Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

NN 47/2013 (19.4.2013.), Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

47 19.04.2013 Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

909

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09, 22/11 i 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU PROVEDBE NAKNADNIH KONTROLA VELIKIH KORISNIKA ODREĐENIH MJERA UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Pravilnikom uređuje se sustav provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koji primaju ili obavljaju isplate izravno ili neizravno povezane sa sustavom financiranja od strane Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EAGF), ili njihovih predstavnika, kako bi se provjerilo jesu li transakcije koje čine dio sustava financiranja od strane EAGF-a obavljene i provedene pravilno.

Pravilnikom se utvrđuju nadležnosti tijela vezanih za provedbu, koordinaciju i izvješćivanje o naknadnim kontrolama, radi provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 485/2008 od 26. svibnja 2008. o kontroli transakcija koju provode države članice, a koje su dio sustava financiranja Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 485/2008).

II. PROVEDBA NAKNADNIH KONTROLA

Članak 2.

Ministarstvo financija – Carinska uprava nadležno je tijelo za obavljanje naknadnih kontrola korisnika izvoznih naknada.

Ministarstvo poljoprivrede, Sektor inspekcija u poljoprivredi, nadležno je tijelo za obavljanje naknadnih kontrola korisnika ostalih mjera zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

III. KOORDINACIJA I IZVJEŠĆIVANJE O NAKNADNIM KONTROLAMA

Članak 3.

Ministarstvo poljoprivrede, Odjel za financijsko upravljanje i kontrole (u daljnjem tekstu: Odjel) obavlja zadaće koordinacije i praćenja naknadnih kontrola, izvješćivanja Europske komisije te ostale zadaće propisane odredbom članka 11. Uredbe Vijeća (EZ) broj 485/2008.

Radi kvalitetnog praćenja i pravodobnog izvješćivanja Europske komisije o naknadnim kontrolama organizirat će se redoviti sastanci tijela uključenih u provedbu ovoga Pravilnika.

IV. PRIJENOS PODATAKA

Članak 4.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dužna je Odjelu pružati sve informacije i dostavljati dokumente, u rokovima koje odredi Odjel, potrebne za obavljanje zadaća u skladu s ovim Pravilnikom i s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 485/2008.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/55
Urbroj: 525-07/0801-13-4
Zagreb, 5. travnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.