Odluka o pokretanju Projekta e-Građani

NN 52/2013 (3.5.2013.), Odluka o pokretanju Projekta e-Građani

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1058

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU PROJEKTA e-GRAĐANI

I.

Na temelju Zaključka Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, klase: 650-01/12-01/0037, urbroja: 515-05-01-02-01/4-13-49, od 28. ožujka 2013. godine, pokreće se Projekt e-Građani koji će omogućiti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim podacima i elektroničku komunikaciju građana i javnog sektora.

II.

Projekt e-Građani ostvarivat će se kroz tri glavne sastavnice, koje će činiti zajedničku infrastrukturu javnog sektora:

– Sustav središnjeg državnog portala,

– Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav,

– Sustav osobnog korisničkog pretinca.

III.

Zadužuje se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske za upravljanje projektom Središnjeg državnog portala.

Zadužuje se Ministarstvo uprave za upravljanje projektima Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav i Osobni korisnički pretinac.

Ovlašćuju se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo uprave da u provedbi Projekta e-Građani, po potrebi, mogu uključiti i druge dionike s kojima će se sklopiti odgovarajući ugovori ili sporazumi.

IV.

Središnji državni portal je projekt kojim Vlada Republike Hrvatske objedinjuje na jednom mjestu i u lako dostupnim formatima informacije o javnim uslugama, kao i informacije i dokumente vezane uz provođenje politike.

Zadužuje se Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama za udomljavanje Sustava središnjeg državnog portala.

V.

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav je informacijsko-tehnološki sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika elektroničkih javnih usluga.

Svaki građanin Republike Hrvatske, kojem je izdana prihvatljiva vjerodajnica za elektroničku identifikaciju, imat će u okviru Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava jedinstveni elektronički identitet kojim će se koristiti u pristupu elektroničkim javnim uslugama, odnosno u elektroničkoj komunikaciji s javnim sektorom.

Posao uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava povjerava se Financijskoj agenciji.

Financijska agencija će pripremiti Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav za integraciju sa sastavnicama Projekta

e-Građani iz točke II. ove Odluke do 1. srpnja 2013. godine.

VI.

Sustav osobnog korisničkog pretinca predstavlja realizaciju pristupa osobnim informacijama koje javni sektor želi uputiti građanima (npr. informacije o statusu osobnih predmeta ili informacije o elektroničkoj razmjeni osobnih podataka).

Svaki građanin Republike Hrvatske dobit će vlastiti osobni korisnički pretinac.

Posao uspostave i operativnog vođenja Sustava osobnog korisničkog pretinca povjerava se Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama.

VII.

Zadužuju se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo uprave da najkasnije do 30. lipnja 2013. godine izrade i predstave Program razvoja elektroničkih usluga koji će obuhvatiti smjernice i upute potrebne za ostvarenje Projekta e-Građani.

VIII.

Međusobni odnosi između Vlade Republike Hrvatske i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, te Financijske agencije, u izvršavanju poslova sukladno ovoj Odluci, uredit će se posebnim ugovorima za razdoblje od tri godine, a koji ugovori će se sklopiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ovlašćuje se ministar uprave da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše ugovore iz stavka 1. ove točke.

IX.

Sredstva za realizaciju ugovora iz točke VIII. ove Odluke osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, na razdjelu Ministarstva uprave.

X.

Zadužuju se sva državna tijela i javne službe:

– da najkasnije do 30. rujna 2013. godine izrade vlastite planove prilagodbe i razvoja elektroničkih javnih usluga, sukladno Programu razvoja elektroničkih usluga,

– da u svojim razdjelima u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu planiraju sredstva za provedbu vlastitih planova prilagodbe i razvoja elektroničkih javnih usluga te za to otvore zasebne proračunske aktivnosti,

– da od 1. siječnja 2014. godine u postojećim, kao i u razvoju novih elektroničkih usluga, koriste sastavnice Projekta e-Građani iz točke II. ove Odluke.

XI.

Zadužuje se Ministarstvo uprave da do 31. prosinca 2013. godine napravi analizu važećih propisa iz područja elektroničke uprave i predloži daljnje mjere u provedbi Projekta iz točke I. ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/182

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.