Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi

NN 49/2013 (26.4.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

963

Na temelju članka 142. točke 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu pojedinih odredbi uredbi Europske unije:

– Uredba (EZ) 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o definiranju pravnog okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) i Izjava država članica o vojnim pitanjima u svezi jedinstvenog europskog neba (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 549/2004);

– Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 550/2004);

– Uredba Komisije (EZ) 482/2008 od 30. svibnja 2008. o uspostavljanju sustava za osiguravanje sigurnosti softvera, koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Aneks II. Uredbi (EZ-a) br. 2096/2005;

– Uredba (EZ) 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 radi poboljšanja izvedbe i održivosti Europskog zrakoplovnog sustava (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1070/2009);

– Provedbena uredba Komisije (EU) 1034/2011 od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 1034/2011);

– Provedbena uredba Komisije (EU) 1035/2011 od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredbi (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 1035/2011).

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje i način pružanja pojedinih usluga u zračnoj plovidbi za opći i operativni zračni promet u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u dijelu međunarodnog zračnog prostora sukladno regionalnim i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku te zadaće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) kao nacionalnog nadzornog tijela.

(2) Poslovi i zadaće koji se obavljaju u okviru pružanja usluga u zračnoj plovidbi moraju se provoditi na temelju primjenjivih EU propisa, standarda utvrđenih u aneksima 3, 4, 10, 11 i 15 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944. (u daljnjem tekstu: ICAO Aneksi) i drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, postojećih regionalnih ugovora, primjenjivih ICAO Dokumenata sukladno vrsti usluga i postupcima definiranima u operativnim priručnicima, EUROCONTROL dokumenata, Zakona o zračnom prometu, propisa donesenih na temelju tog Zakona kojima se uređuju uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova te na temelju operativnih priručnika pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(3) Poslovi i zadaće koji se obavljaju u okviru pružanja usluga u zračnoj plovidbi moraju se, u opsegu u kojem je to primjenjivo, temeljiti na preporučenoj praksi utvrđenoj u ICAO Aneksima 3, 4, 10, 11 i 15.

Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi

Članak 3.

Usluge u zračnoj plovidbi pruža pravna osoba koja udovoljava propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: pružatelj usluga u zračnoj plovidbi), u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, a radi sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa svih civilnih i vojnih zrakoplova u zračnom prostoru.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz definicije iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i sljedeće definicije:

1. faza neizvjesnosti (uncertainty phase): situacija u kojoj postoji neizvjesnost u pogledu sigurnosti zrakoplova i osoba u njemu;

2. faza nevolje (distress phase): situacija u kojoj postoji osnovana sumnja da zrakoplovu i osobama u njemu prijeti velika i neposredna opasnost, ili da zrakoplovu treba pružiti neodložnu pomoć;

3. faza nužde (emergency phase): opći pojam koji označava fazu neizvjesnosti, fazu uzbune ili fazu nevolje;

4. faza uzbune (alert phase): situacija u kojoj postoji opasnost po sigurnost zrakoplova i osobe u njemu;

5. meteorološke informacije (meteorological information): meteorološka izvješća, analize, prognoze, upozorenja i drugi podaci vezani uz postojeće i/ili prognozirane meteorološke uvjete;

6. meteorološko informiranje (meteorological briefing): usmeno informiranje o postojećim i/ili očekivanim meteorološkim uvjetima;

7. meteorološka konzultacija (meteorological consultation): govorno savjetovanje s meteorologom ili drugom ovlaštenom kvalificiranom osobom o postojećim i/ili očekivanim meteorološkim uvjetima koji se odnose na letačke operacije; konzultacije uključuju i pitanja i odgovore;

8. nadležno tijelo za zrakoplovnu meteorologiju (meteorological authority): nadležno tijelo koje u ime države pruža ili omogućuje pružanje meteoroloških usluga za međunarodnu zračnu plovidbu;

9. operativni priručnik (operations manual): priručnik kojeg pružatelj usluga u zračnoj plovidbi donosi na temelju članka 7. ovoga Pravilnika;

10. završna kontrolirana oblast (terminal control area – TMA/TCA): kontrolirano područje koje se u načelu utvrđuje oko mjesta slijevanja više ruta u okolici jednog ili više aerodroma;

11. zrakoplovna emisija (aeronautical broadcasting service): usluga kojom se emitiraju informacije od značaja za zračnu plovidbu;

12. zrakoplovna nepokretna telekomunikacijska mreža (aeronautical fixed telecommunication network – AFTN): zatvoren i međusobno povezan svjetski sustav zrakoplovnih nepokretnih veza koji služi za razmjenu poruka među zrakoplovnim nepokretnim postajama unutar mreže;

Nadležna tijela

Članak 5.

(1) U smislu provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Pravilnika, Nacionalno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija.

(2) U smislu provedbe članka 10. stavka 3. i članka 11. Uredbe (EZ) 550/2004 nadležno tijelo je ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) U smislu provedbe članaka 8., 9. i 9a. Uredbe (EZ) 550/2004 nadležno tijelo je Ministarstvo.

(4) U smislu provedbe ICAO Aneksa 3, ministar nadležan za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: ministar) imenovat će nadležno tijelo za zrakoplovnu meteorologiju o čemu će Ministarstvo obavijestiti Organizaciju međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Usluge u zračnoj plovidbi

Članak 6.

(1) Usluge u zračnoj plovidbi obuhvaćaju usluge kako su definirane Uredbom (EZ) 549/2004.

(2) Pružanje usluga u zračnoj plovidbi za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske, obavlja se uz uvjete, način i u opsegu utvrđenom posebnim ugovorima između ministarstva nadležnog za poslove obrane i pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(3) Utvrđivanje i javljanje zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija koji se odnose na pružanje usluga u zračnoj plovidbi mora se obavljati sukladno zahtjevima za kvalitetom zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija na način propisan Uredbom (EU) 73/2010 (točnost, rezolucija i integritet) uzimajući u obzir primijenjene postupke sustava kvalitete. Zahtjeve za kvalitetom zrakoplovnih podataka utvrđuje Agencija u skladu s odredbama članka 40. ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti usluge i podataka.

(4) Kako bi za potrebe prikupljanja letnih informacija piloti zrakoplova mogli dobiti najnovije meteorološke informacije, pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu i pružatelj usluga zrakoplovne meteorologije dužni su za potrebe osoblja koje pruža operativne usluge u zračnom prometu utvrditi odgovarajuće koordinacijske sporazume o međusobnoj razmjeni potrebnih informacija.

(5) Kako bi se osiguralo da nadležne organizacijske jedinice koje pružaju usluge zrakoplovnog informiranja mogu za potrebe preduzletnog informiranja i informiranja u letu dobiti najnovije informacije, pružatelj usluga zrakoplovnog informiranja i pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu dužni su za potrebe nadležnih organizacijskih jedinica koje pružaju usluge zrakoplovnog informiranja utvrditi odgovarajuće koordinacijske sporazume o međusobnoj neodložnoj razmjeni operativnih informacija potrebnih za žurno informiranje pilota zrakoplova, kao i o razmjeni informacija koje zahtijevaju promjene u 32w<navigacijskim sustavima, zrakoplovnim kartama i/ili u računalnim navigacijskim sustavima. Pružatelj operativnih usluga u zračnom prometu odgovoran za dostavljanje sirovih podataka/informacija dužan je pridržavati se odredaba stavka 3. ovoga članka, te međunarodno dogovorenih rokova za dostavu podataka/informacija pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja.

Radno vrijeme organizacijskih jedinica

Članak 7.

Radno vrijeme organizacijskih jedinica pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, utvrđuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu, a u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Operativni priručnici

Članak 8.

(1) Operativne priručnike vezane za pružanje usluga u zračnoj plovidbi izrađuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi te osigurava njihovu ažurnost i dostupnost operativnom osoblju koje ih je dužno poznavati i primjenjivati u operativnom radu.

(2) Operativni priručnici moraju, u okviru opsega usluga u zračnoj plovidbi koje se pružaju, biti usklađeni sa zadnjim važećim verzijama ICAO Aneksa i ICAO Dokumenata, sukladno članku 2. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(3) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odstupiti od standarda propisanih u ICAO Aneksima iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, a sukladno razlikama koje je prijavila Republika Hrvatska i koje su objavljene u Zborniku zrakoplovnih informacija iz članka 28. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: na način uobičajen u zračnom prometu).

Obračun za pružene usluge u zračnoj plovidbi

Članak 9.

Obračun troškova za pružene usluge u zračnoj plovidbi temelji se na načelima iz članka 15. Uredbe (EZ) 550/2004., a utvrđuje se na način propisan u EU propisima kojima je regulirano utvrđivanje naknada za usluge u zračnoj plovidbi.

DIO DRUGI
IMENOVANJE PRUŽATELJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Opći uvjet za imenovanje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Članak 10.

(1) U smislu provedbe članka 8. Uredbe (EZ) 550/2004, za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu u specifičnom bloku zračnog prostora Ministarstvo imenuje, na ekskluzivnoj bazi, pružatelja usluga u zračnoj plovidbi kojemu je izdana svjedodžba pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa kojim se uređuje izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, te koji u trenutku imenovanja udovoljava svim zahtjevima na temelju kojih mu je izdana svjedodžba pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(2) U smislu provedbe članka 9. Uredbe (EZ) 550/2004, za pružanje usluga zrakoplovne meteorologije Ministarstvo može imenovati pružatelja usluga u zračnoj plovidbi kojemu je izdana svjedodžba pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa kojim se uređuje izdavanje svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, te koji u trenutku imenovanja udovoljava svim zahtjevima na temelju kojih mu je izdana svjedodžba pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(3) Za pružanje operativnih usluga i usluga zrakoplovne meteorologije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo može imenovati i pružatelja usluga u zračnom prometu i pružatelja usluga zrakoplovne meteorologije koji ima valjanu svjedodžbu izdanu u Zajednici.

(4) Odluku o imenovanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo.

DIO TREĆI
UVJETI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Glava 1.
OPERATIVNE USLUGE U ZRAČNOM PROMETU

Odjeljak 1.
USLUGE LETNIH INFORMACIJA

Opseg usluge

Članak 11.

(1) Tijekom pružanja usluge letnih informacija, pilotima zrakoplova se prosljeđuju informacije i savjeti potrebni za sigurno, redovito i učinkovito obavljanje letova.

(2) Uslugu letnih informacija obavljaju nadležne kontrole zračnog prometa za sve letove koji podliježu kontroli zračnog prometa, kao i za druge letove s kojima postoji radiokomunikacija. Pružanje usluge kontrole zračnog prometa ima prednost pred pružanjem usluge letnih informacija.

Odjeljak 2.
USLUGE UZBUNJIVANJA

Opseg usluge

Članak 12.

(1) Obavljanjem usluge uzbunjivanja izvještava se i pomaže nadležnim tijelima u pokretanju potrage i spašavanja zrakoplova. Uzbunjivanje se obavlja za sve zrakoplove koji podliježu kontroli zračnog prometa, ostale zrakoplove koji su predali plan leta ili su na drugi način poznati pružatelju usluga u zračnoj plovidbi koji pruža operativne usluge u zračnom prometu i zrakoplove kojima prijeti nezakonito ometanje ili su predmetom nezakonitog ometanja.

(2) Centar oblasne kontrole zračnog prometa je središnja točka prikupljanja svih potrebnih informacija o zrakoplovu u nuždi koji leti u području letnih informacija ili u kontroliranom području u nadležnosti tog centra. Centar oblasne kontrole zračnog prometa dužan je te informacije prosljeđivati središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje.

(3) O zrakoplovu koji se nalazi u stanju nužde, a pod kontrolom je aerodromskog kontrolnog tornja ili nadležne kontrole koja obavlja poslove i zadaće prilazne kontrole zračnog prometa, mora se neodložno obavijestiti nadležni centar oblasne kontrole zračnog prometa, ako je priroda nužde takva da je izvješćivanje neophodno. Kad to zahtijeva hitnost situacije, aerodromski kontrolni toranj, odnosno nadležna kontrola koja obavlja poslove i zadaće prilazne kontrole zračnog prometa, mora prvo izvijestiti one nadležne aerodromske službe koje mogu neodložno pružiti potrebnu pomoć i poduzeti sve potrebne mjere za njihovo uzbunjivanje.

Faze uzbunjivanja

Članak 13.

(1) Faze uzbunjivanja su:

– faza neizvjesnosti

– faza uzbune i

– faza nevolje.

(2) U zrakoplovnoj nepokretnoj telekomunikacijskoj vezi za objavljivanje faza uzbunjivanja koriste se sljedeće oznake:

– za fazu neizvjesnosti: INCERFA

– za fazu uzbune: ALERFA

– za fazu nevolje: DETRESFA.

(3) Faza neizvjesnosti se mora proglasiti:

1. ako nije primljena nikakva informacija o zrakoplovu unutar 30 minuta nakon što se zrakoplov trebao javiti, odnosno 30 minuta nakon neuspjelog pokušaja uspostave radiokomunikacije, ovisno o tome što je ranije, ili

2. ako zrakoplov nije sletio unutar 30 minuta nakon predviđenog vremena dolaska proslijeđenoga kontroli zračnog prometa, odnosno predviđenog vremena dolaska kojega je proračunala kontrola zračnog prometa, ovisno o tome što je kasnije.

(4) Faza uzbune se mora proglasiti:

1. ako tijekom faze neizvjesnosti sve poduzete istražne mjere i mjere za uspostavu radiokomunikacije nisu dale rezultat, ili

2. ako je zrakoplovu izdano odobrenje za slijetanje, a nije sletio unutar 5 minuta nakon predviđenog vremena slijetanja i radiokomunikacija s njim nije uspostavljena, ili

3. ako je primljena informacija da je smanjena operativna sposobnost zrakoplova, ali ne do mjere da bi prisilno slijetanje zrakoplova bilo vjerojatno, ili

4. ako zrakoplovu prijeti nezakonito ometanje ili je predmetom nezakonitog ometanja.

(5) Faza nevolje se mora proglasiti:

1. ako tijekom faze uzbune svi ponovljeni pokušaji za uspostavu radiokomunikacije nisu dali rezultat, a daljnje istražne mjere ukazuju na vjerojatnost da se zrakoplov nalazi u nevolji, ili

2. ako se zalihe goriva u zrakoplovu smatraju potrošenim ili nedostatnim za siguran završetak leta, ili

3. ako je primljena informacija o smanjenoj operativnoj sposobnosti zrakoplova u takvoj mjeri da je vjerojatno njegovo prisilno slijetanje, ili

4. ako je primljena informacija ili postoji opravdana vjerojatnost da zrakoplov izvodi ili je izveo prisilno slijetanje.

(6) Iznimno od odredaba stavka 3. i 5. ovoga članka, faza neizvjesnosti i faza nevolje neće se proglasiti ako se opravdano vjeruje da ne postoji opasnost po sigurnost zrakoplova i osoba u zrakoplovu.

Sadržaj izvještaja tijelu nadležnom za pokretanje potrage i spašavanja zrakoplova

Članak 14.

(1) Izvještaj u smislu izvješćivanja iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke navedenim redoslijedom:

1. oznaku faze uzbunjivanja,

2. naziv organizacijske jedinice koja dostavlja podatke,

3. vrstu nužde,

4. značajne informacije iz plana leta,

5. naziv organizacijske jedinice koja je imala zadnji kontakt sa zrakoplovom, vrijeme i radiofrekvenciju,

6. zadnji izvještaj o poziciji i način na koji je pozicija utvrđena,

7. boju i razlikovne osobine zrakoplova,

8. mjere koje je već poduzela organizacijska jedinica koja dostavlja podatke,

9. ostale svrhovite podatke, posebice informacije o vrstama opreme za lociranje pozicije u slučaju nužde i opreme za spašavanje u zrakoplovu.

(2) Pored podataka iz stavka 1. ovoga članka, tijelu nadležnom za pokretanje potrage i spašavanja zrakoplova neodložno se moraju dostaviti i sljedeći podaci:

1. sve upotrebljive dodatne informacije, posebice informacije o razvoju situacije kroz redoslijedom objavljene faze uzbunjivanja, ili

2. informaciju da je situacija nužde okončana.

Odjeljak 3.
SAVJETODAVNE USLUGE U ZRAČNOM PROMETU

Opseg usluge

Članak 15.

Ako u nekom zračnom prostoru obavljanje kontrole zračnog prometa zbog nedostatnih odgovarajućih informacija o IFR letovima nije moguće, može se u tom zračnom prostoru u okviru proširenog pružanja usluge letnih informacija obavljati pružanje savjetodavne usluge u zračnom prometu. IFR letovi u nekontroliranom zračnom prostoru koji su poznati pružatelju usluga u zračnoj plovidbi, međusobno se razdvajaju pružanjem savjetodavne usluge u zračnom prometu.

Odjeljak 4.
USLUGE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Opseg usluge

Članak 16.

(1) U svrhu sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa, obavljanjem poslova i zadaća kontrole zračnog prometa, provodi se nadzor i upravlja kretanjima svih civilnih i vojnih zrakoplova u zračnom prostoru i na manevarskim površinama kontroliranih aerodroma.

(2) Obavljanjem poslova i zadaća kontrole zračnog prometa sprječavaju se:

1. sudari zrakoplova u zraku i zrakoplova na manevarskim površinama aerodroma, i

2. sudari zrakoplova i vozila, te sudari zrakoplova i ostalih prepreka na manevarskim površinama aerodroma.

Opseg obavljanja poslova i zadaća kontrole zračnog prometa

Članak 17.

(1) Kontrola zračnog prometa obavlja se:

1. za IFR letove u kontroliranom zračnom prostoru,

2. za aerodromski promet na kontroliranim aerodromima,

3. za VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako prema odredbama propisa kojim se uređuju uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova podliježu kontroli zračnog prometa.

(2) Kontrola zračnog prometa može se obavljati i za druge letove i promet, ako je to potrebno zbog sprječavanja ugrožavanja i opasnosti po sigurnosti zračnog prometa.

Vrste usluga kontrole zračnog prometa

Članak 18.

Usluge kontrole zračnog prometa mogu biti:

1. usluge aerodromske kontrole zračnog prometa, za koje je nadležan aerodromski kontrolni toranj;

2. usluge prilazne kontrole zračnog prometa, za koje je nadležan

a) aerodromski kontrolni toranj, ili

b) posebna organizacijska jedinica prilazne kontrole zračnog prometa, odnosno posebna organizacijska jedinica završne kontrolirane oblasti, ili

c) centar oblasne kontrole zračnog prometa;

3. usluge oblasne kontrole zračnog prometa, za koje je nadležan centar oblasne kontrole zračnog prometa.

Nadležnost kontrole zračnog prometa

Članak 19.

(1) Nadležne kontrole zračnog prometa obavljaju poslove i zadaće u utvrđenim područjima odgovornosti, a u skladu s utvrđenim operativnim postupcima. Operativne postupke utvrđuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

(2) Za kontrolu nekog zrakoplova u svakom trenutku, odgovorna je samo jedna nadležna kontrola zračnog prometa.

Prijenos odgovornosti

Članak 20.

(1) Prijenos odgovornosti za kontrolu zrakoplova s jedne nadležne kontrole zračnog prometa na drugu, može se provoditi između dva centra oblasne kontrole, između centra oblasne kontrole i prilazne kontrole, između prilazne kontrole i aerodromskog kontrolnog tornja te između pojedinih radnih mjesta i/ili sektora unutar iste organizacijske jedinice na temelju odredbi ovoga Pravilnika, sporazuma o postupcima koordinacije i/ili operativnih priručnika.

(2) Prijenos odgovornosti za kontrolu zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka, ne smije se prenositi s jedne nadležne kontrole zračnog prometa na drugu bez pristanka nadležne kontrole zračnog prometa koja prihvaća prijenos odgovornosti, uzimajući u obzir utvrđene sporazume o postupcima koordinacije i druge operativne postupke.

(3) Prijenos odgovornosti iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi i između nadležne kontrole zračnog prometa i nadležne jedinice za navođenje ministarstva nadležnog za poslove obrane. Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način na prijenos odgovornosti između nadležne kontrole zračnog prometa i nadležne jedinice za navođenje ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Podjela odgovornosti za kontrolu zrakoplova

Članak 21.

(1) Kod zrakoplova u dolasku, odgovornost za kontrolu zrakoplova prenosi se s nadležne kontrole koja obavlja poslove i zadaće prilazne kontrole na nadležnu kontrolu koja obavlja poslove i zadaće aerodromske kontrole u sljedećim slučajevima, a ovisno o tome što je ranije:

– kad se zrakoplov nalazi u okolici aerodroma

– kad se smatra da će se prilaženje i slijetanje moći završiti uz vidljivost zemaljske površine ili

– kad se zrakoplov već nalazi u neprekinutim vizualnim meteorološkim uvjetima, odnosno

– kad je zrakoplov sletio.

(2) Kod zrakoplova u odlasku, odgovornost za kontrolu zrakoplova prenosi se s nadležne kontrole koja obavlja poslove i zadaće aerodromske kontrole na nadležnu kontrolu koja obavlja poslove i zadaće prilazne kontrole, u slučaju

– kad u okolici aerodroma prevladavaju vizualni meteorološki uvjeti, prije nego što zrakoplov napusti okolicu aerodroma ili prije nego što zrakoplov uđe u instrumentalne meteorološke uvjete, ovisno o tome što je ranije, odnosno

– u slučaju kad na aerodromu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti, neposredno prije nego što zrakoplov zbog uzlijetanja izađe na stazu u uporabi, odnosno neposredno nakon uzlijetanja zrakoplova, ako je operativnom uputom propisan takav postupak.

Način provedbe kontrole zračnog prometa

Članak 22.

(1) Poslovi i zadaće kontrole zračnog prometa provode se:

1. utvrđivanjem prometne situacije na temelju ulaznih informacija, posebice na temelju planova leta, radarskih podataka te izvještaja pilota zrakoplova o poziciji i razina na kojima zrakoplovi lete;

2. izdavanjem odobrenja i uputa te prosljeđivanjem informacija o prometu pilotima zrakoplova;

3. koordinacijom odobrenja s drugim nadležnim kontrolama zračnog prometa, ako je to potrebno zbog sigurnosti zračnog prometa i prijenosa odgovornosti.

(2) Obavljanje poslova i zadaća kontrole zračnog prometa ima prednost pred prosljeđivanjem informacija o prometu.

Glava 2.
USLUGE KOMUNIKACIJA, NAVIGACIJE I NADZORA

Opseg usluge

Članak 23.

(1) Usluge komunikacija (Communication Services – COM) zajedno sa tehničkim sustavima zračne plovidbe u zrakoplovnoj nepokretnoj i pokretnoj mreži omogućuju komunikacije zemlja-zemlja, zrak-zemlja i zrak-zrak za potrebe kontrole zračnog prometa.

(2) Usluge navigacije (Navigation Services – NAV) zajedno s tehničkim sustavima zračne plovidbe omogućuju prosljeđivanje zrakoplovima informacija o poziciji i vremenskoj udaljenosti.

(3) Usluge nadzora (Surveillance Services – SUR) zajedno s tehničkim sustavima zračne plovidbe omogućuju utvrđivanje pojedinih pozicija zrakoplova u cilju sigurnog razdvajanja.

Uvjeti i načini prosljeđivanja informacija

Članak 24.

(1) Prosljeđivanje informacija od značaja za sigurnost zračnog prometa obavlja se putem zrakoplovne nepokretne i pokretne veze, te putem zrakoplovnih emisija.

(2) Zrakoplovna nepokretna veza služi za prosljeđivanje informacija nepokretnom telekomunikacijskom mrežom. Zrakoplovna pokretna veza služi za prosljeđivanje informacija između zemaljskih radiopostaja (ground station) i radiopostaja zrakoplova (aircraft station), te između radiopostaja zrakoplova. Putem zrakoplovnih emisija odašilju se informacije od značaja za zračni promet.

Osiguranje usluge

Članak 25.

(1) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi je dužan osigurati i upotrebljavati potrebna komunikacijska sredstva za obavljanje zrakoplovne pokretne usluge i komunikacijska sredstva za prosljeđivanje informacija zrakoplovnom nepokretnom telekomunikacijskom mrežom.

(2) Frekvencije potrebne za osiguranje zrakoplovne pokretne usluge i obavljanje zrakoplovnih emisija u potrebnom opsegu dužan je osigurati i utvrditi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

Glava 3.
USLUGA ZRAKOPLOVNOG INFORMIRANJA

Opseg usluge

Članak 26.

(1) Usluga zrakoplovnog informiranja (Aeronautical Information Service – AIS) u određenom području odgovornosti, podrazumijeva pružanje zrakoplovnih informacija/podataka potrebnih za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe.

(2) Usluga zrakoplovnog informiranja pruža se u obliku koji odgovara operativnim zahtjevima:

1. svih sudionika letačkih operacija, uključujući letačku posadu, korisnike zadužene za planiranje letenja i rad na simulatorima letenja,

2. organizacijskih jedinica operativnih usluga u zračnom prometu odgovornih za pružanje usluga letnih informacija i pružanje preduzletnih informacija.

(3) Pružanje usluge zrakoplovnog informiranja provodi se u skladu s međunarodnim standardima, obavljanjem poglavito sljedećih poslova i zadaća:

1. zaprimanje i početna procjena ili formiranje sirovih podataka;

2. priprema za objavu zrakoplovnih informacija objedinjavanjem sadržaja, uređivanjem i formatiranjem;

3. objavljivanje i pohrana zrakoplovnih informacija;

4. distribucija zrakoplovnih informacija.

(4) U cilju osiguranja provedbe poslova i zadaća iz stavka 3. ovoga članka, odgovarajući originatori podataka i pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, dužni su sklopiti odgovarajuće sporazume o razini pružanja usluga (Service Level Agreement – SLA).

Pružanje zrakoplovnih informacija

Članak 27.

(1) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje zrakoplovne informacije predviđene Objedinjenim paketom zrakoplovnih informacija (u daljnjem tekstu – Objedinjeni paket) koji se sastoji od sljedećih elemenata:

1. Zbornik zrakoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication – AIP, u daljnjem tekstu – Zbornik),

2. Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP – AIP AMDT),

3. Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP – AIP SUP),

4. NOTAM i bilteni preduzletnih informacija (Pre-flight Information Bulletins – PIB),

5. Okružnice zrakoplovnih informacija (Aeronautical Information Circular – AIC),

6. Liste provjere i popisi važećih NOTAM-a,

(2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje zrakoplovne informacije i putem drugih publikacija i karata koje nisu sastavni dio Objedinjenog paketa.

(3) Zrakoplovne informacije se pružaju i putem Europske baze podataka (EAD), koja osim zrakoplovnih informacija predviđenih za objavu putem Objedinjenog paketa obuhvaća i druge podatke od značaja za odvijanje zračne plovidbe.

(4) Jezik na kojem se objavljuju zrakoplovne informacije u zavisnosti je od načina pružanja zrakoplovnih informacija:

1. u zrakoplovnim tiskanim i elektronskim publikacijama (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC) na hrvatskom i engleskom jeziku, gdje je primjenjivo,

2. u NOTAM-u i popisima važećih NOTAM-a, na engleskom jeziku,

3. u drugim posebnim publikacijama na hrvatskom i engleskom jeziku, gdje je primjenjivo,

4. u aplikacijama baze podataka, za podatke koji su različiti od onih predviđenih Objedinjenim paketom, na engleskom jeziku.

(5) Informacije se primateljima prosljeđuju u tiskanom i/ili elektronskom obliku, te na nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.

Vrste zrakoplovnih informacija

Članak 28.

(1) Zbornik zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske je temeljni informacijski dokument, načelno namijenjen ispunjenju međunarodnih zahtjeva za razmjenu zrakoplovnih informacija trajnog karaktera, bitnih za sigurnost zračne plovidbe. Postupcima utvrđenim operativnim priručnikom osigurava se objava zrakoplovnih informacija u skladu s odgovarajućim razdobljima primjene, ovisno o njihovom operativnom značaju.

(2) Zbornik zrakoplovnih informacija ažurira se putem dvije vrste izmjena (AIP AMDT):

1. redovite izmjene (AIP AMDT) koje obuhvaćaju stalne promjene u Zborniku na naznačeni datum objave;

2. izmjene koje se objavljuju u skladu s AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control) sustavom i uključuju stalne promjene od operativnog značaja, na naznačeni AIRAC datum stupanja na snagu.

(3) Privremene promjene u trajanju tri mjeseca ili duže i informacije kraćeg trajanja, koje sadrže opsežan tekst i/ili grafiku, te dopunjuju stalne informacije sadržane u Zborniku, objavljuju se kao dopuna Zborniku (AIP SUP). Privremene promjene Zbornika od operativnog značaja objavljuju se u skladu sa AIRAC sustavom i utvrđenim AIRAC datumima, te su jasno označene akronimom »AIRAC AIP SUP«.

(4) NOTAM-om se objavljuju zrakoplovne informacije privremenog karaktera i kratkog trajanja, te one informacije čije su trajne promjene ili privremene promjene dužeg trajanja od operativnog značaja nastale u periodu prekratkom za objavu iz stavka 2. ovoga članka. NOTAM-om se ne objavljuju opsežni tekstovi i/ili grafički prikazi.

(5) Okružnice zrakoplovnih informacija sadrže informacije dugoročnih predviđanja bilo kakvih većih promjena propisa, postupaka ili uređaja, informacije u obliku pojašnjenja ili preporuke, a koje utječu na sigurnost zračne plovidbe, te informacije ili upozorenja u svrhu pojašnjenja ili preporuke, koje se odnose na tehnička, zakonska ili administrativna pitanja.

Preduzletne zrakoplovne informacije

Članak 29.

(1) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je osigurati preduzletno zrakoplovno informiranje od značaja za sigurnost, redovitost i učinkovitost zračne plovidbe, kao i prihvaćanje, obradu i prosljeđivanje informacija nakon leta.

(2) Područje preduzletnog zrakoplovnog informiranja obuhvaća područje letnih informacija Republike Hrvatske, susjedna područja letnih informacija i sve segmente ruta u drugim područjima letnih informacija kroz koji se namjerava obavljati planirani let.

(3) Pružanje preduzletnih zrakoplovnih informacija uključuje sve elemente Objedinjenog paketa iz članka 27. stavak 1. ovoga Pravilnika te druge publikacije i odgovarajuće dokumente propisane za preduzletno informiranje uključujući sažet pregled važećih NOTAM-a i drugih hitnih informacija koje se korisnicima pružaju u obliku Biltena preduzletnih informacija (PIB). Pružanje preduzletnog zrakoplovnog informiranja uključuje i postupanje s planovima leta pod uvjetima i na način utvrđen odredbama propisa kojim se uređuju pravila letenja zrakoplova.

(4) Korisnici iz članka 26. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika mogu i samostalno obaviti preduzletno informiranje (self-briefing) ako je takva vrsta usluge na raspolaganju.

Glava 4.
USLUGE ZRAKOPLOVNE METEOROLOGIJE

Opseg usluge

Članak 30.

(1) Pružanje usluge zrakoplovne meteorologije (Meteorological Services – MET) podrazumijeva upoznavanje s postojećim i očekivanim meteorološkim uvjetima, kao i pružanje ostalih meteoroloških informacija od značaja za sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa.

(2) Usluge zrakoplovne meteorologije pružaju se:

– operatorima zrakoplova

– sudionicima letačkih operacija

– jedinicama kontrole zračnog prometa

– jedinicama za potragu i spašavanje

– operatorima aerodroma.

Obveza pružatelja usluga zrakoplovne meteorologije

Članak 31.

Pružatelj usluga zrakoplovne meteorologije obvezan je:

– pribavljati podatke i izrađivati meteorološke informacije za područje aerodroma, za prostor do razine leta 100, kao i za prostor iznad razine leta 100 u području letnih informacija iz svoje nadležnosti;

– prosljeđivati meteorološke informacije iz svoje nadležnosti u nacionalne i međunarodne sustave;

– pribavljati meteorološke informacije s područja letnih informacija iz svoje nadležnosti te iz nadležnosti drugih nacionalnih i međunarodnih pružatelja meteoroloških usluga.

Način pružanja usluga zrakoplovne meteorologije

Članak 32.

(1) Usluge zrakoplovne meteorologije pružaju se korisnicima:

– meteorološkim informiranjem i konzultiranjem

– zrakoplovnim emisijama

– u tiskanom obliku, i

– prikazom na automatskim sustavima.

(2) Pružanje usluga zrakoplovne meteorologije može se obavljati zajedno s pružanjem usluga preduzletnog informiranja i na način iz članka 29. stavak 4. ovoga Pravilnika.

Glava 5.
DOKUMENTACIJA O OPERATIVNIM PODACIMA

Zapisi podataka zrakoplovnih komunikacija i nadzornih podataka

Članak 33.

(1) Podaci zrakoplovnih komunikacija (pokretnih i nepokretnih) i podaci nadzornih (surveillance) sustava korištenih u obavljanju poslova i zadaća pružanja operativnih usluga u zračnom prometu, moraju se zapisivati.

(2) Svi pisani zapisi podataka iz stavka 1. ovoga članka, moraju se čuvati najmanje 90 dana, a elektromagnetski zapisi podataka najmanje 30 dana.

Čuvanje zapisa koji su predmetom istrage

Članak 34.

Svi zapisi iz članka 33. ovoga Pravilnika koji su predmetom istrage, moraju se čuvati do zaključenja istrage.

DIO ČETVRTI
UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA, UPORABA ZRAČNOG PROSTORA

Upravljanje protokom zračnog prometa

Članak 35.

(1) Poslovi i zadaće upravljanja protokom zračnog prometa sastavni su dio poslova i zadaća koji se obavljaju u okviru pružanja operativnih usluga u zračnom prometu.

(2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je osigurati organizacijske, provedbene i druge uvjete u svrhu primjene i provedbe svih potrebnih prikladnih mjera u okviru upravljanja protokom zračnog prometa.

(3) Poslovi i zadaće upravljanja protokom zračnog prometa obavljaju se u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, kao i zahtjevima i preporukama organizacije EUROCONTROL u okviru središnjeg europskog upravljanja protokom zračnog prometa.

Posebna uporaba zračnog prostora

Članak 36.

(1) Posebna uporaba zračnog prostora (special airspace utilization), poglavito održavanje zrakoplovnih priredbi, posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora, vojne vježbe, kao i odvijanje letova kroz područja s ograničenjem letenja i drugih letova za posebne namjene, moraju se koordinirati s nadležnim subjektima.

(2) Informacije o posebnoj uporabi zračnog prostora moraju se, poradi sprječavanja ugrožavanja sigurnosti zračnog prometa, pravodobno objavljivati na način uobičajen u zračnom prometu.

DIO PETI
NADZOR

Nadležnost za obavljanje nadzora

Članak 37.

Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Agencija u skladu s Uredbom (EU) 1034/2011 i Uredbom (EU) 1035/2011.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

U slučaju nejasnoća u tumačenju i nedostataka odredaba ovoga Pravilnika i operativnih priručnika pružatelja usluga u zračnoj plovidbi koristit će se tekst ICAO Aneksa i primjenjivih ICAO Dokumenata na engleskom jeziku.

Članak 39.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine« broj 115/09 i 64/10).

Klasa: 011-01/13-01/72

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

49 26.04.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi 49 26.04.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi