Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja

NN 48/2013 (24.4.2013.), Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

940

Na temelju članka 57. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/2012), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KLIMA-UREĐAJA

Predmet i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se zahtjevi u pogledu označivanja i dostavljanja dodatnih informacija o proizvodu za klima-uređaje s mrežnim napajanjem, nazivne snage ≤ 12 kW za hlađenje, ili grijanje, ako proizvod nema funkciju hlađenja, prema Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 626/2011 o dopuni Direktive broj 2010/30/EU o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja.

(2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na:

(a) uređaje koji ne koriste izvore električne energije;

(b) klima-uređaje kod kojih kondenzator i/ili isparivač kao medij za prijenos topline ne koriste zrak.

Definicije

Članak 2.

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, vrijede sljedeće definicije:

1. »klima-uređaj« je uređaj koji može hladiti i/ili grijati zrak u zatvorenom prostoru, koristeći ciklus isparavanja s kompresijom koji pokreće kompresor koji koristi električnu energiju, uključujući klima-uređaje koji imaju dodatne funkcije kao što su odvlaživanje i pročišćavanje zraka, ventilacija ili dodatno zagrijavanje zraka električnim grijačima i uređajima koji mogu koristiti vodu (kondenziranu vodu koja se stvara na strani isparivača ili vodu koja se dodaje izvana) za isparavanje na kondenzatoru pod uvjetom da uređaj može isto tako funkcionirati bez uporabe dodatne vode, koristeći samo zrak;

2. »dvokanalni klima-uređaj« je klima-uređaj kod kojeg se tijekom hlađenja ili zagrijavanja ulazni zrak za kondenzator ili isparivač dovodi u jedinicu iz vanjskog prostora kroz jedan kanal i izbacuje u vanjski prostor kroz drugi kanal i koji je cijeli smješten uza zid u prostoru koji se klimatizira;

3. »jednokanalni klima-uređaj« je klima-uređaj kod kojeg se tijekom hlađenja ili zagrijavanja ulazni zrak za kondenzator ili isparivač dovodi u jedinicu iz prostora u kojem se nalazi jedinica i ispušta u taj isti prostor;

4. »nazivna snaga« (Prated) je učinak hlađenja ili zagrijavanja ciklusa isparavanja s kompresijom, koji jedinica ima u standardnim nazivnim uvjetima;

5. »krajnji korisnik« je potrošač koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti klima-uređaj;

6. »prodajno mjesto« je mjesto na kojem su klima-uređaji izloženi ili ponuđeni za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom.

Dodatne definicije za primjenu Priloga II. do VIII. navedene su u Prilogu I.

Obveze dobavljača

Članak 3.

1. Dobavljači moraju poduzeti mjere opisane u točkama (a) do (g):

(a) za svaki se klima-uređaj osigurava tiskana oznaka, pri čemu se primjenjuju razredi energetske učinkovitosti kako su utvrđeni u Prilogu II. Oznaka ispunjava uvjete u pogledu oblika i sadržanih informacija kako su utvrđeni u Prilogu III. Za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje, tiskana se oznaka mora staviti barem na pakiranje vanjske jedinice, za najmanje jednu kombinaciju vanjske i unutarnje jedinice s omjerom snage 1. Za druge se kombinacije informacije alternativno mogu navesti i na besplatnoj internetskoj stranici;

(b) daje se na raspolaganje informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu IV. Za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje, informacijski se list mora staviti barem u pakiranje vanjske jedinice, za najmanje jednu kombinaciju vanjske i unutarnje jedinice s omjerom snage 1. Za druge se kombinacije informacije alternativno mogu navesti i na besplatnoj internetskoj stranici;

(c) tehnička dokumentacija kako je utvrđena u Prilogu V. na zahtjev se u elektroničkom obliku daje na raspolaganje nadležnim tijelima Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o energiji i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i Komisiji EU;

(d) u svakom oglasu za određeni model klima-uređaja, ako se u njemu navode podaci o potrošnji energije ili cijeni, navodi se i razred energetske učinkovitosti. U slučajevima kada ima više mogućih razreda energetske učinkovitosti, dobavljač ili proizvođač, ovisno o slučaju, navodi razred energetske učinkovitosti najmanje za »prosječnu« sezonu grijanja. U slučajevima kada se ne može očekivati da krajnji korisnik vidi izloženi proizvod, informacije treba osigurati u skladu s Prilogom VI.;

(e) u svim tehničkim promidžbenim materijalima o određenome modelu klima-uređaja, u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri, navodi se i razred energetske učinkovitosti tog modela u skladu s Prilogom II.

(f) upute za korištenje daju se na raspolaganje;

(g) za jednokanalne se uređaje na ambalaži, u dokumentaciji proizvoda i svim promidžbenim materijalima ili materijalima za oglašavanje, u elektroničkom ili papirnatom obliku, koristi naziv »lokalni klima-uređaji«.

2. Razred energetske učinkovitosti određuje se u skladu s Prilogom VII.

3. Obrazac oznake za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje, u skladu je s Prilogom III.

4. Za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima--uređaje, oblik oznake utvrđen u Prilogu III. primjenjuje se prema sljedećem rasporedu:

(a) za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima--uređaje, stavljene na tržište od 1. siječnja 2013., oznake s razredima energetske učinkovitosti A, B, C, D, E, F, G u skladu su s točkom 1.1. Priloga III. za klima-uređaje za hlađenje i grijanje, s točkom 2.1. Priloga III. za klima-uređaje samo za hlađenje i s točkom 3.1. Priloga III. za klima-uređaje samo za grijanje;

(b) za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje, stavljene na tržište od 1. siječnja 2015., oznake s razredima energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F, u skladu su s točkom 1.2. Priloga III. za klima-uređaje za hlađenje i grijanje, s točkom 2.2. Priloga III. za klima-uređaje samo za hlađenje i s točkom 3.2. Priloga III. za klima-uređaje samo za grijanje;

(c) za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje, stavljene na tržište od 1. siječnja 2017., oznake s razredima energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E, u skladu su s točkom 1.3. Priloga III. za klima-uređaje za hlađenje i grijanje, s točkom 2.3. Priloga III. za klima-uređaje samo za hlađenje i s točkom 3.3. Priloga III. za klima-uređaje samo za grijanje;

(d) za klima-uređaje, osim za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje, stavljene na tržište od 1. siječnja 2019., oznake s razredima energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D, u skladu su s točkom 1.4. Priloga III. za klima-uređaje za hlađenje i grijanje, s točkom 2.4. Priloga III. za klima-uređaje samo za hlađenje i s točkom 3.4. Priloga III. za klima-uređaje samo za grijanje;

5. Oblik oznake za dvokanalne klima-uređaje stavljene na tržište od 1. siječnja 2013., s razredima energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D, u skladu je s točkom 4.1. Priloga III. za dvokanalne klima-uređaje za hlađenje i grijanje, s točkom 4.3. Priloga III. za dvokanalne klima-uređaje samo za hlađenje i s točkom 4.5. Priloga III. za dvokanalne klima-uređaje samo za grijanje;

6. Oblik oznake za jednokanalne klima-uređaje stavljene na tržište od 1. siječnja 2013., s razredima energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D, u skladu su s točkom 5.1. Priloga III. za jednokanalne klima-uređaje za hlađenje i grijanje, s točkom 5.3. Priloga III. za jednokanalne klima-uređaje samo za hlađenje i s točkom 5.5. Priloga III. za jednokanalne klima-uređaje samo za grijanje.

Obveze distributera

Članak 4.

Distributeri osiguravaju da:

(a) svaki klima-uređaj koji se nalazi na prodajnom mjestu, na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani uređaja imaj jasno vidljivu oznaku koju dobavljač osigurava u skladu s člankom 3. točkom 1.;

(b) se klima-uređaji ponuđeni za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom, kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prodaju s priloženim informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s Prilozima V. i VI.;

(c) svaki oglas za određeni model klima-uređaja sadržava uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni. U slučajevima kada ima više mogućih razreda energetske učinkovitosti, dobavljač/proizvođač navodi razred energetske učinkovitosti najmanje za »prosječnu« sezonu grijanja;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu klima-uređaja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadržavaju razred(e) energetske učinkovitosti tog modela i upute za korištenje koje osigurava dobavljač. U slučajevima kada ima više mogućih razreda energetske učinkovitosti, dobavljač/proizvođač navodi razred energetske učinkovitosti najmanje za područje »prosječne« sezone;

(e) za jednokanalne se uređaje na ambalaži, u dokumentaciji proizvoda i svim promidžbenim materijalima ili materijalima za oglašavanje, u elektroničkom ili papirnatom obliku, koristi naziv »lokalni klima-uređaji«.

Mjerne metode

Članak 5.

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih postupaka, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate izračunske i mjerne metode, u skladu s Prilogom VII.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Članak 6.

Pri ocjenjivanju sukladnosti deklariranog razreda energetske učinkovitosti, godišnje potrošnje energije ili satne potrošnje energije, prema potrebi, i emisija buke, primjenjuje se postupak utvrđen u Prilogu VIII.

Zabrane

Članak 7.

Nije dopuštena upotreba naljepnica, oznaka i drugih natpisa koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, a koje mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti.

Nadzor

Članak 8.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika i postupke verifikacije iz članka 6. ovog Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima, sukladno odredbama Zakona o energiji, Pravilnika o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu i ovog Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Klima-uređaji stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju biti u skladu s Prilogom VIII. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07) ili u skladu s ovim Pravilnikom i Pravilnikom o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda, povezanih s energijom, pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu.

(2) Prilog VIII. Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« br. 130/07) prestaje važiti 30. lipnja 2013. godine.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prestanak važenja

Članak 11.

Ovaj Pravilnik prestaje važiti na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-01/13-01/17

Urbroj: 526-03-02-02-02/2-13-3

Zagreb, 4. travnja 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG I.

PRIMJENJIVE DEFINICIJE U SMISLU PRILOGA II. DO VII.

Za potrebe primjene Priloga II. do VII. primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) »Klima-uređaj za hlađenje i grijanje« je uređaj s prekretnim ventilom koji može hladiti i grijati;

(2) »Standardni nazivni uvjeti« predstavljaju postavnu unutarnju (Tin) i vanjsku temperaturu (Tj) koje opisuju radne uvjete kod uspostavljanja razine zvučne snage, nazivnog kapaciteta, nazivne brzine protoka zraka, nazivnog faktora hlađenja (EERrated) i/ili nazivnog faktora grijanja (COPrated), kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga VII.;

(3) »Unutarnja temperatura« (Tin) je temperatura suhog termometra zraka u prostoru [°C] (pri čemu se relativna vlažnost određuje pomoću temperature mokrog termometra);

(4) »Vanjska temperatura« (Tj) je temperatura suhog termometra okolišnjeg zraka [°C] (pri čemu se relativna vlažnost određuje pomoću temperature mokrog termometra);

(5) »Nazivni faktor hlađenja« (EERrated) je nazivni učinak hlađenja [kW] podijeljen s nazivnom priključnom električnom snagom za hlađenje [kW] jedinice koja obavlja funkciju hlađenja pri standardnim nazivnim uvjetima;

(6) »Nazivni faktor grijanja« (COPrated) je nazivni učinak grijanja [kW] podijeljen s nazivnom priključnom električnom snagom za grijanje [kW] uređaja koji obavlja funkciju grijanja pri standardnim nazivnim uvjetima;

(7) »Potencijal globalnog zagrijavanja« (GWP) je broj koji predstavlja relativni utjecaj 1 kg radne tvari uporabljene u parnom kompresijskom uređaju na zagrijavanje atmosfere (efekt staklenika) u odnosu na 1 kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina;

vrijednosti GWP koje se uzimaju u obzir su vrijednosti utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća[1];

vrijednosti GWP za fluorirane radne tvari su vrijednosti objavljene u Trećem izvješću o procjeni (TAR) koje je usvojio Međuvladin panel o promjeni klime[2] (vrijednosti GWP za 100-godišnje razdoblje prema IPPC-u iz 2001. godine);

vrijednosti GWP za nefluorirane radne tvari su vrijednosti objavljene u Prvom izvješću o procjeni IPCC-a[3] za 100-godišnje razdoblje;

ukupne vrijednosti GWP za smjese radnih tvari temelje se na formuli navedenoj u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 842/2006;

za radne tvari koje nisu gore navedene, kao referenca koristi se izvješće IPCC-a u okviru UNEP-a iz 2010. o hlađenju, klimatizaciji i dizalicama topline, iz veljače 2011., ili novije izvješće;

(8) »Stanje isključenosti« je stanje kad je klima-uređaj ili sobni ventilator priključen na izvor električne mreže, ali ne obavlja nikakvu funkciju. Stanjem isključenosti smatraju se i uvjeti koji osiguravaju samo indikaciju stanja isključenosti, kao i uvjeti koji osiguravaju samo funkcije namijenjene za osiguravanje elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s Direktivom 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[4];

(9) »Stanje mirovanja« je stanje u kojem je oprema priključena na električnu mrežu, čije predviđeno djelovanje ovisi o napajanju električnom energijom, koje može trajati neograničeno dugo i koje osigurava samo sljedeće funkcije: funkciju ponovne aktivacije ili funkciju ponovne aktivacije uz znak da je funkcija ponovne aktivacije omogućena i/ili prikaz neke informacije ili stanja;

(10) »Funkcija ponovne aktivacije« je funkcija za aktiviranje drugih režima rada, uključujući i aktivni režim, s daljinskim prekidačem, uključujući daljinski upravljač, ugrađeni senzor ili sat, koja omogućuje dodatne funkcije, uključujući i glavnu funkciju;

(11) »Prikaz informacija ili stanja« je kontinuirana funkcija pružanja informacija ili prikaza stanja opreme na zaslonu, uključujući prikaz satova;

(12) »Razina zvučne snage« je unutarnja ili vanjska razina zvučne snage klima-uređaja vrednovana A težinskim filtrom [dB(A)] izmjerena pri standardnim nazivnim uvjetima za hlađenje (ili grijanje, ako proizvod nema funkciju hlađenja);

(13) »Referentni projektni uvjeti« predstavljaju zahtjeve u pogledu referentne projektne temperature, maksimalne bivalentne temperature i maksimalne granične radne temperature, kako je utvrđeno u Tablici 3. Priloga VII.,

(14) »Referentna projektna temperatura« je vanjska temperatura [°C] za hlađenje (Tdesignc) ili grijanje (Tdesignh) kako je opisana u tablici 3. Priloga VII., kod koje je omjer djelomičnog opterećenja jednak 1 i koja varira prema utvrđenoj sezoni grijanja ili hlađenja;

(15) »Omjer djelomičnog opterećenja« (pl(Tj)) je vanjska temperatura zraka umanjena za 16 °C, te podijeljena s referentnom projektnom temperaturom umanjenom za 16 °C, za hlađenje ili grijanje;

(16) »Sezona« predstavlja jedan od četiri režima radnih uvjeta (raspoloživih za četiri sezone: jednu sezonu hlađenja, tri sezone grijanja: prosječnu/hladniju/topliju) koji po razredu (binu) opisuju učestalost pojavljivanja vanjske temperature i broj sati pojavljivanja vanjske temperature u sezoni za koju je jedinica deklarirana kao prikladna za predviđenu namjenu;

(17) »Temperaturni razred (bin)« (s indeksom »j») je učestalost pojavljivanja vanjske temperature zraka (Tj) s korakom od 1 °C u pojedinom satnom razredu (hj), kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga VII.

(18) »Broj sati u razredu (binski sati)« su sati pojavljivanja vanjske temperature s korakom od 1 °C za svaki razred (bin) (hj) po sezoni, kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga VII.

(19) »Sezonski faktor hlađenja« (SEER) odnosi se na ukupno vrijeme rada uređaja u sezoni hlađenja, a izračuna se na način da se referentna godišnja potrebna energija za hlađenje podijeli s godišnjom potrošnjom električne energije za hlađenje;

(20) »Referentna godišnja potrebna energija za hlađenje« (QC) je referentna potrebna energija za hlađenje [kWh/a] koja se koristi kao osnova za izračun SEER-a i koja se izračuna tako da se projektno opterećenje za hlađenje (Pdesignc) pomnoži s ekvivalentom sati u aktivnom režimu rada za hlađenje (HCE);

(21) »Ekvivalent sati u aktivnom režimu rada za hlađenje« (HCE) pretpostavlja godišnji broj sati [h/a] tijekom kojih jedinica mora osigurati projektno opterećenje za hlađenje (Pdesignc) radi ispunjenja referentne godišnje potrebne energije za hlađenje, kako je utvrđeno u tablici 4. Priloga VII.

(22) »Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje« (QCE) je potrošnja električne energije [kWh/a] potrebna za ispunjenje referentne godišnje potrebne energije za hlađenje i koja se izračuna tako da se referentna godišnja potrebna energija za hlađenje podijeli sa sezonskim faktorom hlađenja uređaja u aktivnom režimu rada (SEERon) i potrošnja električne energije u režimu rada jedinice s isključenim termostatom, u stanju mirovanja, u stanju isključenosti i u režimu s grijačem kućišta kompresora tijekom sezone hlađenja;

(23) »Sezonski faktor hlađenja u aktivnom režimu rada« (SEERon) je prosječni faktor hlađenja uređaja u aktivnom režimu hlađenja, koji se sastoji od djelomičnog opterećenja i faktora hlađenja za određeni razred (EERbin(Tj)) i koji se raspodjeljuje prema satima u pojedinom razredu (binski sati).

(24) »Djelomično opterećenje« je rashladno opterećenje (Pc(Tj)) ili toplinsko opterećenje (Ph(Tj)) [kW] pri određenoj vanjskoj temperaturi zraka Tj, koje se izračuna tako da se nazivno opterećenje pomnoži s omjerom djelomičnog opterećenja;

(25) »Faktor hlađenja pojedinog razreda« (EERbin(Tj)) je faktor hlađenja definiran za pojedini razred (bin) j vanjske temperature Tj u sezoni, izveden iz djelomičnog opterećenja, nazivnog učinka i nazivnog faktora hlađenja (EERd(Tj)) za navedeni razred (j) i izračunat za druge razrede interpolacijom/ekstrapolacijom, te prema potrebi korigiran koeficijentom smanjenja;

(26) »Sezonski faktor grijanja« (SCOP) odnosi se na ukupno vrijeme rada uređaja u sezoni grijanja, a izračunava se na način da se referentna godišnja potrebna energija za grijanje podijeli s godišnjom potrošnjom električne energije za grijanje;

(27) »Referentna godišnja potrebna energija za grijanje« (QH) je potrebna energija za grijanje [kWh/a] koja se odnosi na utvrđenu sezonu grijanja i koristi se kao osnova za izračun SCOP-a, a izračuna se tako da se pomnoži projektirano opterećenje za grijanje (Pdesignh) sa sezonskim ekvivalentom sati u aktivnom režimu grijanja (HHE);

(28) »Ekvivalent sati u aktivnom režimu grijanja« (HHE) predstavljaju godišnji broj sati [h/a] tijekom kojih jedinica mora osigurati projektno opterećenje za grijanje (Pdesignh) radi ispunjenja referentne godišnje potrebne energije za hlađenje, kako je utvrđeno u tablici 4. Priloga VII.

(29) »Godišnja potrošnja električne energije za grijanje« (QHE) je potrošnja električne energije [kWh/a] potrebna za ispunjenje utvrđene referentne godišnje potrebne energije za grijanje koja se odnosi na utvrđenu sezonu grijanja; i koja se izračuna tako da se referentna godišnja potrebna energija za grijanje podijeli s godišnjim faktorom grijanja u aktivnom režimu (SCOPon) i potrošnja električne energije jedinice u režimu s isključenim termostatom, u stanju mirovanja, u stanju isključenosti i u režimu s grijačem kućišta kompresora tijekom sezone grijanja;

(30) »Godišnji faktor grijanja u aktivnom režimu« (SCOPon) je prosječni faktor grijanja uređaja u aktivnom režimu rada uređaja za utvrđenu sezonu grijanja, koji se sastoji od djelomičnog opterećenja, učinka pomoćnog električnog grijača (prema potrebi) i faktora grijanja pojedinog razreda, a koji se raspodjeljuju prema satima pojedinog razreda (bin).

(31) »Učinak pomoćnog električnog grijača« (elbu(Tj)) je učinak grijanja [kW] stvarnog ili predviđenog električnog grijača s COP-om od 1 koji dopunjava nazivni učinak za grijanje (Pdh(Tj)) da bi postigao djelomično opterećenje za grijanje (Ph(Tj)) u slučaju da je Pdh(Tj) manji od Ph(Tj), za vanjsku temperaturu (Tj);

(32) »Faktor grijanja pojedinog razreda « (COPbin(Tj)) je faktor pretvorbe koji je specifičan za svaki razred (bin) j s vanjskom temperaturom Tj u sezoni, izveden iz djelomičnog opterećenja, nazivnog učinka i nazivnog faktora grijanja (COPd(Tj)) za navedene razrede (j) i izračunat za druge razrede interpolacijom/ekstrapolacijom i prema potrebi korigiran koeficijentom smanjenja;

(33) »Nazivni učinak« [kW] je učinak parnog kompresijskog uređaja za hlađenje (Pdc(Tj)) ili grijanje (Pdh(Tj)), koji se odnosi na vanjsku temperaturu Tj i unutarnju temperaturu (Tin), kako ga je naveo proizvođač;

(34) »Funkcija« pokazuje je li jedinica sposobna za hlađenje unutarnjeg zraka, za grijanje unutarnjeg zraka, ili za jedno i drugo;

(35) »Projektni učinak« je deklarirani rashladni učinak (Pdesignc) i/ili deklarirani toplinski učinak (Pdesignh) [kW] pri referentnoj projektnoj temperaturi, pri čemu važi:

(a) za režim hlađenja, Pdesignc je jednak nazivnom učinku za hlađenje pri vrijednosti Tj jednakoj vrijednosti Tdesignc;

(b) za režim grijanja, Pdesignc je jednak nazivnom učinku za grijanje pri vrijednosti Tj jednakoj vrijednosti Tdesignh;

(36) »Nazivni faktor hlađenja« (EERd(Tj)) predstavlja faktor pretvorbe uređaja u režimu hlađenja pri ograničenom broju utvrđenih razreda (binova) (j) s vanjskom temperaturom (Tj), kako ga je naveo proizvođač;

(37) »Nazivni faktor grijanja« (COPd(Tj)) predstavlja faktor pretvorbe uređaja u režimu grijanja pri ograničenom broju utvrđenih razreda (binova) (j) s vanjskom temperaturom (Tj), kako ga je naveo proizvođač;

(38) »Bivalentna temperatura« (Tbiv) je vanjska temperatura (Tj) [°C] koju je proizvođač deklarirao za grijanje, kod koje je nazivni učinak jednak djelomičnom opterećenju i ispod koje se nazivni učinak mora potpomoći učinkom pomoćnog grijača kako bi se postiglo djelomično opterećenje za grijanje;

(39) »Granična radna temperatura« (Tol) je vanjska temperatura [°C] koju je proizvođač deklarirao za grijanje, ispod koje klima-uređaj ne može osigurati učinak grijanja. Ispod te temperature, deklarirani učinak je jednak nuli;

(40) »Aktivni režim rada« je rad uređaja koji odgovara satima s rashladnim ili toplinskim opterećenjem zgrade u kojem je aktivirana funkcija hlađenja ili grijanja jedinice. Ovo stanje može uključivati cikluse uključivanja/isključivanja jedinice s ciljem postizanja tražene unutarnje temperature zraka;

(41) »Režim rada s isključenim termostatom« je način rada koji odgovara satima bez rashladnog ili toplinskog opterećenja, u kojem je funkcija hlađenja ili grijanja jedinice uključena, ali jedinica ne radi budući da nema rashladnog niti toplinskog opterećenja. Ovo je stanje stoga povezano s vanjskim temperaturama, a ne s unutarnjim opterećenjima. Uključivanje/isključivanje u aktivnom načinu rada ne smatra se načinom s isključenim termostatom;

(42) »Režim rada grijača kućišta kompresora« je stanje u kojem jedinica aktivira uređaj za zagrijavanje ulja u karteru kompresora kako bi se spriječilo otapanje radne tvari u ulju i tako ograničila koncentracija radne tvari u ulju pri pokretanju kompresora;

(43) »Sati rada u režimu s isključenim termostatom« (HTO) predstavljaju godišnji broj sati [h/a] tijekom kojih je uređaj u režimu rada s isključenim termostatom, čija vrijednost ovisi o utvrđenoj sezoni i funkciji;

(44) »Radni sati u stanju pripravnosti« (HSB) predstavljaju godišnji broj sati [h/a] tijekom kojih je uređaj u stanju pripravnosti, čija vrijednost ovisi o utvrđenoj sezoni i funkciji;

(45) »Sati u stanju isključenosti« (HOFF) predstavljaju godišnji broj sati [h/a] tijekom kojih je uređaj u stanju isključenosti, čija vrijednost ovisi o utvrđenoj sezoni i funkciji;

(46) »Radni sati grijača kućišta kompresora« (HCK) predstavljaju godišnji broj sati [h/a] tijekom kojih je uređaj u režimu rada s grijačem kućišta kompresora, čija vrijednost ovisi o utvrđenoj sezoni i funkciji;

(47) »Potrošnja električne energije jednokanalnih i dvokanalnih uređaja« (QSD odnosno QDD) je potrošnja električne energije jednokanalnih i dvokanalnih klima-uređaja u režimu hlađenja i/ili grijanja (koji god se primjenjuje) [za jednokanalne u kWh/h, za dvokanalne u kWh/a];

(48) »Omjer učinka« je omjer ukupnog deklariranog rashladnog ili toplinskog učinka svih unutarnjih jedinica koje rade i deklariranog rashladnog ili toplinskog učinka vanjskih jedinica pri standardnim nazivnim uvjetima.

PRILOG II.

RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1. Energetska učinkovitost klima-uređaja utvrđuje se na temelju mjerenja i izračuna utvrđenih u Prilogu VII.

SEER i SCOP uzimaju u obzir referentne projektne uvjete i radne sate u odgovarajućem načinu rada i SCOP je povezan s »prosječnom« sezonom grijanja, kako je utvrđena u Prilogu VII. Nazivni faktor hlađenja (EERrated) i nazivni faktor grijanja (COPrated) povezani su sa standardnim nazivnim uvjetima, kako je utvrđeni u Prilogu VII.

Tablica 1. Razredi energetske učinkovitosti za klima-uređaje, osim za dvokanalne i jednokanalne

Razred energetske učinkovitosti

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tablica 2. Razredi energetske učinkovitosti za dvokanalne i jednokanalne uređaje

Razred energetske učinkovitosti

Dvokanalni uređaji

Jednokanalni uređaji


EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20


PRILOG III.


PRILOG IV.

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

1. U informacijskom listu proizvoda podaci se navode sljedećim redoslijedom:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka unutarnjeg klima-uređaja ili unutarnjih i vanjskih elemenata klima-uređaja;

(c) ne dovodeći u pitanje bilo kakve zahtjeve u okviru programa dodjele znaka zaštite okoliša Unije, ako je nekom modelu dodijeljen »znak zaštite okoliša Europske unije« u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, može se dodati i kopija znaka zaštite okoliša EU-a.

(d) unutarnje i vanjske razine zvučne snage pri standardnim nazivnim uvjetima, u načinu hlađenja i/ili grijanja;

(e) naziv i GWP korištenog rashladnog sredstva i standardni tekst kako slijedi:

»Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [xxx]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [xxx] puta veći od utjecaja 1 kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka.«

2. Osim toga, kada je učinkovitost deklarirana na temelju sezonskog faktors hlađenja (SEER), u informacijskom listu klima-uređaja u načinu hlađenja navode se sljedeći podaci:

(a) SEER i razred energetske učinkovitosti modela (modela jedinice ili kombinacije jedinica) određeni u skladu s definicijama i postupcima ispitivanja u Prilozima I. i VII. za način hlađenja, kao i graničnim vrijednostima za pojedine razrede definiranima u Prilogu II.

(b) indikativna godišnja potrošnja električne energije QCE u kWh/a tijekom sezone hlađenja, utvrđena u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenim u Prilogu I. odnosno VII. Opisuje se kao: »Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.«;

(c) projektno opterećenje uređaja Pdesignc u kW u načinu hlađenja, utvrđeno u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenima u Prilogu I. odnosno VII.

3. Osim toga, kada se učinkovitost deklarira na temelju sezonskog faktora grijanja (SCOP), u informacijskom listu klima-uređaja u načinu grijanja navode se sljedeći podaci:

(a) SCOP i razred energetske učinkovitosti modela ili kombinacije, utvrđeni u skladu s definicijama i postupcima ispitivanja u Prilogu I. odnosno VII. za način grijanja, kao i s graničnim vrijednostima za razrede definiranima u Prilogu II.;

(b) indikativna godišnja potrošnja električne energije za prosječnu sezonu grijanja QHE u kWh/a, utvrđena u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenima u Prilogu I. odnosno VII. Opisuje se kao: »Potrošnja energije »XYZ« kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.«;

(c) druge utvrđene sezone grijanja za koje je jedinica deklarirana kao prikladna za predviđenu namjenu, s opcijama za topliju (neobvezno) ili hladniju (neobvezno) sezonu, kako je definirano u Prilogu I.

(d) projektno opterećenje uređaja Pdesignc u kW u načinu grijanja, utvrđeno u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenima u Prilozima I. i VII.;

(e) deklarirani učinak i oznaka rezervnog učinka grijanja koji se pretpostavlja za izračun vrijednosti SCOP pri referentnim projektnim uvjetima.

4. Osim toga, kada se učinkovitost deklarira na temelju nazivnog faktora hlađenja (EERrated) ili nazivnog faktora grijanja (COP rated), u informacijskom listu klima-uređaja navode se sljedeći podaci:

(a) razred energetske učinkovitosti modela, određen u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenim u Prilozima I. i VII., kao i granične vrijednosti razreda, definirane u Prilogu II.;

(b) za dvokanalne uređaje, indikativna potrošnja električne energije na sat QDD u kWh/60 minuta određena u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenima u Prilozima I. i VII. Opisuje se kao: »Potrošnja energije »XY« kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.«;

(c) za jednokanalne uređaje, indikativna potrošnja električne energije na sat QSD u kwh/60 minuta, određena u skladu s definicijama i ispitnim postupcima navedenima u Prilozima I. i VII. Opisuje se kao: »Potrošnja energije »XY« kWh na 60 minuta, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe uređaja i o mjestu na kojem se nalazi.«;

(d) učinak uređaja za hlađenje Prated u kW određen u skladu s definicijama i postupcima navedenima u Prilozima I. i VII.

(e) učinak uređaja za grijanje Prated u kW određen u skladu s definicijama i postupcima navedenima u Prilozima I. i VII.

5. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela uređaja koje dobavlja isti dobavljač.

6. Podaci sadržani u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake koja može biti u boji ili crno-bijela. U tom se slučaju navode i podaci iz točaka 1. – 4. koji nisu prikazani na oznaci.

PRILOG V.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (c) sadržava najmanje sljedeće stavke:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela uređaja, dovoljan za njezino nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje. Jednokanalni uređaji nazivaju se »lokalni klima-uređaji«;

(c) prema potrebi, upute na korištene usklađene norme;

(d) prema potrebi, ostale korištene izračunske metode, mjerne norme i specifikacije;

(e) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f) prema potrebi, tehničke parametre za mjerenja utvrđene u skladu s Prilogom VII.:

(i) ukupne dimenzije;

(ii) oznaku vrste klima-uređaja;

(iii) navod koji govori je li uređaj konstruiran samo za hlađenje ili grijanje ili za obje namjene;

(iv) razred energetske učinkovitosti modela, kako je definiran u Prilogu II.

(v) nazivni faktor hlađenja (EERrated) i nazivni faktor grijanja (COPrated) za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje ili sezonski faktor hlađenja (SEER) i sezonski faktor grijanja (SCOP) za druge klima-uređaje;

(vi) sezonu grijanja za koju je uređaj deklariran kao prikladan za predviđenu namjenu;

(vii) razine zvučne snage za unutarnje i vanjske jedinice, izražene u dB(A) re1 pW, zaokružene na najbliži cijeli broj;

(viii) naziv i GWP korištenog rashladnog sredstva.

(g) rezultate izračuna napravljenih u skladu s Prilogom VII.

Na kraju gornjeg popisa dobavljači mogu uvrstiti dodatne informacije.

Ako su podaci uvršteni u dosje tehničke dokumentacije za određeni model klima-uređaja dobiveni izračunom na temelju konstrukcije i/ili ekstrapolacijom podataka o drugim ekvivalentnim uređajima, dokumentacija sadržava pojedinosti o tim izračunima i/ili ekstrapolaciji, kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je dobavljač obavio radi verifikacije točnosti navedenih izračuna. Ti podaci isto tako sadržavaju popis svih ostalih ekvivalentnih modela za koje su podaci dobiveni na istoj osnovi.

PRILOG VI.

INFORMACIJE KOJE TREBA OSIGURATI KADA SE NE MOŽE OČEKIVATI DA ĆE KRAJNJI KORISNIK VIDJETI IZLOŽENI PROIZVOD

1. Informacije iz članka 4. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) Razred energetske učinkovitosti, kako je definiran u Prilogu II.;

(b) Za klima-uređaje osim jednokanalnih i dvokanalnih:

(i) sezonski faktor hlađenja (SEER) i/ili sezonski faktor grijanja (SCOP);

(ii) projektno opterećenje (u kW);

(iv) sezona hlađenja i/ili svaka sezona grijanja (»prosječna, hladnija, toplija«) za koju/koje je uređaj deklariran kao prikladan za predviđenu namjenu;

(c) za jednokanalne i dvokanalne klima-uređaje:

(i) nazivni faktor hlađenja (EER) i/ili nazivni faktor grijanja (COP);

(ii) nazivni učinak (kW);

(iii) za dvokanalne uređaje, potrošnja električne energije na sat za hlađenje i/ili grijanje;

(iv) za jednokanalne uređaje, potrošnja električne energije na sat za hlađenje i/ili grijanje;

(d) Razine zvučne snage izražene u dB(A) re1 pW, zaokružene na najbliži cijeli broj;

(e) Naziv i GWP korištenog rashladnog sredstva.

2. Ako se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu IV.

3. Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.

PRILOG VII.

MJERENJA I IZRAČUNI

1. Radi sukladnosti sa zahtjevima iz ovog pravilnika i verifikacije te sukladnosti, mjerenja i izračuni se rade prema usklađenim normama čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije ili prema nekoj drugoj točnoj i ponovljivoj metodi kod koje su uzete u obzir općenito priznate najnovije metode i koja daje rezultate koji se smatraju vrlo pouzdanima.

2. Kod određivanja sezonske potrošnje energije, sezonskog faktora hlađenja (SEER) i sezonskog faktora grijanja (SCOP) uzimaju se u obzir:

(a) Europski sezonski uvjeti, kako su definirani u tablici 1. ovog Priloga;

(b) Referentni projektni uvjeti, kako su definirani u tablici 3. ovog Priloga;

(c) Potrošnja električne energije za sve relevantne načine rada, u vremenskim razdobljima kako su definirana u tablici 4. ovog Priloga;

(d) Utjecaji smanjenja energetske učinkovitosti uzrokovanog ciklusom uključivanja/isključivanja (ako je primjereno) ovisno o vrsti kontrole učinka hlađenja i/ili grijanja;

(e) Korekcije sezonskih faktora učinkovitosti u uvjetima kad toplinski učinak nije u skladu s toplinskim opterećenjem;

(f) Doprinos rezervnog grijača (ako je primjenjivo) u izračunu sezonske učinkovitosti jedinice u načinu grijanja.

3. Ako su podaci povezani s određenim modelom, koji je kombinacija unutarnjih i vanjskih jedinica, dobiveni izračunom na temelju konstrukcije i/ili ekstrapolacijom podataka na temelju drugih kombiniranih modela, dokumentacija treba sadržavati pojedinosti o tim izračunima i i/ili ekstrapolacijama i o ispitivanjima provedenima radi verifikacije točnosti napravljenih izračuna (uključujući detalje o matematičkom modelu za izračun učinkovitosti takvog kombiniranog modela i mjerenjima provedenima radi verificiranja tog modela).

4. Nazivni faktor hlađenja (EERrated) i, prema potrebi, nazivni faktor grijanja (COPrated) za dvokanalne i jendokanalne uređaje utvrđuju se pri standardnim nazivnim uvjetima kako su definirani u tablici 2. ovog Priloga.

5. Kod izračuna potrošnje električne energije za hlađenje i/ili grijanje uzima se u obzir potrošnja električne energije u svim relevantnim radnim načinima, prema potrebi, koristeći vremenska razdoblja kako je definirano u tablici 4. ovog Priloga.

Tablica 1. Broj temperaturnih razreda –binova (j), vanjska temperatura (Tj) u °C i broj sati po razredu – po binu (hj) za sezonu hlađenja i za »prosječnu«, »topliju« i »hladniju« sezonu grijanja. »db« = temperatura suhog termometra

Tablica 2. Standardni nazivni uvjeti, temperature zraka – temperature suhog termometra (temperature mokrog termometra navedene u zagradi)

Uređaj

Funkcija

Unutarnja temperatura zraka (°C)

Vanjska temperatura zraka (°C)

klima-uređaji, isključujući jednokanalne

hlađenje

27 (19)

35 (24)


grijanje

20 (maks. 15)

7(6)


hlađenje

35 (24)

35 (24) (*)


grijanje

20 (12)

20 (12) (*)

(*) Kod jednokanalnih uređaja, kondenzator (isparivač) pri hlađenju (grijanju) nema dobavu vanjskog zraka već unutarnjeg zraka.

Tablica 3. Referentni projektni uvjeti, temperatura zraka – temperature suhog termometra (temperature mokrog termometra navedene u zagradi)

Funkcija/sezona

Temperatura unutarnjeg zraka (°C)

Temperatura vanjskog zraka (°C)

Bivalentna temperatura (°C)

Granična radna temperatura(°C)


Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

hlađenje

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

n.p.

n.p.

grijanje / prosječna

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

maks. 2

maks. – 7

grijanje / toplija


Tdesignh = 2 (1)

maks. 7

maks. 2

grijanje / hladnija


Tdesignh = – 22 (– 23)

maks. – 7

maks. – 15

Tablica 4. Radni sati po vrsti uređaja po funkcionalnom načinu koji se koristi za izračun potrošnje energije

Vrsta uređaja / funkcionalnost (ako je primjenjivo)

Jedinica

Sezona grijanja

Stanje
uključenosti

Način s isključenim termostatom

Stanje
pripravnosti

Stanje
isključenosti

Način s grijačem kućišta
hlađenje: HCE

grijanje: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Rashladni uređaji, osim dvokanalnih i jednokanalnih uređaja

Način hlađenja, ako uređaj nudi samo mogućnost hlađenja

h/godina


350

221

2 142

5 088

7 760


Način
hlađenja

h/godina


350

221

2 142

0

2 672

Način hlađenja i grijanja, ako uređaj nudi obje mogućnosti


Prosječna

1 400

179

0

0

179

Način
grijanja

h/godina

Toplija

1 400

755

0

0

755


Hladnija

2 100

131

0

0

131


Prosječna

1 400

179

0

3 672

3 851

Način grijanja, ako uređaj nudi samo mogućnost grijanja

h/godina

Toplija

1 400

755

0

4 345

4 476

Hladnija

2 100

131

0

2 189

2 944

Dvokanalni klima-uređaj

hlađenje: HCE

grijanje: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Način hlađenja, ako uređaj nudi samo mogućnost hlađenja

h/60 min


1

n/r

n/r

n/r

n/r

Način hlađenja i grijanja, ako uređaj nudi obje mogućnosti

Način hlađenja

h/60 min


1

n/r

n/r

n/r

n/r

Način grijanja

h/60 min


1

n/r

n/r

n/r

n/r

Način grijanja, ako uređaj nudi samo mogućnost grijanja

h/60 min


1

n/r

n/r

n/r

n/r

Jednokanalni klima-uređaj

hlađenje: HCE

grijanje: HHE

Način hlađenja

h/60 min


1

n/r

n/r

n/r

n/r

Način grijanja

h/60 min


1

n/r

n/r

n/r

n/r

PRILOG VIII.

POSTUPAK VERIFIKACIJE U SVRHU TRŽIŠNOG NADZORA

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., Državni inspektorat dužan je provesti postupak verifikacije podataka za zahtjeve utvrđene u Prilogu II.

1. U tu se svrhu ispituje samo jedan klima-uređaj.

2. Smatra se da je model klima-uređaja, osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja, u skladu s odredbama iz Priloga I. ovog Pravilnika, ovisno o slučaju, ako njegov sezonski faktor hlađenja (SEER) ili sezonski faktor grijanja (SCOP), ako je primjenjiv, nije manji od deklarirane vrijednosti minus 8%. Vrijednosti SEER i SCOP utvrđuju se u skladu s Prilogom II.

Smatra se da je model jednokanalnog i dvokanalnog klima-uređaja u skladu s odredbama iz Priloga I. ovog Pravilnika, ovisno o slučaju, ako rezultati za stanje isključenosti i stanje pripravnosti ne premašuju granične vrijednosti za više od 10% i ako nazivni faktor hlađenja »(EERrated) ili nazivni faktor grijanja (COPrated), ako je primjenjiv, nije manji od deklarirane vrijednosti minus 10%. Vrijednosti EER i COP utvrđuju se u skladu s Prilogom II.

Smatra se da je model klima-uređaja u skladu s odredbama iz ovog Pravilnika, ovisno o slučaju, ako najviša razina zvučne snage deklariranu vrijednost ne premašuje za više od 2 dB(A).

3. Ako se rezultat iz točke 2. ne postigne, Državni inspektorat nasumce odabire tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje.

4. Smatra se da je model klima-uređaja, osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja, u skladu s odredbama iz Priloga I. ovog Pravilnika, ovisno o slučaju, ako prosjek triju jedinica za sezonski faktor hlađenja (SEER) ili sezonski faktor grijanja (SCOP), ako je primjenjiv, nije manji od deklarirane vrijednosti minus 8%. Vrijednosti SEER i SCOP utvrđuju se u skladu s Prilogom II.

Smatra se da je model jednokanalnog i dvokanalnog klima-

-uređaja u skladu s odredbama iz Priloga I. ovog Pravilnika, ovisno o slučaju, ako prosjek rezultata ispitivanja triju jedinica u stanju isključenosti i stanju pripravnosti ne premašuju granične vrijednosti za više od 10% i ako prosječni nazivni faktor hlađenja (EERrated) ili nazivni faktor grijanja (COPrated) nije manji od deklarirane vrijednosti minus 10%. Vrijednosti EER i COP utvrđuju se u skladu s Prilogom II.

Smatra se da je model jednokanalnog i dvokanalnog klima-uređaja u skladu s odredbama iz Priloga I. ovog Pravilnika, ovisno o slučaju, ako prosjek rezultata ispitivanja triju jedinica za razinu zvučne snage ne premašuje deklariranu vrijednost za više od 2 dB(A).

5. U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i ostali ekvivalentni modeli klima-uređaja nisu usklađeni te da je potrebno poduzeti mjere utvrđene Zakonom o energiji. Radi ispunjenja i verifikacije ispunjenja zahtjeva iz ovog Pravilnika primjenjuju se postupci iz Priloga II. i usklađene norme čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije, ili u skladu s nekom drugom pouzdanom, točnom i ponovljivom metodom kod koje se uzimaju u obzir općenito priznata najnovija dostignuća.

[1] SL L 161, 14. 6. 2006., str. 1.

[2] IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001. Izvješće Međuvladinog panela o promjeni klime: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

[3] Climate Change: The IPCC Scientific Assessment , J.T Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

[4] SL L 390, 31. 12. 2004., str. 24.

[5] SL L 27, 30. 1. 2010., str. 1.

48 24.04.2013 Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja 48 24.04.2013 Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja 48 24.04.2013 Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja 48 24.04.2013 Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja 48 24.04.2013 Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja 48 24.04.2013 Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja