Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 52/2013 (3.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1061

Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008., 48/2010. i 74/2011.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine« broj 148/08 i 36/10) iza članka 1. dodaje se članak 1.a. koji glasi:

Članak 1.a

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2009/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica (Preinaka) (SL L 141, 6. 6. 2009.),

– Direktiva Komisije 2010/48/EU od 5. srpnja 2010. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 2009/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 173, 8. 7. 2010.),

– Direktiva 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledima na cesti tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici (SL L 203, 10. 8. 2000.) (dalje u tekstu Direktiva 2000/30/EZ),

– Direktiva Komisije 2003/26/EZ od 3. travnja 2003. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ograničivačem brzine i emisija ispušnih plinova gospodarskih vozila (SL L 90, 8. 4. 2003.),

– Direktiva Komisije 2010/47/EU od 5. srpnja 2010. o prilagodi tehničkom napretku Direktiva 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledima na cesti tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici (SL L 173, 8. 7. 2010.) (dalje u tekstu Direktiva 2010/47/EU),«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. točka 10. briše se.

Dosadašnje točke 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29. postaju točke 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28.

U dosadašnjoj točki 19. koja postaje točka 18. iza riječi »spajanja« dodaju se riječi »12V ili 24V«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 12. stavku 4. riječi: »iz članka 10. stavka 1. točke 2.,4.,12.,13.,15.,18.,19.,22.,23 i 24.,« zamjenjuju se riječima: »iz članka 10. stavka 1. točke 2.,4.,11.,12.,14.,17.,18, 21., 22. i 23«.

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L-mopedi i motocikli, M-osobni automobili i autobusi, N-teretni automobili, O-priključna vozila i T-traktori), nadzornici tehničke ispravnosti vozila provjeravaju:

Kat. vozila(c)

Stavka pregleda

Metoda

Nedostatak

0. IDENTIFIKACIJA VOZILA


0.1. Registarska pločica

L, M, N, O, T

0.1.1. Opće stanje i položaj registarske pločice na vozilu

Vizualni pregled

(a) registarska pločica ne postoji ili je loše učvršćena

(b) nedostaju slova ili su nečitka

(c) registarska pločica nije originalna

(d) vidljivost registarske pločice nije u skladu sa zahtjevima (a)

L, M, N, O, T

0.1.2. Identifikacija

Usporedba s dokumentacijom vozila

(a) ne odgovara dokumentima ili zapisima

(b) dokumenti ili zapisi nedostaju

L, M, N, O, T

0.2. Broj šasije/VIN oznaka

Vizualni pregled

(a) broj šasije ne postoji ili se ne može pronaći na vozilu

(b) broj šasije je nepotpun, oštećen ili nečitak

(c) broj šasije nije u skladu s prometnim dokumentima ili zapisima

1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE


1.1. Mehaničko stanje

L, M, N, T

1.1.1 Stanje upravljačkog mehanizma

Dok je vozilo na kanalu, odnosno na dizalici s kotačima iznad podloge, treba okretati kolo upravljača od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja.

Vizualni pregled upravljačkog mehanizma.

(a) otežano upravljanje

(b) izlazno vratilo upravljačke kutije je uvinuto ili uzubljenje istrošeno

(c) prekomjerno trošenje izlaznog vratila upravljačke kutije

(d) prevelik hod (zazor) izlaznog vratila upravljačke kutije

(e) propuštanje maziva ili hidraulične tekućine

L, M, N, T

1.1.2 Kućište upravljačkog mehanizma upravljača

Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, s kotačima na podlozi, zakretati kolo upravljača malim pomacima lijevo-desno ili pomicati kotače razvlačilicom. Vizualni pregled pričvršćenja kućišta mehanizma upravljača

(a) Kućište upravljača nije dobro pričvršćeno

(b) izduženi provrti vijaka za pričvršćenje kućišta upravljača na šasiju

(c) Vijci za pričvršćenje su oštećeni ili nedostaju

(d) Kućište oštećeno

L, M, N, T

1.1.3 Polužje upravljačkog mehanizma

Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, s kotačima na podlozi, zakretati kolo upravljača malim pomacima lijevo-desno ili pomicati kotače razvlačilicom. Vizualni pregled dijelova polužja mehanizma upravljača radi istrošenosti, oštećenosti i pravilne i sigurne montaže.

(a) relativno pomicanje dijelova koji moraju biti čvrsto povezani

(b) istrošenost zglobova

(c) oštećenost ili deformiranost bilo kojeg dijela polužja

(d) nedostaju rascjepke na krunskim maticama, samokočne matice zamijenjene običnima

(e) nepravilan položaj dijelova polužja (npr. poprečne ili uzdužne spone

(f) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

(g) zaštitne manžete nedostaju, oštećene ili jako pohabane

L, M, N, T

1.1.4 Rad polužja upravljačkog mehanizma

Dok je vozilo na kanalu ili na dizalici, s kotačima na podlozi i pokrenutim motorom (radi servo mehanizma ako je vozilo njime opremljeno), okretati kolo upravljača iz jednog u drugi krajnji položaj. Vizualno pratiti pomicanje polužja.

(a) polužje dodiruje/oštećuje nepokretan dio šasije

(b) graničnici zakretanja kotača ne rade ili nedostaju

L, M, N, T

1.1.5 Servo upravljač

Provjeriti upravljački mehanizam na propusnost i na razinu hidrauličke tekućine u spremniku (ako je vidljiva). S kotačima na podlozi i pokrenutim motorom, provjeriti način rada servo uređaja.

(a) propusnost tekućine

(b) nedovoljno tekućine

(c) mehanizam ne radi

(d) neispravan položaj ili nedozvoljeno međusobno dodirivanje dijelova mehanizma

(e) Nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

(f) Kablovi/crijeva oštećeni, iznimno korodirani


1.2. Kolo upravljača, stup upravljača, ručke

L, M, N, T

1.2.1 Stanje kola/ručki upravljača

S kotačima na podlozi, pokušati pogurati kolo upravljača u lijevu i u desnu stranu (okomito na stup upravljača) te pokušati izvući i pogurati kolo upravljača u smjeru stupa upravljača. Promatrati ima li pomicanja tog sklopa.

(a) relativno međusobno pomicanje između stupa i kola upravljača koje ukazuje na labavost spoja

(b) nedostatak mehanizma pričvršćenja na glavini kola upravljača

(c) oštećenost glavine, krakova ili obruča kola upravljača

L, M, N, T

1.2.2 Stup/jaram upravljača i vilice

S vozilom na kanalu ili dizalici, s kotačima u potpunosti oslonjenim na podlogu, povlačiti i gurati kolo upravljača u smjeru stupa upravljača, gurati kolo upravljača u različitim smjerovima okomito na stup upravljača. Vizualno pratiti pojavu nedozvoljene zračnosti i stanje prilagodljivih učvršćenja i univerzalnih zglobova.

(a) prekomjerno pomicanje središta kola upravljača prema gore ili prema dolje

(b) pretjerano pomicanje gornjeg dijela stupa upravljača u odnosu na os stupa upravljača

(c) istrošenost dijelova prilagodljivog učvršćenja kola/ručki upravljača

(d) loše učvršćenje

(e) nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

L, M, N, T

1.3. Slobodan hod upravljača

S vozilom na kanalu ili na dizalici, s kotačima u potpunosti oslonjenim na podlogu, s pokrenutim motorom kod vozila opremljenim servo upravljačem i s kotačima okrenutim u smjeru vožnje ravno naprijed, polagano okretati upravljač u lijevu pa u desnu stranu, a da ne dođe do zakretanja kotača. Vizualno pratiti pojavu slobodnog hoda.

Slobodni hod upravljača nije u skladu sa zahtjevima(a).

L, M, N, O, T

1.4. Usmjerenost kotača

Provjeriti geometriju upravljivih kotača vizualno ili pomoću prikladne opreme ako je STP njome opremljena.

Usmjerenost kotača očigledno nije ispravno podešena ili nije u skladu sa vrijednostima koje je dao proizvođač.

O

1.5. Okretni vijenac upravljive osovine prikolice

Vizualna provjera ili provjera pomoću razvlačilice

(a) dijelovi vijenca oštećeni ili puknuti

(b) pretjerana zračnost

(c) loše učvršćenje ili nedostaju ili su puknuti pričvrsni vijci

L, M, N, T

1.6. Električno potpomognuto upravljanje vozilom (EPS)

Vizualna provjera i provjera postojanosti između kuta kola upravljača i kuta usmjerenosti kotača pri pokretanju/zaustavljanju motora.

(a) EPS kontrolna lampica upaljena

(b) različitost između kuteva kola upravljača i usmjerenosti kotača

(c) električni sustav ne pomaže pri zakretanju kola upravljača

2. UREĐAJ ZA KOČENJE


2.1. Mehaničko stanje i funkcija

L, M, N, O, T

2.1.1. Papučica kočnice/poluga ručne kočnice

Vizualni pregled svih dijelova dok je kočni sustav u funkciji.

(a) papučica ili poluga se teško pomiče

(b) izlizanost ili prevelik hod

L, M, N, O, T

2.1.2. Stanje papučice/poluge i hod uređaja za aktiviranje kočnica

Vizualni pregled svih dijelova dok je kočni sustav u funkciji.

(a) prevelik hod ili nedovoljna rezerva hoda

(b) neispravno otpuštanje kočnice

(c) nedostaje, potrošena ili labava protuklizna zaštita na papučici kočnice

L, M, N, O, T

2.1.3. Vakuum uređaj, kompresor i spremnici

Vizualni pregled svih dijelova obavlja se pri normalnom radnom tlaku.

(a) nedovoljan tlak zraka/vakuum za dovoljno učinkovit rad kočnica

(b) vrijeme koje je potrebno za postizanje tlaka /vakuuma za učinkovit rad

(c) višekružni zaštitni ventil ili regulator tlaka ne radi ispravno

(d) osjetan pad tlaka zraka uslijed propuštanja ili čujna propuštanja zraka

(e) vanjsko oštećenje za koje je vjerojatno da će utjecati na rad sustava kočenja

L, M, N, T

2.1.4. Upozoravajući uređaj za prikaz niskog tlaka ili tlakomjer

Funkcionalna proba

(a) neispravan ili oštećen tlakomjer ili upozoravajući uređaj za prikaz niskog tlaka

L, M, N, O, T

2.1.5. Ručni kočni ventil

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) mehanizam za aktiviranje je oštećen, slomljen ili pretjerano istrošen

(b) ventil ili uređaj za aktiviranje su loše učvršćeni

(c) spojevi su labavi ili propuštaju

(d) nezadovoljavajući rad

L, M, N, O, T

2.1.6. Uređaj za aktiviranje parkirne kočnice, ručica parkirne kočnice, osigurač parkirne kočnice i električna parkirna kočnica

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) osiguravanje parkirne kočnice u zakočenom položaju ne funkcionira korektno

(b) pretjerano istrošenje u ležaju ili mehanizmu za osiguranje

(c) prevelik hod zbog loše podešenosti uređaja za aktiviranje

(d) nedostaje uređaj za pokretanje, oštećen je ili je u kvaru

(e) nepravilan rad, upozoravajući uređaj javlja neispravnost

L, M, N, O, T

2.1.7. Kočni ventili (nožni ventili, regulator tlaka, regulacijski ventil itd.)

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) oštećeni, pretjerano propuštanje zraka

(b) pretjerano propuštanje ulja iz kompresora

(c) nepouzdano pričvršćenje ili nepropisna montaža

(d) propuštanje hidraulične tekućine u mirovanju ili pri radu kočnica

L, M, N, O, T

2.1.8. Priključci za kočnice prikolice (spojne glave)

Odspojiti te ponovo priključiti svaki priključak za kočnicu prikolice

(a) spojne glave s nepovratnim ventilom neispravne

(b) loše pričvršćenje ili neispravno postavljanje

(c) prekomjerno propuštanje

(d) ne rade ispravno

L, M, N, O, T

2.1.9. Spremnik komprimiranog zraka

Vizualni pregled.

(a) spremnik je oštećen, korodiran ili propušta

(b) uređaj za ispust kondenzata (drenažu) ne radi ispravno

(c) loše učvršćen/neprikladno postavljeni

L, M, N, O, T

2.1.10. Pojačivač sile kočenja, glavni kočni cilindar (hidraulički sustav)

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava.

Ako je moguće, vrelište kočne tekućine provjerava se uređajem iz točke 17, stavka 1., članka 10.

(a) pojačivač sile kočenja je neispravan ili ne radi

(b) glavni kočni cilindar je neispravan ili propušta

(c) glavni kočni cilindar je loše pričvršćen

(d) nedovoljna količina kočne tekućine

(e) vrelište kočne tekućine niže od vrijednosti propisane zahtjevima(a)

(f) nedostaje poklopac na spremniku kočne tekućine

(g) spremnik kočne tekućine oštećen ili propustan

(h) kontrolno svjetlo za kočnu tekućinu svijetli ili je neispravno

(i) neispravan uređaj za nadzor razine kočne tekućine

L, M, N, O, T

2.1.11. Krute cijevi kočnog sustava

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) neposredna opasnost od kvara ili oštećenja

(b) propusnost cijevi ili spojeva

(c) oštećene ili prekomjerno korodirane

(d) loše učvršćene ili nepravilno postavljene

L, M, N, O, T

2.1.12. Savitljive cijevi kočnog sustava (kočna crijeva)

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) neposredna opasnost od kvara ili oštećenja

(b) cijevi su oštećene, istrošene, uvrnute ili su prekratke

(c) propusnost crijeva ili spojeva

(d) ispupčenje cijevi pod tlakom

(e) poroznost

L, M, N, O, T

2.1.13. Kočne obloge, kočne pločice

Vizualni pregled.

(a) obloge ili pločice su pretjerano istrošene

(b) zaprljane (uljem, mašću, itd.)

(c) obloge ili pločice nedostaju

L, M, N, O, T

2.1.14. Kočni bubnjevi i diskovi

Vizualni pregled.

(a) pretjerano potrošeni, pretjerano izbrazdani, ispucani, loše pričvršćeni ili slomljeni

(b) zaprljani (uljem, mašću, itd.)

(c) nedostaju bubnjevi ili diskovi

(d) zaštitna ploča oštećena, loše prićvršćena ili nedostaje

L, M, N, O, T

2.1.15. Kočna užad (sajle), poluge, šipke, zglobovi

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) užad oštećena, zapletena, savijena

(b) pretjerano istrošenje, korozija

(c) spoj užeta i vučne poluge nedovoljno siguran

(d) bužir užeta ili vodilica užeta su oštećeni

(e) slobodan hod dijelova kočnog sustava otežan

(f) bilo kakav prevelik hod poluga, šipki i zgobova zbog pogrešne podešenosti ili pretjeranog istrošenja

L, M, N, O, T

2.1.16. Izvršni kočni elementi (uključujući membranske zračne kočne cilindre s akumulacijskom oprugom ili hidraulične kočne cilindre na kotačima)

Vizualni pregled dijelova dok je kočni sustav u funkciji.

(a) izvršni kočni element ima napuknuće ili oštećenje

(b) izvršni kočni element propušta, ne brtvi

(c) izvršni kočni element je loše pričvršćen, loše postavljen ili nedostaje

(d) izvršni kočni element je prekomjerno korodirao

(e) prevelik hod klipa ili membrane

(f) zaštitna manšeta nedostaje ili je oštećena

L, M, N, O, T

2.1.17. Regulator sile kočenja (ARSK)

Vizualni pregled dijelova pri radu kočnog sustava

(a) polužje neispravno

(b) pogrešno podešen

(c) zaglavljen, ne funkcionira

(d) nedostaje

(e) ne postoji pločica s podacima u skladu sa zahtjevima(a)

(f) podaci na pločici su nečitki ili nisu u skladu sa zahtjevima(a)

L, M, N, O, T

2.1.18. Automatska kompenzacija potrošnje i indikatori potrošnje kočne obloge

Vizualni pregled

(a) kompenzacija ne radi, zaglavljen je, ili ima prevelik hod uslijed prekomjernog istrošenja ili krive podešenosti

(b) uređaj za kompenzaciju neispravan

(c) neispravna zamjena ili ugradnja

M, N, O, T

2.1.19. Uređaj za dugotrajno usporavanje vozila (retarder) (ako postoji na vozilu ili je zakonski obavezan)

Vizualni pregled

(a) nesigurni spojevi ili učvršćenja

(b) sustav je očito neispravan ili nedostaje

O

2.1.20. Automatsko aktiviranje kočnica priključnog vozila

Odspojiti sustav kočenja između vučnog i priključnog vozila

Radna kočnica priključnog vozila se ne aktivira automatski kad se odspoji od vučnog vozila

L, M, N, O, T

2.1.21. Cjelokupan kočni sustav

Vizualni pregled

(a) ostali uređaji (npr. uređaji za obradu kondenzata) imaju vanjska oštećenja ili su izrazito korodirani čime negativno utječu na rad sustava za kočenje

(b) propusnost zraka ili antifriza

(c) bilo koji dio je nepropisno učvršćen ili loše postavljen

(d) nestručno servisiranje ili izmjena nekog dijela

M, N, O

2.1.22. Kontrolni priključci

Vizualni pregled

(a) nedostaju.

(b) oštećeni, neupotrebljivi ili propusni

2.2. Radna kočnica, djelovanje i koeficijent kočenja (efikasnost)

L, M, N, O, T

2.2.1. Djelovanje

Pri ispitivanju na stacionarnom mjerilu kočne sile cestovnih vozila ili pri ispitivanju na cesti potrebno je postupno kočiti do najveće sile kočenja.

(a) nedovoljna sila kočenja na jednom ili na više kotača

(b) razlika u najvećim silama kočenja veća od one propisane u zahtjevima(a) ili, pri ispitivanju na cesti, vozilo značajno odstupa od pravocrtnog gibanja.

(c) sila kočenja ne raste postupno (»grize«)

(d) preveliko kašnjenje kočenja na bilo kojem kotaču

(e) prevelika nejednolikost kočne sile za vrijeme jednog okretaja kotača(a)

L, M, N, O

2.2.2. Učinkovitost kočenja

Ispitivanje se obavlja na uređaju s valjcima za mjerenje kočne sile po obodu kotača cestovnih vozila.

Koeficijenti kočenja izračunavaju se dijeljenjem zbroja kočnih sila snimljenih na svim kotačima vozila s težinom vozila.

Kod vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu biti ispitana na stacionarnom uređaju, ispitivanje se obavlja na ispitnoj stazi pomoću uređaja za mjerenje usporenja.

Ispitna staza mora biti suha, ravne površine i ne smije krivudati.

Ne postižu se koeficijenti kočenja propisani zahtjevima(a)

2.3. Pomoćna kočnica, djelovanje i učinkovitost (ako je izvedena posebnim sustavom)

L, M, N, T

2.3.1. Djelovanje

Ukoliko je pomoćna kočnica odvojena od kočnog sustava, potrebno je upotrijebiti metodu prema točki 1.2.1

(a) nikakva ili nedovoljna sila kočenja na jednom ili na više kotača

(b) razlika u najvećim silama kočenja veća od one propisane u zahtjevima(a)

(c) sila kočenja ne raste postupno („grize»)

L, M, N, T

2.3.2. Učinkovitost kočenja

Ukoliko je pomoćna kočnica odvojena od kočnog sustava, potrebno je upotrijebiti metodu prema točki 1.2.2

Ne postižu se koeficijenti kočenja propisani zahtjevima(a)

2.4. Parkirna kočnica, djelovanje i učinkovitost

L, M, N, O, T

2.4.1. Djelovanje (radna svojstva)

Potrebno je aktivirati kočnicu prilikom ispitivanja na stacionarnom mjerilu kočne sile cestovnih vozila ili na ispitnoj stazi pomoću uređaja za mjerenje usporenja

Kočnice ne djeluju na jednoj strani vozila, ili ako se ispituje na ispitnoj stazi, vozilo ne uspijeva zadržati pravocrtno gibanje.

L, M, N, O

2.4.2. Koeficijent kočenja (efikasnost)

Ispitivanje se može obaviti na stacionarnom mjerilu kočne sile cestovnih vozila, zatim na ispitnoj stazi pomoću uređaja za mjerenje usporenja s mogućnošću prikazivanja ili bilježenja rezultata, ili na ispitnoj stazi poznatog nagiba. Teretna vozila prilikom ispitivanja moraju biti opterećena, ako je moguće.

Ne postižu se koeficijenti kočenja propisani zahtjevima(a)

M, N, O, T

2.4.3. Rad uređaja za dugotrajno usporavanje vozila

Vizualni pregled, te ako je moguće, ispitati funkcionalnost sustava.

(a) Vozilo nije opremljeno uređajem za dugotrajno usporavanje vozila u skladu sa zahtjevima(a)

(b) Nema stupnjevanih promjena učinkovitosti kočenja (ne primjenjuje se na motornu kočnicu na ispušnoj grani vozila)

(c) Sustav ne funkcionira.

L, M, N, O

2.4.4. ABS – uređaj za sprječavanje blokiranja kotača pri kočenju

Vizualni pregled te kontrola signalne lampice

(a) Vozilo nije opremljeno ABS sustavom u skladu sa zahtjevima(a)

(b) signalna lampica je neispravna

(c) signalna lampica pokazuje da je sustav neispravan

(d) nedostaju senzori za brzinu vrtnje kotača ili su oštećeni

(e) ožičenja su oštećena

(f) nedostaju ostali dijelovi ili su oštećeni

M, N, O

2.4.5. EBS – elektronički sustav kočenja

Vizualni pregled uređaja za upozoravanje uređaja.

(a) uređaj za upozoravanje (signalna lampica) ne radi

(b) upozorni uređaj pokazuje grešku u sustavu

3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

3.1.

Glavna svjetla

L, M, N, T

3.1.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled i uključivanje svjetala.

(a) Svjetlo ili izvor svjetla ne postoji ili je neispravno.

(b) Sustav za projekciju (reflektori i leće) ne postoji ili je oštećen.

(c) Svjetlo loše učvršćeno.

L, M, N, T

3.1.2. Podešenost

Potrebno je odrediti nagib svakog glavnog svjetla pomoću regloskopa.

Nagib nije u skladu sa zahtjevima(a).

L, M, N, T

3.1.3. Sklopka glavnih svjetala i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) Sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima(a).

(b) Kontrolna lampica ne radi.

L, M, N, T

3.1.4. Sukladnost sa zahtjevima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nije u skladu sa zahtjevima(a).

(b) nečistoća na lećama ili na izvoru svjetla koja očigledno smanjuje jakost svjetla ili mijenja boju svjetla

(c) izvor svjetlosti i reflektor nisu kompatibilni

L, M, N, T

3.1.5. Podešavanje nagiba svjetala (gdje je obavezno)

Vizualni pregled te funkcionalna proba, ako je moguća.

(a) Uređaj ne radi

(b) Ručno podešavanje s vozačkog mjesta nije u funkciji.

L, M, N, T

3.1.6. Uređaj za čišćenje glavnih svjetala (gdje je obavezan)

Vizualni pregled te funkcionalna proba, ako je moguća.

Uređaj ne radi.

3.2. Prednja i stražnja pozicijska svjetla, parkirna svjetla, bočna svjetla i gabaritna svjetla

L, M, N, O, T

3.2.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla.

(b) leće ili sjenila su oštećene.

(c) svjetla nisu prikladno učvršćena

L, M, N, O, T

3.2.2. Sklopka pozicijskih svjetala i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) Sklopka ne radi nije u skladu sa zahtjevima(a).

(b) Neispravna kontrolna lampica ili rasvjeta kontrolne ploče

L, M, N, O, T

3.2.3. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a)

(b) Nečistoća na lećama ili na izvoru svjetla koja očigledno smanjuje jakost svjetla ili mijenja boju svjetla

3.3. Kočna svjetla

L, M, N, O, T

3.3.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla

(b) nespravne leće ili sjenila

(c) svjetla nisu prikladno učvršćena

L, M, N, O, T

3.3.2. Sklopka i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) Sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima(a)

(b) Neispravna kontrolna lampica.

L, M, N, O, T

3.3.3. Sukladnost sa zahtjevima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a)

3.4. Pokazivači smjera i upozoravajuća svjetla za opasnost

L, M, N, O, T

3.4.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla.

(b) neispravne leće ili sjenila

(c) svjetla loše učvršćena

L, M, N, O, T

3.4.2. Sklopka pokazivača smjera i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Sklopka ne radi u skladu sa zahtjevima(a)

L, M, N, O, T

3.4.3. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a)

L, M, N, O, T

3.4.5. Učestalost treptanja

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Učestalost treptanja nije u skladu sa zahtjevima(a)

3.5. Prednja i stražnja svjetla za maglu

L, M, N, O, T

3.5.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla.

(b) neispravne leće

(c) svjetla nisu prikladno učvršćena

(d) neispravan položaj na vozilu

L, M, N, O, T

3.5.2. Podešenost

Funkcionalnom probom i regloskopom

Neispravna horizontalna usmjerenost prednjeg svjetla za maglu, za svjetla koja imaju granicu svjetlo-tama.

L, M, N, O, T

3.5.3. Sklopka i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Sklopka ne radi u skladu s propisanim zahtjevima (a)

L, M, N, O, T

3.5.4. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(h) Svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a).

(i) Sustav ne funkcionira u skladu sa zahtjevima(a).

3.6. Svjetla za vožnju unatrag

L, M, N, O, T

3.6.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) neispravan izvor svjetla.

(b) neispravne leće ili sjenila

(c) svjetla nisu prikladno učvršćena

L, M, N, O, T

3.6.2. Sukladnost sa zahtjevima(a)

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) Svjetlo, boja, položaj ili jakost svjetla nisu u skladu sa zahtjevima(a).

(b) Sustav ne funkcionira u skladu sa zahtjevima(a).

L, M, N, O, T

3.6.3. Sklopka i međusobna povezanost s ostalim svjetlima

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Sklopka ne radi u skladu s propisanim zahtjevima(a).

3.7. Svjetlo stražnje registarske pločice

L, M, N, O, T

3.7.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

(a) Svjetlo usmjereno izravno prema unatrag.

(b) Neispravan izvor svjetlosti.

(c) Svjetlo je loše pričvršćeno.

L, M, N, O, T

3.7.2. Sukladnost sa zahtjevima(a).

Vizualni pregled te funkcionalna proba.

Sustav ne funkcionira u skladu sa zahtjevima(a).

3.8. Katadiopteri, retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila, ploče za označavanje »dugih«, »teških« i »sporih« vozila

3.8.1. Katadiopteri, retroreflektirajuće trake (visoke uočljivosti) za označavanje konture vozila

L, M, N, O, T

3.8.1.1. Stanje

Vizualni pregled.

(a) Katadiopteri ili konturne trake su oštećene ili slomljene.

(b) Katadiopteri nisu dobro pričvršćeni na vozilo.

L, M, N, O, T

2.8.1.2. Sukladnost sa zahtjevima(a).

Vizualni pregled.

Navedena oprema, reflektirana boja ili položaj nisu u skladu sa zahtjevima(a).

3.8.2. Ploče za označavanje »dugih«, »teških« i »sporih« vozila

L, M, N, O, T

3.8.2.1. Stanje

Vizualni pregled.

(a) Ploče su oštećene ili slomljene.

(b) Ploče nisu dobro pričvršćene na vozilo.

L, M, N, O, T

3.8.2.2. Sukladnost sa zahtjevima(a).

Vizualni pregled.

Navedena oprema, reflektirana boja ili položaj nisu u skladu sa zahtjevima(a).

4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST

L, M, N, T

4.1. Vidno polje

Vizualni pregled s vozačkog mjesta.

Postojanje prepreke gledajući s vozačkog sjedala koje ometa preglednost prema naprijed ili sa strane

L, M, N, T

4.2. Stanje staklenih površina

Vizualni pregled.

(a) Staklo, odnosno prozirna površina je napuknuta ili ima promjene u boji

(b) Vjetrobransko staklo i bočna stakla u ravnini vozača su dodatno zatamnjivana.

(c) Staklo, odnosno transparentna ploha su u neprihvatljivom stanju.

L, M, N, T

4.3. Retrovizori ili uređaji za istu namjenu

Vizualni pregled.

(a) Nedostaju ili nisu postavljeni u skladu sa zahtjevima(a)

(b) Nisu upotrebljivi, oštećeni, neispravni, loše su pričvršćeni ili su nepouzdani.

L, M, N, T

4.4. Brisači vjetrobranskog stakla

Vizualni pregled uz njihovo pokretanje.

(a) Brisači ne rade ili ih nema.

(b) Metlica brisača nedostaje ili je očito neispravna

L, M, N, T

4.5. Perači vjetrobranskog stakla

Vizualni pregled uz njihovo pokretanje.

Perači ne rade dobro.

L, M, N, T

4.6. Sustav za odmagljivanje

Vizualni pregled uz pokretanje sustava.

Sustav ne radi ili je očito neispravan.

5. SAMONOSIVA KAROSERIJA, ŠASIJA I OSTALI DIJELOVI

5.1. Šasija ili okvir i dijelovi

L, M, N, O, T

5.1.1. Opće stanje

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) Napuknuće ili deformacija bilo kojih bočnih ili poprečnih elemenata.

(b) Neispravno učvršćenje ukruta, ojačanja i spojeva

(c) Pretjerana korozija koja utječe na krutost sklopa šasije/okvira.

(d) Nedostaju dijelovi šasije ili nadogradnje

L, M, N, T

5.1.2. Ispušne cijevi i ispušni lonci

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) Ispušni sustav nepričvršćen ili propustan.

(b) Ispušni plinovi ulaze u kabinu ili odjeljak za putnike.

L, M, N, T

5.1.3. Spremnik goriva i cijevi (uključuje spremnik goriva za grijanje i njegove cijevi)

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) Nepričvršćen spremnik ili cijevi.

(b) Istječe gorivo, nedostaje ili je neispravan čep na otvoru za punjenje.

(c) Oštećene cijevi.

(d) Preljevni ventil (ako je potreban) neispravan.

(e) Opasnost od požara zbog:

– istjecanja goriva,

– loše ili neispravne zaštite spremnika goriva ili ispuha

– stanja motornog prostora.

M, N, O

5.1.4. Odbojnici, bočna zaštita i stražnja zaštita od podlijetanja

Vizualni pregled.

(a) Nedostaje na vozilu koje njime mora biti opremljeno u skladu sa zahtjevima (a)

(b) Olabavljenost ili oštećenost koja može izazvati ozljedu prilikom djelomičnog ili direktnog kontakta.

(c) Uređaj koji očito nije u skladu sa zahtjevima (a)

L, M, N, O, T

5.1.5. Nosač rezervnog kotača (ako je ugrađen)

Vizualni pregled.

(a) Nosač rezervnog kotača nije u propisnom stanju.

(b) Nosač napuknut ili nepričvršćen.

(c) Rezervni kotač nije sigurno pričvršćen na nosač te postoji mogućnost da otpadne.

5.2. Kabina i oplata

L, M, N, O, T

5.2.1. Stanje

Vizualni pregled.

(a) Labava ili oštećena ploha koja može uzrokovati ozljedu.

(b) Nepričvršćen nosivi stup.

(c) Ispušni plinovi ulaze u kabinu.

(d) Nepropisan popravak ili izmjena.

L, M, N, O, T

5.2.2. Pričvršćenje

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

(a) Samonosiva karoserija ili kabina nepričvršćeni.

(b) Samonosiva karoserija /kabina nisu pričvršćeni pravokutno na šasiju.

(c) Nepričvršćeni ili nedostajući pričvrsni elementi nadogradnje /kabine na šasiju ili poprečne nosače/ukrute

(d) Pretjerana korozija na pričvrsnim točkama samonosive karoserije.

L, M, N, O, T

5.2.3. Vrata i brave

Vizualni pregled.

(a) Vrata se ne otvaraju ili zatvaraju pravilno.

(b) Vrata se otvaraju slučajno ili ne ostaju zatvorena.

(c) Nedostaju, labava ili istrošena vrata, šarke, brave ili nosači.

L, M, N, O, T

5.2.4. Podnica

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici.

Podnica nije pričvršćena ili je iznimno u lošem stanju.

L, M, N, T

5.2.5. Vozačko sjedalo

Vizualni pregled.

(a) Sjedalo loše učvršćeno ili oštećene unutrašnje strukture.

(b) Mehanizam za namještanje neispravan.

L, M, N, O, T

5.2.6. Ostala sjedala

Vizualni pregled.

(a) Sjedala neispravna ili nepričvršćena.

(b) Sjedala nisu ugrađena u skladu sa zahtjevima (a).

L, M, N, T

5.2.7. Upravljačke kontrole

Vizualni pregled prilikom upotrebe.

Bilo koja koja upravljačka kontrola potrebna za sigurno upravljanje vozila nije ispravna.

L, M, N, O, T

5.2.8. Stepenice kabine

Vizualni pregled.

(a) Loše učvršćene stepenice.

(b) Stepenice u stanju koje može uzrokovati ozljedu korisnika.

L, M, N, O, T

5.2.9. Ostali elementi vanjštine i unutrašnosti te oprema vozila

Vizualni pregled.

(a) Nepričvršćenost ostalih elemenata.

(b) Ostali elementi ili oprema nisu u skladu sa zahtjevima (a).

L, M, N, O, T

5.2.10. Blatobrani, uređaji protiv prskanja

Vizualni pregled.

(a) Nedostaju, labavi ili iznimno korodirani.

(b) Nedovoljan razmak od kotača.

(c) Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

6. OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES

6.1. Osovine

L, M, N, O, T

6.1.1. Osovine

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporuča se za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) Puknuta ili deformirana osovina.

(b) Pričvršćenje na vozilo nije izvedeno na siguran način.

(c) Nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

L, M, N, O, T

6.1.2. Rukavci osovine

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporuča se za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

Prema mogućnosti, potrebno je opteretiti svaki kotač s horizontalnom ili vertikalnom silom te promatrati pomak između grede osovine i rukavca

(a) Rukavac je napuknut ili slomljen.

(b) Prekomjerna istrošenost osovinice kotača i/ili njenih čahura.

(c) Preveliki hod između grede osovine i rukavca.

(d) Klin (osigurač) je labav.

L, M, N, O, T

6.1.3. Ležajevi

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporuča se za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

Zanjihati kotač ili primijeniti bočnu silu na svaki kotač te promatrati ima li relativnog pomicanja između kotača i rukavca

(a) prevelika zračnost

(b) ležaj kotača previše stegnut ili zaglavljen

(c) Kućište ležaja kotača nije adekvatno zatvoreno

6.2. Kotači i pneumatici

L, M, N, O, T

6.2.1. Glavina kotača

Vizualni pregled.

(a) Loše su učvršćeni ili nedostaju vijci i matice.

(b) Glavina kotača je istrošena ili oštećena.

L, M, N, O, T

6.2.2. Kotači

Vizualni pregled obje strane svakog kotača na kanalu ili na dizalici.

(a) Napuknuće ili greška u zavaru

(b) Prsten za učvršćenje kotača nije dobro učvršćen.

(c) Kotač je iskrivljen ili istrošen.

(d) Veličina kotača ili tip kotača nije u skladu sa zahtjevima (a) i utječe na sigurnost na cesti

L, M, N, O, T

6.2.3. Pneumatici

Vizualni pregled cijelog pneumatika rotirajući kotač koji je podignut s podloge s vozilom na kanalu ili dizalici, ili pomicanjem vozila naprijed-nazad iznad kanala

(a) Dimenzije pneumatika, indeks nosivosti, indeks brzine i homologacijska oznaka nisu u skladu s traženim zahtjevima(a) te utječu na sigurnost na cesti.

(b) Pneumatici koje se nalaze na istoj osovini, odnosno na kotačima s udvojenim pneumaticima, su različitih dimenzija.

(c) Pneumatici na istoj osovini nisu iste vrste (npr. radijalni i dijagonalni)

(d) Pneumatik je oštećen.

(e) Dubina gaznog sloja pneumatika nije u skladu sa zahtjevima (a).

(f) Neispravna montaža pneumatika

(g) Pneumatik u bilo kojem položaju kotača dotiče ostale dijelove vozila.

(h) Obnovljeni pneumatici nisu u skladu sa zahtjevima (a).

(i) Sustav za praćenje tlaka u pneumaticima ne radi ili javlja grešku.

6.3. Ovjes

L, M, N, O, T

6.3.1. Opruge i stabilizatori

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporuča se za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) Opruge nisu dobro pričvršćene/oslonjene na šasiju, odnosno na osovinu.

(b) Oštećen je dio opruge.

(c) Opruga nedostaje.

(d) Nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija.

L, M, N, O, T

6.3.2. Amortizeri

Vizualni pregled na kanalu ili na dizalici ili koristeći posebnu opremu, ako je dostupna.

(a) Loše pričvršćenje amortizera na šasiju ili na osovinu.

(b) Amortizeri su oštećeni, vidljivi su znakovi curenja, odnosno neispravnosti

M, N

6.3.2.1. Provjera efikasnosti prigušenja (b)

Upotrebom specijalnog uređaja usporediti razliku u prigušenju lijeve i desne strane i/ili usporediti s apsolutnim vrijednostima koje je dao proizvođač.

(a) značajno odstupanje razlike lijeve i desne strane

(b) nisu postignute zadane vrijednosti

L, M, N, O, T

6.3.3. Torzijska osovina, trokutasta ramena, ramena ovjesa

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporuča se za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) Loše pričvršćenje dijelova na šasiju ili osovinu.

(b) Oštećen, slomljen ili prekomjerno korodiran dio.

(c) Nestručno servisiranje ili izmjena dijelova.

L, M, N, O, T

6.3.4. Zglobovi ovjesa

Vizualni pregled se obavlja na kanalu ili na dizalici.

Za pregled se može koristiti razvlačilica koja se i preporuča se za vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

(a) Prekomjerna istrošenost osovinice ili okretnog klina ili zglobova ovjesa.

(b) Nedostaje manžeta ili je u izrazito lošem stanju.

M, N, O, T

6.3.5. Zračni ovjes

Vizualni pregled.

(a) Sustav nije u funkciji.

(b) Oštećenje, preinaka ili dotrajalost bilo kojeg dijela ovjesa

(c) Čujno propuštanje stlačenog zraka iz sustava.

7. MOTOR

L, M, N, T

7.1. Oslonci motora

Vizualni pregled.

Potrošeni, značajno oštećeni, labavi ili napukli nosači motora.

L, M, N, T

7.2. Zauljenost motora

Vizualni pregled.

Zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogućnost kapanja ulja na cestu

L, M, N, T

7.3. Ispušni sustav

Vizualni pregled.

(a) Ispušni sustav loše pričvršćen, propustan, mehanički oštećen

(b) usmjerenost ispušne cijevi nije u skladu sa zahtjevima(a),

(c) sustav za prednabijanje neispravan,

(d) toplinska i mehanička zaštita katalizatora oštećeni, spojni kabeli lambda sonde oštećeni ili prekinuti

L, M, N, T

7.4. Usisni sustav

Vizualni pregled

(a) loše pričvršćen, propustan

(b) filtar zraka očigledno zaprljan ili oštećen

(c) cijev za odzračivanje kućišta motora nije spojena na usisni sustav

(d) spojni kabeli senzora zraka oštećeni ili prekinuti

L, M, N, T

7.5. Sustav za paljenje

Vizualni pregled

(a) loše pričvršćenje i stanje dijelova sustava za paljenje,

(b) ispucanost visokonaponskih kabela, neispravni spojevi visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom ili visokonaponskim svitkom,

(c) spojni kabeli senzora stanja motora oštećeni ili prekinuti

L, M, N, T

7.6. Sustav za napajanje gorivom

Vizualni pregled

(a) loše pričvršćenje i stanje dijelova sustava,

(b) raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora

(c) propusnost vodova kojima gorivo prolazi

L, M, N, T

7.7. Razvodni mehanizam

Vizualni pregled

(a) Zaštitni poklopci oštećeni ili nedostaju

(b) zauljenost remena i remenica

(c) loša zategnutost ili istrošenost remena ili lanaca

L, M, N, T

7.8. Rashladni sustav

Vizualni pregled

(a) propusnost rashladne tekućine

(b) nedostaje originalni čep hladnjaka

(c) oštećenje crijeva ili hladnjaka rashladnog sustava

(d) neposredna opasnost od kvara ili oštećenja crijeva rashladnog sustava

(e) termostat ne radi ispravno

(f) nedostatak rashladne tekućine

(g) povišena temperatura motora

(h) neispravan ventilator

L, M, N, T

7.9. Karakteristika motora

Vizualni pregled

(a) Bilo kakav nestručan ili nepropisan zahvat na upravljačkoj jedinici.

(b) Nestručna ili nepropisna modifikacija na motoru.

8. UTJECAJ NA OKOLIŠ

8.1. Buka

L, M, N, T

8.1.1. Sustav za smanjenje buke

Subjektivna procjena (ukoliko nadzornik smatra da je razina buke granična, može se provesti statično ispitivanje s fonometrom)

(a) Razina buke je viša nego što je dozvoljena u zahtjevima(a).

(b) Bilo koji dio sustava za smanjenje buke je labav, oštećen, nepravilno ugrađen, nedostaje ili očito izmjenjen na način da nepovoljno utječe na razinu buke.

8.2. Ostale stavke vezane na okoliš

L, M, N, O, T

8.1.2. Propuštanje tekućina

Vizualni pregled.

Bilo kakvo pretjerano curenje tekućina koje može zagaditi okoliš ili biti sigurnosni rizik ostalim sudionicima u prometu.

9. ELEKTRIČNI UREĐAJI I INSTALACIJE

L, M, N, O, T

9.1. Električni vodovi

Vizualni pregled vozila na kanalu ili na dizalici. U pojedinim slučajevima potrebno je pregledati motorni prostor.

(a) Vodovi nisu prikladno osigurani, nisu sigurni za upotrebu.

(b) Vodovi su oštećeni.

(c) Oštećena ili loša izolacija.

L, M, N, T

9.2. Akumulator

Vizualni pregled.

(a) nije sigurno učvršćen.

(b) propušta tekućinu.

(c) sklopka je oštećena (ako se traži).

(d) osigurač je oštećen (ako se traži).

(e) ventilacija nije zadovoljavajuća (ako se traži).

L, M, N, T

9.3. Elektropokretač

Vizualni pregled.

(a) neispravan rad, metalni zvukovi

(b) loša pričvršćenost

L, M, N, T

9.4. Generator

Vizualni pregled

(a) iskrenje

(b) kontrolna lampica se, nakon starta motora, ne gasi

(c) stanje remena

L, M, N, T

9.5. Kontakt brava

Vizualni pregled

(a) ne funkcionira ispravno

(b) mehaničko oštećenje

10. PRIJENOSNI MEHANIZAM

L, M, N, T

10.1. Prijenos snage

Vizualni pregled.

(a) Vijci labavi ili nedostaju.

(b) Prevelika istrošenost ležajeva vratila mjenjača.

(c) Prevelika istrošenost zglobova.

(d) Istrošeni elastični spojevi/oslonci.

(e) Oštećeno ili iskrivljeno vratilo.

(f) Kućište ležaja napuklo ili neučvršćeno.

(g) Manšete nedostaju ili su iznimno potrošene.

(h) Nestručan ili nepropisan popravak ili modifikacija

L, M, N, T

10.2. Spojka

Vizualni pregled

(a) prevelik ili premali hod papučice spojke

(b) loše stanje papučice spojke

(c) proklizavanje spojke

L

10.3. Lanac, lančanici, remen, remenice

Vizualni pregled

(a) prevelika zračnost

(b) loše stanje prstenova lanca

(c) istegnuće

(d) istrošenost ili oštećenost zubaca

(e) prijenosni mehanizam nije podmazan

(f) loša pričvršćenost različitih dijelova sustava

11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI

L, M, N, T

11.1. Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo

Vizualni pregled i funkcionalna proba.

(a) Ne radi.

(b) Nije u skladu sa zahtjevima (a).

L, M, N, T

11.2. Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera

Vizualni pregled i funkcionalna proba.

(c) Ne radi.

(d) Prekidač nepouzdan.

(e) Nije u skladu sa zahtjevima (a).

11.3. Pokazne svjetiljke koje su obavezne na vozilu

L, M, N, T

11.3.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

Ne rade.

L, M, N, T

11.3.2. Sukladnost sa zahtjevima(a).

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

Nije u skladu sa zahtjevima(a).

L, M, N, T

11.4. Sirena

Vizualni pregled i funkcionalna proba.

(a) Ne radi.

(b) Prekidač sirene nepouzdan.

(c) Nije u skladu sa zahtjevima (a).

L, M, N, T

11.5. Brzinomjer

Vizualni pregled i funkcionalna proba prilikom ispitivanja na cesti ili elektroničkim putem.

(a) Nije ugrađen u skladu sa zahtjevima (a).

(b) Nije ispravan.

(c) Nije osvjetljen.

M, N

11.6. Tahograf (ako je ugrađen/zahtijevan)

Vizualni pregled.

(a) Nije ugrađen u skladu sa zahtjevima (a).

(b) Nije ispravan.

(c) Neispravne ili nedostajuće plombe.

(d) Naljepnica kalibriranja nedostaje, nečitka ili istekao datum.

(e) Neovlašteni zahvati, manipuliranje.

(f) Dimenzije guma nisu u sukladnosti s parametrima kalibracije tahografa.

M, N

11.7. Ograničivač brzine (ako je ugrađen/zahtijevan)

Vizualni pregled i funkcionalna proba ako je moguća.

(a) Nije ugrađen u skladu sa zahtjevima (a).

(b) Očito neispravan.

(c) Krivo namještena brzina (ako se provjerava).

(d) Neispravne ili nedostajuće plombe.

(e) Naljepnica kalibriranja nedostaje, nečitka ili istekao datum.

(f) Dimenzije guma nisu u sukladnosti s parametrima kalibracije.

L, M, N, T

11.8. Putomjer

Vizualni pregled.

(a) Očito manipuliran (radi prijevare).

(b) Očito je da ne radi.

L

11.9. Ograničivač brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije

Mjerenjem naveće postignute brzine na uređaju za mjerenje najveće brzine mopeda.

(a) Uređaj ili sustav za ograničavanje najveće brzine mopeda ne radi.

(b) Izmjerena brzina mopeda nije u skladu sa zahtjevima(a).

12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)

12.1. Ispušni plinovi benzinskih motora

M, N

12.1.1. Oprema za pročišćavanje ispušnih plinova

Vizualni pregled.

(a) Oprema za pročišćavanje ispušnih plinova ugrađena od proizvođača, nedostaje izmjenjena ili očito neispravna.

(b) Propuštanje koje može utjecati na mjerenje sastava ispušnih plinova.

M, N

12.1.2. Ispušni plinovi

1. Mjerenje se obavlja analizatorom ispušnih plinova u skladu sa zahtjevima (a). Alternativno, za vozila koja su opremljena pogodnim dijagnostičkim sustavom, ispravno djelovanje sustava ispuha se može provjeriti očitanjem OBD uređaja i provjerom ispravnog djelovanja samog OBD sustava. Mjerenje se obavlja na mjestu s motorom u praznom hodu uz pripremne radnje prije ispitivanja prema preporuci proizvođača i ostalim zahtjevima (a).

2. Kako bi se izbjegla nepotrebna ispitivanja, može se:

· proglasiti nezadovoljavajućim vozilo kod kojeg je pregledom ispušnog sustava vozila utvrđena njegova propusnost koja bi sigurno utjecala na rezultate mjerenja ispušnih plinova.

(a) Emisija ispušnih plinova prelazi dozvoljenu razinu koju daje proizvođač;

(b) Ili, ako informacije nije dostupna, volumni udio CO prelazi razine propisane u zahtjevima(a),

(c) OBD ispis prikazuje značajni kvar

12.2. Ispušni plinovi Dieselovih motora

M, N

12.2.1.1. Oprema za pročišćavanje ispušnih plinova

Vizualni pregled.

(a) Oprema za pročišćavanje ispušnih plinova ugrađena od proizvođača, nedostaje izmjenjena ili neispravna.

(b) Propuštanje koje može utjecati na mjerenje ispušnih plinova.

M, N

12.2.1.2. Zacrnjenost

(b) Zacrnjenost ispušnih plinova se mjeri slobodnim ubrzanjem motora (bez opterećenja od brzine vrtnje praznog hoda do najveće brzine vrtnje) pri čemu se ručica mjenjača nalazi u neutralnom položaju, a spojka je uključena (papučica spojke nije pritisnuta).

(c) Priprema vozila:

1. Vozila se mogu ispitati bez pripreme, ali zbog sigurnostnih razloga ispitivanje se treba raditi dok je motor na radnoj temperaturi i u zadovoljavajuće ispravnom stanju.

2. Uvjeti pripreme:

i. Motor mora biti potpuno zagrijan, npr. temperatura motornog ulja, mjerena pomoću senzora temperature, mora biti najmanje 80°C ili niža, ako je to normalna radna temperatura motora. Ako se temperatura motora mjeri infracrvenim davačem na bloku motora, izmjerena temperatura mora biti najmanje kao ekvivalentna radna temperatura za taj motor. Ako zbog konstrukcije vozila mjerenje temperature motora nije praktično, radna temperatura može se utvrditi i drugim načinom, npr. uključivanjem ventilatora za hlađenje motora.

(a) Zauljenost razvodnog mehanizma motora, opća zauljenost motora, neujednačenost rada motora

(b) Ograničivač broja okretaja motora ne radi ispravno

(c) Za vozila registrirana ili puštena u promet prvi put nakon datuma navedenog u zahtjevima (a), izmjerena zacrnjenost prelazi veću vrijednost od onih zapisanih na identifikacijskoj pločici na vozilu ili iz kataloga referentnih vrijednosti;

(d) Ukoliko referentne vrijednosti iz točke (c) nisu dostupne, izmjerena zacrnjenost na vozilu mora biti u skladu sa zahtjevima(a)ii. Polaganim i opreznim ubrzavanjem motora uz pažljivo osluškivanje rada motora, utvrditi maksimalan broj okretaja motora i da ograničivač maksimalnog broja okretaja motora ispravno radi.

iii. Ispušni sustav treba pročistiti s najmanje tri ciklusa slobodnih ubrzanja motora ili nekim drugim istovjetnim postupkom.

(d) Postupak ispitivanja:

1. Motor i turbopuhalo, ako je ugrađeno, moraju prije početka ciklusa ubrzanja raditi na praznom hodu. Kod teških dieselovih motora, pričekati najmanje 10 sekundi nakon otpuštanja papučice za snagu.

2. Započinjanje svakog ciklusa slobodnog ubrzanja počinje brzim i potpunim pritiskom papučice za snagu (za manje od jedne sekunde), ali ne nasilno, kako bi pumpa za dobavu goriva ostvarila najveću dobavu goriva u motor.

3. Tijekom svakog slobodnog ubrzanja motora, motor mora postići najveću brzinu vrtnje. Vozila s automatskim mjenjačem moraju postići brzinu vrtnje navedenu od proizvođača vozila. Ukoliko taj podatak nije dostupan, motor mora postići dvije trećine najveće brzine vrtnje motora prije nego se otpusti papučica za snagu. Ovo se npr. može provjeriti tako da se promatra brzina vrtnje motora ili se papučica za snagu drži aktivirana dovoljno dugo između aktivacije i otpuštanja, što bi kod vozila kategorije 1 i 2 iz Priloga I trebalo iznositi najmanje dvije sekunde.

4. Vozilo neće zadovoljiti samo ako aritmetička sredina od najmanje tri ciklusa slobodna ubrzanja prelazi granične vrijednosti. To se može izračunati zanemarujući izmjerene vrijednosti koje se značajno razlikuju od izmjerenog prosjeka ili rezultati bilo kojeg drugog statističkog proračuna koji u obzir uzima rasipanje mjerenja.

5. Kako bi se izbjegla nepotrebna ispitivanja, može se:

• proglasiti nezadovoljavajućim vozilo čije izmjerene vrijednosti značajno prelaze granične vrijednosti nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nakon ciklusa pročišćavanja.

• proglasiti zadovoljavajućim vozilo čije su izmjerene vrijednosti značajno ispod granične vrijednosti nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nakon ciklusa pročišćavanja.


13. UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA

L, M, N, O, T

13.1. Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila i oprema za vuču

Vizualni pregled istrošenosti i pravilnog rada. Posebnu pozornost obratiti na bilo koji ugrađeni sigurnosni sustav i/ili na upotrebu mjernog uređaja.

(a) Dijelovi su oštećeni, neispravni ili napukli.

(b) Prevelika istrošenost dijelova.

(c) Neispravno pričvršćenje na vozilo.

(d) Nedostaje bilo koji sigurnostni sustav ili isti nije ispravan.

(e) Bilo koji od pokazivača stanja zatvorenosti/otvorenosti spojnog uređaja nije ispravan.

(f) Zaklanja registarsku pločicu ili bilo koje rasvjetno tijelo.

(g) Nepropisan popravak, ugradnjaili izmjena na dijelovima.

L, M, N, O, T

13.2. Električni spojevi između vučnog i priključnog vozila

Vizualni pregled: ako je moguće, provjeriti imali prekida u električnim vodičima

(a) Fiksni dijelovi nisu spojeni na siguran način.

(b) Oštećena ili loša izolacija.

(c) Električne veze između vučnog i priključnog vozila ne rade dobro ili nisu spojene na standardan način.

14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

14.1. Sigurnosni pojasevi/kopče i sustavi vezanja

L, M, N, O, T

14.1.1. Sigurnost ugradnje sigurnosnih pojaseva/kopči

Vizualni pregled.

(a) Sidrište vrlo oštećeno.

(b) Labavo sidrište.

L, M, N, O, T

14.1.2. Stanje sigurnosnih pojaseva/kopči

Vizualni pregled i funkcionalna proba.

(a) Obavezni sigurnosni pojas nedostaje ili nije ugrađen.

(b) Sigurnosni pojas oštećen.

(c) Sigurnosni pojas nije u skladu sa zahtjevima (a).

(d) Kopča sigurnosnog pojasa oštećena ili neispravna.

(e) Mehanizam za uvlačenje sigurnosnog pojasa oštećen ili neispravan.

L, M, N, O, T

14.1.3. Graničnik opterećenja sigurnosnog pojasa

Vizualni pregled.

Graničnik opterećenja očito nedostaje ili nije prikladan za vozilo.

L, M, N, O, T

14.1.4. Napinjači sigurnosnih pojaseva

Vizualni pregled.

Napinjač nedostaje ili nije prikladan za vozilo.

L, M, N, O, T

14.1.5. Zračni jastuk

Vizualni pregled.

(a) Zračni jastuk nedostaje ili nije prikladan za vozilo.

(b) Zračni jastuk očito nije ispravan.

L, M, N, O, T

14.1.6. SRS sustav

Vizualni pregled pokazne svjetiljke kvara.

Pokazna svjetiljka kvara SRS-a prikazuje bilo kakvu grešku sustava.

L, M, N, O, T

14.2. Uređaji koji spriječavaju neovlaštenu upotrebu vozila

Vizualni pregled.

(a) Uređaj ne onemogućuje vožnju vozila.

(b) Neispravno ili nenamjerno blokira ili zaključava vozilo.

15. OPREMA VOZILA

M, N, O

15.1.1. Protupožarni aparat

Vizualni pregled.

(a) Nije u skladu sa zahtjevima (a).

(b) Nije ovjeren

(c) Nedostaje.

(d) Oštećen

M

15.1.2. Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde

Vizualni pregled

(a) Nedostaje

(b) Nije adekvatan

M, N

15.1.3. Rezervne žarulje

Vizualni pregled

Nisu u skladu sa zahtjevima(a)

M, N, O

15.1.4. Rezervni kotač

Vizualni pregled

(a) Nije pod tlakom

(b) Oštećen

(c) Nije u skladu sa zahtjevima(a)

M, N, O, T

15.1.5. Sigurnosni trokut

Vizualni pregled.

(a) Nedostaje ili nepotpun.

(b) Nije u skladu sa zahtjevima (a).

M, N

15.1.6. Kutija prve pomoći

Vizualni pregled.

Nedostaje, nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima (a).

M, N, O

15.1.7. Klinasti podmetači

Vizualni pregled.

Nedostaju ili nisu u dobrom stanju.

L, M, N, O

15.2. Elektronički sustav upravljanja stabilnošću vozila ESC (ako je ugrađen)

Vizualni pregled.

(a) Senzor brzine okretanja kotača nedostaje ili je neispravan.

(b) Ožičenje oštećeno.

(c) Ostale komponente nedostaju ili oštećene.

(d) Prekidač oštećen ili neispravan.

(e) Pokazna svjetiljka kvara elektroničkog sustava stabilnosti signalizira bilo kakav kvar.

16. DODATNA ISPITIVANJA ZA VOZILA KATEGORIJE M2 I M3

16.1. Vrata

M

16.1.1. Ulazna i izlazna vrata

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) Neispravno funkcioniraju.

(b) Vrata su dotrajala.

(c) Neispravnost sustava za otvaranje vrata u slučaju opasnosti.

(d) Neispravnost daljinskog upravljanja otvaranja vrata ili upozornih uređaja.

(e) Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.1.2. Izlazi u slučaju opasnosti

Vizualni pregled, a gdje je moguće, funkcionalna proba.

(a) Neispravno funkcioniraju.

(b) Natpisi i oznake za izlaz za slučaj opasnosti su nečitki ili ih nema.

(c) Nema čekića za razbijanje stakla.

(d) Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.2. Sustav za odmrzavanje i odmagljivanje

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) Ne radi ispravno.

(b) U prostor za putnike ulaze otrovni i štetni sastojci iz ispušnog sustava.

(c) Odmrzavanje ne radi (ako je obavezno).

M

16.3. Ventilacija i sustav grijanja

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) Ne radi ispravno.

(b) U prostor za putnike ulaze otrovni i štetni sastojci iz ispušnog sustava.

16.4. Sjedala

M

16.4.1. Sjedala za putnike (uključujući sjedala za prateće osoblje)

Vizualni pregled.

(a) Sjedala su u lošem stanju, ili nisu sigurna za upotrebu.

(b) Preklopna sjedala (ako su dozvoljena) ne funkcioniraju automatski.

(c) Nisu u skladu sa zahtjevima(a)

M

16.4.2. Sjedalo vozača (dodatni zahtjevi)

Vizualni pregled.

(a) Oštećenje sjenila ili retrovizora koji ima mogućnost zasjenjivanja,

(b) Zaštita za vozača nije pouzdana ili nije u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.5. Unutarnja rasvjeta i namjenski uređaji

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(a) Uređaji nisu u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.6. Prolazi i mjesta za stajanje

Vizualni pregled.

(a) Podnica nije dobro učvršćena.

(b) Prečke i rukohvati su oštećeni.

(c) Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.7. Stube i stubište

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu (gdje je to prikladno).

(a) Dotrajale, oštećene

(b) Uvlačive stube ne rade ispravno.

(c) Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.8. Natpisi

Vizualni pregled.

(a) Natpisi su pogrešno napisani, nedostaju ili su nečitki.

(b) Nisu u skladu sa zahtjevima(a)

16.9. Oprema za prijevoz osoba s invaliditetom

M

16.9.1. Vrata, rampe i dizala

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(c) Neispravno funkcioniraju.

(d) U lošem su stanju.

(e) Upravljanje ne funkcionira.

(f) Upozorni uređaji ne funkcioniraju.

(g) Nisu u skladu sa zahtjevima(a).

M

16.9.2. Učvršćenje invalidskih kolica

Vizualni pregled uz funkcionalnu probu.

(g) Neispravno.

(h) U lošem je stanju.

(i) Nije u skladu sa zahtjevima (a).

M

16.9.3. Oprema za označavanje i specijalna oprema

Vizualni pregled.

Oprema za označavanje i specijalna oprema nije u skladu sa zahtjevima (a).

17. PLINSKA INSTALACIJA

L, M, N, T

17.1. Spremnik plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.2. Armatura spremnika plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.3. Priključak za punjenje

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.4. Priključak za pražnjenje

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.5. Višesmjerni ventil

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.6. Pokazivač količine plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.7. 11.7 Pročistač plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.8. Isparivač plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.9. Regulator tlaka

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(c) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.10. Ventil plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(d) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.11. Ventil tekućeg goriva

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.12. Vodovi visokog tlaka (VT)

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.13 Vodovi niskog tlaka (NT)

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.14. Vodovi sredstva za grijanje

Vizualni pregled

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.15. Električni uređaji i instalacije

Vizualni pregled

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.16. Lambda sonda

Vizualni pregled

(a) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost(d),

L, M, N, T

17.17. Regulator količine plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

L, M, N, T

17.18. Elektronički uređaj za lambda kontrolu

Vizualni pregled

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost

L, M, N, T

17.19. Mješač plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

L, M, N, T

17.20. Brizgaljke plina

Vizualni pregled uz obaveznu upotrebu uređaja za provjeru nepropusnosti plinske instalacije

(a) usklađenost s posebnim propisima(d)

(b) oštećenost, nepropusnost, učvršćenost,

(a) zahtjevi propisani u Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama za pripadajući sklop, uređaj ili opremu.

(b) samo ako je stanica za tehnički pregled opremljena uređajem kojim se takvo ispitivanje može izvesti

(c) kategorija vozila na kojoj treba pregledati predmetnu stavku

(d) zahtjevi propisani u Pravilniku o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom za pripadajući sklop, uređaj ili opremu.

Članak 6.

U članku 26. riječi »iz članka 10. točka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 14., 15., 19., 23., 24. i 25.« zamjenjuju se riječima »iz članka 10. točka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 13., 14., 18., 22., 23. i 24.«

Članak 7.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U odnosu na uređaje koji se pregledavaju na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova, na periodičnom tehničkom pregledu ne pregledavaju se uređaji iz slijedećih točki i podtočki članka 21. ovoga Pravilnika:

0.1.1. Opće stanje i položaj registarske pločice na vozilu;

3.8.2. Ploče za označavanje »dugih», »teških« i »sporih« vozila;

12. Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (EKO TEST);

17. Plinska instalacija«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 1. riječi: »nadzornici tehničkog pregleda», zamjenjuju se riječima: »nadzornici tehničke ispravnosti vozila«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Pregled vozila na cesti obavlja se kontrolom dijelova vozila bitnih za sigurnost prometa na cestama i ekološku podobnost«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»Ministarstvo unutarnjih poslova, svake dvije godine, najkasnije do 31. ožujka, dostavlja Komisiji podatke prikupljene u prethodne dvije godine o broju pregledanih gospodarskih vozila, razvrstanih po kategorijama vozila, u skladu s Prilogom I. točkom 6. Direktive 2000/30/EZ i Direktive 2010/47/EU, i po državama u kojima su vozila registrirana te podatke o pregledanim stavkama i uočenim nepravilnostima, u skladu s Prilogom I. točke 10. Direktive 2000/30/EZ i Direktive 2010/47/EU. Prvi podneseni podaci obuhvaćaju razdoblje od dvije godine s početkom od 1. siječnja 2012. godine.

Ministarstvo unutarnjih poslova će tijelima drugih država pružiti odgovarajuću pomoć u primjeni Direktive 2000/30/EZ i Direktive 2010/47/EU te dostaviti podatke o uredu(ima) odgovornima za izvršenje provjera i imena osoba za kontakt.

O ozbiljnim nepravilnostima (tehničkoj neispravnosti) na gospodarskom vozilu koje pripada osobi koja nema boravište u Republici Hrvatskoj, osobito o nepravilnostima zbog kojih se zabranjuje uporaba vozila, izvijestit će se nadležna službena tijela države članice u kojoj je vozilo registrirano ili stavljeno u promet (Obrazac 7.) te daljnji postupak nastaviti u skladu sa propisima Republike Hrvatske.

Kad su ustanovljene ozbiljne nepravilnost na gospodarskom vozilu koje pripada osobi bez boravišta u Republici Hrvatskoj, može se zatražiti od nadležnih tijela u državi članici u kojoj je vozilo registrirano ili pušteno u promet da poduzme određene mjere protiv prekršitelja (da podvrgne vozilo dodatnom pregledu tehničke ispravnosti i dr.).

Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestit će nadležna tijela države članice u kojoj su ustanovljene nepravilnosti na gospodarskom vozilu o svim mjerama koje su poduzete protiv prekršitelja.«.

Članak 9.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka vozilo podvrgne ponovljenom tehničkom pregledu, obavezno se provjerava ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. Iznimno, kod ponovljenog periodičnog tehničkog pregleda kočnica, provjeravaju se dijelovi, funkcije i efikasnost ranije utvrđenih neispravnih uređaja za kočenje.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ukoliko se pri ponovljenom tehničkom pregledu uoče nedostaci koji nisu vezani uz uređaje i opremu iz stavka 2. ovoga članka, obavezno ih se evidentira te se ispravnost vozila utvrđuje i na temelju tih nedostataka.»

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »ponovnom« zamjenjuje se riječju »ponovljenom«.

Članak 10.

U članku 43. stavku 1. riječi »Tehnički pregled na cesti temeljem Direktive 2000/30/EZ« zamjenjuju se riječima »TEHNIČKI PREGLED NA CESTI – Direktiva 2000/30/EZ i Direktive 2010/47/EU«.

Članak 11.

Obrazac broj 2 »Kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda vozila», obrazac broj 4 »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila i obrazac broj 7 »Tehnički pregled na cesti temeljem direktive 2000/30/EC», zamjenjuju se novim obrascem broj 2 »Kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda vozila», obrascem broj 4 »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila« i obrascem broj 7 »»TEHNIČKI PREGLED NA CESTI – Direktiva 2000/30/EC i 2010/47/EU« koji su tiskani uz ovaj Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-8986/4-2013

Zagreb, 23. travnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

52 03.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila 52 03.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila 52 03.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila 52 03.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila