Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

NN 49/2013 (26.4.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

951

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GLAVNOM TAJNIŠTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 3/2012 i 59/2012), u članku 4. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– Služba za uredsko poslovanje».

Iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

»– Služba za opće poslove.».

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Služba za uredsko poslovanje obavlja poslove uredskog poslovanja za Vladu, radna tijela Vlade i njihove stručne radne skupine, Ured predsjednika Vlade, te potpredsjednike i članove Vlade, a osobito: prijepis, pismohranu, urudžbiranje i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Služba za opće poslove obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za Vladu, radna tijela Vlade i njihove stručne radne skupine, Ured predsjednika Vlade, te potpredsjednike i članove Vlade, a osobito: birotehničku obradu i distribuciju materijala za sjednice Vlade, sjednice radnih tijela i njihove stručne radne skupine; primitak, dostavu i otpremu pošte; kompletiranje, odlaganje i čuvanje dokumentacije sa sjednica Vlade; uvezivanje zapisnika sa sjednica Vlade i uvezivanje drugih publikacija; pripremu dvorana za sjednice Vlade, radnih tijela Vlade, stručnih radnih skupina i sastanaka koji se održavaju u Vladi; održavanje birotehničkih strojeva i aparata; osiguravanje potrebnog repromaterijala i druge poslove po nalogu glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 4. na kraju teksta, iza riječi: »radom« briše se točka te se dodaje točka zarez i riječi: »te rukovode radom pojedinih službi unutar Glavnog tajništva sukladno članku 11. stavku 7. ove Uredbe«.

Članak 5.

U članku 11. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Radom službi, kao voditelji službi upravljaju pomoćnici glavnog tajnika Vlade, koje rješenjem raspoređuje glavni tajnik.«.

Stavak 8. briše se.

Članak 6.

Tablica okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Glavnog tajništva zamjenjuje se novom tablicom, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 7.

Glavni tajnik Vlade, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Glavnog tajništva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/43

Urbroj: 50301-01/02-13-7

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GLAVNOG TAJNIŠTVA

Dužnosnici: 2


Službenici

Namještenici

Ured glavnog tajnika

12


Ured potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva

6


Uredi radnih tijela Vlade

23


Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade

11


Služba za uredsko poslovanje

12


Služba za opće poslove

7

2

Ukupno:

71

2

Sveukupno:

73

49 26.04.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske 49 26.04.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske