Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

NN 44/2013 (15.4.2013.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE

842

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 69/12) u članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Slijedeći razvoj suvremene umjetnosti, kulture, kreativnih industrija i medija, osnivaju se prema potrebi stručna povjerenstva i za druga područja odlukom ministra kulture.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ministar kulture može za pojedina područja utvrditi posebne kriterije za vrednovanje programa, poštujući specifičnosti tih područja, a nakon provedenoga savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te ih objaviti na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/13-01/0091

Urbroj: 532-06-01-01/5-13-1

Zagreb, 5. travnja 2013.

Ministrica

prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.