Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN 51/2013 (30.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1023

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu označavanja eksplozivnih tvari (»Narodne novine« br. 122/12), u članku 3. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Ministarstvo unutarnjih poslova, kao nadležno tijelo Republike Hrvatske, rješenjem će dodijeliti troznamenkastu oznaku proizvodnom pogonu iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka.«.

Članak 2.

»Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Eksplozivne tvari moraju biti označene oznakom CE o sukladnosti eksplozivne tvari s tehničkim propisima, osim pirotehničkih sredstava koja su stavljena u promet bez oznake CE na teritoriju Republike Hrvatske, prije 1. srpnja 2013. godine.

Uz CE oznaku sukladnosti eksplozivne tvari moraju biti označene identifikacijskom oznakom ovlaštenog tijela koje je ispitalo sukladnost eksplozivne tvari provedbom jedne od radnji ispitivanja (modul C, D, E, F i G).

Oznaka CE mora biti utisnuta na vidljivom mjestu, lako čitljiva, neizbrisiva, i to na samoj eksplozivnoj tvari, ili ukoliko to nije moguće, može stajati i na natpisu utisnutom na eksplozivnoj tvari.

Oznaka CE može se staviti i na ambalažu ukoliko se ne može utisnuti na način iz stavka 1. ovoga članka, a etiketa na kojoj se nalazi oznaka mora biti izvedena tako da se ne može ponovo upotrijebiti.

Na eksplozivne tvari se ne smiju utisnuti oznake i natpisi koji bi mogli dovesti do zablude u pogledu značenja i načina pisanja oznake CE, a sve druge oznake mogu se utisnuti na eksplozivnu tvar pod uvjetom da njima nije umanjena uočljivost i čitkost CE oznake sukladnosti.

Izgled CE oznake sukladnosti propisan je u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Pirotehnička sredstva koja su stavljena u promet na teritoriju Republike Hrvatske prije 1. srpnja 2013. godine, mogu biti u prometu bez oznake CE najkasnije do 4. srpnja 2017. godine.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. ovog Pravilnika kojom se mijenja odredba članka 4. Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari (»Narodne novine« br. 122/12), a koja stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Broj: 511-01-152-28036-2013

Zagreb, 19. travnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.