Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

NN 51/2013 (30.4.2013.), Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1025

Na temelju članka 87. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI PRIMJENE ODREĐENIH TVARI HORMONSKOG ILI TIREOSTATSKOG UČINKA I BETA-AGONISTA NA FARMSKIM ŽIVOTINJAMA

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom zabranjuje primjena određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama.

(2) Ovom se Naredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene na farmskim životinjama određenih tvari koje imaju hormonski ili tireostatski učinak i beta-agonista te kojom se ukidaju Direktive 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ (SL L 125, 23. 5. 1996.), kako je izmijenjena i dopunjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Direktivom 2003/74/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene na farmskim životinjama određenih tvari koje imaju hormonski ili tireostatski učinak i beta-agonista (SL L 262, 14. 10. 2003.) i

– Direktivom 2008/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene na farmskim životinjama određenih tvari koje imaju hormonski ili tireostatski učinak i beta-agonista (SL L 318, 28. 11. 2008.).

Članak 2.

(1) Za potrebe ove Naredbe primjenjuju se pojmovi za »meso« i »mesne proizvode« iz Uredbe (EZ) br. 853/2004[1] te za »veterinarsko-medicinske proizvode« (u daljnjem tekstu: VMP) iz Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 84/08)[2].

(2) Uz pojmove iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. »proizvodi akvakulture« – svi proizvodi ribarstva uzgojeni i proizvedeni u kontroliranim uvjetima do stavljanja na tržište kao hrane, uključujući morske ili slatkovodne ribe ili rakove ulovljene u njihovom prirodnom okolišu kao juvenilne koji se drže do postizanja komercijalne veličine za prehranu ljudi. Ribe i rakovi komercijalne veličine ulovljeni u njihovom prirodnom okolišu, koji se održavaju živima u svrhu kasnije prodaje, ne smatraju se proizvodima akvakulture, ukoliko im se za vrijeme njihovog držanja nije pokušalo povećati veličinu ili težinu;

2. »farmske životinje« – domaće životinje vrste goveda, svinje, ovce, koze, domaći kopitari, perad i kunići, te divlje životinje navedenih vrsta i divlji preživači koji se uzgajaju na gospodarstvu;

3. »terapijska primjena« – u skladu s člankom 5. ove Naredbe, primjena odobrene tvari na pojedinoj farmskoj životinji, nakon pregleda veterinara, u svrhu tretiranja kod problema plodnosti (uključujući prekid neželjenog graviditeta) i, u slučaju beta-agonista za indukciju kontrakcija glatkih mišića maternice (tokolize) u krava kod teljenja kao i za tretiranje respiratornih problema, podotrohleitisa i laminitisa i induciranje tokolize kod kopitara;

4. »zootehnička primjena« – primjena:

– na pojedinoj farmskoj životinji bilo koje tvari koja je odobrena u skladu s člankom 6. ove Naredbe, u svrhu sinkronizacije estrusa i pripreme davateljice i primateljice za implantaciju embrija, nakon pregleda životinje od strane veterinara ili, u skladu s člankom 6. stavkom 2. ove Naredbe, pod odgovornošću veterinara;

– kod akvatičnih životinja, kada se u svrhu promjene spola skupini rasplodnih životinja daje proizvod izdan na veterinarski recept i pod odgovornošću veterinara;

5. »nedopuštena primjena« – primjena neodobrenih tvari ili proizvoda, ili primjena tvari i proizvoda koji su sukladno propisima o VMP odobreni za stavljanje u promet, ali za namjenu ili pod drugim uvjetima koji nisu u skladu s propisima o VMP;

6. »nadležno tijelo« – Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava nadležna za poslove veterinarstva.

Članak 3.

Zabranjeno je stavljanje u promet tvari iz Dodatka I. ove Naredbe za primjenu na svakoj životinji od koje su proizvodi i meso namijenjeni prehrani ljudi, osim ako su primijenjeni u skladu s člankom 5. stavcima 2., 3., 4., 5. i 6 . ove Naredbe.

Članak 4.

(1) Zabranjeno je tvari iz Dodatka I. i privremeno je zabranjeno tvari iz Dodatka II. ove Naredbe na bilo koji način primjenjivati na farmskim životinjama ili akvatičnim životinjama.

(2) Zabranjeno je tvari iz Dodatka I. i privremeno je zabranjeno tvari iz Dodatka II. ove Naredbe:

(a) držati na gospodarstvu životinja navedenih u točki (a) ovoga članka, osim ako su pod službenom kontrolom, koji sadrže tvari navedene u Dodatku I. i Dodatku II. ove Naredbe, ili kod kojih je utvrđena prisutnost tih tvari, osim ako se može dokazati da su te životinje bile tretirane u skladu s člancima 5. i 6. ove Naredbe i

(b) stavljati na tržište ili klati farmske životinje za prehranu ljudi, koji sadrže tvari navedene u Dodatku I. i Dodatku II. ove Naredbe, ili kod kojih je utvrđena prisutnost tih tvari, osim ako se može dokazati da su te životinje bile tretirane u skladu s člancima 5. i 6. ove Naredbe.

(3) Zabranjeno je tvari iz Dodatka I. i privremeno je zabranjeno tvari iz Dodatka II. ove Naredbe stavljati na tržište akvatične životinje na kojima su primijenjene navedene tvari i prerađene proizvoda dobivenih od tih životinja, u svrhu prehrane ljudi.

(4) Zabranjeno je tvari iz Dodatka I. i privremeno je zabranjeno tvari iz Dodatka II. ove Naredbe stavljati na tržište mesa od životinja iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Zabranjeno je tvari iz Dodatka I. i privremeno je zabranjeno tvari iz Dodatka II. ove Naredbe prerađivati meso iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 3. i 4. ove Naredbe, dozvoljena je primjena u terapijske svrhe na farmskim životinjama testosterona, progesterona i njihovih derivata koji se odmah nakon primjene na mjestu apliciranja apsorbiraju i hidroliziraju. Veterinarsko-medicinski proizvodi koji se koriste u terapijske svrhe moraju udovoljavati zahtjevima za stavljanje u promet u skladu s odredbama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Na farmskim životinjama koje moraju biti vidljivo, odnosno posebno označene navedene proizvode primjenjuju samo veterinari u obliku injekcija ili kod terapije poremećaja jajnika u obliku vaginalnih spirala, ali ne i u obliku implantata.

(2) Evidenciju tretmana posebno označenih životinja mora voditi odgovorni veterinar. Evidencija mora biti dostupna na zahtjev nadležnog tijela, a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– vrstu tretmana (terapijska ili zootehnička primjena),

– vrstu odobrenog proizvoda,

– datum tretmana,

– podatke o identitetu tretiranih životinja.

(3) Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 3. i 4. ove Naredbe, dozvoljena je primjena u terapijske svrhe odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda koji sadrže:

(a) alil-trenbolon, za peroralnu primjenu ili beta-agoniste za primjenu na kopitarima, pod uvjetom da se primjenjuju u skladu s uputama proizvođača;

(b) beta-agoniste, u obliku injekcija za poticanje tokolize u krava za vrijeme teljenja.

(4) Tvari iz stavka 3. ovoga članka mora primjenjivati veterinar, a veterinarsko-medicinski proizvodi iz stavka 3. točke (a) ovoga članka mogu se primijeniti na neposrednu odgovornost veterinara. Veterinar mora voditi evidenciju o primjeni proizvoda iz stavka 3. ovoga članka, a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(5) Posjednicima životinja zabranjeno je držanje veterinarsko-medicinskih proizvoda koji sadrže beta-agoniste, a koji se mogu koristiti za poticanje tokolize.

(6) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 3. točke (b) ovoga članka, zabranjena je terapijska primjena na životinjama koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje, uključujući i rasplodne životinje na kraju njihovog reproduktivnog života.

Članak 6.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. i članka 4. stavka 1. ove Naredbe, dozvoljena je zootehnička primjena na farmskim životinjama veterinarsko-medicinskih proizvoda koji imaju estrogeni (osim 17ß-estradiola i njegovih esterima srodnih derivata), androgeni ili gestageni učinak i koji su odobreni u skladu sa Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Navedene veterinarsko-medicinske proizvode mora primjenjivati samo veterinar, na farmskim životinjama koje moraju biti vidljivo, odnosno posebno označene. Veterinar odgovoran za terapiju mora voditi evidenciju o njihovoj primjeni u skladu s člankom 5. stavkom 2. ove Naredbe.

(2) Sinkronizaciju estrusa i pripremu davateljice i primateljice za implantaciju embrija mogu obavljati i druge osobe pod neposrednom odgovornošću veterinara.

(3) U svrhu promjene spola na ribama iz akvakulture u prva tri mjeseca života, mogu se primjenjivati veterinarsko-medicinski proizvodi androgenog učinka odobreni u skladu sa Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

(4) U slučajevima navedenim u ovom članku, veterinar mora propisati neponovljivi recept (engl. »non-renewable«), u kojem točno navodi svrhu, način primjene i količinu proizvoda te vodi evidenciju o tako propisanim proizvodima. Neponovljivi recept mora se priložiti i čuvati u evidenciji o liječenju na farmi.

(5) Zabranjena je zootehnička primjena na životinjama koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje uključujući i rasplodne životinje koje se tove na kraju njihovog reproduktivnog života.

Članak 7.

(1) Hormonski proizvodi i beta-agonisti čija je primjena dozvoljena kod farmskih životinja u skladu s člancima 5. i 6. ove Naredbe moraju udovoljavati zahtjevima propisanim odredbama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbu stavka 1. ovog članka, nije dozvoljena primjena sljedećih proizvoda:

1. hormonskih proizvoda:

(a) koji djeluju kao depo-proizvodi;

(b) čije je razdoblje karencije dulje od 15 dana od prestanka primjene;

(c) proizvoda:

– koji su bili dozvoljeni prije stupanja na snagu Uredbe (EZ) br 726/2004[3];

– za koje nisu poznati uvjeti primjene;

– za koje ne postoji ni oprema ni reagensi za analitičke metode koje se koriste za dokazivanje prisutnosti rezidua u količinama većim od dozvoljenih;

2. veterinarsko-medicinskih proizvoda koji sadrže beta-agoniste čije je razdoblje karencije dulje od 28 dana od posljednje primjene.

Članak 8.

(1) U svrhu trgovine mogu se stavljati u promet životinje za uzgoj i rasplodne životinja na kraju njihovog reproduktivnog života, koje su tijekom tog razdoblja bile podvrgnute liječenju sukladno člancima 5. i 6. ove Naredbe te označiti oznakom zdravstvene ispravnosti meso takvih životinja ukoliko je udovoljeno odredbama iz članaka 5. i 6. ove Naredbe te ukoliko je poštivan propisani period karencije naveden u odobrenju za stavljanje u promet.

(2) Prije isteka razdoblja karencije dozvoljeno je stavljanje na tržište visoko vrijednih konja, a posebno trkaćih konja, konja za natjecanja, konja u cirkusu, konja namijenjenih za čistokrvni uzgoj ili za izložbe, uključujući registrirane kopitare, na kojima su primjenjivani veterinarsko-medicinski proizvodi koji sadrže alil-trenbolon ili beta-agoniste u svrhu koja je propisana člankom 5. ove Naredbe, pod uvjetom da su ispunjeni propisani zahtjevi za primjenu veterinarsko-medicinskih proizvoda, te uz uvjet da su u certifikatu ili putovnici koja prati životinju navedeni datum i vrsta tretmana.

(3) Meso ili proizvodi od životinja na kojima su primjenjivane tvari u skladu s odredbama ove Naredbe, s estrogenim, androgenim ili gestagenim djelovanjem ili beta-agonisti ne smiju se stavljati na tržište za prehranu ljudi, osim ako su predmetne životinje bile tretirane veterinarsko-medicinskim proizvodima koji udovoljavaju zahtjevima iz članka 7. ove Naredbe i ako se dokaže da se prije klanja životinja pridržavalo propisanog razdoblja karencije.

Članak 9.

Nadležno tijelo mora osigurati sljedeće:

(1) U slučaju uvoza, proizvodnje, skladištenja, distribucije, prodaje i primjene tvari navedenih u člancima 3. i 4. ove Naredbe, njihovo posjedovanje dopušteno je jedino ovlaštenim osobama u skladu s Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

(2) Osim kontrola određenih važećim propisima koji se odnose na stavljanje u promet raznih proizvoda na koje se odnosi ova Naredba, nadležno tijelo, bez prethodne najave, provodi službene kontrole propisane člankom 11. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08)[4] radi utvrđivanja:

(a) posjedovanja ili prisutnosti tvari ili proizvoda koji su zabranjeni u skladu s člancima 3. i 4. ove Naredbe, namijenjenih primjeni na životinjama u svrhu tova;

(b) nedopuštene primjene na životinjama;

(c) nemogućnosti dokazivanja pridržavanja propisanog razdoblja karencije iz članka 7. ove Naredbe;

(d) nemogućnosti dokazivanja pridržavanja propisanih ograničenja primjene određenih tvari ili proizvoda navedenih u člancima 5. i 6. ove Naredbe.

(3) U skladu s Dodacima III. i IV. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla, provode se ispitivanja na prisutnost:

(a) tvari iz stavka 1. ovoga članka na svim mjestima gdje se životinje uzgajaju ili drže, provodi se u životinjama i u vodi za piće namijenjenoj životinjama;

(b) rezidua tvari iz stavka 1. ovoga članka u živim životinjama, njihovim izlučevinama, tjelesnim tekućinama, u tkivima i proizvodima od navedenih životinja.

(4) U slučaju kad se provedenim kontrolama i ispitivanjima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka utvrdi:

(a) prisutnost tvari ili proizvoda čija je primjena ili posjedovanje zabranjeno, ili prisutnost rezidua tvari čija primjena je nedopuštena, takve tvari ili proizvodi će se oduzeti, a tako tretirane životinje ili njihovo meso stavit će se pod službeni nadzor dok se ne primjene ogovarajuće mjere;

(b) u slučaju kada zahtjevi iz stavka 2. točke (b) i (c) ovoga članka nisu ispunjeni, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere ovisno o težini utvrđene nesukladnosti.

Članak 10.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, subjekti koji kupuju ili proizvode tvari koje imaju tireostatski, estrogeni, androgeni ili gestageni učinak i beta-agoniste, subjekti koji posjeduju odobrenje za stavljanje u promet navedenih tvari i subjekti koji kupuju ili od takvih tvari proizvode farmaceutske i veterinarsko-medicinske proizvode moraju voditi evidenciju po kronološkom redu.

(2) Evidencija mora sadržavati proizvedene ili nabavljene količine i one prodane ili korištene za proizvodnju farmaceutskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda i imena/nazive subjekata kojima su te količine prodane ili od kojih su nabavljene.

(3) Evidencija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora biti dostupna nadležnom tijelu na njegov zahtjev, a kada se vodi u elektronskom obliku tada treba biti dostupna u obliku ispisa.

Članak 11.

Ako se na temelju rezultata provedenih kontrola utvrdi da zemlja podrijetla životinja ili njihovih proizvoda ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama ove Naredbe, nadležno tijelo postupa u skladu s Pravilnikom o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa i zootehničkih mjera (»Narodne novine«, broj 68/09)[5].

Članak 12.

(1) Zabranjen je uvoz farmskih životinja ili životinja iz akvakulture ili mesa ili proizvoda od navedenih životinja iz trećih zemalja čiji propisi dozvoljavaju stavljanje u promet i primjenu stilbena, derivata stilbena, njihovih soli i estera ili tireostatskih tvari za primjenu na svim vrstama životinja čiji su proizvodi i meso namijenjeni prehrani ljudi.

(2) Zabranjen je uvoz iz trećih zemalja:

(a) farmskih ili životinja iz akvakulture:

– na kojima su na bilo koji način primijenjeni proizvodi ili tvari iz Dodatka I. Popisa A ove Naredbe;

– na kojima su primijenjene tvari navedene u Dodatku I. Popisu B i Dodatku II. ove Naredbe, osim ukoliko su te tvari primijenjene u skladu s člancima 5., 6. i 8. ove Naredbe i koji mogu dokazati da su se pridržavali međunarodno preporučenog razdoblja karencije;

(b) mesa ili proizvoda dobivenih od životinja čiji je uvoz zabranjen u skladu s točkom (a) ovoga stavka.

(3) Iznimno, dozvoljen je uvoz životinja za rasplod i životinja za rasplod na kraju reproduktivnog života, te mesa takvih životinja iz trećih zemalja, ukoliko se daju jamstva, koja su barem istovjetna jamstvima propisanim u ovoj Naredbi, u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.

(4) Kontrole i pregledi pri uvozu iz trećih zemalja moraju se provoditi u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08, 154/09 i 28/2010 i 50/11)[6] i Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontroli proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08, 153/09 i 144/11)[7].

Članak 13.

U suradnji s Europskom komisijom nadležno tijelo informira posjednike životinja i veterinarske organizacije o potpunoj zabrani estradiola 17 beta kod životinja koje se koriste za proizvodnju hrane.

Članak 14.

Kaznene odredbe za postupanja protivno ovoj Naredbi propisane su Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Članak 15.

Dodaci I. i II. ove Naredbe tiskani su u prilogu i njezin su sastavni dio.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog i tireostatskog učinka i beta-agonista (»Narodne novine«, broj 82/10).

Članak 17.

Ova Naredba stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/197

Urbroj: 525-10/0271-13-2

Zagreb, 25. ožujka 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

Popis zabranjenih tvari:

Popis A: zabranjene tvari

– tireostatske tvari

– stilbeni, derivati stilbena, njihove soli i esteri

– 17β estradiol i njegovi esterima srodni derivati.

Popis B: zabranjene tvari s izuzećem

– beta-agonisti.

DODATAK II.

Popis privremeno zabranjenih tvari:

– tvari koje imaju estrogeno (osim estradiola 17β i njegovi esterima srodni derivati), androgeno ili gestageno djelovanje.

[1]Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

[2]Zakonom su preuzete odredbe Direktive 2001/82EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o Zajedničkom kodeksu koji se odnosi na veterinarsko-medicinske pripravke (SL L 311, 28. 11. 2011.).

[3] Uredba (EZ) br 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o postupcima Zajednice za ovlašćivanje i nadzor medicinskih proizvoda za humanu i veterinarsku upotrebu i kojom se uspostavlja Europska medicinska agencija (SL 136, 30. 4. 2004.)

[4] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktiva Vijeća br. 96/23EZ od 29. travnja 1996. koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla (SL L 125, 23. 5. 1996.).

[5] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom u cilju ispravne primjene propisa u području veterinarstva i zootehnike (SL L 351, 2. 12. 1989.).

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (SL L 268, 24. 9. 1991.).

[7] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30. 1. 1998.).

51 30.04.2013 Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama