Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji

NN 48/2013 (24.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

942

Na temelju članka 27. stavka 2. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11 i 120/12) i članka 42. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU VINOGRADA, OBVEZNIM IZJAVAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA I PODRUMSKOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

U Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (»Narodne novine« br. 121/10, 132/10 i 78/11) članak 1. mijenja se i glasi: »Ovim se Pravilnikom utvrđuje uspostava registra vinograda (u daljnjem tekstu: Vinogradarski registar), način vođenja Vinogradarskog registra, postupak upisa i vođenja Vinogradarskog registra, obvezne izjave u sektoru vina, sadržaj pratećih dokumenata za grožđe, proizvode od grožđa i vino, način vođenja podrumske evidencije te uspostava i provođenje sustava prava sadnje vinograda.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe za provedbu sljedećih Uredbi Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena uredba o ZUT-u), (SL L 299, 16. 11. 2007.), u dijelu koji se odnosi na uređenje tržišta vina,

– Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu registra vinograda, obveznih izjava i prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate u prometu pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija u sektoru vina (SL L 128, 27. 5. 2009.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu programa potpore, trgovine s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i kontrolama u sektoru vina (SL L 170, 30. 6. 2008.).«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. podstavak 5. briše se.

Članak 4.

U članku 20. stavku 4. riječi: »nadležnom vinarskom inspektoru«, zamjenjuju se riječju: »Agenciji«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. riječi: »vinarskoj inspekciji«, zamjenjuju se riječju: »Agenciji«.

U članku 21. stavku 2. riječi: »vinarskoj inspekciji«, zamjenjuju se riječju: »Agenciji«.

Članak 6.

U članku 23. stavku 2. riječi: »nadležnom vinarskom inspektoru«, zamjenjuju se riječju: »Agenciji«.

Članak 7.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a, 40.b, 40.c, 40.d, 40.e, 40.f i 40.g koji glase:

»Članak 40.a

Proizvodni potencijal

(1) Opseg vinogradarskih površina Republike Hrvatske je zbroj površina postojećih vinograda za proizvodnju vinskog grožđa iz ARKOD sustava pridruženih poljoprivrednim gospodarstvima i vinograda evidentiranih u inicijalnom sloju pod kodom 410 (vinogradi) i 411, na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Opseg vinograda evidentiranih u ARKOD sustavu koji nisu pridruženi niti jednom poljoprivrednom gospodarstvu, a evidentirani su sukladno stavku 1. ovoga članka, predstavlja nacionalnu rezervu prava sadnje Republike Hrvatske.

(3) Opseg vinogradarskih površina uređuje se pravima sadnje.

Članak 40.b

Sustav prava sadnje

(1) Sustav prava sadnje dijeli se na:

– prava nove sadnje,

– prava ponovne sadnje i

– prava sadnje iz nacionalne rezerve.

(2) Sadnja vinograda dozvoljena je samo kroz sustav prava sadnje.

(3) Precjepljivanje vinskih sorata grožđa koje se nalaze u Šifrarniku vinskih sorata grožđa iz Priloga VII., Dodatak I. ovoga Pravilnika sa vinskim sortama grožđa koje nisu u navedenom Šifrarniku dozvoljeno je samo kroz sustav prava sadnje.

(4) Svakom proizvođaču pripadaju prava sadnje u opsegu vinogradarskih površina prema kriterijima iz članka 40.a ovoga Pravilnika.

(5) Agencija vodi evidenciju sustava prava sadnje.

Članak 40.c

Prava nove sadnje

(1) Prava nove sadnje mogu se dodijeliti proizvođaču u slučaju:

– sadnje vinograda u sklopu mjera okrupnjavanja zemljišta ili mjera obvezne kupnje (otkupa) u javnom interesu poljoprivrednog zemljišta na kojem se nalazi vinograd,

– sadnje vinograda u eksperimentalne svrhe i

– površina namijenjenih za rasadničarsku proizvodnju vinove loze (matičnjak vinove loze).

(2) Poljoprivredna gospodarstva koja imaju ukupnu površinu vinograda manju od 0,1 ha i koja nisu uključena u komercijalnu proizvodnju vina izuzeta su iz prava nove sadnje. Nije dozvoljeno prodavati vino proizvedeno od grožđa s takvih površina.

(3) Prava nove sadnje namijenjena u eksperimentalne svrhe traju koliko traje eksperiment. Nakon isteka tog razdoblja proizvođač može za navedene površine iskoristiti prava ponovne sadnje, zatražiti prava sadnje iz nacionalne rezerve ili iskrčiti površine.

(4) Prava nove sadnje namijenjena za rasadničarsku proizvodnju (matičnjak vinove loze) traju koliko se ta površina koristi za rasadničarsku proizvodnju. Nakon isteka tog razdoblja proizvođač može za navedene površine iskoristiti prava ponovne sadnje, zatražiti prava sadnje iz nacionalne rezerve ili iskrčiti površine.

(5) Proizvodi dobiveni od grožđa sa površina namijenjenih za eksperimentalne svrhe ne smiju se stavljati na tržište dok traje eksperiment.

(6) Grožđe sa površina namijenjenih za rasadničarsku proizvodnju (matičnjak vinove loze) ne smije se brati dok se ta površina koristi za rasadničarsku proizvodnju, a u slučaju da je ubrano mora se uništiti.

(7) Prava nove sadnje proizvođač mora iskoristiti u roku od dvije vinske godine nakon što su dodijeljena, a ukoliko ih ne iskoristi u tom roku, prava nove sadnje prebacuju se u nacionalnu rezervu.

(8) Zahtjev za dodjelu prava nove sadnje podnosi se sukladno članku 40.g ovoga Pravilnika.

Članak 40.d

Prava ponovne sadnje

(1) Prava ponovne sadnje dodjeljuju se proizvođačima koji su iskrčili vinograd, a površina vinograda za koju se dodjeljuju prava ponovne sadnje može biti jednaka ili manja od iskrčene površine.

(2) Prava ponovne sadnje mogu se dodijeliti unaprijed proizvođačima koji obnavljaju vinograd ili žele zasaditi novi vinograd ali ne posjeduju prava sadnje za površinu koju namjeravaju obnoviti ili zasaditi.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka proizvođač se obvezuje iskrčiti odgovarajuću površinu starog vinograda najkasnije u roku od tri vinske godine nakon sadnje vinograda za koji su dodijeljena prava sadnje.

(4) Tijekom razdoblja iz stavka 3. ovoga članka proizvođač može proizvoditi vino samo s jedne od površina, novo zasađene ili one namijenjene za krčenje.

(5) Površina iz stavka 3. ovoga članka koja je namijenjena za krčenje evidentira se u Registru, a nakon isteka roka za krčenje tretira se kao neovlaštena sadnja.

(6) Dodijeljena prava ponovne sadnje proizvođač može ustupiti u nacionalnu rezervu.

(7) Prava ponovne sadnje proizvođač mora iskoristiti u roku od osam vinskih godina nakon što su dodijeljena. Ukoliko ih ne iskoristi u tom roku, prava nove sadnje prebacuju se u nacionalnu rezervu.

(8) Zahtjev za dodjelu prava ponovne sadnje podnosi se sukladno članku 40.g ovoga Pravilnika.

Članak 40.e

Nacionalna rezerva

(1) Agencija vodi evidenciju prava sadnje i formira nacionalnu rezervu prava sadnje u koju ulaze:

– neiskorištena prava nove sadnje,

– neiskorištena prava ponovne sadnje,

– prava ponovne sadnje kojih su se korisnici odrekli prije isteka roka njihovog korištenja,

– neiskorištena prava sadnje dodijeljena iz rezervi.

(2) Pravo sadnje smatra se iskorišteno kada proizvođač zasadi vinograd o čemu je dužan izvijestiti Agenciju u roku od trideset dana od završetka sadnje.

(3) Prava sadnje uvrštena u nacionalnu rezervu sukladno stavku 1., ukoliko nisu dodijeljena korisnicima u roku od pet vinskih godina od dana njihovog uvrštavanja, brišu se iz nacionalne rezerve i opseg vinogradarskih površina Republike Hrvatske se umanjuje.

Članak 40.f

Prava sadnje dodijeljena iz nacionalne rezerve

(1) Prava sadnje iz nacionalne rezerve mogu se dodijeliti proizvođaču koji namjerava posaditi vinograd, ukoliko ne posjeduje prava ponovne sadnje koja još nije iskoristio.

(2) Zahtjev za dodjelu prava sadnje iz nacionalne rezerve podnosi se sukladno članku 40.g ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko je potražnja za pravima sadnje iz nacionalne rezerve velika i postane izgledno da ih ponestane, ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) može donijeti odluku da se prava sadnje iz nacionalne rezerve dodjeljuju proizvođačima uz naknadu i uz aktivaciju sustava kriterija.

(4) Način dodjele prava, visinu naknade i kriterije raspodijele odlukom utvrđuje ministar.

(5) Prava sadnje dodijeljena iz nacionalne rezerve proizvođač je dužan iskoristiti u roku od dvije vinske godine nakon što su mu dodijeljena, ukoliko ih ne iskoristi u tom roku prava sadnje se prebacuju u nacionalnu rezervu.

Članak 40.g

Postupak dodjele prava sadnje

(1) Zahtjevi za dodjelu prava nove sadnje, prava ponovne sadnje i prava sadnje iz nacionalne rezerve podnose se regionalnim uredima Agencije na obrascu iz Priloga X. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka donosi Odluku o dodjeli prava sadnje.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Proizvođači koji do 30. lipnja 2013. godine namjeravaju iskrčiti vinograd evidentiran u ARKOD sustavu i ponovno posaditi vinograd na toj površini imaju obvezu prijaviti krčenje regionalnim uredima Agencije u roku od trideset dana od dana krčenja vinograda, a najkasnije do 31. svibnja 2013. godine.

(2) Proizvođači koji imaju pripremljene površine za sadnju vinograda, imaju obvezu to prijaviti regionalnim uredima Agencije najkasnije do 31. svibnja 2013. godine.

(3) Proizvođači iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju evidentirati promjene u Vinogradarskom registru do kraja sljedeće vinske godine.

(4) Prijave se podnose na obrascima iz Priloga VIII. i IX. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Dosadašnji Prilozi II., III., IV. i VII. zamjenjuju se novim Prilozima II., III., IV. i VII. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Iza Priloga VII. dodaju se novi Prilozi VIII., IX., X. i XI. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(3) Dosadašnji Prilog III. a briše se.

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim odredbi članaka 3., 8. i 9. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) U Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (»Narodne novine« br. 121/10, 132/10 – ispravak i 78/11) s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članaka 2. i 4., članka 9. stavaka 2., 3. i 4., članka 10. stavaka 2. i 3., odredbe članaka 12. – 17., odredbe članaka 22. – 25., odredbe članaka 29. – 36., odredbe članaka 38. – 40. te prilozi I., V. i VI.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-13-44

Zagreb, 17. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG II. – XI.

48 24.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji