Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 44/2013 (15.4.2013.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

835

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/61

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08., 46/10. – ispravak, 145/10. i 37/13.) u članku 23. – XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA u popisu naselja grada pod rednim brojem 1. ČAKOVEC iza naselja: »Šandorovec« dodaje se naselje: »Štefanec«.

U popisu naselja općine pod rednim brojem 10. Mala Subotica naselje: »Štefanec« briše se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu 17. travnja 2013.

Klasa: 015-01/13-01/02

Zagreb, 12. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.