Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

NN 51/2013 (30.4.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1024

Na temelju članka 87. stavka 6. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MONITORINGU ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Prijenos propisa Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla (SL L 125, 23. 5. 1996), kako je izmijenjena i dopunjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 806/2003 od 14. travnja 2003. o prilagodbi odredaba Odluke 1999/468/EZ koje se odnose na odbore za pomoć Komisiji u obavljanju njezinih provedbenih ovlasti utvrđenih u instrumentima Vijeća usvojenih u skladu s postupkom savjetovanja (kvalificirana većina) (SL L 122, 16. 5. 2003.),

– Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.),

– Direktivom Vijeća 2006/104/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih Direktiva u području poljoprivrede (veterinarsko i fitosanitarno zakonodavstvo), zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20. 12. 2006.),

– Uredbom (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o prilagodbi niza instrumenata koji su predmet postupka iz članka 251. Ugovora koji se odnosi na Odluku Vijeća 1999/468/EZ s obzirom na regulatorne postupke s kontrolom – Prilagodba regulatornim postupkom s kontrolom – Četvrti dio (SL L 188, 18. 7. 2009.)«.

Članak 2.

U članku 2. točka (b) mijenja se i glasi:

»(b) nedopuštena primjena – primjena neodobrenih tvari ili proizvoda ili primjena tvari i proizvoda koji su prema zakonodavstvu Europske unije odobreni za stavljanje u promet, ali za namjenu ili pod drugim uvjetima koji nisu u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili nacionalnim zakonodavstvom;«.

U točki (d) riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede«.

U točki (g) riječi: »posebnim propisom« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[1]3«.

Članak 3.

U članku 3. ispred riječi: »proizvoda« dodaje se riječ: »primarne«.

Članak 4.

U članku 7. alineja četvrta mijenja se i glasi:

»– najveće dopuštene količine rezidua odobrenih tvari u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 37/2010[2]4 te odredbama Uredbe (EZ) br. 396/2005[3]5,«.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»1) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji na pregled Plan radi utvrđivanja udovoljavanja zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom. Ukoliko Plan udovoljava propisanim zahtjevima prihvaća se.

2) Ukoliko nakon prihvaćanja Plana na području Republike Hrvatske ili u regiji dođe do promjena, a koje utječu na Plan, ili su utvrđene nakon postupanja u skladu s člancima 16. i 17. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo ili Europska komisija samoinicjativno zahtjeva izmjene Plana. Izmjene Plana moraju udovoljavati zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

3) Nadležno tijelo ukoliko zaprimi prijedlog promjene Plana drugih država članica Europske unije od Europske komisije dužno je odgovoriti u roku od 10 radnih dana. Ukoliko se nadležno tijelo ne očituje, prijedlog se smatra prihvaćenim. Europska komisija odmah obavještava nadležno tijelo i druge države članice o odobrenim izmjena. Ako se na dostavljene izmjene Plana iznesu primjedbe, odluku o izmjenama Plana donosi Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

4) Nadležno tijelo svakih šest mjeseci obavještava Europsku komisiju i države članice u Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja o provedbi Plana. Svake godine, najkasnije do 31. ožujka nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji izvješće o rezultatima provedbe Plana i poduzetim mjerama. Nadležno tijelo objavljuje rezultate provedbe Plana.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. točki 1. riječi: »posebnim propisom« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)6«.[4]

U stavku 2. alineji prvoj iza riječi: »lancu« dodaju se riječi: »i čija se primjena kontrolira tijekom provođenja službenih kontrola«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 2. riječi: »primjene lijeka« zamjenjuje se riječima: »propisanog ili primijenjenog liječenja«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Posjednik mora upisati u evidenciju, koja može biti registar u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 30/09, 73/09, 14/10, 146/10 i 32/11)[5]6.a, datum i vrstu primijenjenog liječenja te mora voditi računa o razdoblju karencije i čuvati recepte najmanje 5 godina.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. točka (b) mijenja se i glasi:

»(b) gdje se na temelju činjenica nakon provedenog postupka utvrdi nedopušteno liječenje, ili utvrdi da su korištene zabranjene odnosno nedopuštene tvari ili proizvodi, ili gdje postoje razlozi za sumnju da su korištene nedopuštene tvari ili proizvodi, provesti ili narediti:

– kontrole, bez prethodne najave, na mjestu farme podrijetla, držanja ili otpreme, a posebno u cilju otkrivanja nedopuštene primjene, posebno tragova implantata. Takve kontrole mogu uključivati uzimanje službenih uzoraka tjelesnih tekućina od nekoliko odabranih životinja;

– provesti pregled radi otkrivanja zabranjenih tvari odnosno nedopuštenih tvari ili proizvoda na farmama gdje se životinje uzgajaju, drže ili tove, uključujući i gospodarstva koja su administrativno povezana s takvim farmama, ili na farmama podrijetla ili otpreme životinja. U tu svrhu obavezno je uzimanje službenih uzoraka vode za piće i hrane za životinje;

– uzimati uzorke hrane za životinje i vode za piće namijenjene životinjama na farmi podrijetla ili otpreme životinja, a u slučaju životinja iz akvakulture i uzoraka vode iz koje se love;

– provesti kontrole predviđene člankom 11. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika;

– sve druge kontrole koje su potrebne u svrhu utvrđivanja podrijetla nedopuštenih tvari ili proizvoda ili tretiranih životinja;«.

Članak 9.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Popis referentnih laboratorija Europske unije naveden je u Uredbi (EZ) br. 882/20047.«.[6]

Članak 10.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»1) Službeni uzorci moraju se uzimati u skladu s Dodacima III. i IV. ovoga Pravilnika radi analiziranja u ovlaštenim laboratorijima.

2) Rutinske i referentne metode analize službenih uzoraka propisuju se u skladu s utvrđenim postupkom Europske komisije.«.

3) U slučaju izdavanja odobrenja za stavljanje VMP u promet, kada je VMP namijenjen za vrste životinja koje se koriste za proizvodnju mesa, čiji proizvodi su namijenjeni prehrani ljudi, nadležno tijelo postupa u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009[7].a.«.

4) U slučaju tvari iz skupine A Dodatka I. ovoga Pravilnika, svaki pozitivni nalaz dobiven primjenom rutinske, a ne referentne metode, mora biti potvrđen od strane ovlaštenoga laboratorija primjenom referentne odnosno potvrdne metode.

5) Za svaku tvar, u slučaju osporavanja nalaza na temelju proturječnih analiza, nalaze mora potvrditi nacionalni referentni laboratorij određen za tu tvar.

6) Trošak potvrdne analize iz stavka 4. ovoga članka snosi onaj koji osporava analizu.

7) Kada je analizom službenoga uzorka otkriveno nedopušteno liječenje, ovlaštena osoba postupa u skladu s odredbama članaka 16. – 19. i Poglavlja V. ovoga Pravilnika.

8) Kada su analizom službenoga uzorka otkrivene rezidue odobrenih tvari ili kontaminanata u količinama većim od najviše dopuštenih, ovlaštena osoba postupa u skladu s odredbama članaka 18. i 19. ovoga Pravilnika.

9) Kada se analize provode na životinjama ili proizvodima životinjskog podrijetla iz neke druge države članice Europske unije nadležno tijelo države članice podrijetla primjenjuje članak 16. stavak 2. i članke 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika i mjere iz Poglavlja V ovoga Pravilnika na gospodarstvu podrijetla, ili objektu podrijetla ili otpreme, a na zahtjev nadležnog tijela koje je provelo analize.

10) Kada se analize odnose na životinje ili proizvode uvezene iz treće zemlje nadležno tijelo koje je provelo pretrage o navedenom obavještava Europsku komisiju.«.

Članak 11.

U članku 16. ispred riječi: »Životinje« brojka u zagradama: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 12.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa i zootehničkih mjera (»Narodne novine«, broj 68/09)[8]8.

2) Ako nadležno tijelo drži da država članica Europske unije ne provodi ili je prestala provoditi kontrole propisane odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo obavještava nadležno tijelo odnosne države članice. U tom slučaju obaviještena država članica mora poduzeti mjere u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Pravilnika, te u najkraćem roku obavijestiti nadležno tijelo o poduzetom i razlozima za poduzimanje mjera.

3) Ako nadležno tijelo drži da država članica Europske unije ne poduzima ili poduzima neodgovarajuće mjere, zajedno s državom članicom nastoji riješiti spor. Rješenje može uključivati i kontrole na licu mjesta.

4) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o sporu i postignutom rješenju.

5) U slučaju nemogućnosti postizanja rješenja angažira se stručnjak Europske komisije. Dok čekaju prijedlog rješenja o sporu nadležno tijelo može obavljati preglede na proizvodima koji dolaze iz objekata ili gospodarstava iz države članice Europske unije na koju se spor odnosi, a ako je nalaz pozitivan, poduzima mjere u skladu s propisanim Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/09)[9]9.

6) U skladu s mišljenjem stručnjaka o sporu poduzimaju se primjerene mjere u skladu s utvrđenim postupkom Europske komisije. Mjere se mogu izmijeniti u skladu s istim postupkom nakon donošenja novog mišljenja u roku 15 dana.«.

Članak 13.

U članku 21. ispred riječi: »Veterinarski« dodaje se u zagradama brojka: »1«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nadležno tijelo na temelju rezultata verifikacije iz stavka 1. ovoga članka poduzima potrebne mjere i o poduzetim mjerama obavještava Europsku komisiju. Kada Europska komisija smatra da su poduzete mjere nedovoljne, nakon konzultacije s nadležnim tijelom i uzimajući u obzir da su mjere nužne radi zaštite javnog zdravlja, poduzima odgovarajuće mjere u skladu s postupkom Europske komisije.«.

Članak 14.

U članku 23. stavku 2. riječi: »Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06)« zamjenjuju se riječima: »odredbama Uredbe (EZ) br. 1069/2009[10] i Uredbe (EU) br. 142/2011[11].«.

Članak 15.

U članku 24. stavku 1. točki 1. podtočki (c) riječi: »Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06)« zamjenjuju se riječima: »odredbama Uredbe (EZ) br. 1069/200910 i Uredbe (EU) br. 142/201111.«.

Članak 16.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»1) Nadležno tijelo odobrava uvoz iz trećih zemalja životinja ili proizvoda u Republiku Hrvatsku ukoliko se te zemlje nalaze na popisu trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u Europsku uniju (u daljnjem tekstu: popis). Treće zemlje se stavljaju na popis ukoliko provode Plan za praćenje skupina rezidua i tvari navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

2) Plan mora udovoljavati najmanje zahtjevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika, posebno odredbama iz članaka 4. i 7. ovoga Pravilnika te odredbama Naredbe o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)[12]13.

3) Stavljanje treće zemlje na popis iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je zakonodavstvom Europske unije. Na zahtjev države članice Europske unije ili prijedlog Europske komisije uključivanje treće zemlje na popis može se suspendirati ako ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka ili se suspendira njezin status na predlisti (engl. pre-listing). Na predlisti se nalazi treća zemlja koja želi izvoziti u Europsku uniju, te koju Europska komisija kontrolira određeno vremensko razdoblje prije stavljanja te zemlje na popis.

4) Nadležno tijelo svake godine obavještava Europsku komisiju o rezultatima pregleda na rezidue obavljenima na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla uvezenima iz trećih zemalja u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08, 153/09 i 144/11)[13]14 i Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08, 154/09, 28/10 i 50/11)[14]15.«.

Članak 17.

U članku 29. dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 4. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Kada se pregledima propisanima Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08, 153/09 i 144/11)14 utvrde rezidue u količini većoj od dopuštene tada se moraju obaviti pregledi u skladu s stavkom 1. alinejom drugom ovoga članka.«.

Članak 18.

U Dodatku III. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Svi uzorci moraju biti ciljani u skladu sa zahtjevima ciljanog uzorkovanja iz članka 15. ovoga Pravilnika, osim ako nadležno tijelo kod predstavljanja Plana Europskoj komisiji može obrazložiti uzorkovanje na temelju slučajnog odabira.«.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/12-01/198

Urbroj: 525-10/0271-13-2

Zagreb, 3. travnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

[1]3 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta (SL L 224, 18. 8. 1990.).

[2]4 Uredba Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. godine o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla koja je zamijenila odredbe Uredbe (EEZ) br. 2377/90 od 26. lipnja 1990. koja predviđa postupak Zajednice za određivanje najviših graničnih vrijednosti ostataka lijekova u uporabi u veterinarskoj medicini u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla (SL L 15, 20. 1. 2010.)

[3]5 Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16. 3. 2005.)

[4]6 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta (SL L 224, 18. 8. 1990.).

[5]6.a Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o Zajedničkom kodeksu koji se odnosi na veterinarsko-medicinske pripravke (SL L 311, 28. 11. 2011.).

[6]7 Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.)

[7]7.a Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. koja propisuje procedure Zajednice za uspostavu količine rezidua farmakološki aktivnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, koja ukida Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i dopunjuje Direktivu 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbu (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16. 6. 2009.)

[8]8 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom u cilju ispravne primjene propisa u području veterinarstva i zootehnike (SL L 351, 2. 12. 1989.).

[9]9 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta (SL L 151, 15. 6. 1990.).

[10]10 Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. kojom se propisuju zdravstvena pravila koja se odnose na nusproizvode životinjskog podrijetla i izvedene proizvode koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi i kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.)

[11]11 Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i njihove prerađevine koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici temeljem te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.)

[12]13 Naredbom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene na farmskim životinjama određenih tvari koje imaju hormonski ili tireostatski učinak i beta-agonista te kojom se ukidaju Direktive 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ (SL L 125, 23. 5. 1996.).

[13]14 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30. 1. 1998.).

[14]15 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (SL L 268, 24. 9. 1991.).

51 30.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla 51 30.04.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla