Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

NN 52/2013 (3.5.2013.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

52 03.05.2013 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1056

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. dug je svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije;

2. javna davanja su sva davanja koja su kao javna davanja utvrđena Općim poreznim zakonom, izuzev naknada za koncesije;

3. potraživanje je svako potraživanje države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje bi bilo prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije;

4. proračunska osnovica je osnovica za obračun naknada i drugih primanja prema posebnim propisima čija se visina utvrđuje zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku pojedinu godinu;

5. nadležno tijelo je tijelo koje nalaže uplatu u državni proračun Republike Hrvatske, odnosno u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje je odgovorno za potpunu i pravodobnu naplatu potraživanja iz svoje nadležnosti;

6. članovi kućanstva su bračni ili izvanbračni drug, djeca i ostali srodnici u pravoj i pobočnoj liniji, srodnici po tazbini i druge osobe neovisno o stupnju i vrsti srodstva, a koje žive u istom stambenom prostoru s podnositeljem zahtjeva, zajednički snose troškove i zadovoljavaju potrebe zajedničkog života.

Članak 3.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu.

(2) Dužnik fizička osoba u smislu ove Uredbe je fizička osoba – građanin, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici i sl.).

(3) Na dužnika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici i sl.) primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na pravnu osobu.

(4) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na dugove i potraživanja s osnove javnih davanja, izuzev onih s osnove naknada za koncesije.

Članak 4.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na nedospjele, a nepodmirene obveze prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije.

Članak 5.

(1) Vlada može u skladu s člankom 68. Zakona o proračunu i odredbama ove Uredbe na prijedlog nadležnog tijela koje je pribavilo suglasnost ministra financija a na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

(2) Ministar financija može u skladu s člankom 68. Zakona o proračunu i odredbama ove Uredbe na prijedlog nadležnog tijela, a na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

(3) Ministar financija može odobriti odgodu plaćanja duga i/ili obročnu otplatu duga u vidu jednokratne otplate ili otplate u obrocima za razdoblje do najduže pet godina.

(4) Ministar financija može prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do pojedinačnog iznosa potraživanja od 50.000,00 kuna.

(5) Prilikom odlučivanja o pravima pravnih osoba koja su predmet ove Uredbe postupat će se u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore, uključujući i pravila o potporama male vrijednosti.

Članak 6.

(1) U postupku odlučivanja o pravima koja su predmet ove Uredbe primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) Akti koji se donose u postupku odlučivanja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti.

II. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA

Članak 7.

(1) Zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga može podnijeti dužnik fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se podnosi na obrascima ZFO i ZPO.

(3) Obrazac ZFO sadržan je u Prilogu 1., a obrazac ZPO u Prilogu 2. ove Uredbe i sastavni su dio ove Uredbe. Obrasci su dostupni na web-stranici Ministarstva financija i kod nadležnog tijela.

(4) Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu.

(5) Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu iz ovoga članka.

Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 7. ove Uredbe podnositelj zahtjeva fizička osoba – građanin obvezno prilaže:

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;

2. potvrdu Porezne uprave o visini njegova dohotka i dohodaka članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje iz članka 14. stavka 2. točke 2. ove Uredbe;

3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi;

4. potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

Članak 9.

Uz zahtjev iz članka 7. ove Uredbe podnositelj zahtjeva pravna osoba i fizička osoba iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe obvezno prilaže:

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela;

2. dokaz o financijskoj sposobnosti:

a. BON-1 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika);

b. BON-2 ili SOL-2 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva;

3. jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta;

4. poslovni i financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate ili odgode.

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo će u slučaju nepotpunog zahtjeva iz članka 7. ove Uredbe i/ili ako nisu dostavljeni svi prilozi uz zahtjev sukladno člancima 8. i 9. ove Uredbe donijeti zaključak kojim će podnositelja zahtjeva upozoriti na nedostatke i naložiti mu da zahtjev nadopuni u roku 15 dana od dana dostave.

(2) Nadležno tijelo će zahtjev podnositelja za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga koji ne bude dopunjen i/ili traženi prilozi ne budu dostavljeni u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka odbaciti rješenjem.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ima pravo izjaviti žalbu nadležnom tijelu.

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo će razmotriti potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva. Mišljenje se daje na obrascima ZFO ili ZPO.

(2) Nadležno tijelo će po službenoj dužnosti prije davanja mišljenja o utemeljenosti zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obvezno od Porezne uprave zatražiti podatak o obvezama i potraživanjima iz porezno-dužničkog odnosa te utvrditi postojanje svih međusobnih obveza i potraživanja, uključujući i one s osnova javnih davanja, između Republike Hrvatske i dužnika te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dužnika.

(3) Ministarstvo financija i druga javno pravna tijela dužna su na zahtjev nadležnog tijela istom dostaviti isprave o potraživanjima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Nadležno tijelo je dužno, ukoliko utvrdi postojanje međusobnih potraživanja iz stavka 2. ovoga članka, samo izvršiti prijeboj istih.

(5) Nadležno tijelo će zahtjev s danim mišljenjem iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: upravno tijelo za financije) u roku 15 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Članak 12.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će na temelju mišljenja nadležnog tijela, u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 11. stavka 2. ove Uredbe, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati.

(2) Ukoliko se odobrava obročna otplata duga, u odluci kojom se odlučuje o zahtjevu obvezno se utvrđuje ukupan broj i iznos mjesečnih obroka te rokovi plaćanja.

(3) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se podnosi putem Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(4) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan, podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

(1) Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata.

(2) Na dug iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se kamatna stopa u visini od 4,5%.

(3) Kamate se obračunavaju primjenom metode iz članka 3. Zakona o kamatama.

Članak 14.

(1) Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga fizičkim osobama – građanima odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti predstavljala neprimjereno opterećenje za dužnika, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga, od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

(2) Naplata duga u cijelosti bi za dužnika fizičku osobu – građanina, u smislu ove Uredbe, predstavljala neprimjereno opterećenje:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a. kad imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva, po članu kućanstva,

b. kad ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu.

(3) Za stjecanje prava na odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga fizička osoba – građanin mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga pravnim osobama i fizičkim osobama iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe odobrit će se ako bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a. podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,

b. podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti u prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug,

c. ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu,

d. ukoliko se poslovni i financijski plan pravnih osoba iz ovoga članka procijeni kao tržišno održiv.

(2) Ako bi naplata duga u cijelosti za pravnu osobu predstavljala neprimjereno opterećenje ili joj nanijela veću gospodarsku štetu te ukoliko se poslovni i financijski plan pravnih osoba iz ovoga članka procijeni kao tržišno održiv može se odobriti obročna otplata glavnice duga uz otpis/djelomičan otpis kamate.

(3) Radi ocjene radi li se o državnoj potpori u smislu propisa o državnim potporama uključujući i pravila o potporama male vrijednosti, potrebno je dostaviti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.

Članak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će po izvršnosti odluke o zahtjevu za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe, istu dostaviti nadležnom tijelu.

(2) Nadležno tijelo dužno je nadzirati izvršavanje obveza utvrđenih odlukom iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će odluku iz članka 12. ove Uredbe ukinuti u cijelosti ili djelomično ako dužnik fizička i pravna osoba (u daljnjem tekstu: dužnik) svoju obvezu utvrđenu odlukom iz članka 12. ove Uredbe ne izvršava uredno i na vrijeme. Dužnik je po ukidanju odluke, a na zahtjev nadležnog tijela obvezan isplatiti cjelokupan dug.

(4) Ako dužnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, nadležno tijelo će pristupiti naplati duga putem instrumenata osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 3. ove Uredbe. Ako u tome ne uspije, nadležno tijelo će poduzeti zakonom propisane mjere za naplatu duga.

(5) Nadležno tijelo dužno je o poduzetim mjerama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka bez odgode izvijestiti Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije.

Članak 17.

(1) Nadležno tijelo je dužno voditi evidenciju o naplati svake dospjele obveze utvrđene odlukom iz članka 12. ove Uredbe, naplati duga dužnika u cijelosti, te o aktiviranim instrumentima osiguranja.

(2) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije može u svakom trenutku zatražiti od nadležnog tijela dostavu podataka o naplati duga dužnika.

Članak 18.

Ukoliko je fizičkoj i pravnoj osobi odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, sljedeći zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obročne otplate duga za prvobitni dug.

III. OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 19.

(1) Zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga može podnijeti dužnik fizička osoba – građanin.

(2) Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu na obrascu ZFO.

(3) Podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu iz ovoga članka.

Članak 20.

Uz zahtjev iz članka 19. ove Uredbe podnositelj zahtjeva fizička osoba – građanin obvezno prilaže:

1. presliku isprave o postojanju duga osim ako istom ne raspolaže nadležno tijelo, odnosno kada nadležno tijelo istu ne može pribaviti iz službenih evidencija javnopravnih tijela,

2. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja imovno stanje iz članka 24. stavka 2. točke 2. ove Uredbe,

3. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi,

4. potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini, ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

Članak 21.

(1) Nadležno tijelo će u slučaju nepotpunog zahtjeva iz članka 19. ove Uredbe i/ili ako nisu dostavljeni svi prilozi uz zahtjev sukladno članku 20. ove Uredbe donijeti zaključak kojim će podnositelja zahtjeva upozoriti na nedostatke i naložiti mu da zahtjev nadopuni u roku 15 dana od dana dostave.

(2) Nadležno tijelo će zahtjev podnositelja za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga koji ne bude dopunjen i/ili traženi prilozi ne budu dostavljeni u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka odbaciti rješenjem.

Članak 22.

(1) Nadležno tijelo razmotrit će potpuni zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti te dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva. Mišljenje se daje na obrascu ZFO.

(2) Nadležno tijelo će po službenoj dužnosti prije davanja mišljenja o utemeljenosti zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obvezno od Porezne uprave zatražiti podatak o obvezama i potraživanjima iz porezno-dužničkog odnosa te utvrditi postojanje svih međusobnih potraživanja, uključujući i one s osnova javnih davanja, između Republike Hrvatske i dužnika te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i dužnika.

(3) Ministarstvo financija i druga javno pravna tijela dužna su na zahtjev nadležnog tijela istom dostaviti isprave o potraživanjima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Nadležno tijelo je dužno, ukoliko utvrdi postojanje međusobnih potraživanja iz stavka 2. ovoga članka, samo izvršiti prijeboj istih.

(5) Nadležno tijelo će zahtjev s danim mišljenjem iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: upravno tijelo za financije) u roku 15 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Članak 23.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će na temelju mišljenja nadležnog tijela, u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 22. ove Uredbe, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o otpisu/djelomičnom otpisu potraživanja.

(2) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se podnosi putem Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(3) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan, podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

(1) Fizičkoj osobi – građaninu odobrit će se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe – građanina i članova njegovog kućanstva.

(2) Osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe i članova njegovog kućanstva, u smislu ove Uredbe, ugrožene su:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a. kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,

b. kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m² za jednu osobu, uvećana za 10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 m²), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,

c. kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice.

(3) Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 25.

Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će po izvršnosti odluke o zahtjevu za otpis ili djelomičan otpis potraživanja iz članka 23. ove Uredbe, istu dostaviti nadležnom tijelu.

Članak 26.

Ukoliko je fizičkoj osobi – građaninu odobren otpis duga, sljedeći zahtjev za otpis duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

Članak 27.

Nadležno tijelo otpisuje potraživanje prema dužniku pravnoj osobi koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

Članak 28.

(1) Fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno.

(2) Pravna osoba može podnijeti nadležnom tijelu pisani i obrazloženi zahtjev za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog duga s osnove kamata iz stavka 1. ovoga članka u roku 120 dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Nadležno tijelo je dužno u roku 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka točno utvrditi stanje duga s osnove glavnice i kamate čiji se otpis traži. Po utvrđenju stanja duga nadležno tijelo naložit će pravnoj osobi plaćanje duga s osnove glavnice u cijelosti jednokratno.

(4) Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon proteka roka iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo odbacit će kao nepravodoban.

(5) Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

(6) Fizička i pravna osoba koja je podnijela zahtjev za otpis duga s osnove kamata, dužna je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom.

(7) Dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako fizička i pravna osoba u roku 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.

Članak 29.

Nadležno tijelo će zahtjev s dokazom o uplati glavnice duga i svojim mišljenjem o ispunjavanju uvjeta iz članka 28. stavka 7. ove Uredbe dostaviti Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu za financije.

Članak 30.

(1) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije će na temelju mišljenja nadležnog tijela otpisati potraživanje s osnove kamata ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o otpisu potraživanja s osnove kamata.

(2) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu. Žalba se podnosi putem Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.

(3) Ako odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno načelnik općine, gradonačelnik ili župan, podnositelj zahtjeva nema pravo na žalbu, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

(1) Otpisat će se potraživanja koja prema vrijednosti predmeta spora spadaju u kategoriju sporova male vrijednosti sukladno propisima kojima se uređuje parnični postupak, a postupak radi naplate treba pokrenuti u inozemstvu.

(2) Potraživanja prema fizičkim osobama koja prelaze iznos od 10.000,00 kuna, odnosno iznos od 50.000,00 kuna prema pravnim osobama, mogu se otpisati na temelju obrazloženog prijedloga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, kada se ocijeni da naplata nije izvjesna, na temelju raspoloživih dokaza, odnosno da nije svrsishodno pokretanje postupka s obzirom na visinu troškova vođenja postupka pred stranim sudovima.

Članak 32.

Nadležno tijelo može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi u iznosu do 50,00 kuna.

Članak 33.

(1) Korisnicima kredita za financiranje razvojnih programa u gospodarstvu i infrastrukturnih ili sličnih projekata za gospodarski razvoj (odobravanih od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje) odobrit će se djelomičan otpis u visini od 30% do 70% iznosa odobrenog i iskorištenog kredita uvećanog za pripadajuće kamate, ukoliko korisnik kredita u razdoblju od najmanje dvije godine od dana odobravanja kredita, odnosno stavljanja istog u korištenje dokaže:

a. da je odobrenje kredita rezultiralo novozapošljavanjem;

b. da je odobrenje kredita rezultiralo povećanjem izvoza;

c. da je nakon uspješno provedenog programa reinvestirano u daljnji razvoj ili nove programe i tehnologije.

(2) Djelomičan otpis iznosa odobrenih kredita vršit će se na sljedeći način:

a. 30% otpisa odobrit će se korisnicima kredita koji su povećali broj zaposlenih ili povećali izvoz za više od 10%;

b. 40% otpisa odobrit će se korisnicima kredita koji su povećali broj zaposlenih ili povećali izvoz za 25%;

c. 50% otpisa odobrit se korisnicima kredita koji su povećali broj zaposlenih ili povećali izvoz za 30%;

d. 60% otpisa odobrit se korisnicima kredita koji su povećali broj zaposlenih ili povećali izvoz za 40%;

e. 70% otpisa odobrit se korisnicima kredita koji su ispunili sva tri uvjeta iz stavka 1. ovoga članka uz uvjet da se povećao broj zaposlenih ili izvoz maksimalno za 50%.

Ako se otpis odobrava temeljem povećanja broja zaposlenih, uvjet je da je izvoz ostao na dosadašnjem nivou.

Ako se otpis odobrava temeljem povećanja izvoza, uvjet je da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih.

Ako je iznos otpisa veći od preostalog kredita, otpisuje se preostali iznos kredita.

(3) Djelomičan otpis će se vršiti sa stanjem duga korisnika kredita obračunatog na dan podnošenja potpunog zahtjeva na način da će se najprije otpisivati zatezne kamate, redovne kamate pa glavnica duga. Ako je iznos otpisa veći od preostalog iznosa kredita, otpisuje se preostali iznos kredita.

Članak 34.

(1) Korisnicima kredita odobravanih od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje koji su u 2012. godini u odnosu na 2007. godinu zbog gubitka tržišta ostvarili značajan pad ukupnog prihoda iako su provodili program sanacije i restrukturiranje društva te zadržali postojeći broj zaposlenih na teret vlastitog kapitala može se odobriti djelomičan otpis iznosa odobrenog kredita.

(2) Djelomičan otpis odobrenog kredita vršit će se na sljedeći način:

a. 15% otpisa odobrenog kredita ako je ukupan prihod ostvario pad više od 20%,

b. 25% otpisa odobrenog kredita ako je ukupan prihod ostvario pad više od 30%,

c. 40% otpisa odobrenog kredita ako je ukupan prihod ostvario pad više od 50%.

Članak 35.

(1) Korisnicima kredita za financiranje razvojnih programa u gospodarstvu i infrastrukturnih ili sličnih projekata za gospodarski razvoj (odobravanih od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje) koji ne zadovoljavaju uvjete navedene u člancima 33. i 34. ove Uredbe jer nisu uspjeli završiti projekt koji je financiran sredstvima bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje i staviti ga u funkciju odobrit će se djelomičan otpis kamate obračunate na dan podnošenja potpunog zahtjeva, ukoliko korisnik kredita dokaže:

a. da je osigurao financijska sredstva i nastavio realizaciju projekta;

b. da je u potpunosti završio projekt.

(2) Djelomičan otpis kamata vršit će se na sljedeći način:

a. 25% otpisa odobrit će se korisnicima kredita koji su ispunili uvjet iz stavka 1. podstavka a. ovoga članka;

b. 50% otpisa odobrit će se korisnicima kredita koji su ispunili uvjet iz stavka 1. podstavka b. ovoga članka.

Članak 36.

(1) Ostali korisnici kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje koji ne udovoljavaju uvjetima navedenim u člancima 33., 34. i 35. ove Uredbe, a imaju poteškoće u poslovanju i ne mogu redovito otplaćivati kredit, mogu podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja kredita.

(2) Odgoda plaćanja kredita može se odobriti na rok do najviše 5 godina (uz poček maksimalno do godinu dana) uz kamatnu stopu najmanje u visini osnovne referentne kamatne stope Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Kamata se u počeku obračunava i naplaćuje tromjesečno.

(3) Uvjeti odgode plaćanja:

– rok otplate do 5 godina (uz poček maksimalno do godinu dana),

– kamatna stopa u visini osnovne referentne stope Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (u počeku se kamata obračunava i naplaćuje tromjesečno, dospjelu kamatu obračunatu do odobrenja odgode plaćanja treba platiti najkasnije u roku od 2 godine).

(4) Zahtjev za odgodu plaćanja mogu podnijeti i pravne osobe kojima je odobren djelomičan otpis glavnice i/ili kamate po člancima 33., 34. i 35. ove Uredbe.

Članak 37.

(1) Korisniku kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje može se odobriti otpis kamata, ako izvrši jednokratnu uplatu glavnice duga.

(2) Korisniku kredita bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje koji je uredno izvršavao svoje obveze može se odobriti otpis glavnice uz diskont od 8% godišnje, ali maksimalno do 50% prijevremene otplate ako će izvršiti jednokratnu uplatu.

Članak 38.

Ukoliko korisnik kredita ne završi projekt najkasnije godinu dana od donošenja odluke o otpisu kamata i odgodi plaćanja kredita, u naplati potraživanja primjenjivat će se odredbe ugovora, odnosno aneksa koji su prethodili sklapanju ugovora o odgodi plaćanja po ovim kriterijima.

IV. PRODAJA POTRAŽIVANJA

Članak 39.

(1) Prodati se može potraživanje prema dužniku pravnoj osobi ako se utvrdi:

a. da bi naplata potraživanja na takav način bila svrsishodna jer je njegova imovina manja od vrijednosti potraživanja, odnosno da je vrijednost imovine na kojoj postoje instrumenti osiguranja manja od vrijednosti potraživanja;

b. uvidom u raspoloživu financijsku dokumentaciju dužnika pravne osobe da postoji rizik naplate potraživanja (nelikvidnost, insolventnost, prezaduženost).

(2) Prodati se može potraživanje prema dužniku pravnoj osobi sukladno odredbama stečajnog postupka.

(3) Ne može se prodati potraživanje dužnika koji je u većinskom vlasništvu države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 40.

(1) Potraživanja se prodaju putem javne dražbe, raspisivanjem javnog natječaja ili izravnom pogodbom uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Na prvoj javnoj dražbi ili javnom natječaju početna cijena je 75 posto nominalnog iznosa duga (glavnica s kamatama).

(3) Ukoliko se ne postigne tražena cijena, u roku od najmanje 30 dana odredit će se nova javna dražba ili raspisivanje javnog natječaja u kojem cijena ne može biti niža od 50 posto nominalnog iznosa duga, uz uvjet da je imovina pravne osobe čiji se dug prodaje nedostatna za pokriće 50 posto vrijednosti ukupnog potraživanja.

(4) Ukoliko se na drugoj javnoj dražbi ne postigne tražena cijena, u daljnjem roku od najmanje 30 dana odredit će se treća javna dražba ili raspisivanje javnog natječaja u kojem cijena ne može biti niža od 35 posto nominalnog iznosa duga, uz uvjet da je imovina pravne osobe čiji se dug prodaje nedostatna za pokriće 35 posto vrijednosti ukupnog potraživanja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, broj 76/2012) ukoliko su iste povoljnije za podnositelja zahtjeva.

Članak 42.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, broj 76/2012).

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/47

Urbroj: 50301-05/16-13-3

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac ZFO

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/ OBROČNU OTPLATU DUGA I ZA OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

– FIZIČKE OSOBE –

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog kućanstva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom tijelu nadležnom za naplatu duga/potraživanja.

3. Podnositelj zahtjeva može zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti:

1) ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/OBROČNU OTPLATU DUGA

2) ZAHTJEV ZA OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

a) odgoda plaćanja duga

b) obročna otplata duga

a) otpis potraživanja

b) djelomičan otpis potraživanja

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva[1]

1.

Ime i prezime:

2.

Adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3.

Broj telefona:

4.

OIB:

5.

Korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi:

DA

NE

6.

Korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata.

DA

NE

Tablica 2. Podaci o dugu ili potraživanju čija se odgoda/obročna otplata odnosno otpis ili djelomičan otpis potraživanja traži:

7.

Visina duga ili potraživanja za koji se traži odgoda/ obročna otplata odnosno otpis ili djelomičan otpis i osnova nastanka duga/ potraživanja:

8.

Razlog traženja odgode/obročne otplate odnosno otpisa ili djelomičnog otpisa:

Tablica 3. Podaci o članovima kućanstva podnositelja zahtjeva:

Koliko osoba živi u zajedničkom kućanstvu podnositelja zahtjeva (ukupan broj računajući i podnositelja zahtjeva) __________________

U tablici je potrebno precizirati odnos prema podnositelju zahtjeva:

Ime i prezime:

Datum rođenja, OIB

Odnos prema podnositelju zahtjeva

Je li osoba uzdržavana od strane podnositelja zahtjeva? (zaokružiti)

Je li podnositelj zahtjeva uzdržavan od te osobe?

(zaokružiti)
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE
DA/NE

DA/NE

Tablica 4. Imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva:

Tablica 4.a) podaci o prosječnom mjesečnom dohotku i primicima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva[2]

Ime i prezime podnositelja zahtjeva i članova kućanstva:

Prosječan mjesečni dohodak i primici od nesamostalnog – samostalnog rada:

Naziv poslodavca, sjedište i adresa

1.2.3.4.5.6.UKUPNO:Tablica 4.b) podaci o nekretninama[3] (popunjava se isključivo ako se podnosi zahtjev za otpis ili djelomičan otpis potraživanja)

Vrste nekretnina

Vlasnik (ime i prezime)

Adresa (ulica, kbr., mjesto)

Korisna površina u m²

Tržišna vrijednost u kunama

Napomena

Stan ili kuća za stanovanje


Ostale nekretnine (poslovni prostor, zemljište, šume i ostale nekretnine)UKUPNO:Tablica 4. c) Podaci o vozilima – plovilima (popunjava se isključivo ako se podnosi zahtjev za otpis ili djelomičan otpis potraživanja)

Podaci o vozilima – plovilima

Automobil

Plovilo

Vlasnik (ime i prezime)

1.

1.

2.

2.

Vrsta, marka, tip, godina proizvodnje

1.

1.

2.

2.

Registarska oznaka

1.

1.

2.

2.

Vrijednost u kunama

1.

1.

2.

2.

UKUPNO (vrijednost u kunama)Tablica 4. d) Podaci o ostaloj imovini i primicima[4]

Vrsta imovine/primitka

Ime i prezime vlasnika/korisnika

Iznos u kunama

MirovinaGotovinaŠtednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima i štednim knjižicamaVrijednosni papiri, udjeli u kapitaluOstala imovina/primiciUKUPNO:Mjesto i datum:                                  Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

____________________               ____________________________

                                                                   Vlastoručan potpis:

                                                           _____________________

Prilozi: ________________________

Tablica 5. Mišljenje nadležnog tijela

Naplata duga u cijelosti/naplata potraživanja bi predstavljala neprimjereno opterećenje/ugrozila osnovne životne potrebe podnositelja zahtjeva

DA

NE

Podnositelj zahtjeva je korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi

DA

NE

Podnositelj zahtjeva je korisnik prava na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

DA

NE

Ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos iz članka 14. stavka 2. točke 2b. (odgoda i obročna otplata) odnosno članka 24. stavka 2. točke 2c. (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Imovina u novčanom obliku podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos iz članka 14. stavka 2. točke 2a. (odgoda i obročna otplata) odnosno članka 24. stavka 2. točke 2a. (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom

DA

NE

Podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos iz članka 24. stavka 2. točke 2.b (otpis ili djelomičan otpis)

DA

NE

Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za odgodu plaćanja/ obročnu otplatu duga odnosno otpis ili djelomičan otpis potraživanja

DA

NE

Posebne napomene:

Mišljenje nadležnog tijela o opravdanosti zahtjeva za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga odnosno otpisa ili djelomičnog otpisa potraživanja s obrazloženjem te kod obročne otplate duga prijedlog ukupnog broja i iznosa mjesečnih obroka i rok plaćanja:

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe:                           M.P.

Vlastoručan potpis:

PRILOG 2.

Obrazac ZPO

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA I OBROČNU OTPLATU DUGA

– PRAVNE OSOBE –

Upute za popunjavanje:

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom tijelu nadležnom za naplatu duga/potraživanja.

3. Podatke za pravnu osobu u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.

4. Podnositelj zahtjeva može zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti

ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA/OBROČNU OTPLATU DUGA

a) odgoda plaćanja duga

b) obročna otplata duga

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva pravnoj osobi1 [5]

1.

Naziv ili tvrtka:

2.

Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj):

3.

Broj telefona:

4.

OIB:

5.

Odgovorna osoba:

6.

Kontakt osoba:

7.

Podmirenje obveza:

Jesu li porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava pravodobno i u cijelosti podmirene?

DA

NE

8.

Financijska sposobnost:

Je li financijsko stanje pravne osobe stabilno?

Ima li pravna osoba dugovanja (prema drugim pravnim osobama ili državnim tijelima) koja bi mogla dovesti do financijske nestabilnosti?

DA

NE

DA

NE

9.

Je li u tekućoj godini i prethodnoj godini pravna osoba vršila isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imala porezni dug?

DA

NE

Tablica 2. Podaci o dugu čija se odgoda/ obročna otplata traži:

10.

Visina duga za koji se traži odgoda plaćanja/ obročna otplata duga i osnova nastanka duga:

11.

Razlog zbog kojega bi naplata duga u cijelosti dovela pravnu osobu do nelikvidnosti (blokade računa), a zbog kojega se traži odgoda/obročna otplata:

Tablica 3. Podaci o instrumentu osiguranja (neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica, zadužnica ili jamstva drugih trgovačkih društava solidnog boniteta):

12.

Evidencijski broj:

13.

Visina i razdoblje važenja garancije:

14.

Podaci o banci koja je izdala garanciju (naziv ili tvrtka, adresa):

15.

Podaci o zalogu vrijednosnih papira:

16.

Podaci o zalogu na nekretninama, pokretninama i pravima građenja:

17.

Podaci o mjenici, zadužnici ili jamstvu drugih trgovačkih društava solidnog boniteta

Mjesto i datum:                               Ime i prezime odgovorne osobe
podnositelja zahtjeva:

____________________          ____________________________

                                                             Vlastoručan potpis:

                                                       _____________________

Prilozi: ________________________

Tablica 4. Mišljenje nadležnog tijela

Podnositelj zahtjeva ima u cijelosti podmirene porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje?

DA

NE

Podnositelj zahtjeva nije u tekućoj godini niti prethodnoj godini vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, ako je u isto vrijeme imao porezni dug?

DA

NE

Podnositelja zahtjeva bi naplata potraživanja dovela do nelikvidnosti (blokade računa)?

DA

NE

Poslovni i financijski plan podnositelja zahtjeva procijenjen je kao tržišno održiv?

DA

NE

Podnositelj zahtjeva priložio je valjani instrument osiguranja?

DA

NE

Podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za odgodu plaćanja/ obročnu otplatu duga?

DA

NE

Posebne napomene:

Mišljenje nadležnog tijela o opravdanosti zahtjeva za odobravanje odgode plaćanja/ obročne otplate duga s obrazloženjem te kod obročne otplate duga prijedlog ukupnog broja i iznosa mjesečnih obroka i rok plaćanja:

Datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe:                                                                  M.P.

Vlastoručan potpis:

[1]Napomena: Zahtjevu obvezno priložiti:

– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na odgodu ili obročnu otplatu duga imovno stanje iz članka 14. stavka 2. točke 2. ove Uredbe, odnosno ako je kriterij za stjecanje prava na otpis/djelomičan otpis potraživanja imovno stanje iz članka 24. stavka 2. točka 2.

– dokaze o postojanju okolnosti iz točaka 3. i 4. članka 8. (potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrb, potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na opskrbninu), odnosno točaka 3. i 4. članka 20.

– ispravu temeljem koje je nastao dug/potraživanje čija se odgoda plaćanja, obročna otplata, otpis ili djelomičan otpis traži (ukoliko to zatraži nadležno tijelo).

[2]Napomena: Ovaj podatak dokazuje se prilaganjem potvrde Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. U stupac 2 upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana njegovog kućanstva podatak o prosječnom mjesečnom dohotku u razdoblju dvanaest mjeseci ili manje (ako dohodak nije ostvarivan kroz dvanaest mjeseci), ukupnom dohotku i ukupnim primicima (u tuzemstvu i u inozemstvu) kroz dvanaest mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva.

[3]Napomena: U tablici 4. b) se navodi ukupna površina stambenog prostora koji služi za stanovanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. Također se unose traženi podaci o ostalim nekretninama koje ne služe za stanovanje ili obavljanje djelatnosti koje služe uzdržavanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

[4]Napomena: Unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, udjeli u kapitalu i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva.

[5]1 Napomena: Zahtjevu obvezno priložiti:

– dokaze o financijskoj sposobnosti: BON-1 (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika), BON-2 ili SOL 2

– jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, mjenica ili zadužnica

– ispravu temeljem koje je nastao dug/potraživanje čija se odgoda plaćanja, obročna otplata, otpis ili djelomičan otpis traži (ukoliko to zatraži nadležno tijelo).

52 03.05.2013 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 52 03.05.2013 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 52 03.05.2013 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 52 03.05.2013 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 52 03.05.2013 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja