Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

NN 47/2013 (19.4.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

47 19.04.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

908

Temeljem članka 74. stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2004, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POJEDINOG DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NAČIN PLAĆANJA VEZA, UVJETE KORIŠTENJA, TE ODREĐIVANJA MAKSIMALNE VISINE NAKNADE I RASPODJELE PRIHODA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/2007, 79/2008 i 114/2012) u članku 20. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5 . koji glase:

»Za potrebe administrativnog upravljanja lučkim područjem nadležna lučka uprava je dužna, u roku od šest mjeseci, u cilju utvrđenja obuhvata lučkog područja izraditi prikaz cjelokupnog obuhvata lučkog područja na digitalnom ortofoto planu (DOF) s uklopljenom kopijom katastarskog stanja sve na način da se obuhvate i sva područja koja se u stvarnosti koriste kao lučka područja, a izvan su lučkog sustava.

Na tako izrađen prijedlog ishođuje se potvrda nadležnog upravnog tijela za provedbu dokumenata prostornoga uređenja da obuhvat lučkog područja nije u suprotnosti s dokumentima prostornoga uređenja, te se dostavlja osnivaču s prijedlogom za promjenom akta o lučkom području.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/2
Urbroj: 530-03-1-13-16
Zagreb, 11. travnja 2013.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.