Ispravak Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika

NN 48/2013 (24.4.2013.), Ispravak Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

948

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika objavljenim u »Narodnim novinama« broj 39 od 3. travnja 2013. godine, te se daje

ISPRAVAK

IZMJENA I DOPUNA SUDSKOG POSLOVNIKA

U Izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika, u Obrascu 58.c (čl. 325. SP) – Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Su-Gžzp I, Su-Kžzp I, Su-Pžzp I, Su-Užzp I, iza kolone 8. kolone 10., 11. i 12. zamjenjuju se sa kolonama 9., 10. i 11.

Klasa: 710-01/13-01/69

Urbroj: 514-03-13-3

Zagreb, 11. travnja 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.