Zakon o izmjenama Zakona o obnovi (NN br. 51A)

NN 51/2013 (30.4.2013.), Zakon o izmjenama Zakona o obnovi (NN br. 51A)

16091 16091 16091

HRVATSKI SABOR

1048

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obnovi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/80

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09. i 45/11.) u članku 8. riječi: »(u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Članak 2.

U članku 12. stavku 2. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

U stavku 3. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »stan« zarez i riječi: »te Upravi za područja posebne državne skrbi Ministarstva« brišu se.

Članak 4.

U članku 47. stavku 2. riječi: »Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, ministarstava nadležnih za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo te drugih tijela nadležnih za upravljanje državnom imovinom«.

Članak 5.

U članku 48. stavku 2. riječi: »Ministarstva poljoprivrede i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poljoprivredu«.

Članak 6.

U članku 49. stavku 2. riječi: »Ministarstva poljoprivrede i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poljoprivredu«.

Članak 7.

U članku 50. stavku 3. riječi: »Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvima nadležnima za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt«.

Članak 8.

U članku 59. stavku 1. riječi: »i to« brišu se.

U točki 1. riječi: »Ministarstvo gospodarstva,« brišu se.

U točkama 2. i 3. riječi: »Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,« brišu se.

U točkama 4. i 5. riječi: »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,« brišu se.

U točkama 6. i 7. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,« brišu se.

U točki 8. riječi: »Ministarstvo unutarnjih poslova« zamjenjuju se riječima: »za unutarnje poslove«.

U točki 9. riječi: »Središnji državni ured za upravu,« brišu se.

U točki 10. riječi: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,« brišu se.

U točkama 11. i 12. riječi: »Ministarstvo kulture,« brišu se.

U točkama 13. i 14. riječi: »Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,« brišu se.

U točki 15. riječi: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,« brišu se.

U stavku 2. riječi: »i državne upravne organizacije iz stavka 1. ovog članka« brišu se.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09. i 45/11.) riječi: »Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo«, »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva« odnosno: »Ministarstvo« zamjenjuju se riječima: »Državni ured za stambeno zbrinjavanje«, a riječ: »ministar« riječima: »čelnik Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje«, u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama preuzima od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dio poslova koji se odnose na tehničku realizaciju nabave, obnove i izgradnje stambenih jedinica za potrebe provedbe stambenih programa, u skladu s odredbama ovoga Zakona te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbu o unutarnjem ustrojstvu tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Čelnik tijela iz stavka 1. ovoga članka dužan je uskladiti pravilnik o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2013.

Klasa: 022-03/13-01/67

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.