Odluka o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

NN 46/2013 (17.4.2013.), Odluka o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

884

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi s člankom 32. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (»Narodne novine«, broj 143/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O POVJERENSTVU ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se sastav Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Povjerenstvo provodi mjere i aktivnosti s namjerom postizanja učinkovitije provedbe Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (u daljnjem tekstu: Zakon).

III.

Povjerenstvo čini dvadesetjedan/na predstavnik/ca, od toga dva/dvije predstavnika/ce Ministarstva branitelja, te po jedan/na predstavnik/ca sljedećih državnih tijela, ustanova, organizacija, instituta, vjerskih institucija i drugih koji se bave pitanjima iz Zakona, i to:

– Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– Ministarstva unutarnjih poslova

– Ministarstva pravosuđa

– Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– Ministarstva kulture

– Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

– Hrvatskog instituta za povijest

– Hrvatske biskupske konferencije

– Mitropolije zagrebačko-ljubljanske

– Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj

– Židovske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj

– Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj

– Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava

– Hrvatskog Crvenog križa

– Hrvatskog državnog arhiva

– Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– Udruge općina u Republici Hrvatskoj

– Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske

– Hrvatskog domobrana, udruge ratnih veterana Hrvatske.

IV.

Predsjednika/cu Povjerenstva, zamjenika/cu predsjednika/ce Povjerenstva i članove/ice Povjerenstva imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva branitelja, uz prethodni prijedlog njihovih matičnih tijela.

Za predsjednik/ca Povjerenstva imenovat će se po položaju ministar/ica branitelja, a za zamjenik/cu predsjednika/ce Povjerenstva imenovat će se drugi predloženi predstavnik/ca Ministarstva branitelja.

V.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo branitelja.

VI.

Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Vladi Republike Hrvatske.

Povjerenstvo o svome radu, podnosi godišnje izvješće Hrvatskome saboru i Vladi Republike Hrvatske.

VII.

Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

VIII.

Članovi/ice Povjerenstva koji nisu predstavnici/ce državnih tijela i ustanova, prigodom dolaska na sjednicu Povjerenstva imaju pravo na naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnicu i troškove prijevoza) pod uvjetima i u visini kao korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/137

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 11. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.