Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

NN 49/2013 (26.4.2013.), Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

966

Na temelju članka 12. stavka 1., 2. i 3. i članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2013. GODINI

I.

(1) U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 3/13) u dijelu III. točki 8. podtočki 8.2. stavku 4. riječi: »registrirane i/ili« brišu se.

(2) U dijelu III. točki 8. podtočki 8.2. stavku 5. riječi: »registriranim i/ili« brišu se.

(3) U dijelu III. točki 9. podtočki 9.1. stavku 1. tekst u zagradi: »Narodne novine« broj 78/12« zamjenjuje se tekstom: »Narodne novine« broj 71/12«.

(4) U dijelu III. točki 22. stavku 3. riječi: »registrirane ili« brišu se.

(5) U dijelu III. točki 22. stavku 4. riječi: »registriranim ili« brišu se.

(6) U dijelu III. točki 25. stavku 3. datum: »1. veljače 2013.« zamjenjuje se datumom: »1. lipnja 2013.«

(7) U dijelu III. točki 27. podtočki 27.1. stavku 3. tekst u zagradi: »Klasa: 32201/12-01/110« zamjenjuje se tekstom: »Klasa: 322-02/12-01/110«.

(8) U dijelu III. točki 27. podtočki 27.2. stavku 2. datum: »1. veljače 2013.« zamjenjuje se datumom: »1. lipnja 2013.«

II.

U dijelu VI. točki 2. stavku 2. riječ: »izmeta« briše se.

III.

U dijelu IX. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od stavka 1. ovoga dijela, uzorkovanje uginulih goveda u skladu sa podstavkom (c) stavka 1. točke 17. dijela III. te ovaca i koza u skladu sa podstavkom (b) stavka 1. točke 18. dijela III. na sabiralištima i objektima za preradu nusproizvoda Kategorije 1 (lešina), provode službeni veterinari ili veterinarski inspektori određeni za navedeno uzorkovanje od Uprave.«

IV.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/69

Urbroj: 525-10/0547-13-1

Zagreb, 12. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.