Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN 45/2013 (16.4.2013.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

851

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/62

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka USRH, 46/10. – ispravak, 145/10. i 37/13.) u članku 6. – III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA iza grada pod rednim brojem 6. »SISAK« s pripadajućim naseljima, dodaje se grad pod rednim brojem 7. »POPOVAČA« s pripadajućim naseljima: »Ciglenica, Donja Gračenica, Donja Jelenska, Donja Vlahinička, Gornja Gračenica, Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Osekovo, Podbrđe, Popovača, Potok, Stružec, Voloder«.

U popisu općina, općina pod rednim brojem 10. »Popovača« s pripadajućim naseljima briše se.

Redni brojevi općina 11., 12. i 13. postaju 10., 11. i 12.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/13-01/01

Zagreb, 12. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.