Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

NN 52/2013 (3.5.2013.), Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

1060

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje nije bilo registrirano u evidencijama motornih vozila nadležnog tijela bilo koje države i za koje nije izdana propisana registarska isprava i registarske pločice. Označavanje motornog vozila pokusnim, izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila, a u slučajevima proizvođača, trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima ne smatra se unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe niti nezakonitom uporabom motornog vozila.

(2) Kršenje važećih propisa u Republici Hrvatskoj o označavanju motornih vozila smatrat će se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(3) Unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracija motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj čime nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez).

(4) Ako trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti ili motorno vozilo kojem je upravljački mehanizam posebno prilagođen za upravljanje osobama s invaliditetom.

Članak 4.

Vozila posebno prilagođena za prijevoz umrlih osoba neovisno o izvedbi smatraju se dostavnim »van« vozilima.

Članak 5.

(1) Proizvođač, predstavnički ured proizvođača u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavnički ured) i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su obvezni Carinskoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Središnji ured) elektronskim putem na adresu motorna.vozila@carina.hr dostaviti obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, i to najkasnije slijedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištu u Republici Hrvatskoj. U obavijesti o prodajnoj cijeni, koja može biti u obliku cjenika, se uz marku, tip, varijantu i trgovački naziv novog motornog vozila navode vrsta goriva, radni obujam motora, vrsta mjenjača, snaga motora, prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2), razina emisija ispušnih plinova, broj vrata, prodajna cijena i datum primjene prodajne cijene, dok se posebno moraju naznačiti podaci o kamper vozilu i dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada ako se radi o »plug-in» hibridnom električnom vozilu. Ako je proizvođač, predstavnički ured i trgovac dostavio obavijest u obliku cjenika na kojem je uz preporučenu prodajnu cijenu navedena i cijena s popustom ili slično, poreznom osnovicom se smatra preporučena prodajna cijena.

(2) Prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka je porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila.

(3) Obavijest o prodajnoj cijeni iz stavka 1. ovoga članka će se primjenjivati na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.

(4) Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu nižu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka zbog primjene popusta ili slično te nekog drugog razloga, porezna osnovica za obračun posebnog poreza je važeća prodajna cijena iz stavka 1. ovoga članka i proizvođač i trgovac su obvezni na računu posebno iskazati poreznu osnovicu i iznos posebnog poreza.

(5) Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka, tako iskazana cijena se smatra poreznom osnovicom za obračun posebnog poreza.

(6) Ako se u novo motorno vozilo ugrađuje dodatna oprema koja nije obuhvaćena prodajnom cijenom iz stavka 1. ovoga članka, proizvođač i trgovac su dužni u poreznu osnovicu uključiti vrijednost tvornički ugrađene dodatne opreme prema važećem cjeniku na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila. Posebna oprema ugrađena u motorna vozila namijenjena za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila se ne uključuje u poreznu osnovicu.

(7) Druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavak 1. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona koja se isporučuju za policiju, vojsku i druga državna tijela koja koriste posebno prilagođena i/ili opremljena motorna vozila nisu predmet oporezivanja.

(8) Ako proizvođač, predstavnički ured i trgovac ne dostave Središnjem uredu prodajnu cijenu novog motornog vozila određene marke i tipa, varijante i trgovačkog naziva koje se kod njih nalazi u prodaji i izdaju račune za takvo motorno vozilo, smatrat će se da netočno obračunavaju posebni porez.

(9) Proizvođač, predstavnički ured i trgovac su obvezni u svojim evidencijama čuvati podatke o prodajnim cijenama iz stavka 1. ovoga članka i cjenicima dodatne opreme i razdobljima njihove primjene.

(10) Carinska uprava uspostavlja i vodi evidencije na temelju izvješća proizvođača, predstavničkih ureda proizvođača i trgovaca o prodajnim cijenama.

Članak 6.

(1) Tržišnom cijenom rabljenog motornog vozila se za potrebe utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza smatra tržišna vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza. Tržišna cijena je porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila.

(2) Za rabljena motorna vozila porezna osnovica će se na zahtjev poreznog obveznika utvrditi u postotku od prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijavili na temelju članka 5. ovoga Pravilnika prema Tablici 1 ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila do dana podnošenja porezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, pri čemu se kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila. Carinska uprava će u postupku utvrđivanja porezne osnovice tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja vrijednosti dodatne opreme ugrađene u rabljeno motorno vozilo.

TABLICA 1

Razdoblje od prve registracije rabljenog motornog vozila do podnošenja porezne prijave

%

0 dana

do

1 mjesec

97

1 mjesec

do

2 mjeseca

94

2 mjeseca

do

3 mjeseca

91

3 mjeseca

do

4 mjeseca

89

4 mjeseca

do

5 mjeseci

87

5 mjeseci

do

6 mjeseci

85

6 mjeseci

do

7 mjeseci

84

7 mjeseci

do

8 mjeseci

83

8 mjeseci

do

9 mjeseci

82

9 mjeseci

do

10 mjeseci

81

10 mjeseci

do

12 mjeseci

80

12 mjeseci

do

15 mjeseci

77

15 mjeseci

do

18 mjeseci

74

18 mjeseci

do

21 mjesec

71

21 mjesec

do

24 mjeseca

69

24 mjeseca

do

30 mjeseci

64,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

60

36 mjeseci

do

42 mjeseca

56

42 mjeseca

do

48 mjeseci

52

48 mjeseci

do

60 mjeseci

45

60 mjeseci

do

72 mjeseca

39

72 mjeseca

do

84 mjeseci

34

84 mjeseci

do

96 mjeseci

30

96 mjeseci

do

108 mjeseci

27

108 mjeseci

do

120 mjeseci

26

(3) Ako je porezna osnovica utvrđena na temelju stavka 2. ovoga članka, rješenje o utvrđivanju porezne obveze se donosi u skraćenom postupku.

(4) U svrhu primjene Tablice 1 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo prvi put registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Ako za rabljeno motorno vozilo nije prijavljena prodajna cijena na temelju članka 5. ovoga Pravilnika Carinska uprava će radi primjene stavka 2. ovoga članka tražiti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca obavijest o prodajnoj cijeni tog motornog vozila s dodatnom opremom ugrađenom u motorno vozilo koja bi primjenom Zakona i ovoga Pravilnika bila važeća na dan prve registracije rabljenog motornog vozila uzimajući u obzir tadašnju preporučenu cijenu.

(6) Ako se iz priložene dokumentacije ne može nedvojbeno utvrditi datum prve registracije rabljenog motornog vozila, datumom prve registracije smatra se 1. siječanj godine nakon koje je motorno vozilo proizvedeno.

(7) U slučajevima u kojima porezni obveznik ne traži da se porezna osnovica utvrdi na temelju stavka 2. ovoga članka ili ako je proteklo više od 120 mjeseci od prve registracije rabljenog motornog vozila, Carinska uprava će pri utvrđivanju porezne osnovice za rabljena motorna vozila koristiti raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično), evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornih vozila te tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo.

(8) Za motorna vozila određene marke za koju u Republici Hrvatskoj ne postoji proizvođač, predstavnički ured ili trgovac te jedinstvena motorna vozila (na primjer starodobna/kolekcionarska vozila, limuzine, rekonstruirana i slična motorna vozila) koja zbog njihovih jedinstvenih karakteristika nije moguće procjenjivati u odnosu na druga motorna vozila što se prodaju u Republici Hrvatskoj, Carinska uprava iznimno može radi utvrđivanja porezne osnovice koristiti podatke o vrijednostima takvih motornih vozila u drugim državama.

(9) Odredbe o tržišnoj cijeni se na odgovarajući način primjenjuju u slučajevima prenamjene motornih vozila.

(10) Proizvođači, predstavnički uredi i trgovci koji su generalni zastupnici ili uvoznici određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj ili slično su dužni pružiti svu potrebnu stručnu pomoć Carinskoj upravi u provedbi ovoga Pravilnika te u tom smislu odrediti kontakt osobe za komunikaciju s Carinskom upravom.

II. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

Članak 7.

(1) Porezna prijava radi obračuna i plaćanja posebnog poreza iz članka 9. stavaka 2. i 3. Zakona podnosi se nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu 1 koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Poreznoj prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. potvrda o sukladnosti motornog vozila izdana od nadležnog tijela/ovlaštene pravne osobe,

2. račun ili druga komercijalna isprava, odnosno ugovor, odluka ili rješenje kojim je porezni obveznik stekao motorno vozilo,

3. preslika prometne dozvole, ako se radi o rabljenom motornom vozilu,

4. preslika ugovora o najmu ili leasingu, ako se radi o unosu motornog vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana,

5. preslika ili ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uvezeno,

6. druge isprave ili dokazi koje porezni obveznik ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

Članak 8.

(1) U slučajevima utvrđivanja porezne osnovice rabljenih motornih vozila, carinski ured može obaviti pregled i izvršiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila u prostoru registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima na njegov zahtjev i trošak. O procjeni tržišne cijene pregledanih motornih vozila trgovac se obavještava elektronskom poštom ili drugim prikladnim putem. Ako je to povoljnije za trgovca rabljenim motornim vozilima, procjena se može izvršiti u prostoru carinskog ureda prije nego li je rabljeno motorno vozilo prodano.

