Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju

NN 46/2013 (17.4.2013.), Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

882

Na temelju članka 54.b Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/2008 i 25/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donijela

UREDBU

O USKLAĐIVANJU PODRUČJA GRAĐEVNIH PROIZVODA S UREDBOM (EU) BR. 305/2011 U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuju sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje koje u okviru ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda provode proizvođači i pravne osobe u svojstvu prijavljenih tijela, dokumenti ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, zahtjevi za prijavljena tijela, postupak prijave, obveze prijavljenih tijela te zahtjevi za imenovanje tijela za tehničko ocjenjivanje i druga pitanja potrebna za usklađivanje područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od ožujka 2011. godine koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ.

Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od ožujka 2011. godine koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe i njezine primjene imaju sljedeća značenja:

1. građevni proizvod znači svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište kako bi se na trajan način ugradio u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju utjecaj na svojstva građevine u vezi s temeljnim zahtjevima za građevine uređenim Prilogom III. ove Uredbe,

2. sklop znači građevni proizvod koji je na tržište stavio pojedini proizvođač kao skupinu od najmanje dvije zasebne komponente koje je potrebno postaviti zajedno kako bi se ugradile u građevinu,

3. građevina znači zgrade i inženjerske građevine,

4. bitne značajke znači one značajke građevnog proizvoda koje se odnose na temeljne zahtjeve za građevine uređene Prilogom III. ove Uredbe,

5. svojstvo građevnog proizvoda znači svojstvo koje se odnosi na odgovarajuće bitne značajke, izražene razinom, razredom ili opisom,

6. razina znači rezultat ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda koja se odnose na njegove bitne značajke, izražen brojčanom vrijednošću,

7. razred znači opseg razina svojstava građevnog proizvoda, razgraničen minimalnom i maksimalnom vrijednošću,

8. granična vrijednost znači minimalna ili maksimalna razina bitne značajke građevnog proizvoda,

9. tip proizvoda znači skup reprezentativnih razina ili razreda svojstava građevnog proizvoda, koji se odnosi na njegove bitne značajke, proizveden uporabom danih kombinacija sirovina ili drugih elemenata u nekom specifičnom proizvodnom procesu,

10. usklađene tehničke specifikacije znači usklađene norme i europski dokumenti za ocjenjivanje,

11. usklađena norma znači norma koju je usvojilo jedno od europskih normiranih tijela navedenih u Prilogu I. Direktive 98/34/EZ na temelju zahtjeva koji je izdala Europska komisija u skladu sa člankom 6. te Direktive,

12. europski dokument za ocjenjivanje znači dokument koji je donijela organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje za potrebe izdavanja europskih tehničkih ocjena,

13. europska tehnička ocjena znači dokumentirana ocjena svojstava građevnog proizvoda, u odnosu na njegove bitne značajke u skladu s odgovarajućim europskim dokumentom za ocjenjivanje,

14. namjeravana uporaba znači namjeravana uporaba građevnog proizvoda, kako je određeno u primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji,

15. specifična tehnička dokumentacija znači dokumentacija kojom se dokazuje da su metode u okviru primjenjivog sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava zamijenjene drugim metodama, pod uvjetom da su rezultati dobiveni tim drugim metodama istovjetni rezultatima dobivenima ispitnim metodama odgovarajuće usklađene norme,

16. stavljanje na raspolaganje na tržištu znači svaka isporuka građevnog proizvoda u svrhu distribucije ili uporabe na tržištu Republike Hrvatske, odnosno Europske unije u okviru trgovačke djelatnosti, bez obzira da li je riječ o povratu uz naknadu ili bez naknade,

17. stavljanje na tržište znači prvo stavljanje građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske, odnosno Europske unije,

18. gospodarski subjekt znači proizvođač, uvoznik, distributer, ili ovlašteni zastupnik,

19. proizvođač znači svaka fizička i pravna osoba koja proizvodi građevni proizvod ili za koju se takav proizvod oblikuje ili proizvodi, te koja njime trguje pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom,

20. distributer znači svaka fizička i pravna osoba unutar lanca opskrbe, koja nije proizvođač ili uvoznik, te koja građevni proizvod stavlja na raspolaganje na tržištu,

21. uvoznik znači svaka fizička i pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Republike Hrvatske, odnosno Europske unije koja građevni proizvod iz treće zemlje stavlja na tržište Republike Hrvatske, odnosno Europske unije,

22. ovlašteni zastupnik je svaka fizička i pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koju je proizvođač pisano ovlastio da određene zadaće, propisane kao obveze proizvođača, obavlja u njegovo ime,

23. povlačenje znači svaka mjera u lancu opskrbe usmjerena na sprječavanje stavljanja građevnog proizvoda na raspolaganje na tržištu,

24. povrat znači svaka mjera usmjerena na postizanje povratka građevnog proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku,

25. akreditacija ima značenje određeno Zakonom o akreditaciji,

26. kontrola tvorničke proizvodnje znači dokumentirana, stalna i unutarnja kontrola proizvodnje u tvornici, u skladu s odgovarajućim usklađenim tehničkim specifikacijama,

27. mikropoduzeće znači mikropoduzeće definirano u Preporuci Europske komisije od 6. svibnja 2003. godine koja se odnosi na definiranje mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća,

28. životni vijek znači uzastopne i međusobno povezane faze vijeka trajanja građevnog proizvoda, od trenutka stjecanja ili dobivanja sirovine iz prirodnih izvora do trenutka njegovog konačnog odlaganja,

29. tijelo ovlašteno za postupak prijavljivanja je Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Pojmovi: održavanje, projektiranje, gradnja, građenje, projektant i uklanjanje imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje.

Članak 4.

(1) Utvrđuje se pet sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda: Sustav 1+, Sustav 1, Sustav 2+, Sustav 3 i Sustav 4.

(2) U sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda (u daljnjem tekstu: ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava) iz stavka 1. ovoga članka gospodarski subjekt koji građevni proizvod stavlja na tržište i/ili stavlja na raspolaganje na tržište sastavlja izjavu o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda (u daljnjem tekstu: izjava o svojstvima).

Članak 5.

(1) U Sustavu 1+ ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava izjava o svojstvima sastavlja se na temelju:

– radnji koje provodi proizvođač, i

– certifikata o stalnosti svojstava građevnog proizvoda (u daljnjem tekstu: certifikat o stalnosti svojstava proizvoda) kojeg izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda.

(2) Radnje koje provodi proizvođač su:

– kontrola tvorničke proizvodnje, i

– daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(3) Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda na temelju sljedećih radnji:

– određivanja tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda,

– početne inspekcije proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

– stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje, i

– ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije nego što je proizvod stavljen na tržište.

Članak 6.

(1) U Sustavu 1 ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava izjava o svojstvima sastavlja se na temelju:

– radnji koje provodi proizvođač, i

– certifikata o stalnosti svojstava proizvoda kojeg izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda.

(2) Radnje koje provodi proizvođač su:

– kontrola tvorničke proizvodnje, i

– daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(3) Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda na temelju sljedećih radnji:

– određivanja tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda,

– početne inspekcije proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, i

– stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

Članak 7.

(1) U Sustavu 2+ ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava izjava o svojstvima sastavlja se na temelju:

– radnji koje provodi proizvođač, i

– certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje kojeg izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje.

(2) Radnje koje provodi proizvođač su:

– određivanje tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda,

– kontrola tvorničke proizvodnje, i

– ispitivanje uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(3) Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje izdaje prijavljeno tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje na temelju sljedećih radnji:

– početne inspekcije proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, i

– stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

Članak 8.

(1) U Sustavu 3 ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava izjava o svojstvima sastavlja se na temelju:

– radnje koju provodi proizvođač, i

– radnje koju provodi prijavljeni ispitni laboratorij.

(2) Radnja koju provodi proizvođač je kontrola tvorničke proizvodnje.

(3) Radnja koju provodi prijavljeni ispitni laboratorij je određivanje tipa proizvoda na temelju: ispitivanja tipa (utemeljeno na uzorkovanju koje je proveo proizvođač), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda.

Članak 9.

(1) U Sustavu 4 ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava izjava o svojstvima sastavlja se na temelju radnji koje provodi proizvođač.

(2) Radnje koje provodi proizvođač su:

– određivanje tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda, i

– kontrola tvorničke proizvodnje.

Članak 10.

(1) Tijelo za certificiranje proizvoda, tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje odnosno ispitni laboratorij (u daljnjem tekstu: prijavljeno tijelo) mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. Prijavljeno tijelo je uspostavljeno na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost.

2. Prijavljeno tijelo tvori tijelo treće strane, koje je neovisno o organizaciji ili građevnom proizvodu koji ocjenjuje. Tijelo koje je dio profitnog društva ili profesionalnog udruženja koje predstavlja trgovačka društva povezana s projektiranjem, proizvodnjom, nabavom, sastavljanjem, uporabom ili održavanjem građevnog proizvoda koji ocjenjuje može se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i odsustvo bilo kojeg oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.

3. Prijavljeno tijelo, njegovo generalno rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj građevnog proizvoda koji ocjenjuju, kao ni ovlašteni predstavnik bilo koje od tih strana. Navedeno ne isključuje uporabu ocijenjenih proizvoda koji su potrebni za djelovanje prijavljenog tijela ili uporabu proizvoda u osobne svrhe.

4. Prijavljeno tijelo, njegovo generalno rukovodstvo i osoblje odgovorno za izvršavanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje, proizvodnju ili izvedbu, trgovanje, ugradnju, uporabu ili održavanje tih građevnih proizvoda, niti predstavljati stranke koje su uključene u navedene aktivnosti. Ne smiju sudjelovati u nijednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe i čestitosti koja je povezana s aktivnostima za koje su prijavljeni. Ovo se, posebno, primjenjuje na konzultantske usluge.

5. Prijavljeno tijelo jamči da aktivnosti njegovih ovisnih poduzeća ili podugovaratelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost i nepristranost njegovih aktivnosti ocjenjivanja i/ili provjere.

6. Prijavljeno tijelo i njegovo osoblje obavljaju zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava s najvišim stupnjem profesionalne čestitosti i potrebne tehničke stručnosti za posebno područje, te mora biti oslobođeno svih pritisaka i navođenja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njegovu prosudbu ili na rezultate njegovih aktivnosti ocjene i/ili provjere, posebno od strane osoba ili grupe osoba koje dijele isti interes za rezultate tih aktivnosti.

7. Prijavljeno tijelo mora moći obavljati sve zadatke treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koji mu je dodijeljen u skladu sa člancima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Uredbe u vezi s kojima je prijavljeno, bez obzira na to da li je navedene zadatke izvršilo prijavljeno tijelo ili netko drugi u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

8. Prijavljeno tijelo mora u svakom trenutku i za svaki sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, te za svaki tip ili kategoriju građevnih proizvoda, bitnih značajki i zadataka u vezi s kojima je prijavljeno, na raspolaganju imati sljedeće:

(a) potrebno osoblje koje posjeduje tehničko znanje te koje je steklo dostatno i prikladno iskustvo za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava;

(b) potreban opis postupaka sukladno kojima se provodi ocjenjivanje svojstava, istovremeno jamčeći transparentnost i mogućnost reprodukcije tih postupaka; mora imati uspostavljene odgovarajuće politike i postupke kojima se zadaci koje provodi kao prijavljeno tijelo razlikuju od drugih aktivnosti.

(c) postupke potrebne za obavljanje aktivnosti kojima se vodi računa o veličini društva, sektora u kojemu djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti proizvodne tehnologije i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnog procesa.

9. Prijavljeno tijelo mora imati sredstva potrebna za prikladno izvršavanje tehničkih i upravnih zadataka vezanih uz aktivnosti za koje je prijavljeno te također mora imati pristup cjelokupnoj nužnoj opremi ili pogonima.

10. Osoblje odgovorno za obavljanje aktivnosti u vezi s kojima je tijelo prijavljeno, mora imati sljedeće:

(a) valjanu tehničku i strukovnu izobrazbu koja obuhvaća sve zadatke koje obavlja treća strana u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava unutar odgovarajućeg opsega djelatnosti za koje je tijelo prijavljeno;

(b) zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru koju izvršavaju te dostatno ovlaštenje da obavljaju navedene aktivnosti;

(c) prikladno znanje i razumijevanje primjenjivih usklađenih normi i relevantnih odredaba ove Uredbe;

(d) sposobnost potrebnu za izradu certifikata, zapisa i izvještaja kojima se dokazuje da su ocjenjivanje i provjera izvršeni.

11. Nepristranost prijavljenog tijela, njegovoga generalnog rukovodstva i osoblja za ocjenjivanje mora biti zajamčeno. Plaće i druge nagrade rukovodstva prijavljenoga tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju izvršenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

12. Prijavljeno tijelo mora imati osiguranje od odgovornosti.

13. Osoblje prijavljenog tijela mora se obvezati da će čuvati profesionalnu tajnu u vezi sa svim informacijama dobivenima tijekom izvršavanja svojih zadataka sukladno člancima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Uredbe, osim u odnosu na Ministarstvo i Državni inspektorat. Isključiva prava moraju biti zaštićena.

14. Prijavljeno tijelo sudjeluje u, ili jamči da je osoblje za ocjenjivanje obaviješteno o odgovarajućim normiranim aktivnostima i djelovanjima koordinacijske grupe prijavljenih tijela te kao opću smjernicu primjenjuje upravne odluke i dokumente izrađene kao rezultat rada navedene grupe.

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati i osoba na čiji zahtjev Ministarstvo provodi postupak iz članka 13. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Zahtjevi iz članka 10. točke 8. podtočke (a) i točke 10. ove Uredbe smatraju se ispunjenima ako prijavljeno tijelo, za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda, ima zaposlenog na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom stručnjaka za građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda za čije izdavanje certifikata može biti imenovan.

(2) Stručnjakom za građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba koja ima ukupno najmanje pet godine radnog staža na poslovima:

1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;

2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;

3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te

4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode, od čega najmanje tri godine radnog staža na jednom od tih poslova.

(3) Za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari te za radnje određivanja tipa proizvoda zahtjevi iz članka 10. točke 8. podtočke (a) i točke 10. ove Uredbe smatraju se ispunjenima ako prijavljeno tijelo ima zaposlenog na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom stručnjaka za građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda za koje radnje odnosno izdavanje certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje može biti imenovan.

(4) Stručnjakom za građevni proizvod iz stavka 3. ovoga članka smatra se osoba koja na poslovima propisanim stavkom 2. ovoga članka ima najmanje ukupno tri godine radnog staža, od čega najmanje dvije godine radnog staža na jednom od tih poslova.

(5) U slučaju ispitnog laboratorija za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke, odnosno emisija opasnih tvari uvjeti iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka odnose se na znanja i iskustva u vezi s ispitivanjima tih bitnih značajki, neovisno o području proizvoda, odnosno građevnom proizvodu za koji se osoba imenuje.

(6) Stručnjak za građevne proizvode iz stavaka 1. i 3. ovoga članka mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu.

Članak 12.

(1) Prijavljena tijela dokazuju ispunjavanje zahtjeva iz članka 10. ove Uredbe potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti prema zahtjevima uređenima određenim hrvatskim normama uz dodatak specifičnih uvjeta za građevne proizvode ili skupinu građevnih proizvoda i to na način:

1. Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda prema Sustavu 1+ i Sustavu 1 mora biti osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998, te dodatno prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 najmanje za jedan građevni proizvod iz područja proizvoda u koji pripadaju građevni proizvodi ili skupina građevnih proizvoda za koje se prijavljeno tijelo prijavljuje.

2. Prijavljeno tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje prema Sustavu 2+ mora biti osposobljeno prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998.

3. Prijavljeni ispitni laboratoriji za određivanje tipa proizvoda mora biti osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

(2) Prijavljeni ispitni laboratorij za ocjenjivanje i provjeru svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari, dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz članka 10. ove Uredbe potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela o osposobljenosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz dodatak specifičnih uvjeta iz norma za ispitivanje građevnih proizvoda ili skupina građevnih proizvoda.

(3) Ispunjavanje zahtjeva iz članka 10. točke 8. podtočke (a) i točke 10. ove Uredbe dokazuje se potvrdom nacionalnog akreditacijskog tijela da je u akreditacijskom postupku utvrđena stručnost odgovornih osoba za građevni proizvod, odnosno skupinu građevnih proizvoda.

Članak 13.

(1) O ispunjavanju zahtjeva iz članka 10. ove Uredbe, Ministarstvo donosi rješenje.

(2) Rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti za:

– ispitni laboratorij za radnje određivanja tipa proizvoda,

– ispitni laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari,

– tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, i

– tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda.

(3) Na postupak donošenja, odnosno ukidanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, te na pripadne pravne lijekove, odgovarajuće se primjenjuju pravila i dokumentacija propisana za ovlaštenja iz članaka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima, ako ovom Uredbom nije drugačije propisano.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka važi do ukidanja zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano, a najduže 6 godina od dana izvršnosti rješenja.

Članak 14.

(1) Ovlaštenja dana temeljem članaka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima izjednačuju se s rješenjima iz članka 13. ove Uredbe na način:

– ovlaštenje za provođenje radnji ispitivanja građevnih proizvoda izjednačava se s rješenjem za ispitni laboratorij za radnje određivanje tipa proizvoda,

– ovlaštenje za provođenje radnji ispitivanja građevnih proizvoda koje se odnosi na ispitivanja glede požara, buke odnosno opasnih tvari izjednačava se s rješenjem za ispitni laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke, odnosno emisija opasnih tvari,

– ovlaštenje za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, ovlaštenje za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje te ovlaštenje za izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje izjednačava se s rješenjem za tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, i

– ovlaštenje za izdavanje potvrde o sukladnosti izjednačava se s rješenjem za tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda.

(2) O izjednačavanju ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka ne donosi se posebno rješenje.

(3) Ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka važe do oduzimanja zbog prestanka ispunjavanja uvjeta na temelju kojih su izdana, a najdulje 6 godina od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

(1) Na prijedlog osobe s izvršnim rješenjem iz članka 13. ove Uredbe, odnosno s ovlaštenjem koje je izjednačeno sukladno odredbama članka 14. ove Uredbe, radi provedbi zadataka treće strane u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, Ministarstvo podnosi prijavu Europskoj komisiji i drugim državama članicama, na način:

– prijava se podnosi uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Europska komisija,

– iznimno od podstavka 1. ovoga stavka, u slučajevima bitnih značajki: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke, emisija opasnih tvari, kada odgovarajući alat za elektroničko prijavljivanje nije dostupan, prijava se provodi pisanim putem,

– prijava mora sadržavati detaljne podatke o radnjama koje je potrebno izvršiti, uputama na odgovarajuću usklađenu tehničku specifikaciju i, za potrebe sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava utvrđenih u člancima 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Uredbe, bitnim značajkama zbog kojih se prijavljeno tijelo smatra sposobno,

– iznimno od podstavka 3. ovoga stavka, upućivanje na odgovarajuću usklađenu tehničku specifikaciju ne zahtjeva se u slučajevima iz podstavka 2. ovoga stavka.

– Europska komisija i druge države članice se obavješćuju o svim naknadnim bitnim promjenama u prijavi.

(2) Radi provedbe prijavljivanja, Ministarstvo može od podnositelja prijedloga tražiti dodatna objašnjenja i dokumente.

Članak 16.

Osoba za koju je prijava provedena u skladu s člankom 15. ove Uredbe smatra se prijavljenim tijelom nakon što Europska komisija elektroničkim putem javno objavi njezine podatke na popisu svih prijavljenih tijela.

Članak 17.

(1) Prijavljena tijela provode zadatke treće strane u skladu sa sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava iz članaka 5., 6., 7., 8. ili 9. ove Uredbe.

(2) Radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provode se:

– na transparentan način, tako da je proizvođač upoznat s aktivnostima prijavljenog tijela, te sa svrhom i rezultatima tih aktivnosti,

– tako da su aktivnosti prijavljenog tijela srazmjerne zadaćama treće strane,

– bez ili uz minimalno ometanje gospodarskih subjekata,

– u skladu s veličinom društva, sektora u kojem djeluje, njegovoj strukturi, stupnju složenosti proizvodne tehnologije i masovnoj ili serijskoj prirodi proizvodnoga procesa,

– uz strogo poštivanje pravila koja se za proizvod zahtijevaju ovom Uredbom i ulogu koju taj proizvod ima pri ispunjavanju svih temeljnih zahtjeva za građevinu uređenih Prilogom III. ove Uredbe.

(3) U slučaju kada, tijekom početne inspekcije proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje, prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač nije zajamčio stalnost svojstava proizvedenog proizvoda, ono zahtijeva od proizvođača da poduzme prikladne korektivne mjere te mu ne izdaje certifikat.

(4) U slučaju kada, tijekom radnji provjere stalnosti svojstava proizvoda, prijavljeno tijelo ustanovi da građevni proizvod više nema ista svojstva potrebna za tip proizvoda, tada od proizvođača mora zatražiti da poduzme prikladne korektivne mjere i, prema potrebi, obustavi ili povuče svoj certifikat.

(5) U slučaju kada korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju potreban učinak, prijavljeno tijelo, prema potrebi, ograničava, obustavlja ili povlači odnosne certifikate.

Članak 18.

(1) Tijelo za tehničko ocjenjivanje mora ispunjavati zahtjeve određene u tablici koja je Prilog IV. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Tablica).

(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati i osoba na čiji zahtjev Ministarstvo provodi postupak iz članka 21. ove Uredbe.

Članak 19.

(1) Zahtjevi iz članka 18. ove Uredbe smatraju se ispunjenima ako tijelo za tehničko ocjenjivanje:

– za zahtjeve pod (a), (b), (c), (d) i (f) iz Tablice, zapošljava najmanje 2 osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 20. stavka 2. točke 3. ili točke 4. ove Uredbe,

– za zahtjeve pod (e) iz Tablice, zapošljava najmanje 2 osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 20. stavka 2. točke 2. ove Uredbe,

– za zahtjeve pod (g) iz Tablice, zapošljava najmanje 2 osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 20. stavka 2. točke 1. ili točke 2. ove Uredbe,

– za zahtjeve pod (h) iz Tablice, posjeduje ili ima ugovorena sredstva i opremu za ispitivanja primjenjiva na više od jednog proizvoda iz područja proizvoda za koje se tijelo imenuje,

– za zahtjeve pod (i), (j), (k), (l) i (m) iz Tablice, ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili HRN EN ISO/IEC 17020:2005 ili HRN EN ISO/IEC 17021:2007 ili HRN EN 45011:1998 i to u okviru radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava najmanje jednog građevnog proizvoda iz područja proizvoda za koje je imenovana, a što se dokazuje potvrdom o akreditaciji izdanom od nacionalnog akreditacijskog tijela.

(2) Ukupan broj osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka zaposlenih u tijelu za tehničko ocjenjivanje ne može biti manji od četiri.

Članak 20.

(1) Za donošenje Europske tehničke ocjene imenuje se odgovorna osoba koja mora biti zaposlena u tijelu za tehničko ocjenjivanje na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom te mora biti stručnjak za područje proizvoda za koje je imenovana.

(2) Stručnjakom za područje proizvoda iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba koja ima ukupno najmanje osam godina radnog staža na poslovima:

1. osmišljavanja i/ili proizvodnje građevnih proizvoda iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;

2. ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrda o sukladnosti za građevne proizvode iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje;

3. projektiranja i/ili građenja građevina u strukovnom području u kojem se za građenje rabe građevni proizvodi iz područja proizvoda u koje područje pripada i građevni proizvod za koju se osoba imenuje, te

4. normativnim i/ili stručno-analitičkim poslovima graditeljstva vezanim za građevne proizvode, od čega najmanje četiri godine radnog staža na jednom od tih poslova.

(3) Odgovorne osobe moraju imati položeni stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva prema posebnom propisu.

Članak 21.

(1) O ispunjavanju uvjeta iz članka 18. ove Uredbe i imenovanju tijela za tehničko ocjenjivanje, Ministarstvo donosi rješenje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se za provedbu ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke ocjene za jedno ili više područja proizvoda koja područja su uređena Prilogom I. ove Uredbe.

(3) U postupku donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo provjerava ispunjavanje zahtjeva iz članka 18. ove Uredbe.

(4) Na postupak donošenja, odnosno ukidanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka te na pripadne pravne lijekove, odgovarajuće se primjenjuju pravila i dokumentacija propisana za ovlaštenja iz članka 25. Zakona o građevnim proizvodima, ako ovom Uredbom nije drugačije propisano.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka važi do ukidanja zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano.

Članak 22.

(1) Ovlaštenja dana temeljem članka 25. Zakona o građevnim proizvodima izjednačuju se s rješenjem iz članka 21. ove Uredbe na način da se ovlaštenje za donošenje tehničkih dopuštenja izjednačava s rješenjem za provedbu ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke ocjene, a u skladu s pravilima izjednačavanja ovlaštenja koja pravila su uređena Prilogom II. ove Uredbe.

(2) O izjednačavanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne donosi se posebno rješenje.

(3) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka važi do oduzimanja zbog prestanka ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano.

Članak 23.

(1) Na prijedlog osobe s izvršnim rješenjem iz članka 21. ove Uredbe, odnosno s ovlaštenjem koje je izjednačeno sukladno odredbama članka 22. ove Uredbe, radi provedbe ocjenjivanja i izdavanja Europske tehničke ocjene u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i drugim državama članicama naziv, adresu i područje proizvoda za koje je tijelo za tehničko ocjenjivanje imenovano.

(2) Radi provedbe imenovanja, Ministarstvo može od podnositelja prijedloga tražiti dodatna objašnjenja i dokumente.

Članak 24.

Imenovano tijelo za tehničko ocjenjivanje smije provoditi ocjenjivanje i izdavati Europsku tehničku ocjenu za područje proizvoda za koje je imenovano nakon što Europska komisija elektroničkim putem javno objavi njegove podatke na popisu svih tijela za tehničko ocjenjivanje.

Članak 25.

Provjera prijavljenih tijela i tijela za tehničko ocjenjivanje glede ispunjavanja zahtjeva za njihovo prijavljivanje odnosno imenovanje provodi se odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o građevnim proizvodima koje se odnose na pravne osobe ovlaštene za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, izdavanje potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda i donošenje tehničkih dopuštenja.

Članak 26.

Sastavni dio ove Uredbe su:

Prilog I. – PODRUČJA PROIZVODA, kojim se uređuju područja građevnih proizvoda za koja se može donijeti rješenje o imenovanju tijela za tehničko ocjenjivanje;

Prilog II. – PRAVILA IZJEDNAČAVANJA OVLAŠTENJA, kojim se uređuju pravila za izjednačavanje ovlaštenja danih temeljem članka 25. Zakona o građevnim proizvodima i rješenja iz članka 22. ove Uredbe;

Prilog III. – TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU, kojim se uređuju temeljni sigurnosni i drugi zahtjevi koje građevine moraju ispunjavati;

Prilog IV. – TABLICA ZAHTJEVA ZA TIJELA ZA TEHNIČKO OCJENJIVANJE, kojim se uređuju zahtjevi koje moraju ispunjavati tijela za tehničko ocjenjivanje građevnih proizvoda.

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a ostaje na snazi do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-03/45

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 11. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

PODRUČJA PROIZVODA,

kojim se uređuju područja građevnih proizvoda za koja se može donijeti rješenje o imenovanju tijela za tehničko ocjenjivanje

ŠIFRA

PODRUČJA

PODRUČJE PROIZVODA

1

PREDGOTOVLJENI PROIZVODI OD OBIČNOG, LAGANOG I PORASTOG BETONA

2

VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI

3

MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE SE NANOSE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)

4

PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU. SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI

5

KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI. SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE

6

DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI

7

GIPSANI PROIZVODI

8

GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI

9

OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE

10

STABILNA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, STABILNI PROIZVODI ZA ZAŠTITU OD POŽARA, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I PROIZVODI ZA UBLAŽAVANJE EKSPLOZIJE)

11

SANITARNI UREĐAJI

12

PROIZVODI ZA UREĐENJE PROMETNICA: CESTOVNA OPREMA

13

PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI PROIZVODI

14

PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI

15

CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA

16

ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPIJANJE BETONA (I POMOĆNI PROIZVODI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE

17

ZIĐE I SRODNI PROIZVODI. ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI PROIZVODI

18

PROIZVODI ZA SUSTAVE OTPADNIH VODA

19

PODNE OBLOGE

20

KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI PROIZVODI

21

ZAVRŠNI PROIZVODI ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE TE STROPOVE. SKLOPOVI ZA UNUTARNJE PREGRADE

22

KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI. KROVNI SKLOPOVI

23

PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA

24

AGREGATI

25

GRAĐEVNA LJEPILA

26

PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I MJEŠAVINAMA ZA INJEKTIRANJE

27

UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA

28

CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU

29

GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU

30

PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA

31

KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE

32

BRTVILA ZA SPOJEVE

33

PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE

34

SKLOPOVI ZGRADA, JEDINICE I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI

35

PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA. PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARA

PRILOG II.

PRAVILA IZJEDNAČAVANJA OVLAŠTENJA,

kojim se uređuju pravila za izjednačavanje ovlaštenja danih temeljem članka 25. Zakona o građevnim proizvodima i rješenja iz članka 22. ove Uredbe

OVLAŠTENJA ZA PODRUČJA PROIZVODA PREMA PRAVILNIKU O TEHNIČKIM DOPUŠTENJIMA ZA GRAĐEVNE PROIZVODE (»Narodne novine«, broj 103/2008)

IMENOVANJA ZA PODRUČJA PROIZVODA PREMA Prilogu I. OVE UREDBE

Oznaka

PODRUČJE

PROIZVODA

Šifra područja

PODRUČJE PROIZVODA

A

GRAĐEVINARSTVO

8

GEOTEKSTILI, GEOMEMBRANE I SRODNI PROIZVODI

12

PROIZVODI ZA UREĐENJE PROMETNICA: CESTOVNA OPREMA

18

PROIZVODI ZA SUSTAVE OTPADNIH VODA

19

PODNE OBLOGE

23

PROIZVODI ZA GRADNJU CESTA

24

AGREGATI

B

POTPUNO/DJELOMIČNO PREDGOTOVLJENI GRAĐEVNI ELEMENTI

34

SKLOPOVI ZGRADA, JEDINICE I PREDGOTOVLJENI ELEMENTI

C

NOSIVI MATERIJALI I KOMPONENTE

1

PREDGOTOVLJENI PROIZVODI OD OBIČNOG, LAGANOG I PORASTOG BETONA

5

KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI. SVORNJACI ZA KONSTRUKCIJSKE ZGLOBOVE

13

PROIZVODI OD KONSTRUKCIJSKOG DRVA/ELEMENTI I POMOĆNI PROIZVODI

15

CEMENT, GRAĐEVNA VAPNA I DRUGA HIDRAULIČKA VEZIVA

16

ČELIK ZA ARMIRANJE I PREDNAPIJANJE BETONA (I POMOĆNI PROIZVODI). SKLOPOVI ZA NAKNADNO NAPINJANJE

20

KONSTRUKCIJSKI METALNI PROIZVODI I POMOĆNI PROIZVODI

26

PROIZVODI SRODNI S BETONOM, MORTOM I MJEŠAVINAMA ZA INJEKTIRANJE

D

OVOJNICE

KROVOVA I

ZGRADA

2

VRATA, PROZORI, ZAKLOPCI, ULAZNA VRATA I SRODNI PROIZVODI

3

MEMBRANE, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJE SE NANOSE U TEKUĆEM STANJU, I SKLOPOVI (ZA KONTROLU VODE I/ILI VODENE PARE)

9

OVJEŠENE FASADE/OBLOGE/

ZABRTVLJENE STAKLENE KONSTRUKCIJE

22

KROVNI POKROVI, KROVNI SVJETLICI, KROVNI PROZORI I POMOĆNI PROIZVODI. KROVNI SKLOPOVI

30

PROIZVODI OD RAVNOG STAKLA, PROFILIRANOG STAKLA I STAKLENIH BLOKOVA

E

UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVIZGRADA

7

GIPSANI PROIZVODI

11

SANITARNI UREĐAJI

14

PANELI NA OSNOVI DRVA I ELEMENTI

17

ZIĐE I SRODNI PROIZVODI. ZIDNI ELEMENTI, MORTOVI I POMOĆNI PROIZVODI

21

ZAVRŠNI PROIZVODI ZA UNUTARNJE I VANJSKE ZIDOVE TE STROPOVE. SKLOPOVI ZA UNUTARNJE PREGRADE

F

GRIJANJE/VENTILACIJA/IZOLACIJA

4

PROIZVODI ZA TOPLINSKU IZOLACIJU. SPREGNUTI IZOLACIJSKI SKLOPOVI/SUSTAVI

6

DIMNJACI, DIMOVODI I POSEBNI PROIZVODI

27

UREĐAJI ZA GRIJANJE PROSTORA

G

PRIČVRŠĆENJA/BRTVLJENJA/

ADHEZIVI

25

GRAĐEVNA LJEPILA

32

BRTVILA ZA SPOJEVE

33

PROIZVODI ZA PRIČVRŠĆENJE

H

ZAŠTITA OD POŽARA I SRODNI PROIZVODI

10

STABILNA PROTUPOŽARNA OPREMA (POŽARNI ALARMI/DETEKTORI, STABILNI PROIZVODI ZA ZAŠTITU OD POŽARA, PROIZVODI ZA KONTROLU POŽARA I DIMA I PROIZVODI ZA UBLAŽAVANJE EKSPLOZIJE)

35

PROIZVODI ZA ZAUSTAVLJANJE POŽARA, BRTVLJENJE I ZAŠTITU OD POŽARA. PROIZVODI ZA USPORAVANJE POŽARA

I

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

31

KABELI ZA STRUJU, KONTROLU I KOMUNIKACIJE

J

PLINSKE INSTALACIJE

-

---------------

K

OPSKRBA VODOM I KANALIZACIJA

28

CIJEVI, SPREMNICI I POMOĆNI PROIZVODI KOJI NISU U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU

29

GRAĐEVNI PROIZVODI U DODIRU S VODOM NAMIJENJENOM ZA LJUDSKU POTROŠNJU

PRILOG III.

TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU,

kojim se uređuju temeljni sigurnosni i drugi zahtjevi koje građevine moraju ispunjavati

Građevine moraju, u cijelosti i u svojim zasebnim dijelovima, biti prikladne za njihovu namjeravanu uporabu, posebno vodeći računa o zdravlju i sigurnosti osoba koje su uz njih vezane tijekom njihovog vijeka trajanja. Uz uobičajeno održavanje, građevine moraju ispunjavati navedene temeljne zahtjeve za građevine tijekom ekonomski razumnog uporabnog vijeka trajanja.

1. Mehanička otpornost i stabilnost

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:

(a) rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela;

(b) velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv;

(c) oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije;

(d) oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2. Sigurnost u slučaju požara

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara:

(a) nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja;

(b) nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno;

(c) širenje požara na okolne građevine je ograničeno;

(d) korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni;

(e) sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.

3. Higijena, zdravlje i okoliš

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog:

(a) istjecanja otrovnog plina;

(b) emisije opasnih tvari, hlapivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor;

(c) emisije opasnog zračenja;

(d) ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo;

(e) ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu;

(f) pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada;

(g) prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

5. Zaštita od buke

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovom zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline

Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.

7. Održiva uporaba prirodnih izvora

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće:

(a) ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja;

(b) trajnost građevine;

(c) uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

PRILOG IV.

TABLICA ZAHTJEVA ZA TIJELA ZA TEHNIČKO OCJENJIVANJE,

kojim se uređuju zahtjevi koje moraju ispunjavati tijela za tehničko ocjenjivanje građevnih proizvoda

Sposobnost

Opis sposobnosti

Zahtjev

1. Analiza rizika

Identificiranje mogućih rizika i koristi od uporabe inovativnih građevnih proizvoda za koje ne postoje utvrđeni/konsolidirani tehnički podaci u vezi s njihovim svojstvima prilikom ugradnje u građevine.

Tijelo za tehničko ocjenjivanje se uspostavlja na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost. Neovisan je od aktera i svih posebnih interesa.

Nadalje, tijelo za tehničko ocjenjivanje ima osoblje koje ima:

(a) objektivnost i jasnu tehničku prosudbu;

(b) detaljno znanje o regulatornim odredbama i drugim zahtjevima koji su na snazi u državama članicama u kojima su imenovani, prema područjima proizvoda za koje će biti imenovan;

(c) opće znanje o građevnoj praksi i detaljno tehničko znanje prema područjima proizvoda za koje će biti imenovan;

(d) detaljno znanje o uključenim posebnim rizicima i tehničkim aspektima postupka građenja;

(e) detaljno znanje o postojećim usklađenim normama i ispitnim metodama unutar područja proizvoda za koji će biti imenovan;

(f) prikladne lingvističke vještine.

Naknada dodijeljena osoblju tijela za tehničko ocjenjivanje ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja.

2. Utvrđivanje tehničkih kriterija

Pretvoriti rezultate analiza rizika u tehničke kriterije za procjenu ponašanja i svojstava građevnih proizvoda u vezi s ispunjavanjem primjenjivih nacionalnih zahtjeva;

Zajamčiti tehničke podatke potrebne sudionicima u postupku građenja kao mogućim korisnicima građevnih proizvoda (proizvođači, projektanti, podugovarači, instalateri).

3. Postavljanje metoda ocjenjivanja

Osmisliti i ocijeniti prikladne metode (testove ili izračune) za ocjenjivanje svojstava glavnih značajki građevnih proizvoda, vodeći računa o trenutačnom stanju predmeta.

4. Utvrđivanje posebne kontrole tvorničke proizvodnje

Razumjeti i ocijeniti proizvodni postupak posebnog proizvoda kako bi se identificirale prikladne mjere kojima se jamči stalnost proizvoda tijekom određenog proizvodnog postupka.

Tijelo za tehničko ocjenjivanje ima osoblje s:

(g) odgovarajućim znanjem o odnosu između proizvodnog postupka i značajki proizvoda u vezi s kontrolom tvorničke proizvodnje.

5. Ocjenjivanje proizvoda

Ocijeniti svojstva bitnih značajki građevnog proizvoda na temelju usklađenih metoda prema usklađenim kriterijima.

Osim zahtjeva navedenih u točkama 1., 2. i 3. ovoga Priloga, tijelo za tehničko ocjenjivanje ima:

(h) pristup potrebnim sredstvima i opremi za ocjenjivanje svojstava bitnih značajki građevnih proizvoda unutar proizvodnog područja za koje će biti imenovan.

6. Opće upravljanje

Zajamčiti dosljednost, pouzdanost, objektivnost i sljedivost stalnom primjenom odgovarajućih metoda upravljanja

Tijelo za tehničko ocjenjivanje mora sadržavati:

(i) dokazanu evidenciju poštovanja dobrog upravnog ponašanja;

(j) politiku i dodatne postupke kojima se jamči povjerljivost osjetljivih podataka unutar tijela za tehničko ocjenjivanje i svih njegovih partnera;

(k) nadzor dokumenata kako bi se zajamčila registracija, sljedivost, održavanje i arhiviranje svih relevantnih dokumenata;

(l) mehanizam unutrašnje revizije i preispitivanje upravljanja kako bi se zajamčilo redovito nadziranje sukladnosti s prikladnim metodama upravljanja;

(m) postupak objektivnog rješavanja priziva i pritužbi.

46 17.04.2013 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju