Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični obalni objekti

NN 46/2013 (17.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični obalni objekti

46 17.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični obalni objekti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

888

Na temelju članka 1021. stavak 1. alineja 9. i 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donosi:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

Članak 1.

(1) U Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne novine« br. 63/07 i 76/11), iza članka 31. dodaje se novi članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

(1) Plutajući i nepomični odobalni objekti na kojima se:

– proizvode, koriste ili skladište, ili

– obavljaju radovi na visini ili se koriste strojevi i uređaji s povećanim opasnostima sukladno posebnim propisima, moraju imati zapovjednika i dovoljan broj časnika straže na način da:

– se u svakom trenutku na objektu nalazi najmanje jedan časnik straže, odnosno,

– tijekom obavljanja radnji u kojima može biti ugrožena sigurnost objekta ili okoliš na objektu nalazi zapovjednik i najmanje jedan časnik straže.

(2) Iznimno, na zahtjev lučkog kapetana nadležne lučke kapetanije ili obrazloženog zahtjeva korisnika objekta može se odrediti i dodatan ili smanjeni broj članova posade objekta u odnosu na broj utvrđen stavkom 1. ovog članka.

(3) Najmanji broj članova posade plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata iz stavka 2. ovog članka utvrdit će Povjerenstvo koje imenuje pomoćnik ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe, vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(4) Smanjeni broj članova posade ili oslobađanje od obveze ukrcaja časnika straže iz stavka 2. ovog članka može se odobriti jedino ako je izvedbom objekta osigurana ista razina sigurnosti i zaštite od onečišćenja kakva bi se postigla ukrcajem propisanog najmanjeg broja članova posade.

(5) Zapovjednik i časnik straže iz stavka 1. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

– svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem ili svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,

– svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

– svjedodžbu o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći,

– svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,

– svjedodžbu o osposobljenosti za radio-operatera s ograničenom ovlasti ukoliko objekt ima ugrađenu pomorsku radijsku postaju.

(6) Svi ostali članovi posade na plutajućim i nepomičnim odobalnim objektima iz stavka 1. ovoga članka moraju imati svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.«

Članak 2.

U Članku 32. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

(4) Kada dva ili više plutajućih i/ili nepomičnih odobalnih objekata iz članka 31. stavka 1. i članka 31a. ovoga Pravilnika čine tehnologijski sastav odnosno kada su tako smješteni ili povezani radnim procesom da svaka radnja na jednom od njih bitno utječe ili može utjecati na sigurnost i rad drugih objekata u sastavu, na zahtjev korisnika objekta, može se odobriti jedinstvena posada koju čine jedan zapovjednik i određeni broj časnika straže odnosno drugih članova posade.

(5) Najmanji broj članova posade plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata iz stavka 4. ovog članka utvrdit će Povjerenstvo koje imenuje pomoćnik ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(6) Zapovjednik, časnici straže i drugi članovi posade iz stavka 4. ovog članka moraju imati ovlaštenja kako je to propisano člancima 31. i 31.a ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U člancima 32. stavak 1. te 33. stavak 2. Ovoga Pravilnika riječi »ravnatelj Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe« zamjenjuju se riječima »pomoćnik ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/7

Urbroj: 530-03-12-1

Zagreb, 9. travnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.