(2) Ako je cijena iskazana na računu trgovca rabljenim motornim vozilima istovjetna ili veća od porezne osnovice utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka, tako iskazana cijena se smatra poreznom osnovicom za obračun posebnog poreza i carinski ured će u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika o procjeni donijeti rješenje o utvrđenom iznosu posebnog poreza.

(3) Ako je cijena iskazana na računu trgovca rabljenim motornim vozilima niža od porezne osnovice utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka, poreznom osnovicom za obračun posebnog poreza se smatra tržišna cijena utvrđena na temelju stavka 1. ovoga članka. Ako je porezni obveznik suglasan s tako utvrđenom poreznom osnovicom to će naznačiti u napomeni porezne prijave i carinski ured će u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika o procjeni donijeti rješenje o utvrđenom iznosu posebnog poreza.

(4) Ako procjena nije obavljena sukladno stavku 1. ovoga članka, a carinski ured smatra da cijena iskazana na računu trgovca rabljenim motornim vozilima odgovara tržišnoj vrijednosti koju motorno vozilo s obzirom na njegovo opće stanje može razumno postići na hrvatskom tržištu, rješenjem će u skraćenom postupku bez sastavljanja zapisnika o procjeni donijeti rješenje o utvrđenom iznosu posebnog poreza.

(5) Ako se rješenje donosi u skraćenom postupku, carinski ured će rješenje izdati istoga dana kad je zaprimljena porezna prijava, osim ako to zbog posebnih okolnosti nije moguće učiniti.

(6) Trošak pregleda i procjene tržišne cijene iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u paušalnom iznosu od 100,00 kuna ako udaljenost od carinskog ureda do prostora registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima iznosi do 20 kilometara. Za svaki daljnji kilometar iznos od 100,00 kuna uvećava se za 5,00 kuna.

Članak 9.

Ako je porezni obveznik podnio poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza za novo motorno vozilo, Carinska uprava će tražiti podatke od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radi utvrđivanja porezne osnovice.

Članak 10.

Za »plug-in« hibridna električna vozila čiji doseg u potpuno električnom načinu rada iznosi 100 kilometara i više posebni porez se ne plaća.

Članak 11.

(1) Račun koji izdaje proizvođač i trgovac poreznom obvezniku uz naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona mora sadržavati i iznos posebnog poreza. Proizvođač i trgovac su dužni na računu upisati: »Posebni porez je obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila«.

(2) Ako se radi o motornom vozilu na koje se temeljem odredbi Zakona i ovoga Pravilnika ne plaća posebni porez ili je kupac oslobođen plaćanja posebnog poreza proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima će to naznačiti na računu.

(3) Ako tijelo nadležno za registraciju vozila sumnja u osnovanost izdavanja računa iz stavka 2. ovoga članka ili ako u drugim slučajevima smatra da se radi o motornom vozilu na koje se plaća posebni porez, zastat će s postupkom registracije i tražiti mišljenje nadležnog carinskog ureda.

Članak 12.

(1) U slučaju kupnje novog motornog vozila kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj, račun s iznosom posebnog poreza i naznakom da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se dokazom o plaćenom posebnom porezu.

(2) Ako novo motorno vozilo nije kupljeno kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj i u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila, dokazom o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila smatra se rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

(3) Ako je motorno vozilo kupljeno na javnoj prodaji, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se potvrda o provedbi javne prodaje koju izdaje nadležni područni carinski ured.

Članak 13.

Fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je podnijeti prijavu nadležnom carinskom uredu u roku od 3 dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske. Prijava se podnosi u dva primjerka na Obrascu 2 koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. IZUZEĆA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 14.

(1) Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj dužna je podnijeti prijavu nadležnom carinskom uredu u roku od 3 dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske. Prijava se podnosi u dva primjerka na Obrascu 3 koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u motornom vozilu držati primjerak prijave carinskom uredu te je u svakom trenutku pokazati na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Članak 15.

(1) Zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza može podnijeti:

1. fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije;

2. fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja:

a) ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja;

b) je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije.

(2) Zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza podnosi se u dva primjerka nadležnom carinskom uredu na Obrascu 4 koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjevu za izuzeće od plaćanja posebnog poreza se prilažu:

1. pisana izjava vlasnika motornog vozila iz koje je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja Republike Hrvatske,

2. pisana izjava podnositelja zahtjeva da će se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristiti izvan područja Republike Hrvatske,

3. ugovor o radu, potvrda o zaposlenju ili drugi dokaz o stvarnom zaposlenju kod poslodavca u drugoj državi članici,

4. dokaz o registriranom obrtu ili slobodnom zanimanju u drugoj državi članici Europske unije,

5. dokaz da je podnositelj odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije,

6. preslika prometne dozvole,

7. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim s obzirom na okolnosti slučaja (na primjer: financijski izvještaji, poslovna i statusna dokumentacija, podaci o servisiranju motornog vozila, računi i drugo).

Članak 16.

(1) Ako se u slučajevima iz članka 17. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona radi o motornom vozilu koje nije u vlasništvu poslodavca ili stranog pravnog subjekta, odnosno nije registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja, carinski ured će odobriti upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske bez plaćanja posebnog poreza ako je poslodavac, strani pravni subjekt ili nositelj obrta, odnosno slobodnog zanimanja korisnik leasinga na motorno vozilo.

(2) Odobrenje iz članka 17. stavka 3. Zakona se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od godinu dana i može se produžiti ako su nakon isteka roka važenja odobrenja ispunjeni uvjeti za njegovo ponovno izdavanje.

(3) Zahtjev za produženje podnosi se najranije 15 dana prije isteka odobrenja na Obrascu 4 koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ako carinski ured ne odobri zahtjev za izdavanje odobrenja ili njegovo produženje, osoba koja je podnijela zahtjev dužna je motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od 5 dana od primitka rješenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat će se da je nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(5) Nadležni carinski ured može tijekom razdoblja važenja odobrenja od korisnika tražiti sve podatke i isprave radi utvrđivanja prvenstvene namjene motornog vozila i njegove stvarne uporabe.

(6) Pri utvrđivanju stvarne uporabe motornog vozila udaljenost i putovanje od mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj do mjesta rada u drugoj državi članici ne uzimaju se u obzir.

(7) Odobrenje za upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske bez plaćanja posebnog poreza će se ukinuti:

1. ako se korisnik ne odazove pozivu carinskog ureda ili ne dostavi dokumentaciju bez valjanog obrazloženja,

2. ako se utvrdi da su prestali razlozi za njegovo izdavanje,

3. ako se utvrdi da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba na području Republike Hrvatske ili da se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristi na području Republike Hrvatske,

4. ako se sukladno članku 17. stavku 5. Zakona utvrdi nezakonita uporaba motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(8) U slučajevima iz stavka 7. točaka 1. i 2. ovoga članka korisnik odobrenja je dužan motorno vozilo iznijeti iz Republike Hrvatske u roku od 5 dana od primitka rješenja. Ako motorno vozilo ne bude izneseno u tom roku smatrat će se da je nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(9) U slučajevima iz stavka 7. točaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

Članak 17.

Osobe koje su ostvarile pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza sukladno članku 17. stavku 1. Zakona dužne su u motornom vozilu držati primjerak odobrenja kojim se utvrđuju uvjeti pod kojim osoba može upravljati motornim vozilom na području Republike Hrvatske, odnosno prijave carinskom uredu te ih u svakom trenutku pokazati na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

IV. POVRAT POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Članak 18.

(1) Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona može radi ostvarenja prava na povrat posebnog poreza nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila. Prijava se podnosi nadležnom carinskom uredu najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos u dva primjerka na Obrascu 5 koji je tiskan u Prilogu 5 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornog vozila iz Republike Hrvatske nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu 6 koji je tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Iznimno, nadležni carinski ured će usvojiti zahtjev za povrat ako je motorno vozilo odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave za izvoz ili iznos motornog vozila, a izvoz ili iznos motornog vozila iz Republike Hrvatske nije obavljen u tom roku zbog odustanka kupca, stanja na tržištu i drugih sličnih razloga. U tom slučaju carinski ured neće ponovno utvrđivati ostatak iznosa posebnog poreza u tom motornom vozilu.

(4) Ako se u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave o izvozu ili iznosu motorno vozilo ne odjavi iz evidencije registriranih motornih vozila ili ako se motorno vozilo u tom roku odjavi, a prije izvoza ili iznosa ponovno registrira u Republici Hrvatskoj, smatra se da prijava nije ni podnesena i vlasnik mora ponovno podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu da bi ostvario povrat posebnog poreza.

(5) Vlasnikom motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama Zakona koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela smatra se osoba koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila i koja je odjavila motorno vozilo iz evidencije registriranih motornih vozila.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, vlasnikom motornog vozila koji ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza nakon izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske smatrat će se fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je prije izvoza ili iznosa motornog vozila iz Republike Hrvatske stekla vlasništvo motornog vozila od osobe koja je u registarskim ispravama bila upisana kao vlasnik motornog vozila.

Članak 19.

(1) Ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, može ostvariti pravo na povrat posebnog poreza za motorno vozilo na temelju zahtjeva iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika, pri čemu se iznos posebnog poreza za povrat utvrđuje u postotku od iznosa plaćenog posebnog poreza prema Tablici 2, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj.

TABLICA 2

Razdoblje uporabe ili registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj

%

0 dana

do

1 mjesec

97

1 mjesec

do

2 mjeseca

94

2 mjeseca

do

3 mjeseca

91

3 mjeseca

do

4 mjeseca

89

4 mjeseca

do

5 mjeseci

87

5 mjeseci

do

6 mjeseci

85

6 mjeseci

do

7 mjeseci

84

7 mjeseci

do

8 mjeseci

83

8 mjeseci

do

9 mjeseci

82

9 mjeseci

do

10 mjeseci

81

10 mjeseci

do

12 mjeseci

80

12 mjeseci

do

15 mjeseci

77

15 mjeseci

do

18 mjeseci

74

18 mjeseci

do

21 mjesec

71

21 mjesec

do

24 mjeseca

69

24 mjeseca

do

30 mjeseci

64,5

30 mjeseci

do

36 mjeseci

60

36 mjeseci

do

42 mjeseca

56

42 mjeseca

do

48 mjeseci

52

48 mjeseci

do

60 mjeseci

45

60 mjeseci

do

72 mjeseca

39

72 mjeseca

do

84 mjeseci

34

84 mjeseci

do

96 mjeseci

30

96 mjeseci

do

108 mjeseci

27

108 mjeseci

do

120 mjeseci

26

(2) Ako vlasnik podnese prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila, smatra se da traži da se ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu utvrdi na temelju procjene u kojem slučaju se neće uzeti u obzir Tablica 2.

(3) U slučajevima u kojima je podnesena prijava o izvozu ili iznosu motornog vozila ili ako je motorno vozilo bilo u uporabi ili registrirano u Republici Hrvatskoj duže od 120 mjeseci, ostatak iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu se utvrđuje na temelju procjene, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje članak 6. stavak 7. ovoga Pravilnika.

(4) U svrhu primjene Tablice 2 smatra se da je protekao mjesec onoga dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je motorno vozilo registrirano. Ako toga dana nema u mjesecu, smatra se da je protekao mjesec posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Za motorna vozila koja su oštećena ili imaju nedostatke zbog kojih ne mogu biti korištena u prometu povrat posebnog poreza se ne može ostvariti na temelju Tablice 2 i vlasnik motornog vozila da bi ostvario pravo na povrat posebnog poreza je dužan podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

V. REGISTRACIJA PROIZVOĐAČA I TRGOVCA I POLAGANJE INSTRUMENTA OSIGURANJA

Članak 20.

(1) Proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan carinskom uredu nadležnom prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila. Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila podnosi se nadležnom carinskom uredu u dva primjerka na Obrascu 7 koji je tiskan u Prilogu 7 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka se prilaže:

1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci,

2. preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,

3. izjava o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično, ako se razlikuju od sjedišta ili prebivališta proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(4) Nadležni carinski ured će brisati proizvođača, trgovca i trgovca rabljenim motornim vozilima iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima nema nepodmirenih dugova s naslova posebnog poreza.

Članak 21.

(1) Proizvođač i trgovac su dužni uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza kojim se jamči uplata posebnog poreza kojeg je proizvođač ili trgovac obvezan uplatiti u ime i za račun stjecatelja motornog vozila.

(2) Instrument osiguranja iz stavka 1. ovoga članka moguće je podnijeti u obliku:

1. bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca, ili

2. bjanko zadužnice, ili

3. zadužnice.

Članak 22.

(1) Bankovna garancija se izdaje u tri istovjetna primjerka koji se podnose na ovjeru Središnjem uredu.

(2) Središnji ured odlučuje o prihvaćanju bankovne garancije bilješkom na obrascu garancije u obliku evidencijskog broja. Izvornik ovjerene garancije pohranjuje se u Središnjem uredu, a dva primjerka ovjerene garancije se vraćaju proizvođaču ili trgovcu, od kojih se jedan primjerak dostavlja izdavatelju garancije.

(3) Središnji ured može prihvatiti bankovnu garanciju koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Izdavanjem bankovne garancije banka se kao jamac obvezuje da će podmiriti dug po osnovi posebnog poreza kojeg proizvođač ili trgovac nije platio do njegovog dospijeća.

Članak 23.

(1) Bankovnu garanciju moguće je prije isteka roka valjanosti produžiti.

(2) Ako proizvođač ili trgovac podnosi novu garanciju, iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom, a nije u cijelosti podmiren, odnosno dug koji može još nastati, moraju biti osigurani novom bankovnom garancijom. Nova bankovna garancija mora sadržavati klauzulu da se iz nje može naplatiti i iznos posebnog poreza koji je bio osiguran prethodnom garancijom.

(3) Izdavatelj garancije može opozvati bankovnu garanciju. Opoziv bankovne garancije dostavlja se u pisanom obliku Središnjem uredu poštom preporučeno s povratnicom. Opoziv stupa na snagu osmoga dana od dana primitka.

(4) U slučaju opoziva bankovna garancija vrijedi za sva davanja koja su do dana stupanja na snagu bila osigurana opozvanom garancijom, a izdavatelja garancije može se pozvati na plaćanje duga do isteka produženog roka važenja garancije iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika računajući od dana stupanja opoziva garancije na snagu.

Članak 24.

(1) Bankovna garancija za osiguranje plaćanja posebnog poreza mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj garancije,

2. razdoblje važenja garancije,

3. iznos jamstvene svote garancije,

4. odredbu o njezinoj primjeni »na prvi poziv» i »bez prigovora»,

5. podatke o izdavatelju garancije (naziv banke-garanta, osobni identifikacijski broj (OIB)), sjedište, broj žiro-računa te naziv banke ili druge organizacije pri kojoj je otvoren),

6. podatke o proizvođaču ili trgovcu (naziv tvrtke, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB),

7. odredbu o preuzimanju garancijskih obveza iz prethodnog razdoblja,

8. datum i mjesto izdavanja garancije,

9. ovjeru Središnjeg ureda o prihvatu garancije (broj, datum, potpis ovlaštenog službenika te pečat),

10. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja garancije.

(2) Banka izdaje garanciju u sadržaju sukladnom stavku 1. ovoga članka i prema Obrascu 8 koji je tiskan u Prilogu 8 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 25.

(1) Visinu jamstvene svote bankovne garancije određuje nadležni carinski ured u iznosu koji namirenje posebnog poreza u svakom trenutku čini sigurnim, vodeći računa o pouzdanosti i financijskoj stabilnosti, opsegu i dosadašnjem poslovanju proizvođača ili trgovca.

(2) Iznos jamstvene svote bankovne garancije ne može biti niži od 50.000,00 kuna.

(3) Visina jamstvene svote bankovne garancije za trgovca koji započinje djelatnost prodaje motornih vozila određuje se na temelju opsega očekivane prodaje.

Članak 26.

(1) Bjanko-zadužnica ili zadužnica podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(2) U postupku prihvata, polaganja i povrata bjanko-zadužnice ili zadužnice odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o prihvatu, polaganju i povratu bankovne garancije.

Članak 27.

(1) Bankovna garancija se vraća proizvođaču ili trgovcu nakon isteka roka važenja, odnosno produženog roka važenja iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(2) Bjanko zadužnica ili zadužnica se vraća proizvođaču ili trgovcu nakon brisanja iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila uz uvjet da nema nepodmirenih obveza s osnove plaćanja posebnog poreza.

(3) Iznimno, na pisani zahtjev nalogodavca ili banke izdavateljice, bankovna garancija može se vratiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako Središnji uredi utvrdi da su namireni svi dugovi koji su bili osigurani bankovnom garancijom, odnosno da mogući dug više ne može nastati;

2. ako nalogodavac za izdavanje bankovne garancije prije isteka roka prethodno važeće garancije podnese novu garanciju kojom se u cijelosti preuzimaju sve jamstvene obveze prethodno važeće garancije, a nova garancija prema utvrđenju Carinske uprave u cijelosti osigurava namirenje jamstvenih obveza po prethodno važećoj garanciji.

Članak 28.

(1) Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja umjesto proizvođača i trgovca položi druga osoba pri čemu se smisleno primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja za druge trgovce na području Republike Hrvatske koji su u svojstvu koncesionara ili sličnom svojstvu podnese trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila.

VI. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 29.

Mjesečno izvješće proizvođača i trgovca o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim motornim vozilima, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi, razini emisija ispušnih plinova te iznosu obračunatog i uplaćenog posebnog poreza dostavlja se nadležnom carinskom uredu do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec na Obrascu 9 koji je tiskan u Prilogu 9 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 30.

(1) Uzimajući u obzir odredbe članaka 22. Zakona, ravnatelj Carinske uprave donijet će odluku o uporabi sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje porezne prijave iz članka 9. Zakona, prijave za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila iz članka 19. Zakona i mjesečnog izvješća iz članka 21. Zakona te drugih poreznih akata i podnesaka poreznih obveznika u smislu Zakona.

(2) Stupanjem na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka i u opsegu koji je određen tom odlukom porezni postupak se isključivo provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te se porezni akti i podnesci mogu s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na internetskim stranicama Carinske uprave.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka ne može stupiti na snagu prije isteka 6 mjeseci od njezine objave.

VIII. POSTUPANJE S ODUZETIM MOTORNIM VOZILIMA

Članak 31.

(1) Kada se nakon izvršnosti rješenja o naplati posebnog poreza na motorna vozila koja su nezakonito upotrebljavana na području Republike Hrvatske utvrdi da porezna obveza nije plaćena, niti je položeno dostatno sredstvo osiguranja, nadležni carinski ured će u slučaju da je motorno vozilo stavljeno pod nadzor radi osiguranja naplate posebnog poreza rješenjem o izvršenju oduzeti motorno vozilo i odrediti njegovu prodaju.

(2) Oduzeta motorna vozila prodaje nadležni područni carinski ured najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o oduzimanju motornog vozila i određivanju njegove prodaje.

(3) Oduzeta motorna vozila se izlažu javnoj prodaji ili prodaju putem internetske prodaje (aukcije).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, oduzeta motorna vozila se mogu prodati neposrednom pogodbom državnim tijelima i tijelima koja imaju javne ovlasti.

(5) Područni carinski ured može do dana objave javne prodaje, internetske prodaje (aukcije) ili provedbe prodaje neposrednom pogodbom vlasniku ili osobi koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske omogućiti otkup motornog vozila uz uvjet plaćanja duga s osnove posebnog poreza i svih troškova nastalih provedbom odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja, prodaje motornih vozila i slično).

(6) U postupanju s oduzetim motornim vozilima provodi se žurni postupak.

(7) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz članka 24. Zakona se ne primjenjuju na motorna vozila koja istovremeno podliježu primjeni carinskih propisa i koja se stavljaju pod carinski nadzor.

(8) Mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza na motorna vozila iz članka 24. Zakona se primjenjuju ako se motorno vozilo primjenom carinskih propisa treba vratiti u posjed osobi koja ga je nezakonito uporabila na području Republike Hrvatske, a porezna obveza nije podmirena.

(9) Prodajom motornih vozila iz stavka 7. ovoga članka primjenom carinskih propisa uz naplatu carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja naplatit će se i posebni porez i pripadajuće kamate.

Članak 32.

(1) Javnu prodaju oduzetih motornih vozila provodi povjerenstvo za provedbu javne prodaje kojeg imenuje pročelnik područnog carinskog ureda. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te zamjenika predsjednika i zamjenika članova.

(2) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje odluke donosi većinom glasova i o svom radu sastavlja zapisnik.

Članak 33.

(1) Povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje, odnosno početnu otkupnu cijenu.

(2) Povjerenstvo utvrđuje vrijednost motornog vozila za svrhu javne prodaje uz odgovarajuću primjenu članka 11. Zakona uzimajući u obzir u svakom pojedinom slučaju, između ostaloga, i:

1. da početna otkupna cijena obvezno uključuje iznos posebnog poreza koji je utvrđen rješenjem zbog nezakonite uporabe motornog vozila na području Republike Hrvatske, te

2. svrhu provedbe javne prodaje.

Članak 34.

(1) Javna prodaja se objavljuje najkasnije 8 dana prije dana određenog za javnu prodaju na internetskim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas o javnoj prodaji obvezno sadrži podatke o mjestu i vremenu javne prodaje, vrsti i stanju motornog vozila, početnoj otkupnoj cijeni, visini jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, mjestu i vremenu predviđenom za razgledavanje motornog vozila, uputu o tome gdje se mogu dobiti svi ostali potrebni podaci o predmetnoj javnoj prodaji te drugim podacima bitnim za uspješnu provedbu javne prodaje.

(3) Razgledavanje motornih vozila namijenjenih javnoj prodaji vrši se unutar razdoblja od 5 dana prije javne prodaje ili istog dana kada se održava javna prodaja. Vrijeme razgledavanja je ograničeno ovisno o broju ponuđenih motornih vozila za javnu prodaju i može iznositi od minimalno jednog do maksimalno tri sata.

(4) Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine koja iznosi 10% početne otkupne cijene motornog vozila. Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine o čemu područni carinski ured izdaje potvrdu o uplaćenoj jamčevini u tri primjerka, od kojih dva zadržava, a jedan predaje uplatitelju.

(5) Na javnoj prodaji može sudjelovati samo onaj ponuditelj koji prije započinjanja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 35.

(1) Prva javna prodaja se provodi usmenim nadmetanjem ako su najmanje dva ponuditelja uplatila jamčevinu.

(2) Smatra se da je prva javna prodaja uspjela ako su najmanje dva ponuditelja s propisano uplaćenom jamčevinom ponudila viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(3) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nisu pristupila dva, nego samo jedan ponuditelj, odmah se zakazuje i provodi druga javna prodaja koja se provodi usmenim nadmetanjem.

(4) Smatra se da je druga javna prodaja uspjela ako je najmanje jedan ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom ponudio viši iznos od početne otkupne cijene, odnosno zadnje ponuđene cijene, a kupac je onaj ponuditelj koji je ponudio najviši iznos.

(5) Smatra se da druga javna prodaja nije uspjela ako za motorno vozilo i nakon trećeg javnog poziva na javnoj prodaji nije ponuđen veći iznos od početne otkupne cijene.

Članak 36.

(1) Ako prva javna prodaja ne uspije jer javnoj prodaji nije pristupio niti jedan ponuditelj javna prodaja se može ponoviti još jedanput uz uvjete propisane člancima 34. i 35. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe prve javne prodaje.

(2) Za svrhu ponovljene javne prodaje i uz odgovarajuću primjenu članka 33. ovoga Pravilnika povjerenstvo za provedbu javne prodaje utvrđuje vrijednost motornog vozila, odnosno početnu otkupnu cijenu.

Članak 37.

(1) Ako ponuditelj s propisano uplaćenom jamčevinom aktivno ne sudjeluje u usmenom nadmetanju prve i druge javne prodaje te ponovljene javne prodaje, odnosno ako ne ponudi viši iznos od početne cijene za motorno vozilo izloženo javnoj prodaji smatra se da je odustao od nadmetanja i gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

(2) Svaka uplaćena jamčevina na koju je sudionik javne prodaje (ponuditelj koji je uplatio jamčevinu) izgubio pravo povrata smatra se prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

Članak 38.

(1) Kupac preuzima motorno vozilo u roku od 5 radnih dana od dana provedbe javne prodaje pod uvjetom da je u tom roku na propisani račun uplatio cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom.

(2) Ako kupac u roku iz stavka 1. ovoga članka ne uplati cjelokupni iznos ostvaren javnom prodajom gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine koja se smatra prihodom ostvarenim na javnoj prodaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka javna prodaja se može ponoviti još jedanput uz odgovarajuću primjenu članka 36. ovoga Pravilnika i najkasnije u roku od 30 dana od dana provedbe javne prodaje.

(4) Kupac potpisom u zapisniku o provedbi javne prodaje iz članka 32. ovoga Pravilnika potvrđuje da je preuzeo motorno vozilo, a nadležni područni carinski ured izdaje potvrdu o provedbi javne prodaje koja obvezno sadrži naznaku da je iznos ostvaren javnom prodajom podmiren i da je tako ujedno plaćen i iznos posebnog poreza.

Članak 39.

(1) Internetska prodaja (aukcija) se provodi prema pravilima koja se objavljuju na internetskim stranicama Carinske uprave.

(2) Carinska uprava može ovlastiti pravnu osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede postupak internetske prodaje (aukcije). Pravila te uvjeti i način provedbe internetske prodaje (aukcije) utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

Članak 40.

Oduzeta motorna vozila koja se sukladno ovome Pravilniku ne uspiju prodati na javnoj prodaji ili putem internetske prodaje (aukcije) te za koju se ne provede postupak prodaje neposrednom pogodbom smatraju se imovinom kojom upravlja i raspolaže Carinska uprava.

Članak 41.

(1) Troškovi provedbe postupka iz članka 24. stavka 9. Zakona se odnose na troškove prikupljanja, čuvanja i prodaje motornih vozila.

(2) Troškovi prikupljanja motornih vozila se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila radnje prikupljanja motornog vozila ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na radnje prikupljanja motornog vozila koje je neposredno izvršio područni carinski ured.

(3) Troškovi čuvanja motornih vozila se plaćaju sukladno stvarno nastalim troškovima koji se dokazuju računom sa specifikacijom izvršenih usluga od strane fizičke ili pravne osobe koja je izvršila uslugu čuvanja motornog vozila ili prema obračunu sa specifikacijom troškova koji sastavlja područni carinski ured i koji se odnose na troškove čuvanja motornog vozila koje je neposredno izvršio područni carinski ured, pri čemu područni carinski ured može utvrditi da se troškovi plaćaju u paušalnom iznosu koji ne može biti viši od 100,00 kuna po svakom započetom danu čuvanja.

(4) Trošak prodaje motornog vozila plaća se u paušalnom iznosu od 200,00 kuna za svako motorno vozilo koje se izlaže javnoj prodaji ili internetskoj prodaji (aukciji).

(5) O određivanju paušalnih iznosa prema ovome članku pročelnik područnog carinskog ureda donosi odluku koja se objavljuje na oglasnoj ploči.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) U slučaju motornih vozila puštenih u slobodan promet u Republici Hrvatskoj prije dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj, trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima će na računu izdanom nakon navedenog datuma upisati broj jedinstvene carinske deklaracije kojom je motorno vozilo pušteno u slobodan promet i staviti napomenu da je posebni porez obračunat i plaćen sukladno Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Trgovci novih motornih vozila nemaju obvezu navođenja tih motornih vozila u izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(2) Račun izdan sukladno stavku 1. ovoga članka smatra se dokazom o plaćenom posebnom porezu.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju, osim članaka 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/11

Urbroj: 513-02-4199-13-10

Zagreb, 25. travnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.


PRILOG 1 – PRILOG 9


52 03.05.2013 Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila 52 03.05.2013 Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila 52 03.05.2013 Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila