Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN br. 51A)

NN 51/2013 (30.4.2013.), Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN br. 51A)

16079

HRVATSKI SABOR

1050

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/84

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 71/07., 124/10. i 114/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom 2003/41/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23. 9. 2003.)

– Direktivom 2010/78/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ glede ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15. 12. 2010.).

(2) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje okvir za provedbu Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1094/2010.

(3) Agencija je nadležna za provedbu i nadzor primjene Uredbe (EU) br. 1094/2010.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza točke 30. dodaje se dodaje točka 31. koja glasi:

»31. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (European Insurance and Occupational Pensions Authority – u daljnjem tekstu: EIOPA) – znači Europsko nadzorno tijelo osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010.«.

Članak 3.

U članku 6.a iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedena informacija o državi članici u kojoj mirovinsko društvo obavlja djelatnost.

(3) Informaciju iz stavka 2. ovoga članka Agencija je dužna dostaviti EIOPA-i.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) O poduzetim aktivnostima iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka Agencija će obavijestiti EIOPA-u bez odgode.«.

Dosadašnji stavci 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 10., 11., 12. i 13.

Članak 4.

U članku 6.c dodaju se stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Agencija će izvijestiti EIOPA-u o odredbama zakonodavstva bonitetne prirode koje su relevantne za područje programa mirovinskog osiguranja, a koje nisu obuhvaćene zakonodavstvom navedenim u stavku 1. ovoga članka.

(3) Informacije iz stavka 2. ovoga članka Agencija će redovito ažurirati, najmanje svake dvije godine.

(4) Agencija će surađivati s EIOPA-om radi provedbe Direktive 2003/41/EZ, u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010.

(5) Agencija je dužna bez odgode pružiti EIOPA-i sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje obveza iz Direktive 2003/41/EZ i Uredbe (EU) br. 1094/2010, u skladu sa člankom 35. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

(6) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju i EIOPA-u o svim većim poteškoćama u vezi s primjenom Direktive 2003/41/EZ te će Agencija u suradnji s Europskom komisijom i EIOPA-om ispitivati te poteškoće što je prije moguće radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja.«.

Članak 5.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju oduzimanja odobrenja za rad dobrovoljnom mirovinskom društvu koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondom Agencija mora obavijestiti EIOPA-u o svim poduzetim nadzornim mjerama.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/29

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

16079