Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (pročišćeni tekst)

NN 48/2013 (24.4.2013.), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (pročišćeni tekst)

48 24.04.2013 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

913

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 45. sjednici održanoj 16. travnja 2013., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 013-03/12-01/01

Zagreb, 16. travnja 2013.

Predsjednica
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

ZAKON

O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« su brisane.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača, te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisani.

Financiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra stjecanje financijskih sredstava te pružanje usluga ili davanje proizvoda bez naplate, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s ovim Zakonom.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« su brisane.

II. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 2.

Političke stranke mogu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »članarine,« dodane su riječi: »odnosno članskog doprinosa,«.

Prihode iz izvora utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, osim prihoda iz članarine i organiziranja stranačkih manifestacija, mogu stjecati i nezavisni zastupnici, odnosno članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina,« su brisane.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu se financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima ovim Zakonom.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

Financijska sredstva iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, politička stranka, odnosno nezavisni zastupnik i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom iz članka 28. ovoga Zakona.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« su brisani, a riječi: »programom i statutom političke stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom« zamijenjene su riječima: »programom rada i financijskim planom iz članka 28. ovoga Zakona«.

Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka za osobne potrebe.

Financiranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »političkih stranaka« brisan je zarez i dodana je riječ: »i«, a riječi: »i zastupnika nacionalnih manjina« su brisane.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.

Članak 4.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »Hrvatskom saboru« brisan je zarez i dodana je riječ: »i«, te iza riječi: »nezavisnih lista« stavljena je točka, a riječi: »i zastupnici nacionalnih manjina« su brisane.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne regionalne samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista« zamijenjene su riječima: »članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača«.

Članak 5.

Sredstva iz članka 3. ovoga Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih zastupnika, odnosno članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukoliko pojedinom zastupniku u Hrvatskom saboru (ili zastupnicima), odnosno članu (ili članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadao u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »u času konstituiranja« na dva mjesta zamijenjene su riječima: »u trenutku konstituiranja«.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru izabran s nezavisne liste, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, postane član političke stranke koja participira u Hrvatskom saboru, odnosno u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju tom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nezavisne zastupnike, odnosno članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. riječi: »nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s nezavisne liste« na dva mjesta, u odgovarajućem broju i padežu, zamijenjene su riječima: »član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izabranom s nezavisne liste« zamijenjene su riječima: »članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača«.

Članak 6.

Za svakoga izabranog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a određenog u članku 5. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 7.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz državnog proračuna prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. Raspoređena sredstva doznačuju se na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima. Sredstva za redovito godišnje financiranje zastupnika nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka doznačuju se na središnji račun političke stranke.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisnog zastupnika« zarez i riječi: »odnosno zastupnika nacionalne manjine« su brisani, a iza riječi: »u jednakim iznosima.« dodana je rečenica: »Sredstva za redovito godišnje financiranje zastupnika nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka doznačuju se na središnji račun političke stranke.«.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani, a na kraju rečenice umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi: »najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.«.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu ustrojiti ured za obavljanje administrativnih i stručnih poslova.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

U odnosu na zaposlenike ureda iz stavka 4. ovoga članka nezavisni zastupnici, odnosno članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača imaju prava i obveze poslodavaca.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 5. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisane.

Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa iz stavka 6. ovoga članka za pokriće troškova nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, nezavisni zastupnik, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 6. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 5. dodani su stavci 6. i 7.

Članak 8.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani, dužni su u roku od 60 dana, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani, vratiti u državni proračun, odnosno u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te

– novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice (lokalne) i područne regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brisani su, a riječi: »u roku od 30 dana nakon isteka mandata, odnosno prestanka mandata« zamijenjene su riječima: »u roku od 60 dana, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata«.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovoga članka, mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice (lokalne) i područne regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti, vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

Novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo financija prema tržišnoj vrijednosti te imovine u vrijeme povrata novčanog iznosa.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovoga članka, neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije, mogu u roku iz stavka 1. ovoga članka donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu donirana, podliježu oporezivanju sukladno posebnim propisima.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brisani su.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 1. ovog članka, dužni su zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci, od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani.

Banke kod kojih je otvoren poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, dužne su bez odgode izvijestiti Državno izborno povjerenstvo o otvaranju navedenog računa te o njegovu zatvaranju, te na pisani zahtjev Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju, dostaviti im sve tražene podatke o transakcijama na tom računu.

Bankom u smislu ovoga Zakona smatraju se banke koje posluju u Republici Hrvatskoj.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 4. dodani su stavci 5., 6. i 7.

Neizravne financijske potpore

Članak 9.

Za djelovanja koja su strogo povezana s političkom aktivnošću stranke, političke stranke nisu obveznici poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama posebnih zakona, a mogu imati i pravo na porezne olakšice prema odredbama posebnog zakona.

Članarina i dobrovoljni prilozi (donacije)

Članak 10.

Članarinom odnosno članskim doprinosom se, u smislu ovoga Zakona, smatra redoviti novčani iznos što ga član političke stranke plaća na način i pod uvjetima utvrđenima statutom ili drugim aktom političke stranke.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »Članarinom« dodane su riječi: »odnosno članskim doprinosom«.

Dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »zastupniku nacionalnih manjina« su brisane.

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku, odnosno na nezavisnog zastupnika ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, odnosno na nezavisnu listu, odnosno listu grupe birača ili kandidata, i da ne podliježe naplati.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »nezavisnog zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisane.

Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati, dužni su voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa i izdavati potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 5. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« brisane su, a iza riječi: »članarina« na dva mjesta dodane su riječi: »i članskih doprinosa«.

Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.

Ograničenje iznosa donacije

Članak 11.

Fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača te nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača i kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisnim zastupnicima« zarez i riječi: »zastupnicima nacionalnih manjina« brisani su, a riječi: »nezavisnim listama« zamijenjene su riječima: »nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača«.

Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača i kandidata, iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., u stavku 2. riječi: »Donacije u novcu uplaćuju se« zamijenjene su riječima: »Donacije u novcu donator uplaćuje«.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« su brisane.

Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača, nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. riječi: »Ukupan iznos« zamijenjene su riječima: »Ukupna vrijednost«, riječi: »zastupniku nacionalnih manjina,« brisane su, a riječi: »nezavisnoj listi« zamijenjene su riječima: »nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača«.

Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci te kandidatu na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, a ukupna vrijednost donacije pravne osobe nezavisnom zastupniku, nezavisnoj listi i kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i na izborima za članove u Europski parlament ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, dok članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te listi grupe birača i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. riječi: »Ukupan iznos« i riječi: »ukupan iznos« zamijenjene su riječima: »Ukupna vrijednost« i »ukupna vrijednost«, riječi: »zastupniku nacionalnih manjina te« brisane su, iza riječi: »kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina« dodane su riječi: »kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina«, a riječi: »nezavisnoj listi i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini« zamijenjene su riječima: »listi grupe birača i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini«.

Vrijednosti donacija koje prelaze iznose utvrđene u stavku 3. i 4. ovoga članka, političke stranke, nezavisni zastupnici, odnosno članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno iznose donacija za financiranje izborne promidžbe Državnom izbornom povjerenstvu, te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., u stavku 5. iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodane su riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 5. riječi: »Iznose donacija koji« zamijenjene su riječima: »Vrijednosti donacija koje«, a riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisane.

III. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe

Članak 12.

Političke stranke, kandidati i nezavisne liste, odnosno liste grupe birača mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava te iz donacija.

Političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati dužni su javno objaviti iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, u roku i na način propisan za objavu izvješća o donacijama i troškovima izborne promidžbe iz članka 24. ovoga Zakona. Iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, objavljuju se na obrascu koji propisuje ministar financija pravilnikom, a sadrži specificirane podatke o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.

Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi: »u roku i na način propisan za objavu izvješća o donacijama i troškovima izborne promidžbe iz članka 24. ovoga Zakona. Iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, objavljuju se na obrascu koji propisuje ministar financija pravilnikom, a sadrži specificirane podatke o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.«.

Političke stranke, kandidati i nezavisne liste, odnosno liste grupe birača iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne promidžbe dužni su Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti cjenik usluga oglašavanja i isti objaviti na svojim web-stranicama.

Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: »i isti objaviti na svojim web-stranicama.«.

Financiranje iz vlastitih sredstava

Članak 13.

Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dužni su u roku od 3 dana od dana objave pravovaljano predloženih lista javno objaviti na svojim web-stranicama, odnosno na web-stranicama političke stranke koja ih je predložila kao kandidate ili putem tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku) okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu.

Odredbom članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., stavak 1. je izmijenjen.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju do završetka izborne promidžbe.

Vlastita sredstva koja političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, moraju biti uplaćena na poseban račun iz članka 14. ovoga Zakona.

Odredbom članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 2. dodan je stavak 3.

Financiranje iz donacija

– Poseban račun –

Članak 14.

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za kandidate koje predlažu političke stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na izborima za članove u Europski parlament, na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na poseban račun političke stranke, koji je politička stranka dužna otvoriti za financiranje troškova izborne promidžbe za svake pojedine izbore na kojima sudjeluje.

Kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, donacije za financiranje troškova izborne promidžbe uplaćuju se na poseban račun, koji je za financiranje izborne promidžbe dužna otvoriti jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata uplaćuju se na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača, odnosno kandidata iz stavka 4. ovoga članka.

Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka dužni su otvoriti:

– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,

– nositelji lista grupe birača na izborima za članove u Europski parlament,

– kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,

– nositelji nezavisnih lista na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina,

– nositelji lista grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača iz stavka 4. ovoga članka, odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ukoliko održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

Donacije u novcu za financiranje izborne promidžbe mogu se prikupljati isključivo na račune iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidature ili odustanka od podnesene kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun dužne su neutrošene donacije uplaćene na poseban račun vratiti uplatiocima, razmjerno doniranom iznosu.

Poseban račun iz stavka 3. ovoga članka je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za financiranje izborne promidžbe, te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za pokriće troškova kandidata i nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja lista grupe birača učinjenih u privatne svrhe, kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača dužni su vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun za financiranje izborne promidžbe, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa za financiranje izborne promidžbe ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

Banke kod kojih je otvoren poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužne su bez odgode o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe izvijestiti Državno izborno povjerenstvo i na njegov zahtjev dostaviti mu sve tražene podatke o transakcijama na tom računu.

Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača, dužni su dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe iz članka 21. ovoga Zakona. Banke iz stavka 10. ovoga članka dužne su bez odgode izvijestiti Državno izborno povjerenstvo o zatvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe.

Političke stranke, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati mogu prikupljati donacije u razdoblju najkasnije do završetka izborne promidžbe.

Eventualne donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedozvoljenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.

Ako na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe, nakon završetka svih transakcija sukladno ovom Zakonu, preostanu neutrošena sredstava donacija, do dana zatvaranja računa političke stranke su dužne uplatiti na središnji račun političke stranke, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača dužan je uplatiti u jednakim dijelovima na posebne račune za redovito godišnje financiranje nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s tih lista, a nositelji nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača koje nisu dobile zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina dužni su navedena preostala sredstava sa svojih posebnih računa za financiranje izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjeno doniranom iznosu.

Odredbom članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., članak 14. je izmijenjen.

Članak 15.

Sredstva za financiranje izborne promidžbe za kandidata za Predsjednika Republike Hrvatske te kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka dužna je uplatiti na poseban račun kandidata iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Odredbom članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »Grada Zagreba« brisan je zarez i dodane su riječi: »i kandidata za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina,«.

Na iznos sredstava koja politička stranka uplaćuje na poseban račun kandidata u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ne odnosi se odredba o ograničenju iznosa donacije propisana u članku 11. ovoga Zakona.

Ograničenje troškova izborne promidžbe

Članak 16.

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za aktivnosti izborne promidžbe.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se koristiti za podmirenje osobnih troškova kandidata, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji i drugi troškovi koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom za dužnost na koju se kandidat kandidira.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kandidati, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili ovlašteni lokalni dužnosnici, koriste u obavljanju svojih dužnosti.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe

Članak 17.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu, odnosno kandidacijskoj listi ne smije prelaziti iznos veći od:

– 8.000.000,00 (osam milijuna) kuna na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske,

– 1.500.000,00 (jedan milijun i petsto tisuća) kuna u jednoj izbornoj jedinici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor,

– 1.500.000,00 (jedan milijun i petsto tisuća) kuna na izborima za članove za Europski parlament,

– 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba,

Odredbom članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 4. riječi: »500.000,00 (petsto tisuća)« zamijenjene su riječima: »1.000.000,00 (jedan milijun)«.

– 600.000,00 (šesto tisuća) kuna na izborima za župana i gradonačelnika velikog grada,

Odredbom članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 5. riječi: »400.000,00 (četiristo tisuća)« zamijenjene su riječima: »600.000,00 (šesto tisuća)«, iza riječi: »župana« brisan je zarez i dodana je riječ: »i«, a riječi: »i grada sjedišta županije« su brisane.

– 250.000,00 (dvjesto pedeset tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 tisuća stanovnika,

– 100.000,00 (sto tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 tisuća stanovnika,

– 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika.

Iznosi propisani u stavku 1. podstavcima 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka za izbore čelnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnose se i na izbore za članove predstavničkih tijela tih jedinica.

Na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, ukupan iznos troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos veći od 50% od iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u istim jedinicama.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina, može se povećati ukupno najviše do 20% od ukupnog iznosa utvrđenog u stavku 1. podstavcima 1., 4., 5., 6., 7., i 8. ovoga članka, odnosno stavka 3. ovoga članka, za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora. Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.

Odredbom članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 2. dodan je novi stavak 3. i stavak 4.

Ako je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 34. ovoga Zakona.

Odredbom članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., dosadašnji stavak 3., koji je postao stavak 5., je izmijenjen.

IV. NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, ODNOSNO PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 18.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:

– kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 10% važećih glasova birača,

– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za članove u Europski parlament dobiju najmanje 5% važećih glasova birača,

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 2. brojka: »10%« zamijenjena je brojkom: »5%«.

– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobiju više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice,

– političke stranke koje su predložile kandidate za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, a koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru,

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavak 4. je izmijenjen.

– kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5% stanovnika, koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskom saboru, a dobili su više od 15% važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15% iznosa naknade koja pripada zastupniku.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju:

– političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela,

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. podstavku 1. riječi: »nezavisne liste« zamijenjene su riječima: »liste grupe birača«.

– kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore,

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. u podstavku 2. iza riječi: »izbore« umjesto točke stavljen je zarez.

– kandidati koji na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Odredbom članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza podstavka 2. dodan je podstavak 3.

Naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a naknada troškova iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) regionalne samouprave.

Članak 19.

Visinu naknade troškova iz članka 18. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora. Odluka Vlade objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina i za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuje se i na prijevremene izbore te na dopunske izbore.

Odredbom članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »Grada Zagreba te« dodane su riječi: »zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina i«.

Članak 20.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. riječi: »nezavisnim listama« zamijenjene su riječima: »nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača«.

Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor raspoređuju se političkim strankama, nezavisnim listama i kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina« dodane su riječi: »koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina«.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim listama, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta iz Republike Hrvatske u Europskom parlamentu.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova predstavničkog tijela koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u dosadašnjem stavku 4., koji je postao stavak 5., riječi: »nezavisnim listama« zamijenjene su riječima: »listama grupe birača«, a riječi: »nezavisna lista« zamijenjene su riječima: »lista grupe birača«.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske te za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u dosadašnjem stavku 5., koji je postao stavak 6., iza riječi: »Grada Zagreba« dodane su riječi: »te za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina«.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača, odnosno na poseban račun kandidata za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika, raspoređuju se između kandidata na nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača, odnosno između kandidata za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika i kandidate za njihove zamjenike sukladno njihovom sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, na jednake dijelove.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u dosadašnjem stavku 6., koji je postao stavak 7., riječi: »neovisnoj listi« zamijenjene su riječima: »nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača«.

Subjekti iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, kojima je naknada troškova izborne promidžbe uplaćena na njihov poseban račun, mogu naknadu troškova izborne promidžbe, odnosno iznos naknade koji je preostao nakon podmirenja troškova izborne promidžbe, uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala. Navedena uplata ne smatra se donacijom.

Odredbom članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza dosadašnjeg stavka 6., koji je postao stavak 7., dodan je stavak 8.

Članak 21.

Naknada iz članka 18. stavka 1. i 2. ovoga Zakona isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

V. ZABRANA FINANCIRANJA I POGODOVANJA

Članak 22.

Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata od strane:

Odredbom članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« su brisane.

– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba,

– državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– udruga radnika i poslodavaca,

– udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija,

– fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima,

Odredbom članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 6. iza riječi: »zaposlenicima« brisana je točka i stavljen je zarez.

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom.

Odredbom članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza podstavka 6. dodan je podstavak 7.

Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).

Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat, dužni su odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu eventualne donacije za financiranje izborne promidžbe, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., u stavku 4. iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodane su riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Odredbom članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., stavak 4. je izmijenjen.

Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, zabrana financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata (od strane stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba čija je osnovna djelatnost edukacija u razvoju i promicanju demokratskih načela), ne odnosi se na financiranje programa namijenjenih za edukaciju.

Odredbom članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 5. riječi: »zastupnika nacionalnih manjina,« su brisane.

Članak 23.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati ne smiju raditi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svoga djelovanja.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati ne smiju obećavati političke ili kakve druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi bilo koje vrste fizičkim i pravnim osobama pri prikupljanju donacija za financiranje svojeg djelovanja.

Odredbom članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavcima 1. i 2. riječi: »zastupnici nacionalnih manjina,« su brisane.

VI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DONACIJAMA I TROŠKOVIMA IZBORNE PROMIDŽBE TE O DONACIJAMA POLITIČKIM STRANKAMA, NEZAVISNIM ZASTUPNICIMA I ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA TIJEKOM GODINE

Odredbom članka 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u naslovu iznad članka 24. iza riječi: »NEZAVISNIM ZASTUPNICIMA« zarez i riječi: »ZASTUPNICIMA NACIONALNIH MANJINA« su brisani.

Članak 24.

Političke stranke te nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun, dužni su u roku utvrđenom stavkom 5. ovoga članka, nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. riječi: »u rokovima utvrđenim stavkom 5. ovoga članka« zamijenjene su riječima: »u roku utvrđenom stavkom 5. ovoga članka«.

Izvješća iz stavka 1. ovoga članka podnose se na obrascu koji propisuje ministar financija pravilnikom.

Izvješće o donacijama treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa), datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe treba sadržavati specificirane podatke o svrsi troška, nazivu i adresi primatelja, datumu isplate, te o isplaćenom iznosu, odnosno iznosu tržišne vrijednosti proizvoda ili usluga navedenom na računu koji ne podliježe naplati ako se radi o donacijama u obliku proizvoda ili usluga.

Izvješća iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana prije održavanja izbora.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 5. iza riječi: »prije održavanja izbora« stavljena je točka, a riječi: »(prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća).« su brisane.

Političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su izvješća iz stavka 5. ovoga članka javno objaviti na svojim web-stranicama, odnosno na web-
-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku), najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka iz stavka 5. ovoga članka.

Odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 6. iza riječi: »web-stranicama« stavljen je zarez i dodane su riječi: »odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata«, a riječi: »u lokalnom dnevnom tisku« zamijenjene su riječima: »u lokalnom tisku«.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 6. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

Članak 25.

U slučaju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, izvješće kandidata o donacijama iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona treba sadržavati i podatke o donacijama koje je primila politička stranka, specificirane sukladno članku 24. stavku 3. ovoga Zakona.

Objavljivanje podataka o donacijama tijekom godine

Članak 26.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije, dužni su najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, javno objaviti na svojim web-stranicama, izvješće o donacijama koje su, za potporu njihova političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), sa specificiranim podacima prema članku 24. stavku 3. ovoga Zakona.

Odredbom članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., stavak 1. je izmijenjen.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije, dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka javno objaviti na svojim web-stranicama obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu izvješće iz stavka 1. ovoga članka i obavijest iz stavka 2. ovoga članka objaviti na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Objava izvješća i obavijesti na web-stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatra se donacijom.

Odredbom članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 1. dodan je novi stavak 2. i stavak 3.

Pod objavom na web-stranici iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

Odredbom članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u dosadašnjem stavku 2., koji je postao stavak 4., riječi: »iz stavka 1.« zamijenjene su riječima: »iz stavaka 1., 2. i 3.«.

Političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su u roku iz stavka 1. ovoga člana dostaviti, elektroničkom poštom, obavijest Državnom izbornom povjerenstvu o adresi web-stranice na kojoj su objavili polugodišnja izvješća i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, elektroničkom poštom, popis adresa web-stranica na kojima su objavljena polugodišnja izvješća i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, članova predstavničkog tijela odnosne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Popis adresa web-stranica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo objavit će na svojoj web-stranici.

Uredi državne uprave u županijama dužni su voditi i redovito ažurirati evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača na području županije iz svoje nadležnosti, te dostaviti podatke iz evidencije Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju na njihov zahtjev.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izvijestiti ured državne uprave u županiji o svakoj promjeni podataka iz evidencije.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na obrascu kojeg propisuje ministar financija pravilnikom.

Sadržaj i način vođenja evidencije i obrazac evidencije iz stavka 8. ovoga članka propisuje ministar uprave pravilnikom.

Odredbom članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza dosadašnjeg stavka 2., koji je postao stavak 4., dodani su stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

VII. NADZOR NAD FINANCIJSKIM POSLOVANJEM POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA, ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA, NEZAVISNIH LISTA, ODNOSNO LISTA GRUPE BIRAČA I KANDIDATA TE REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u naslovu iznad članka 27. riječi: »ZASTUPNIKA NACIONALNIH MANJINA,« su brisane.

Tijela nadležna za provedbu nadzora i obavljanje revizije

Odredbom članka 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., podnaslov iznad članka 27. je izmijenjen.

Članak 27.

Državno izborno povjerenstvo nadzire godišnje financijsko poslovanje i godišnje financijske izvještaje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača te provodi i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., dodan je novi stavak 1.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4. i 5., postali su stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Odredbom članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisani.

Državno izborno povjerenstvo u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata.

Nadzor financiranja izborne promidžbe, Državno izborno povjerenstvo provodi od dana otvaranja posebnih računa za financiranje izborne promidžbe do završetka transakcija na tim računima.

Državni ured za reviziju obavlja reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača te provodi i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Odredbom članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 4. riječi: »provodi reviziju godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja« zamijenjene su riječima: »obavlja reviziju«, a iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisani.

Državni ured za reviziju obavlja reviziju na temelju ovoga Zakona na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje rad Državnog ureda za reviziju i međunarodnim revizorskim standardima.

Odredbom članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 5. riječ: »provodi« zamijenjena je riječju: »obavlja«.

U provedbi nadzora, Državno izborno povjerenstvo može zatražiti potrebne informacije od Državnog ureda za reviziju.

U provedbi nadzora Državno izborno povjerenstvo provodi kontrolu i provjeru putem drugih nadležnih tijela te može zatražiti potrebne podatke i poduzimanje potrebnih radnji od tih tijela. Nadležna tijela dužna su u zatraženom roku dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu sve podatke i nalaze, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., u dosadašnjem stavku 6., koji je postao stavak 7., riječi: »Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor putem drugih nadležnih tijela« zamijenjene su riječima: »U provedbi nadzora Državno izborno povjerenstvo provodi kontrolu i provjeru putem drugih nadležnih tijela«.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., dosadašnji stavak 7. je brisan.

Način suradnje iz stavka 2. ovoga članka Državno izborno povjerenstvo će odrediti obveznom uputom.

Odredbom članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 7. dodan je stavak 8.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja i financijskog poslovanja

Poslovne knjige

Članak 28.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, dužni su do završetka tekuće godine donijeti godišnji program rada i financijski plan za iduću kalendarsku godinu.

Odredbom članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su na početku mandata donijeti i program rada za mandatno razdoblje.

Odredbom članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »Nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

Članak 29.

Političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su voditi poslovne knjige, na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su voditi Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda, primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela, u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Odredbom članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., članak 29. je izmijenjen.

Financijski izvještaji

Članak 30.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda.

Odredbom članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani, a na kraju rečenice umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi: »neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda«.

Financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj), političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

Odredbom članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani, a iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodane su riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Uz godišnji financijski izvještaj iz stavka 2. ovoga članka, kao njegov sastavni dio, političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su priložiti:

– godišnji program rada i financijski plan iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, a nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača i program rada za mandatno razdoblje iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona,

– izvješće o donacijama primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime, odnosno naziv i adresa), datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

Odredbom članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. u uvodnoj rečenici i u podstavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

Izvješće o primljenim donacijama iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, koje prilažu političke stranke, treba sadržavati i specificirane podatke o donacijama koje je politička stranka uplatila stranačkim kandidatima na njihov poseban račun tijekom izborne promidžbe, te podatke o donacijama na račune subjekata koji su povezani izravno ili neizravno s političkom strankom ili su pod njezinom kontrolom.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je, u slučajevima prestanka političke stranke prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje političkih stranaka, politička stranka brisana iz Registra političkih stranaka, politička stranka je dužna sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja računa.

Financijski izvještaj iz stavka 5. ovoga članka potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje političke stranke u razdoblju na koje se izvještaj odnosi.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani, dužni su sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Odredbom članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 4. dodani su stavci 5., 6. i 7.

Obavljanje revizije

Odredbom članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., podnaslov iznad članka 31. je izmijenjen.

Članak 31.

Revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, obavlja se svake kalendarske godine za prethodnu godinu.

Reviziju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača čiji su godišnji prihodi i vrijednost imovine, iskazani u godišnjim financijskim izvještajima, manji od 100.000,00 kuna, Državni ured za reviziju nije obvezan obavljati, a može je obavljati sukladno svojem planu i programu rada.

Odredbom članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., stavci 1. i 2. su izmijenjeni.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača iz stavka 2. ovoga članka dužni su Državnom uredu za reviziju dostaviti svu traženu dokumentaciju na njegov zahtjev.

Odredbom članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani, a riječi: »nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamijenjene su riječima: »članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača«.

Izvješća o reviziji

Članak 32.

Izvješće o obavljenoj reviziji političkih stranaka koje prema odredbama ovoga Zakona imaju pravo financiranja iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, Državni ured za reviziju dostavlja Hrvatskom saboru do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Odredbom članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. riječi: »o provedenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja« zamijenjene su riječima: »o obavljenoj reviziji«, a iza riječi: »Hrvatskom saboru« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisani.

Izvješće o obavljenoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača objavljuju se na web-stranici Državnog ureda za reviziju.

Odredbom članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »o provedenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja« zamijenjene su riječima: »o obavljenoj reviziji«, a iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisani.

Nadzor financiranja izborne promidžbe

Poslovne knjige

Članak 33.

Nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda, primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela, u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Članak 34.

Političke stranke te nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su sastaviti i Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe, u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

Odredbom članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »Državnom izbornom povjerenstvu« stavljen je zarez i dodane su riječi: »odnosno nadležnom izbornom povjerenstvu«.

Sastavni dio financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe te obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

Odredbom članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2 na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: »te obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.«.

U slučaju kad politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, Izvješće o primljenim donacijama kandidata iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati i podatke o dobrovoljnim prilozima koje je primila politička stranka za financiranje njegove promidžbe.

Obrazac financijskog izvještaja za financiranje izborne promidžbe propisuje ministar financija, pravilnikom.

Članak 35.

Uz financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Provedba nadzora

Članak 36.

Tijekom trajanja izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su voditi i dnevno ažurirati evidencije o svim primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe, te dostaviti tražene podatke Državnom izbornom povjerenstvu na njegov zahtjev i tijekom trajanja izborne promidžbe.

Članak 37.

Državno izborno povjerenstvo dužno je prilikom provođenja nadzora na temelju dokumentacije dostavljene od strane političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja lista grupe birača i kandidata, putem nadležnih tijela i službi, provjeriti da li iznosi utrošenih sredstava odgovaraju primljenim iznosima navedenim u financijskim izvještajima i jesu li podaci navedeni u tim izvještajima točni.

Izvješće o nadzoru

Članak 38.

Izvješće Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu, objavljuje se na web-stranici Državnog izbornog povjerenstva u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

Objavljivanje financijskih izvještaja

Članak 39.

Godišnji financijski izvještaji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača iz članka 30. ovoga Zakona te financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja lista grupe birača i kandidata iz članka 34. ovoga Zakona, javni su dokumenti.

Odredbom članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisnih zastupnika« zarez i riječi: »zastupnika nacionalnih manjina« su brisani.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su godišnje financijske izvještaje objaviti na svojim web-stranicama, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Odredbom članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

Političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, objaviti na svojim web-stranicama, odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata ili u dnevnom tisku (za lokalne izbore u lokalnom tisku) u roku od 15 dana nakon isteka roka iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona.

Odredbom članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »web-stranicama« stavljen je zarez i dodane su riječi: »odnosno na web-stranicama političke stranke koja je predložila kandidata«, a riječi: »u lokalnom dnevnom tisku« zamijenjene su riječima: »u lokalnom tisku«.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 90 dana.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu godišnje financijske izvještaje objaviti na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Objava godišnjih financijskih izvještaja na web-stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatra se donacijom.

Političke stranke, nezavisni zastupnici te nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su u rokovima propisanima za objavu godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno financijskog izvještaja za financiranje izborne promidžbe, Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti, elektroničkom poštom, podatke o adresi web-stranice, odnosno o nazivu i datumu objave dnevnog tiska na kojoj, odnosno u kojem su objavili godišnje financijske izvještaje, odnosno financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, sukladno obvezi objave utvrđenoj u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su u roku iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, elektroničkom poštom, popis adresa web-stranica na kojima su objavljeni godišnji financijski izvještaji članova predstavničkih tijela odnosne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Popis adresa web-stranica, odnosno naziva i datuma objave dnevnog tiska iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, Državno izborno povjerenstvo će objaviti na svojim web-stranicama.

Godišnji financijski izvještaji i financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe iz stavka 1. ovoga članka trajno se objavljuju na web-stranicama Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (HIDRE), uz mogućnost pretraživanja baze podataka po različitim osnovama.

Godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, na objavu Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji dostavlja Državno izborno povjerenstvo, odnosno nadležno izborno povjerenstvo.

Odredbom članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., iza stavka 4. dodani su stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

VIII. ADMINISTRATIVNE SANKCIJE

Članak 40.

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, za kršenje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na ograničenje troškova izborne promidžbe, objavljivanje podataka o donacijama i troškovima za izbornu promidžbu te financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe, političkoj stranci, nositelju nezavisne liste, odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu mogu se u upravnom postupku izreći sljedeće administrativne sankcije:

1) potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe,

2) djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe,

3) obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe.

Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste, odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći će se administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju kada:

– sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe, odnosno suprotno članku 16. stavku 1. i 2. ovoga Zakona te koji koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, suprotno zabrani iz članka 16. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste, odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći se će administrativna sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju kada:

– prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavcima 1., 3. i 4. ovoga Zakona,

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. podstavku 1. riječi: »članku 17. stavku 1.« zamijenjene su riječima: »članku 17. stavcima 1., 3. i 4.«.

– ne vrate uplatiocima ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavku 5. ovoga Zakona.

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. podstavku 2. riječi: »stavku 3.« zamijenjene su riječima: »stavku 5.«.

Sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, sastoji se u smanjenju iznosa naknade troškova izborne promidžbe za onoliki iznos za koliki je prekoračen dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ukoliko je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći se će sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste, odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći se će administrativna sankcija obustave isplate naknade troškova izborne promidžbe u slučaju kada:

– u propisanom roku i sadržaju ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno ne objave, sukladno članku 24. i 25. ovoga Zakona,

– ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno članku 34. ovoga Zakona,

– u propisanom roku javno ne objave financijske izvještaje, sukladno odredbi članka 39. stavka 3. ovoga Zakona.

Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe u slučajevima iz stavka 5. ovoga članka traje do urednog ispunjenja obveze, a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe iz članka 14. stavka 10. ovoga Zakona. Ako obveza nije uredno ispunjena u navedenom roku, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 6. na kraju rečenice umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi: »a najkasnije do isteka roka za zatvaranje posebnog računa za financiranje izborne promidžbe iz članka 14. stavka 10. ovoga Zakona. Ako obveza nije uredno ispunjena u navedenom roku, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.«.

Odluku o potpunom, odnosno djelomičnom gubitku naknade troškova izborne promidžbe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka te o obustavi isplate, odnosno gubitku naknade troškova izborne promidžbe iz stavaka 5. i 6. ovoga članka donosi Državno izborno povjerenstvo.

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 7. iza riječi: »obustavi isplate« stavljen je zarez i dodane su riječi: »odnosno gubitku«, a riječi: »iz stavka 5.« zamijenjene su riječima: »iz stavaka 5. i 6.«.

Protiv odluke Državnog izbornog povjerenstva o izricanju administrativne sankcije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se na web-stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 9. riječi: »u »Narodnim novinama«« zamjenjuju se riječima: »na web-stranici Državnog izbornog povjerenstva«.

Članak 41.

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno članku 30. ovoga Zakona

Odredbom članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisnom zastupniku« zarez i riječi: »zastupniku nacionalnih manjina« su brisani, a iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodane su riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obustavlja se i političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača koji ne objave podatke o donacijama primljenima tijekom godine, sukladno članku 26. ovoga Zakona.

Odredbom članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. iza riječi: »nezavisnom zastupniku« zarez i riječi: »zastupniku nacionalnih manjina« su brisani.

Obustava isplate iz stavka 1. ovoga članka traje do dostave godišnjeg financijskog izvještaja Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, a obustava isplate iz stavka 2. ovoga članka traje do objave podataka o donacijama, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave, odnosno objave.

Odredbom članka 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodane su riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«, a na kraju rečenice umjesto točke stavljen je zarez i dodane su riječi: »a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave, odnosno objave.«.

Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, na prijedlog Državnog ureda za reviziju, odnosno Državnog izbornog povjerenstva, donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog Državnog ureda za reviziju, odnosno Državnog izbornog povjerenstva, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011., u stavku 4. i 5. iza riječi: »Državnog ureda za reviziju« stavljen je zarez i dodane su riječi: »odnosno Državnog izbornog povjerenstva«.

Članak 42.

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, politička stranka, nezavisni zastupnik i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, koji u propisanom roku javno ne objave godišnje financijske izvještaje, sukladno članku 39. stavku 2. ovoga Zakona, gube pravo na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od tri mjeseca.

Odredbom članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« su brisani.

Odluku o gubitku prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna za razdoblje od tri mjeseca, sukladno stavku 1. ovoga članka, na prijedlog Državnog ureda za reviziju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

Odluku o gubitku prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od tri mjeseca, sukladno stavku 1. ovoga članka, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 43.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, koji financijska sredstva koristi suprotno odredbi članka 2. stavka 4. i stavka 5. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 1. riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

– nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji ne otvore poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, sukladno odredbi članka 7. stavka 3. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

– nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji u propisanom roku ne vrate iznos ovršenih sredstava, sukladno članku 7. stavku 7. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza podstavka 2. dodan je novi podstavak 3.

– nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata, ako nisu ponovno izabrani, ne vrate u propisanom roku neutrošena financijska sredstva, novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine ili imovinu sukladno članku 8. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 3., koji je postao podstavak 4., iza riječi: »nezavisni zastupnici« zarez i riječi: »zastupnici nacionalnih manjina« su brisani.

– politička stranka koja ne vodi evidenciju o primitku članarina odnosno članskih doprinosa i dobrovoljnih priloga i ne izdaje potvrde o njihovom primitku te nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne vodi evidenciju o primitku dobrovoljnih priloga i ne izdaje potvrde o njihovom primitku, sukladno odredbi članka 10. stavka 5. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 4., koji je postao podstavak 5., iza riječi: »članarina« dodane su riječi: »odnosno članskih doprinosa«, a riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji javno ne objavi iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. dosadašnji podstavak 5. postao je podstavak 6.

– kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske te kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina koji javno ne objave okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, sukladno odredbi članka 13. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 6., koji je postao podstavak 7., iza riječi: »Grada Zagreba« dodane su riječi: »te kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina«.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne otvori poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, ili ga ne otvori u propisanom roku, sukladno odredbi članka 14. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

– kandidati i nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača koji ne vrate ovršeni iznos sredstava u propisanom roku, sukladno članku 14. stavku 8. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza dosadašnjeg podstavka 7., koji je postao podstavak 8., dodan je novi podstavak 9.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe, odnosno suprotno članku 16. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, te koji koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave suprotno zabrani iz članka 16. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. dosadašnji podstavak 8. postao je podstavak 10.

– politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji radi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe ili obećava političke ili druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi fizičkim i pravnim osobama pri prikupljanju donacija, sukladno odredbi članka 23. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 9., koji je postao podstavak 11., riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

– politička stranka i kandidat koji u propisanom roku i sadržaju ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno ne objave, sukladno članku 24. i 25. ovoga Zakona, te nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača koji u propisanom roku i sadržaju ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno ne objavi, sukladno odredbi članka 24. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. dosadašnji podstavak 10. postao je podstavak 12.

– politička stranka, nezavisni zastupnik i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača koji ne donesu program rada i financijski plan, sukladno odredbi članka 28. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 11., koji je postao podstavak 13., iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« su brisani, riječi: »te koji ne vode poslovne knjige« brisane su, a riječi: »sukladno odredbama članka 28. i 29.« zamijenjene su riječima: »sukladno odredbi članka 28.«.

– politička stranka, nezavisni zastupnik i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača koji ne dostave Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno odredbi članka 30. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 12., koji je postao podstavak 14., iza riječi: »nezavisni zastupnik« zarez i riječi: »zastupnik nacionalnih manjina« su brisani, a iza riječi: »Državnom uredu za reviziju« dodane su riječi: »i Državnom izbornom povjerenstvu«.

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. dosadašnji podstavak 13. je brisan.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno odredbi članka 34. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ne vode i ne ažuriraju evidencije o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ne dostave traženu dokumentaciju za zahtjev Državnog izbornog povjerenstva tijekom izborne promidžbe, sukladno odredbi članka 36. ovoga Zakona,

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. dosadašnji podstavci 14. i 15. postali su podstavci 15. i 16.

– politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji u propisanom roku javno ne objave financijske izvještaje, sukladno odredbi članka 39. ovoga Zakona.

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 16., koji je postao podstavak 17., riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka politička stranka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 tisuća kuna.

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

Odredbom članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., stavak 4. je brisan.

Članak 44.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji vrijednosti donacija koje prelaze visinu iznosa utvrđenu u članku 11. stavkom 3. i 4. ovoga Zakona, ne prijavi i ne uplati u državni proračun, sukladno članku 11. stavku 5. ovoga Zakona.

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 1. riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane, a riječi: »iznose donacija koji« zamijenjene su riječima: »vrijednosti donacija koje«.

– političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe, u propisanom roku ne vrate donatorima, odnosno ne uplate u državni proračun, sukladno članku 14. stavku 12. ovoga Zakona,

– političke stranke, nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati koji neutrošena sredstva donacija preostala na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe ne rasporede sukladno članku 14. stavku 13. ovoga Zakona,

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. iza podstavka 1. dodani su novi podstavci 2. i 3.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji prekorači ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavcima 1., 3. i 4. ovoga Zakona,

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 2., koji je postao podstavak 4., riječi: »članku 17. stavku 1.« zamijenjene su riječima: »članku 17. stavcima 1., 3. i 4.«.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat koji ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe ne vrati uplatiocima, sukladno članku 17. stavku 5. ovoga Zakona,

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 3., koji je postao podstavak 5., riječi: »ukupan iznos primljenih donacija« zamijenjene su riječima: »ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija«, a riječi: »stavku 3.« zamijenjene su riječima: »stavku 5.«.

– politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelji nezavisne liste, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidat koji ne prijavi uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznači uplaćena sredstva u državni proračun, sukladno članku 22. stavku 4. ovoga Zakona.

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. u dosadašnjem podstavku 4., koji je postao podstavak 6., riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

Za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 6. ovoga članka politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 8% do 10% od ukupne vrijednosti donacije koju fizička, odnosno pravna osoba smije donirati političkoj stranci, odnosno nezavisnom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača, odnosno nositelju nezavisne liste, odnosno nositelju liste grupe birača te kandidatu u kalendarskoj godini, prema odredbi članka 11. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. riječi: »iz stavka 1. podstavka 1. i 4.« zamijenjene su riječima: »iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 6.«, riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« brisane su, riječi: »ukupnog iznosa donacije koji« zamijenjene su riječima: »ukupne vrijednosti donacije koju« te riječi »zastupniku nacionalnih manjina,« su brisane.

Za prekršaj iz stavka 1. podstavaka 4. i 5. ovoga članka politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 8% do 10% od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe iz članka 17. ovoga Zakona.

Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 3. riječi: »iz stavka 1. podstavka 2. i 3.« zamijenjene su riječima: »iz stavka 1. podstavaka 4. i 5.«, a riječi: »zastupnik nacionalnih manjina,« su brisane.

Članak 45.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– fizička i pravna osoba koja ne izda račun za donacije u obliku proizvoda ili usluga, odnosno ako vrijednost darovanog proizvoda ili usluga, naznačena na računu, ne odgovara njihovoj tržišnoj vrijednosti, sukladno članku 10. stavku 3. ovoga Zakona,

– fizička i pravna osoba koja suprotno zabrani uplati donaciju političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača, nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača ili kandidatu, sukladno članku 22. stavku 1. podstavku 6. ovoga Zakona.

Odredbom članka 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 1. podstavku 2. riječi: »zastupniku nacionalnih manjina,« su brisane.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje pravne osobe.

Članak 46.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u proračunu ne osigura sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, sukladno odredbi članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 47.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača ne doznačuje redovito, sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Zakona, te koja naknadu troškova izborne promidžbe ne isplati u propisanom roku, sukladno članku 21. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba odgovorna za financijsko poslovanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 48.

Imovina koju politička stranka, nezavisni zastupnik, član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača, nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača ili kandidat stekne počinjenjem prekršaja iz ovoga Zakona, oduzima se sukladno odredbama posebnog zakona.

Odredbom članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., članak 48. je izmijenjen.

Članak 49.

Za prekršaje propisane ovim Zakonom ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.

Odredbom članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., stavak 1. je izmijenjen.

Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama ovoga Zakona obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan predmet i sve ostale podatke i činjenice kojima raspolažu ili su ih pribavili, uz naznaku izvora, a koje se odnose na konkretan predmet.

Odredbom članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013., u stavku 2. na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: »i sve ostale podatke i činjenice kojima raspolažu ili su ih pribavili, uz naznaku izvora, a koje se odnose na konkretan predmet.«.

X. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA

Članak 50.

Držano izborno povjerenstvo daje upute o primjeni odredaba ovoga Zakona u vezi financijskog izvještavanja o financiranju izborne promidžbe.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Pravilnik iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona ministar financija donijet će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (donacija) (»Narodne novine«, br. 26/07. i 148/09.).

Pravilnik iz članka 24. stavka 2. i članka 34. stavka 4. ovoga Zakona ministar financija donijet će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine«, br. 1/07.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 105/04.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 31., 32., 33., 35. i 36. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07. i 20/09.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 16. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 42/92., 71/97., 69/04. i 44/06.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 27., 28., 29., 30., 31. i 32. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 109/07. i 125/08.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona, odredba članka 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/06. i 109/07.) prestaje se primjenjivati u odnosu na izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a nastavlja se primjenjivati u odnosu na izbore za vijeća nacionalnih manjina.

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 61/11.) stupio na snagu 11. lipnja 2011.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 27/13.) stupio na snagu 12. ožujka 2013.

Članak 41.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10. i članka 22. ovoga Zakona, odnosno uskladit će Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 50/11. i 93/11.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar uprave donijet će pravilnik iz članka 22. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

Zastupnici nacionalnih manjina koje je kandidirala politička stranka, a koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona otvorili poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, mogu nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem tog računa do prestanka mandata u tekućem sazivu Hrvatskoga sabora ili u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, zatvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje te sredstva s navedenog računa uplatiti na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala.

Na zastupnike nacionalnih manjina koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje primijenit će se sve odredbe Zakona, koje se odnose na nezavisne zastupnike.

Članak 43.

U odredbama članaka 1., 10., 12., 14., 22., 23., u naslovu iznad članka 27. te u članku 27. i u članku 45. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.) riječi: »nezavisna lista« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nezavisna lista, odnosno lista grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 44.

U odredbama članaka 1., 2., 3., 7., 8., 10., 11., 22., 23., u naslovu iznad članka 24., u naslovu iznad članka 27. te u odredbama članaka 27., 28., 30., 32., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46. i 47. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.) riječi: »nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 45.

U cijelom tekstu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11. i 61/11.), osim u članku 14. stavku 3. podstavcima 2., 4. i 5. riječi: »nositelj nezavisne liste« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »nositelj nezavisne liste, odnosno nositelj liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 46.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.