Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN br. 51A)

NN 51/2013 (30.4.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN br. 51A)

16095

HRVATSKI SABOR

1052

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNUTKU HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/71

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNUTKU HRVATSKE KONTROLE ZRAČNE PLOVIDBE

Članak 1.

U Zakonu o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine«, br. 19/98. i 20/00.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe kojima se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

a) Uredba Komisije (EZ) br. 1794/2006 od 6. prosinca 2006. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL, L 341, 7. 12. 2006.), članak 9.;

b) Uredba Komisije (EU) br. 1191/2010 od 16. prosinca 2010. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1794/2006 kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL, L 333, 17. 12. 2010.) članak 1., stavak (9).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o sjedištu Društva donosi Skupština.«.

Članak 3.

U članku 8. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Od obveze plaćanja naknada iz stavka 1. točke 1. ovoga članka izuzimaju se letovi u skladu s propisima Europske unije kojima se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi, a kojima su propisani letovi koji moraju i koji mogu biti izuzeti od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi.

(3) Troškovi letova iz stavka 2. ovoga članka nadoknađivat će se Društvu iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(4) Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za letove iz stavka 2. ovoga članka nastalih od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Letove koji moraju i koji mogu biti izuzeti od plaćanja naknada utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s propisima Europske unije iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 3. briše se.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis iz članka 3. stavka 5. ovoga Zakona.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti propis Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka, u dijelu koji se odnosi na letove koji moraju biti izuzeti.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 022-03/13-01/59

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.