Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN br. 51A)

NN 51/2013 (30.4.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN br. 51A)

16080

HRVATSKI SABOR

1053

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/72

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA

Članak 1.

U Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/07. i 132/07.) iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EEZ) br: 2919 od 17. listopada 1985. o utvrđivanju uvjeta za pristup sporazumima prema Revidiranoj Konvenciji o plovidbi Rajnom za plovila ovlaštena za obavljanje prijevoza Rajnom; (31985R2919, Službeni list L 280 od 22. 10. 1985.),

– Uredba Vijeća (EEZ-a) br: 3921/91 od 16. prosinca 1991. kojom se određuju uvjeti pod kojima nerezidentni prijevoznici mogu prevoziti robu ili putnike unutarnjim plovnim putovima unutar države članice; (31991R3921, Službeni list L 373 od 31. 12. 1991.),

– Uredba Vijeća (EZ) br: 1356/96 od 8. srpnja 1996. o zajedničkim pravilima koja se primjenjuju na prijevoz robe ili putnika unutarnjim plovnim putovima među državama članicama radi uspostavljanja slobode pružanja tih prijevoznih usluga.« (31996R1356, Službeni list L 175 od 13. 7. 1996.)«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »riječnog prometa« zamjenjuju se riječima: »unutarnje plovidbe«.

Članak 3.

U članku 4. točka 19. mijenja se i glasi: »strano plovilo je plovilo koje ima državnu pripadnost države koja nije država članica Europske unije i namjenu prema propisima dotične države,«.

Iza točke 25. dodaju se točke 25.a i 25.b koje glase:

»25.a domaći prijevoznik je prijevoznik registriran u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti prijevoza unutarnjim vodnim putovima«,

»25.b strani prijevoznik je prijevoznik registriran za obavljanje djelatnosti prijevoza unutarnjim vodnim putovima u državi koja nije država članica Europske unije«.

Točka 47. mijenja se i glasi: »međunarodni prijevoz je prijevoz plovilima iz bilo koje luke na području Republike Hrvatske u luku izvan područja Republike Hrvatske i obrnuto,«.

Članak 4.

U članku 8. iza riječi: »slučaju« dodaje se riječ: »plovidbene«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Plovila trajno povučena iz plovidbe i brisana iz upisnika plovila moraju se ukloniti s unutarnjih voda.«.

Članak 6.

U članku 17. točki 1. riječi: »Tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe« zamjenjuju se riječima: »Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe«.

Članak 7.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik plovila može se upisati:

1. plovilo koje je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana Republike Hrvatske,

2. plovilo koje je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europske unije ako je brodar pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3. plovilo koje je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

4. plovilo koje je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u državi članici Europske unije ako je brodar pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

5. koje je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europske unije ili pravne osobe osnovane sukladno propisima države članice Europske unije i sa sjedištem u državi članici Europske unije, pod uvjetom da se plovilom upravlja iz podružnice u Republici Hrvatskoj,

6. plovilo koje je u vlasništvu fizičke osobe s prebivalištem izvan države članice Europske unije ako je brodar pravna osoba sa sjedištem u državi članici Europske unije koja ima podružnicu u Republici Hrvatskoj.

7. plovilo koje je u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem izvan države članice Europske unije ako je brodar pravna osoba sa sjedištem u državi članici Europske unije koja ima podružnicu u Republici Hrvatskoj.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na čamce.«.

Članak 8.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»U slučajevima iz članka 79. stavka 1. točaka 2., 4., 6. i 7. ovoga Zakona sa zahtjevom brodara mora se suglasiti vlasnik plovila.«.

Članak 9.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik čamaca upisuje se čamac koji je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) U upisnik čamaca može se upisati čamac koji je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili državljanina Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ako čamac pretežno boravi u unutarnjim vodama Republike Hrvatske.«.

Članak 10.

U članku 83. riječ: »plovila« zamjenjuje se riječju: »čamca«.

Članak 11.

U članku 93. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Vlasnik plovila i brodar dužni su u roku od 30 dana podnijeti nadležnoj lučkoj kapetaniji prijedlog za upis promjene podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 12.

U članku 178. stavku 2. riječi: »prijevoznika stvari« zamjenjuju se riječima: »prijevoza stvari i putnika«.

Članak 13.

Članak 179. mijenja se i glasi:

»(1) Domaći prijevoz smiju obavljati domaći prijevoznici.

(2) Strani prijevoznici smiju iznimno obavljati domaći prijevoz uz prethodno odobrenje Ministarstva.

(3) Prijevoznici iz zemalja članica Europske unije smiju obavljati domaći prijevoz pod istim uvjetima kao i domaći prijevoznici.«.

Članak 14.

U članku 203. stavku 2. riječi: »spašavanja ljudskih života i imovine na unutarnjim vodama« zamjenjuju se riječima: »koordinacije spašavanja plovila i osoba sa plovila na unutarnjim vodama u slučaju plovidbene nesreće«.

Članak 15.

U članku 215. stavku 1. brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 16.

U članku 257. iza riječi: »Narodnim novinama« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi »osim odredbi članka 81. stavka 2. i 3. i članka 179. stavka 2. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije« brišu se.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 13. stavka 3. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/76

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.