Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kon­tro­li određenih bolesti životinja i posebnim mjerama ko­je se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

NN 45/2013 (16.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kon­tro­li određenih bolesti životinja i posebnim mjerama ko­je se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

874

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTROLI ODREĐENIH BOLESTI ŽIVOTINJA I POSEBNIM MJERAMA KOJE SE ODNOSE NA VEZIKULARNU ENTEROVIRUSNU BOLEST SVINJA

U Pravilniku o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (»Narodne novine«, broj 115/07) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. kojom se uvode opće mjere Zajednice za kontrolu određenih bolesti životinja i određenih mjera u pogledu enterovirusne bolesti svinja (SL L 62, 15.3.1993.), kako je izmijenjena i dopunjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Direktivom Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. (SL L 192, 20. 7. 2002.),

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003 od 14. travnja 2003. (SL L 122, 16. 5. 2003.),

– Odlukom Komisije 2006/911/EZ od 5. prosinca 2006. (SL L 346, 9. 12. 2006.),

– Direktivom Vijeća 2006/104/EZ od 20. studenoga 2006. (SL L 363, 20. 12. 2006.),

– Direktivom Komisije 2007/10/EZ od 21. veljače 2007. (SL L 63, 1. 3. 2007.),

– Odlukom Komisije 2007/729/EZ od 7. studenoga 2007. (SL 294, 13. 11. 2007.) i

– Direktivom Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. (SL L 219, 14. 8. 2008.).«

Članak 2.

U članku 3. riječi: »Pravilnika o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca (»Narodne novine«, broj 179/04)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 62/11 i 114/11)«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki (a) riječi: »Pravilnika o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06)« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EZ) br. 1069/2009[1]«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 3. iza šeste alineje dodaje se sljedeća rečenica: »Odluku o promjenama granice zaraženog i ugroženog područja ili trajanju mjera ograničenja, uzevši u obzir kriterije iz ovoga stavka, Uprava može donijeti i na prijedlog Europske komisije.«

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. točki (a) riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječima: »Europska komisija u suradnji s Upravom«.

Članak 6.

U članku 20. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Uprava dostavlja Europskoj komisiji krizne planove izrađene u skladu s kriterijima iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

(1) U Dodatku II., točki 7., podtočka (g) mijenja se i glasi:

»(g) svježe meso podrijetlom od svinja kako je određeno u podtočki 2.(f) 1. ove točke:

– ne smije se stavljati u promet između država članica Europske unije ili u međunarodni promet i mora biti označeno u skladu s Prilogom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 75/09)[2];

– mora biti dobiveno, rezano, prevoženo i skladišteno odvojeno od mesa namijenjenog za stavljanje u promet između država članica Europske unije i međunarodni promet te korišteno na način na koji će se onemogućiti da takvo meso bude korišteno za dobivanje mesnih proizvoda koji su namijenjeni za promet između država članica Europske unije i međunarodni promet, osim ako nisu podvrgnuti obradi u skladu s Prilogom III. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi;«.

(2) Iza točke (g) dodaje se podtočka (h) koja glasi:

»(h) iznimno od podtočke (g) ove točke, za svježe meso podrijetlom od svinja kako je određeno u podtočki 2.(f) 1. ove točke, Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može se odlučiti za korištenje druge identifikacijske oznake koja je različita od posebne oznake određene Dodatkom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, s time da se jasno razlikuje od drugih identifikacijskih oznaka kojima se označuje meso svinja u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004[3] ili Uredbom Komisije (EZ) br. 2076/2005[4];

– ako se Ministarstvo odluči za korištenje alternativnih identifikacijskih oznaka, Uprava o tome mora izvijestiti Europsku komisiju u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja;

– alternativna identifikacijska oznaka mora biti čitljiva i neizbrisiva, znakovi lako čitljivi i jasno prikazani. Identifikacijska oznaka mora imati sljedeći oblik i sadržavati sljedeće pokazatelje:

HR označava odgovarajući kod (oznaku) zemlje u skladu s točkom 6. Dijela B, Odjeljka I. Dodatka II. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

1234 označava broj odobrenog objekta u skladu s točkom 7. Dijela B, Odjeljka I. Dodatka II. Uredbe (EZ) br. 853/2004.«

(3) U točki 7. iza podtočke 4. dodaje se podtočka 5. koja glasi:

»5. Kada zabrane iz podtočke 2.(f) ove točke ostaju na snazi više od 30 dana zbog pojave daljnjih slučajeva bolesti i porasta problema vezanih uz držanje životinja, nadležno tijelo može, na obrazloženi zahtjev vlasnika i pod uvjetom da je veterinarski inspektor utvrdio činjenice, odobriti premještanje životinja s gospodarstva unutar zaraženog područja. Točke 2 (f) i (h) primjenjuju se mutatis mutandis.«

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Europska zajednica« zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede« u odgovarajućem padežu, a riječi: »Uprava za veterinarstvo« zamjenjuju se riječima: »Uprava nadležna za poslove veterinarstva« (u daljnjem tekstu: Uprava veterinarstva) u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/03

Urbroj: 525-10/0244-13-2

Zagreb, 20. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1]Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim izvedenim proizvodima, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, te kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.)

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 18, 23. 1. 2003.).

[3]Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

[4]Uredba Komisije (EZ) br. 2076/2005 od 5. prosinca 2005. kojom se utvrđuju prijelazne odredbe za provedbu Uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća te izmjene i dopune Uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (SL L 338, 22. 12. 2005.)