Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

NN 48/2013 (24.4.2013.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

943

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZEMLJOPISNIM PODRUČJIMA UZGOJA VINOVE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine« br. 74/12 i 80/12 – ispravak) u članku 4. točki 12. podstavku 3. riječ: »Slivno« briše se.

U točki 12. iza podstavka 12. briše se točka i stavlja zarez te dodaje podstavak 13. koji glasi:

»– Vinogorje Komarna (Slivno).«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-13-42

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.