Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 47/2013 (19.4.2013.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

911

Na osnovi odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12. i 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja u skladu s člankom 17. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te na razini zdravstvenih zavoda.

Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-
-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, uobičajeno nezaštićeno ime (generičko ime) lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama za definiranu dnevnu dozu (bez i sa PDV-om), način primjene lijeka, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« i »RS«.

Oznaka uz nezaštićeno (generičko) ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, nezaštićeno ime lijeka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om), te oznaku »R« ili »RS«.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 69/10., 83/10., 131/10., 1/11., 54/11., 59/11., 61/11., 48/12., 52/12., 119/12. i 131/12.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 21/13.) i Odluka o utvrđivanju Osnovne liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 21/13.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/66

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. ožujka 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


OSNOVNA LISTA LIJEKOVA47 19.04.2013 Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 47 19.04.2013 Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 47 19.04.2013 Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 47 19.04.2013 Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje