Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

NN 49/2013 (26.4.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

964

Na temelju članka 142. točka 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA SVJEDODŽBE PRUŽATELJA USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu pojedinih odredbi uredbi Europske unije:

– Uredba (EZ) 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o definiranju pravnog okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) i Izjava država članica o vojnim pitanjima u svezi jedinstvenog europskog neba (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 549/2004);

– Uredba (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba (Uredba o pružanju usluga) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 550/2004);

– Uredba Komisije (EZ) 482/2008 od 30. svibnja 2008. o uspostavljanju sustava za osiguravanje sigurnosti softvera, koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Aneks II. Uredbi (EZ-a) br. 2096/2005 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 482/2008);

– Uredba (EZ) 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 radi poboljšanja izvedbe i održivosti Europskog zrakoplovnog sustava (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1070/2009);

– Provedbena uredba Komisije (EU) 1034/2011 od 17. listopada 2011. o nadzoru sigurnosti u upravljanju zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi i o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 1034/2011);

– Provedbena uredba Komisije (EU) 1035/2011 od 17. listopada 2011. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Uredbi (EZ) br. 482/2008 i (EU) br. 691/2010 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 1035/2011).

Područje primjene

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se nadležna tijela, postupak izdavanja Svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: Svjedodžba), te inicijalni i kontinuirani nadzor nad pružateljem usluga u zračnoj plovidbi kojem je izdana Svjedodžba, u skladu sa Uredbama iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) U smislu provedbe uredaba iz članka 1. ovoga Pravilnika, Nacionalno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) U smislu provedbe članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) 549/2004 nadležno tijelo za dostavljanje godišnjeg izvješća Komisiji je Ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) U smislu provedbe članka 2. stavka 3. i članka 7. stavka 5. Uredbe (EZ) 550/2004 nadležno tijelo je Ministarstvo.

(4) U smislu provedbe članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 1035/2011 nadležno tijelo je Ministarstvo, a točke (b), (c) i (d) istog članka i Uredbe nadležno tijelo je Agencija.

Pokretanje postupka izdavanja Svjedodžbe

Članak 5.

(1) Zainteresirani subjekt mora Agenciji dostaviti obavijest o namjeri podnošenja Zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe, najmanje 120 dana prije planiranog datuma dobivanja Svjedodžbe.

(2) Nakon primitka obavijesti o namjeri iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će utvrditi plan certificiranja i dostaviti ga zainteresiranom subjektu u roku od 30 dana, zajedno s listama provjere (check liste) udovoljavanja Zajedničkim zahtjevima.

(3) Zainteresirani subjekt predaje Agenciji Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe u roku od 30 dana od zaprimanja plana certificiranja iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Obrazac Zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(5) Agencija će definirati i objaviti na svojim internetskim stranicama potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe.

Izdavanje Svjedodžbe

Članak 6.

(1) Agencija će obaviti pregled priloženih dokumenata iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika i provesti nadzor na lokacijama podnositelja zahtjeva radi utvrđivanja udovoljavanja uvjetima za izdavanje Svjedodžbe. Proceduru za provođenje certifikacijskog nadzora određuje Agencija i osigurava, na prikladan način, uvid u istu.

(2) Udovoljavanje uvjetima za izdavanje Svjedodžbe procjenjuje Agencija završnim izvješćem nakon provedenog nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svjedodžba se izdaje na neograničeni rok i vrijedi do opoziva.

Inicijalni i kontinuirani nadzor

Članak 7.

(1) U cilju provođenja nadzora nad udovoljavanjem Zajedničkim zahtjevima, Agencija provodi inicijalni i kontinuirani nadzor nad pružateljem usluga u zračnoj plovidbi.

(2) Inicijalni nadzor iz stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se prilikom postupka certificiranja prije izdavanja Svjedodžbe.

(3) Nakon izdavanja Svjedodžbe, Agencija je dužna provoditi kontinuirani nadzor nad certificiranim pružateljem usluga u zračnoj plovidbi.

(4) Nadzor iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obavlja Agencija u skladu s Uredbom (EU) 1034/2011 i Uredbom (EU) 1035/2011 za čije potrebe donosi i održava ažurnim priručnik za nadzor sigurnosti.

Stupanje na snagu

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine« broj 117/09 i 110/12).

Klasa: 011-01/13-01/73

Urbroj: 530-06-1-1-13-4

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

49 26.04.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi