Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

NN 44/2013 (15.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

840

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA KONTROLU I ISKORJENJIVANJE BOLESTI PLAVOG JEZIKA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (»Narodne novine«, broj 73/09)[1], iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/5/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 2000/75/EZ u pogledu cijepljenja protiv bolesti plavog jezika (SL L 81, 21.3.2012.)«.

Članak 2.

U članku 2., iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. »Živa oslabljena cjepiva«: cjepiva koja su proizvedena prilagodbom terenskih izolata virusa bolesti plavog jezika serijskim pasažama na kulturi tkiva ili na oplođenim kokošjim jajima.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sumnja na pojavu ili potvrđena cirkulacija virusa bolesti plavoga jezika mora biti prijavljena u skladu s člancima 13., 14. i 16. Zakona o veterinarstvu i Pravilnikom o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 62/11 i 114/11)[2]

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»1. Uprava veterinarstva može dopustiti korištenje cjepiva protiv bolesti plavog jezika, pod uvjetom:

(a) da se takva odluka temelji na rezultatu posebne procjene rizika koju izvodi nadležno tijelo;

(b) da prije provođenja takvog cijepljenja obavijesti Europsku komisiju.

2. Kadgod se upotrebljavaju živa oslabljena cjepiva, Uprava veterinarstva određuje granice:

(a) zaraženog područja, koje obuhvaća najmanje područje cijepljenja;

(b) ugroženog područja, koje obuhvaća dio teritorija Europske unije koji se proteže najmanje 50 kilometara iza granica zaraženog područja.«

Članak 5.

U članku 6. stavku 1., točka (d) mijenja se i glasi:

»(d) provoditi mjere donesene u skladu s postupkom Europske komisije, osobito u pogledu uvođenja nekog programa cijepljenja ili drugih alternativnih mjera;«

Članak 6.

U članku 8. stavku 2., točka (b) mijenja se i glasi:

»(b) Ugroženo područje obuhvaća dio područja Europske unije, koje se proteže najmanje 50 kilometara iza granica zaraženog područja i u kojem tijekom prethodnih 12 mjeseci nije bilo provedeno cijepljenje živim oslabljenim cjepivima protiv bolesti plavog jezika.«

Članak 7.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. bilo kakvo cijepljenje protiv bolesti plavog jezika korištenjem živih oslabljenih cjepiva na ugroženom području je zabranjeno.«

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede« u odgovarajućem padežu, a riječi: »Uprava za veterinarstvo« zamjenjuju se riječima: »Uprava nadležna za poslove veterinarstva« (u daljnjem tekstu: Uprava veterinarstva) u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/59

Urbroj: 525-10/0243-13-1

Zagreb, 14. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenog 2000. kojim se utvrđuju posebna pravila za kontrolu i iskorjenjivanje plavog jezika (SL L 327, 22. 10. 2000.)

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o prijavi bolesti životinja (SL L 378, 32. 12. 1982.)