Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

NN 44/2013 (15.4.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

44 15.04.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

839

Na temelju članka 17. stavka 3., članka 53. stavka 9. i članka 59. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-
-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET OVACA I KOZA

Članak 1.

U Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine« br. 51/09)[1] iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2001/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 91/68/EEZ u pogledu grebeža ovaca (SL L 147, 31.5.2001.).«

Članak 2.

U Prilogu, Dodatku B, Odjeljak II. briše se.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika nazivi sljedećih propisa Republike Hrvatske zamjenjuju se nazivima sljedećih akata Europske unije u odgovarajućem padežu:

– Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) zamjenjuje se Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005[2];

– Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/08) zamjenjuje se Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004[3];

– Pravilnik za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/09) zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 999/2001[4].

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Europska zajednica« zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu, riječi: »zakonodavstvo Zajednice« zamjenjuju se riječima: »zakonodavstvo Europske unije« u odgovarajućem padežu, a riječi: »odredbama Zajednice« zamjenjuju se riječima: »odredbama Europske unije«.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede« u odgovarajućem padežu, a riječi: »Uprava za veterinarstvo« zamjenjuju se riječima: »Uprava nadležna za poslove veterinarstva« (u daljnjem tekstu: Uprava veterinarstva) u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/07

Urbroj: 525-10/1103-13-2

Zagreb, 11. ožujka 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

[1]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice, s izmjenama i dopunama (SL L 46, 19.2.1991.)

[2]Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka kojom se mijenjaju Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredba (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5. 1. 2005.)

[3]Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. kojom se uspostavlja sustav za označavanje i upis ovaca i koza i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004.)

[4]Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. kojom se utvrđuju pravila za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001.)