Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 49/2013 (26.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

975

Na osnovi članka 15. stavke 4. i članka 19. stavke 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj: 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 32. sjednici održanoj 24. travnja 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 38/12.) u članku 3., u tablici »DTP »NULTE« razine_ KURATIVA _ sve osigurane osobe« podaci pod šifrom DM002 mijenjaju se i glase:

»

DM002

Pregled bolesnika (prvi)**

«

Ispod tablice upisuje se oznaka: »**« sa sljedećim podacima:

»** može se obračunati 1x godišnje«.

U tablici »DTP I. razine_PREVENTIVE_osigurane osobe starije od 18. godine« podaci pod šifrom DM204 mijenjaju se i glase:

»

DM204

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno) *

«

U tablici »DTP I. razine_KURATIVA_djeca do 18. godine« podaci pod šifrom DM336 mijenjaju se i glase:

»

DM336

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 15. godine starosti

«

U tablici »DTP I. razine_KURATIVA_sve osigurane osobe« podaci pod šifrom DM435 mijenjaju se i glase:

»

DM435

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)

«

Ispod tablice dodaje se tekst koji glasi:

»Standardni materijal:

– amalgamski ispun u području premolara i molara

– kompozitni ispuni u interkaninom sektoru 3-3

– fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 18 godina«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. Popis dentalnih pomagala i Popis ortodontskih naprava se mijenjaju i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovog Pravilnika ostvari pravo na dentalno pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari ili izgubi dentalno pomagalo gubi pravo na popravak pomagala, te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno dentalno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/123

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 24. travnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

DENTALNA POMAGALA

Red br.

Šifra pomagala

NAZIV POMAGALA I POPRAVKA POMAGALA

Pomagalo propisuje

Pomagalo odobrava

Količina odobrenog pomagala po čeljusti prema dobi osigurane osobe

Jedinica mjere pomagala

Rok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (članak 15. i 82. Pravilnika)

Dužina jamstvenog roka u mjesecima

Jedinična vrijednost pomagala izražena u bodovima za rad doktora dentalne medicine

Jedinična vrijednost pomagala izražena u bodovima za rad dentalnog tehničara

Jedinična vrijednost rada u bodovima (10+11)

Vrijednost materijala u kn

Medicinska indikacija/uvjeti za ostvarivanje prava na pomagalo

I

II

III

I

II

III

do 18. god.

iznad 18 do 65 god.

iznad 65 god.

do 18. god.

iznad 18 do 65 god.

iznad 65 god.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

52332

Lijevana nadogradnja

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

2

2

2

kom.

trajno

trajno

trajno

trajno

21,19

3,40

24,59

11,42

Do 18. i iznad 65. godine, ako je razorena kruna zuba a korjen zuba s nadogradnjom može poslužiti kao nosač krunice ili nosač retencijske veze pomične proteze, - od 18. do 65. godine ako krunica služi kao nosač retencijske veze pomične proteze

2

52342

Fasetirana krunica

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

2

2

2

kom.

4 god.

5 god.

5 god.

16

27,34

20,16

47,50

67,76

Za sjekutiće, očnjake i pretkutnjake kod osiguranika do 18. i iznad 65. godine kao samostalna krunica ili kao nosač retencijske veze pomične proteze, a od 18. do 65. godine isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze

3

52344

Potpuna krunica od kovine

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

2

2

2

kom.

4 god.

5 god.

5 god.

16

23,47

16,38

39,85

54,99

Krunica u potpunosti izrađena od metala. Izrađuje se u području kutnjaka kod osiguranika do 18. i iznad 65. godine kao samostalna krunica ili kao nosač retencijske veze pomične proteze, a od 18. do 65. godine isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze

4

52359

Modificirana fasetirana krunica

Doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

2

2

kom.

 

5 god.

5 god.

16

34,08

26,28

60,36

81,31

Indicirana pri izradi kombiniranih fiksno-mobilnih radova s metalnom lijevanom protezom. Izrađuje se na zubima nosačima retencijske veze pomične proteze u vidljivom segmentu gornje i donje čeljusti na sjekutićima, očnjacima i predkutnjacima. Krunicu izrađuje specijalist stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama i doktor stomatolog specijalist stomatološke protetike u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.

5

52369

Modificirana krunica jednodjelna lijevana

Doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

2

2

kom.

 

5 god.

5 god.

16

29,82

24,82

54,64

61,23

Indicirana pri izradi kombiniranih fiksno-mobilnih radova s metalnom lijevanom protezom. Izrađuje se na zubima nosačima retencijske veze pomične proteze u području kutnjaka gornje i donje čeljusti. Krunicu izrađuje specijalist stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama i doktor stomatolog specijalist stomatološke protetike u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.

6

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

3 god.

4 god.

4 god.

12

57,05

50,40

107,45

169,34

Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti do 10 elemenata

7

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

3 god.

4 god.

4 god.

12

57,05

59,22

116,27

198,91

Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti, kada nedostaje više od 10 elemenata

8

93003

Akrilatna (djelomična) proteza do 4 elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

 

1

1

1

kom.

2 god.

3 god.

3 god.

8

29,34

25,20

54,54

84,67

Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti do 4 elemenata

9

93006

Djelomična metalna lijevana proteza

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

kom.

 

5 god.

5 god.

16

74,55

62,78 viši tehničar, 39,06 srednji tehničar

176,39

482,50

Zubna proteza čija je baza izrađena iz metala, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti

10

93007

Totalna zubna proteza s metalnom bazom

Doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

kom.

 

5 god.

5 god.

16

76,68

62,78 viši tehničar, 50,40 srednji tehničar

189,86

499,43

Zubna proteza s metalnom bazom u potpuno bezuboj čeljusti. Indikacija su vlastiti zubi u suprotnoj čeljusti, visoki žvačni tlak te alergija na akrilat. Protezu izrađuje specijalist stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama i doktor stomatolog specijalist stomatološke protetike u polivalentnoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.

11

93008

Totalna proteza - akrilatna

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

kom.

 

5 god.

5 god.

16

76,68

58,40

135,08

169,01

Zubna proteza izrađena iz akrilata kod totalne bezubosti gornje i donje čeljusti. U disgnatim međučeljusnim odnosima i kod negativnih grebena indicirana je izrada totalne zubne proteze po specijalistu stomatološke protetike

12

52381

Fiksna udlaga

Doktor specijalist stomatološke protetike, specijalist oralni kirurg ili specijalist paradontolog

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

1 god.

1 god.

1 god.

6

25,56

7,30

32,86

18,77

Indicirana je kod prijeloma čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti, prilikom zračenja u području čeljusti za zaštitu zubi, te za stabilizaciju zuba kod uznapredovale parodontopatije.

13

52383

Nagrizna udlaga (tijekom terapije)

Doktor specijalist stomatološke protetike ili specijalist oralne kirurgije

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

1 god.

1 god.

1 god.

6

10,65

8,03

18,68

18,77

Indicirana je kod subluksacije i luksacije diskus temporomandibularnog zgloba. Odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja stomatognatog sustava

14

93010

Akrilatna grizna ploča (tijekom terapije)

Doktor specijalist stomatološke protetike ili specijalist oralne kirurgije

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

kom.

1 god.

1 god.

1 god.

6

76,68

18,98

95,66

54,02

Indicirana je kod inicijalne protetske terapije u terapijskom postupku liječenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremećaji okluzije, funkcije čeljusnog zgloba i žvačnih mišića), kod vestibuloplastike, kod terapije otvorenog sinusa.

15

85610

Epiteza

Doktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgije

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

1

1

1

kom.

3 god.

3 god.

3 god.

12

85,20

29,20

114,40

71,00

Izrada proteze lica i oka nakon opsežnih resekcija gornje čeljusti i egzenteracije orbite.

16

85625

Opturator

Doktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgije

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

1

1

1

kom.

3 god.

3 god.

3 god.

12

25,56

13,14

38,70

28,24

Izrađuje se nakon marsupijalizacije ciste donje čeljusti, te kao nepčani opturator ili usna oliva.

17

85626

Resekcijska proteza

Doktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgije

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije

1

1

1

kom.

3 god.

3 god.

3 god.

12

115,02

209,84

324,86

226,71

Izrađuje se kao imedijatno, privremeno ili definitivno pomagalo nakon suptotalne resekcije gornje čeljusti, te kao definitivna proteza nakon resekcije tumora donje usne šupljine.

18

93014

Podlaganje proteze

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

 

1

1

popravak

 

1 god.

1 god.

 

11,41

10,08

21,49

33,82

Popravak proteze (totalne ili djelomične) u slučaju gubitka stabilnog ležaja proteze.

19

93080

Reparatura proteze (prijelom i 1 element)

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

popravak

1 god.

1 god.

1 god.

 

4,23

6,80

11,03

22,85

Popravak proteze kod loma ili ugradnje 1 zuba ili 1 kvačice

20

93081

Reparatura proteze s 2 ili više elemenata

Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike

Ovlašteni radnik Zavoda

1

1

1

popravak

1 god.

1 god.

1 god.

 

6,50

12,60

19,10

42,34

Popravak proteze kod loma ili ugradnje 2 ili više zuba ili kvačica

49 26.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja