može« zamjenjuje se riječima: »Povjerenstva mogu«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Povjerenstva iz članka 2. ovoga Pravilnika imenuje Upravno vijeće Zavoda iz redova stručnjaka zdravstvene djelatnosti, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, a sastoje se od sedam članova.

Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka donose poslovnik o svom radu, uz suglasnost Upravnog vijeća Zavoda.

Administrativne i stručne poslove za Povjerenstva obavljaju stručne službe Direkcije Zavoda.«

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. riječi: »Povjerenstvo može« zamjenjuje se riječima: »Povjerenstva mogu«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Povjerenstvo je obvezno« zamjenjuje se riječima: »Povjerenstva su obvezna«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi: »Povjerenstvo upućuje« zamjenjuje se riječima: »Povjerenstva upućuju«.

Članak 8.

U članku 19. podstavka 2. riječi: »Povjerenstva« zamjenjuje se riječima: »Povjerenstava«.

Članak 9.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »zdravstvo« zamjenjuje se riječju: »zdravlje«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-01/66
Urbroj: 534-10-1-1-2/3-13-1
Zagreb, 4. travnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.