Ispravak Vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12.) koje je objavljeno u "Narodnim novinama" br. 46 od 17. travnja 2013.

NN 49/2013 (26.4.2013.), Ispravak Vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12.) koje je objavljeno u "Narodnim novinama" br. 46 od 17. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

983

Nakon izvršenog uvida u tekst Vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 33/12.) objavljenog u »Narodnim novinama« br. 46 od 17. travnja 2013. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 120. STAVKA 2. I 4. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (»NARODNE NOVINE«, BR. 33/12.) KOJE JE OBJAVLJENO U »NARODNIM NOVINAMA« BR. 46 OD 17. TRAVNJA 2013.

U tekstu Vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 33/12.) objavljenog u »Narodnim novinama« br. 46 od 17. travnja 2013., iza riječi: »obavlja« dodaje se riječ: »sam«, a iza riječi: »Republike Hrvatske« stavlja se točka i preostali tekst briše se.

Obrazloženje

Uvidom u tekst navedenog Vjerodostojnog tumačenja uočena je pogreška u prijepisu na način da je ostavljen nepotrebni tekst koji bi mogao dovesti u dvojbu samo tumačenje, a taj dio nije ni bio dvojben.

Imajući u vidu sadržaj navedenih odredbi i činjenicu da je Republika Hrvatska osnivač centara za socijalnu skrb u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, nedvojbeno je da ministar sam imenuje predstavnike osnivača u njihovo upravno vijeće.

Također nije dvojbeno niti je sporno da predstavnika jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba imenuje također ministar, a na prijedlog upravnog tijela nadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.

Klasa: 021-12/13-05/02-01

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v.r.

49 26.04.2013 Ispravak Vjerodostojnog tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12.) koje je objavljeno u "Narodnim novinama" br. 46 od 17. travnja 2013.