Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

NN 49/2013 (26.4.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

976

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 32. sjednici održanoj 24. travnja 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (»Narodne novine« broj 88/10., 1/11., 16/11. – ispravak, 87/11. i 38/13.) u članku 6. stavku 1. tablici 1. »Stupanj zahtjevnosti zdravstvene njege«, pod rednim brojem 1., u stupcu: »Opis postupka« iza zagrade briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi: »uz provjeru vitalnih znakova.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/13-01/125

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 24. travnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.